(V) har en dålig attityd!

Av , , 1 kommentar 9

Idag har Socialförsäkringsutskottet debatterat Ekonomisk trygghet vid ålderdom samt för familj och barn. Två olika debatter med samma grundfundament att vi ska ha trygghetssystem som ställer upp för oss när vi behöver dessa och att vi alla ska ha möjlighet att använda oss av dessa trygghetssystem när behov så finns. Alla riksdagens partier redogjorde för sitt sätt att se på de utmaningar vi har och vissa presenterade även lösningar på de utmaningar vi står inför. Det var endast ett parti (V) som enträget stod i talarstolen och spred lögner, kastade oförskämdheter omkring sig och fick göra detta helt ostraffat. Att kalla den budgetmotion som M/KD lagt fram en blåbrun dynga tycker jag är att gå för långt. Man behöver inte hålla med i sak vad motionen innehåller men man får inte uttrycka sig hur som helst. Alliansens företrädare var tydliga med att våra samhällsutmaningar inta kan vänta på att vi har en övergångsregering och inte en övergångsriksdag och därför skjuter vi till resurser för att visa att vi tar ansvar. Att som (V) kalla detta för blåbrun dynga är inte så vi ska behandla varandra!

Elisabeth Björnsdotter Rahm

Sverige behöver ett starkt försvar!

Viceordförande i Försvarsutskottet Beatrice Ask skriver i ett inlägg som jag hämtar följande ifrån
Försvaret måste få de resurser som behövs för att kunna lösa sin uppgift att kunna värna svenskt territorium och svenska intressen i en allt mer orolig omvärld. I den budget som nu antagits av riksdagen tillförs närmare 3,9 miljarder kronor mer till försvaret för 2019 jämfört med övergångsregeringens förslag. Inte bara Försvarsmakten får mer medel, utan också en rad andra myndigheter som ingår i totalförsvaret. Vårt mål är att skapa långsiktiga förutsättningar för ett starkt försvar.

Sverige befinner sig idag i ett utsatt säkerhetsläge. Det pågår alltjämt ett krig i Ukraina där Ryssland med jämna mellanrum höjer temperaturen i konflikten. Sverige utsätts dagligen för cyberangrepp och desinformation från fientligt sinnade stater. Behovet av att ha ett starkt försvar som kan möta en rad olika hot är mer aktuellt än på länge.

Mot bakgrund av denna hotbild har Moderaterna och Kristdemokraterna samlat stöd för en budget som innebär kraftiga anslagsökningar för försvaret. Vi tar ansvar i ett skarpt läge. Försvarsmakten får de resurser myndigheten har begär och vi lägger även extra medel på bland annat Försvarets radioanstalt, Rekryteringsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Våra satsningar kommer bland annat att medföra att krigsdugligheten i de två armébrigaderna kan höjas, att mer materiel kan anskaffas och höjd ambition för det civila försvaret samt att mer övning och utbildning kan genomföras. Ökade resurser måste också omsättas till faktisk höjd försvarsförmåga. Att bygga ut Sveriges försvarsförmåga kommer därför att kräva god kostnadskontroll, spårbarhet och uppföljning.

Försvarsmakten använder i sin kommunikation devisen ”vi låter Sverige vara i fred”. Den fångar på ett bra sätt vad målet för svensk säkerhet handlar om. För att vi ska fortsatt kunna leva i fred och ha ett samhälle som bygger på demokrati, rättsstat och respekt för mänskliga rättigheter måste vi ha ett trovärdigt försvar. Därför gör vi nu en historiskt stor satsning på att stärka landets försvar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

En budget som är bra för Västerbotten!

