Regionfrågan engagerar!

Jag förstår att frågan om en stor region engagerar många och det med rätta. Kammarkollegiet har anlitat ett företag att ta fram ett underlag om hur det ser ut i norra Norrland och ska försöka göra slutsatser som riksdagen sedan ska fatta beslut om i december. När jag läser den utredning som Kammarkollegiet har skrivit blir jag verkligen brydd. Så många felaktiga siffror, så mycket felaktig fakta i en och samma rapport. Jag hoppas verkligen inte att denna rapport ska ligga till grund för ett beslut till stor region, då blir jag förskräckt. Jag är tacksam över alla kommentarer när det gäller en stor region och det är en ännu mer engagerande fråga ju längre norrut man kommer. Jag ser en framtid utan en stor region där vi behåller den demokrati vi har, där vi har förhållandevis  nära kontakt mellan väljare och beslutsfattare. Jag tycker inte vi ska lägga en massa skattepengar på dyr organisation, krånglig logistik och stora otympliga verksamheter. Det är en framtid för vårt inland jag vill se där vi kan utveckla Lycksele och inlandet istället för att nedrusta och centralisera.

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Privat eller offentligt, det är frågan

 

Effektivitet är ett bra mått på att vi gör något bra. Har det någon koppling till om huvudmannen är privat eller offentligt finansierad? Det behöver inte ha det. Givetvis är det många faktorer som spelar in. En bra och tydlig ledning som lyfter sina medarbetare till delaktighet och som ser sina medarbetare som en resurs är en framgångsfaktor i en effektiv verksamhet.  Det finns exempel på sådana verksamheter både privat och inom offentlig verksamhet. Jag vill däremot påstå att det är svårt att få en effektiv verksamhet utan engagerade medarbetare. Inom den offentliga verksamheten är det inte helt självklart att du som chef får ”välja” dina medarbetare utan här träder LAS regler med företrädes rätt in och arbetsgivarens skyldigheter att omplacera, rehabilitera och arbetsanpassa. Samma regler gäller givetvis inom den privata sektorn men av någon outgrundlig anledning är dessa arbetsgivarskyldigheter inte lika påtagliga.  Det är ett lägre sjukskrivnings tal inom den privata sektorn jämfört med den offentligt finansierade sektorn.. Det jag återigen vill påstå är att det finns inget som är vitt eller svart. Det går inte att ställa privat och offentligt finansierade verksamheter mot varandra utan det finns så många andra faktorer att väga in. Faktorer som verksamhetens storlek, ledning, ekonomi har betydelse.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Nedrustning av Lycksele!

Av , , 2 kommentarer 2

 

En spännande sak med att blogga är att bli kommenterad. Det är bra att en del frågor väcker människors intresse och triggar igång debatter.  
Mitt inlägg om att vi måste ha en effektiv sjukvård har lett till flera kommentarer. Jag måste fortsätta mina funderingar om detta ämne. Huvudsyftet med inlägget var att en stor region norra Norrland inte leder till större effektivitet och vi som bor i Lycksele och i inlandet kommer att få betala det högsta priset av en stor region. Många region förespråkare hävdar att region Skåne och Västra Götaland är de regioner som expanderar mest och därför kommer norra Norrland även att bli en expanderande region. Det går inte att jämföra rakt av då vi har många logistiska skillnader som sätter käppar i hjulet som storlek, infrastruktur, folkmängd. Jag känner redan av hur centraliseringen är på gång. I Västerbottens läns landsting förutsätter man redan att regeringen kommer att säga Ja till en stor region och fattar beslut utifrån det. Det känns inte helt rätt då det oavsett beslutet  i december kommer att ta flera år innan vi ser följder av regionbildning. Det är en enkel förklaring att börja nedrusta Lycksele inför en region som kanske inte kommer.
 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Socialistiskt rättvise patos?

 

Påtvingat vårdval i länet, det är rubriken på VF:s ledarsida i lördags. Här är ideologin verkligen synlig. Privata vårdgivare är garanterade säkra intäkter och därmed en säker vinst. Det är med andra ord det socialdemokratiska rättvise patoset som talar. Det är inte OK att tjäna pengar, det är inte OK att driva ett företag med vinst och det är definitivt inte bra med privata alternativ där inte kooperativet får bestämma. Vi lever i nutid, inte i ett socialistiskt tidevarv där staten ska ta ansvar över allt. Jag tycker att man måste lyfta blicken och se hur verkligheten ser ut. Är man socialdemokrat är det inte bra att man får primärvård i privat regi eftersom då finns risk att man tjänar pengar.  Hur ser man då på alla de företag som säljer och levererar varor och tjänster till hälso och sjukvård, ska den vinsten också gå tillbaka till sjukvården, eller är det OK att ex. en diskmaskin till sjukvården kostar tio gånger så mycket som den du köper hem.
Det är så enkelt att vara socialdemokrat och säga att det är fel att driva primärvård i privat regioch ge sken av att det är bara att håva in pengar, en säker vinst. Jag vet av egen erfarenhet att för att få ekonomi i privat primärvård innebär det långa arbetsdagar, kvälls och helg arbete, eftertänksamhet vid investeringar och stor delaktighet från alla i företaget. Det är inte guld och gröna skogar! Det är fråga om hårt arbete precis som för alla andra!     