Av , , 6 kommentarer 6

Den övergångsbudget som den rödgröna övergångsregeringen lade fram på riksdagens bord för ca 1 månad sedan innehöll av förklarliga skäl inga reformer och inga satsningar. Den enda satsning som fanns med var den sänkningen av skatten på pensionärer som alla partier tidigt hade enats om. I går var det budgetdebatt i Riksdagens kammare och som väntat vann M och KD:s budgetmotion omröstningen i kammaren. Detta innebär nu att vi får en betydligt mer kraftfulla budgetramar att styra Sverige med och det innebär också att det är en betydligt mer ”Norrlandsvänlig” budget. Om de rödgröna hade fått fortsätta styra hade de bla infört höjd skatt på bensin och diesel, höjd flygskatt, höjd kilometerskatt. Alla dessa planerade skattehöjningar tar vi nu bort och det är positivt för alla oss som är beroende av bil och en välfungerande infrastruktur. M och KD:s budget innebär också satsningar på fler poliser, en ny kömiljard för att minska vårdköerna, en stor satsning på primärvården för att öka möjligheterna för människor att få vård på rätt nivå, det innebär en rad satsningar som är bra för Sverige och Västerbotten.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi behöver fler förvarsplatser i norra delen av Sverige!

Vi har alla bilden av året 2015 i tydligt minne och det omfattande antalet asylsökande vi då hade i Sverige. Vi ser fortfarande konsekvenser av detta idag. Det finns idag ett stort antal människor som fått sin asylansökan prövad och avslagen, prövad igen av domstol på olika nivåer och även här fått avslag men som trots detta upprätthåller sig olagligt utan tillstånd i Sverige. Det existerar idag ett skuggsamhälle i Sverige där människor lever utanför vårt samhälle. Detta är inte en hållbar situation. Skuggsamhället får inte bli permanent.

Den rödgröna regeringen aviserade satsningar på att bygga fler förvarsplatser så att de personer som har fått ett utvisningsbeslut kan placeras där i väntan på utvisning och på så sätt kunna verkställa utvisningar på ett rättssäkert sätt. Anders Ygeman (S) utlovade att verkställa det han så stort omnämnde 80 000 utvisningar ur Sverige, men det är vi inte ens i närheten av. Den rödgröna regeringens satsningar räckte inte. Vi har nu en situation där vi om några år kan ha uppåt 80 000 människor i Sverige som vistas i landet utan tillstånd. Givetvis vore det bästa om människor återvände av egen fri vilja men om man inte gör det så måste det bli konsekvenser.

Vi har en övergångsregering som i sin övergångsbudget inte lagt fram några av de utlovade satsningar som tidigare gjorts. Sverige har däremot inte en övergångsriksdag. Därför kommer Moderaterna att lägga fram ett skarpt budgetförslag som riksdagen ska rösta om den 15 december. Ett av förslagen handlar om en satsning på 100 miljoner för att bygga fler förvarsplatser i landet. Det förvar som ligger längst norrut idag finns i Gävle. När polisen i Lycksele gör en inre utlänningskontroll och finner att personen har ett utvisningsbeslut så måste polisen i Lycksele transportera personen ifråga 52 mil enkel väg. Vi vet alla hur tillgången på poliser ser ut i vår del av landet.

I förslaget pekar Moderaterna inte ut var i landet ett nytt förvar vore lämpligt men den norra delen av landet är en trolig placering av det nya tilltänkta förvaret. Det behövs minst ett nytt förvar i norra Sverige. Som riksdagsledamot för Västerbotten ser jag stora möjligheter att placera ett förvar i någon av våra kommuner. Det skulle innebära en stor satsning motsvarande ca 70 nya arbetstillfällen. Vår satsning är utöver den utbyggnad av förvarsverksamheten som Migrationsverket nu planerar.

I kommande budgetsatsningar utesluter inte Moderaterna ytterligare satsningar på fler förvarsplatser då prognosen från Migrationsverket och Polismyndigheten visar på ett stort behov. Nya Moderaterna vill se en större rättssäkerhet i hela landet och våra budgetsatsningar visar på detta med stor tydlighet

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)