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Jag är 2:a på listan!

Av , , 2 kommentarer 1

 

Moderaternas nomineringskomitté i Västerbotten har föreslagit mig som andra namn på riksdagslistan inför nästa års val.  Jag tycker att kommitén gjort ett bra arbete. Det är en spännande blandning av personer på vår riksdagslista, Nya personer i politiken blandas med erfarna namn, unga och flera med några år på nacken. Många kvinnor på listan!   Det är en positiv utveckling vi står inför. Inför förra valet studerade jag vallistorna från många av de övriga partierna i Västerbotten och kunde snabbt konstatera att männen dominerade listorna samt att medelåldern var väldigt hög inom de flesta partierna. Det är inte en bra beskrivning av vårt samhälle om vi låter de äldre männen företräda oss och ta alla beslut. Vi måste bli fler kvinnor och framförallt yngre kvinnor som tar steget att företräda sina jämnåriga Västerbottningar. Det år vi har framför oss inför valet 2010 kommer att bli oerhört spännande och jag ser fram emot kommande år med stor tillförsikt och vet att det innebär hårt arbete.  Jag har använt ett uttryck tidigare och det är väldigt passande, ska vi nå en förändring inom politiken så gäller det att inte stå still i rulltrappan! Jag vill se många förändringar och då gäller bara en sak, stå kvar i rulltrappan och fortsätt gå uppåt .
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Gemensamt ansvar!

Av , , 1 kommentar 1

 

Många av mina inlägg handlar om de skillnader som finns mellan män och kvinnor. Många av mina inlägg pekar på orättvisor i vårt samhälle. Jag funderar varför det ser ut som det gör, varför är skillnaden fortfarande så stor när vi faktiskt skriver år 2009?
Givetvis sitter mycket kvar i traditioner och en kultur som är svår att ändra på men mycket har vi kvinnor oss själva att skylla. Varför tar vi oftast det fulla ansvaret för barn och  hem? Varför delar vi inte upp ansvaret? Litar vi inte riktigt på att männen sköter hemmet på rätt sätt?  Hur reagerar vi när kvinnor lyckas med något, jo i många fall med avund och missunnsamhet.  Många av oss i den kvinnliga familjen har svårt att acceptera kvinnliga chefer, svårt att ta kvinnliga chefer på allvar.
Vi kvinnor kan inte slå oss till ro och tycka synd om oss själva på grund av att jämlikheten är under all kritik, eller att lönerna är ojämnlika, eller att vi har olika förutsättningar. Vi måste gemensamt fortsätta arbeta för jämlikhet.  Vi måste tillsammans redan tidigt fostra våra barn på ett jämlikt sätt. Då menar jag inte att vi inte ska köpa dockor i rosa till flickor eller blå bilar till pojkar utan det som är viktigt är hur vi fostrar våra barn mentalt till ett lika värde, till en självklar bild att gemensamt ta ansvar  med allt vad det innebär.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Tvångsgifte i Sverige !

 

Magdalena Andersson ordförande för Moderatkvinnorna i Sverige har lämnat in en motion till riksdagen som handlar om att motverka hederskulturen. Det är ett problem i Sverige och dessutom ett växande sådant. Det är inte något vi kan blunda för.
I vårt land är det förbjudet att tvinga barn till giftermål. Det är också förbjudet att idka våld och övergrepp mot barn, men det förekommer fortfarande. En färsk undersökning gjord av Stockholms universitet bland Stockholmsungdomar visar att var tionde 15-årig flicka i Stockholm och fyra procent av pojkarna lever med hedersrelaterade problem som hårt begränsar deras liv. Omräknat till hela tonårsgruppen 13-19 år betyder det att över 3 000 tonårs­flickor får en mycket sämre chans i livet än sina jämnåriga – bara i Stockholm.
I Sverige har alla barn och ungdomar rätt till en trygg uppväxt och som vuxna har de rätt att välja vem de vill leva med. Ändå lever många flickor och unga kvinnor i vårt land under andra premisser och sociala normer än vår lagstiftning utgår från.
Orsakerna till hedersrelaterade brott är flera, men som regel kan nämnas sociala, traditionella, kulturella men även individuella orsaker.  
Trots att det är förbjudet att gifta bort barn blir flera ungdomar varje år bortgifta i arrangerade äktenskap som de själva inte valt.
Vi kan aldrig sluta agera för ett jämlikt Sverige
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi måste ha en effektiv sjukvård!

Av , , 3 kommentarer 4

 

Är det så att sjukvården kommer att bli mer effektiv av en stor region? Jag tror inte det. Det finns dessutom flera undersökningar som pekar på att så inte är fallet. Små sjukhus och sjukvårdsorganisationer är mer produktiv, ekonomiskt effektivare och ger bättre kvalitet än stora sjukhus och organisationer.  Det kommer att bli större transaktionskostnader i en stor region, vi kommer att ägna mer tid åt kommunikation och reglering mellan olika enheter och detta skapar ett stort merarbete.
Jag har så svårt att förstå att vi måste uppfinna hjulet igen och inte kan lära av andra. Vi behöver inte gå längre än till södra delen av vårt land för att titta på negativa sidor av en regionbildning . Detta bör vi ta lärdom av. Det finns samarbetsvinster som kan göras men då ska detta ske på ett plan där parterna är överens om ett samarbete.  Jag kan bara lyfta fram Lycksele lasarett som ett bra exempel vad gäller effektivitet. Där ser man enkelt resultat av korta beslutsvägar, ett stort ansvarstagande, effektiv planering. Jag tror att en stor region skulle innebära stora förändringar för Lycksele och hela norra Norrland inland.  
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Stor region leder till ökad byråkrati

 

 
Om man inbillar sig att en region Norrland skulle innebära en minskad byråkrati tror jag att man begår ett misstag. Region Skåne och Västra Götaland har beskrivit hur byråkratin har mångdubblats.  Antalet heltidsarvoderade  regionråd har ökat ! Ska våra skattepengar gå till en större byråkratisk organisation?   Vad som också är slående är att byråkratin har ökat stort i Skåne och Västra Götaland samtidigt som demokratin minskat.
Jag vet att ett av argumenten till att vi ska in i en stor region är att vi ska få korta beslutsvägar och mer demokrati nära medborgarna. I de regioner jag beskrivit har man visat på motsatsen. Här har man fastställt antalet ledamöter i regionfullmäktige till 149 st. En storlek på fullmäktige som även en region i norra Norrland eventuellt kommer att få av praktiska skäl.  Detta skulle medföra att den folkliga representationen i det högsta beslutande organet för bland annat hälso- och sjukvården skulle minska med hälften jämfört med i dag. I dag finns 274 landstingsfullmäktigeledamöter som representerar väljarna i de fyra nordligaste länen. Det skulle innebära dubbelt så många människor per ledamot i regionfullmäktige jämfört med dagens landsting.
Det har stor betydelse att det finns en närhet mellan de förtroendevalda och medborgare.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Lycksele måste behålla sin akutsjukvård

Av , , 5 kommentarer 1

 

Jag har i tidigare inlägg tagit upp mina farhågor kring en region bildning i Norra norrland. Jag måste fortsätta skrivandet eftersom desto mer jag läser i frågan desto mer säker blir jag i min uppfattning att en regionbildning inte kommer att innebära något positivt för Lycksele och inlandet. Jag kommer att ägna några kommande inlägg i denna debatt.
Sveriges blivande läkare har betygsatt landets alla sjukhus. Här hamnar Lycksele på en fjärde plats och vårt universitetssjukhus i Umeå på 41:a plats. Vad står detta för. En enkel förklaring är att ett mindre sjukhus har färre AT läkare, färre kandidater och andra elever som tävlar om arbetsuppgifterna. På ett mindre sjukhus får man chans till en bred kunskaps plattform.  Detta ger en bra grund för att senare specialisera sig.  Vi behöver välutbildade medarbetare inom sjukvården, även i framtiden.  
Om jag tittar på region Skåne och Västra Götaland och vad det medfört så blir mina farhågor stora för oss som bor i Västerbottens inland. I Västra Götaland har regionen inneburit stora besparingar och neddragningar på i stort sett alla sjukhusenheter. Det har blivit en stor centralisering och många akutsjukhus har förlorat in status som akutsjukhus. Vad kommer att ske i den norra regionen? Utan akutsjukvård får Lycksele inga AT läkare och vi drar på så sätt ned möjligheterna till bra utbildningsplatser.  Primärvården i Västra Götaland har drabbats av stora neddragningar och många vårdcentraler har blivit nedlagda. Blir det en verklighet för oss i den norra regionen?  Vem vill då utbilda sig till distriktsläkare?
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm(M)