Vad är det som händer?

Frågorna är många om vad som händer i vårt demokratiska samhälle. Har riksdagen stängt ned allt arbete? Vad händer med vår demokrati? Är den i fara? Det som händer i vårt samhälle är något som vi som inte är födda före 1957 upplevt då den så kallade Asiaten härjade i Sverige och resten av världen. Under Asiaten dog 5 miljoner människor, företrädesvis yngre personer. Det vi nu ser framför oss har vi inte så stor aning om även om vi tittar på andra länder om hur spridning och hantering av Covid-19 har varit. Jag försöker att vara verklighetsnära och se till det jag kan påverka och även hur vi i vårt land kan göra det bästa av situationen. Jag sitter just nu verkligen med fingrarna i två Coronaburkar. Dels via mitt uppdrag som riksdagsledamot dels via mitt civila uppdrag
som verksamhetschef för en vårdcentral som ska hantera alla dessa smittade patienter. Det är två verkligheter som ska försöka mötas på något sätt. Den lagstiftande arbetsuppgiften och den mer vårdnära uppgiften på vårdcentralen. Det stiftas nya lagar, förordningar, stödprogram och andra initiativ just nu för att försöka mildra den stora påverkan Covid-19 kommer att få på hela vårt samhälle under lång tid. I riksdagen är det ett märkligt tillstånd. I veckan tog vi beslut om att alla partier skulle rösta in alla ledamöter som extra suppleanter i alla riksdagens utskott. Det innebar att 4600 personval skulle förrättas. Det får till följd att jag nu får tjänstgöra i riksdagens alla utskott om så behövs. Alla gruppledare har tillsammans med talmannen beslutat om att endast 55 ledamöter ska vara närvarande vid varje omröstning i kammaren och det är nu procentuellt uträknar hur många från varje parti som ska vara närvarande. För vårt parti Moderaterna så krävs det att 11 ledamöter är närvarande. för Socialdemokraterna krävs 16 ledamöter. Varje vecka så kommer vår gruppledning att skicka ut mail till alla och fråga vilka ledamöter som har möjlighet att tjänstgöra. Dessa ledamöter ska även vara tillgängliga att tjänstgöra i alla de utskott som ska justera betänkande eller fatta beslut i en fråga, detta ställer höga krav på mig som ansvarig för mitt område inom sjukförsäkringen att förmedla vad vi tycker om jag inte blir utvald att vara en av de 55 stycken som ska närvara i riksdagen den veckan. Det är en overklig känsla. Alla möten sker via telefon, Skype eller andra digitala mötesformer. Corovid-19 har verkligen fått hela Sverige att stanna upp och kommer att få förödande konsekvenser om vi inte tar detta på allvar och hanterar det på rätt sätt så att smittan kan hanteras och passera så smärtfritt och hanterbart som möjligt. Men den viktigaste frågan kvarstår, vad ska alla människor göra med allt toalettpapper som de har hamstrat? .

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi behöver regionala flygplatser

Av , , 1 kommentar 6

Runt om i Sverige har vi 34 regionala flygplatser, varav 27 har reguljär passagerartrafik. Alla de regionala flygplatserna finns på mindre orter med mindre passagerarkapacitet. De är dock nödvändiga för att säkerställa en tillgänglighet i hela landet så hela Sverige kan leva och växa, inte minst här i Lycksele. Flygplatserna är också nödvändiga ur ett beredskapsperspektiv. Det visades inte minst 2018 då de användes vid 4 992 brandflygningar. Några av flygplatserna har ambulansflyg, och exempelvis polis och kustbevakning använder sig också av de regionala flygplatserna.
De regionala flygplatserna ägs och drivs nästan uteslutande av enskilda kommuner och saknar därför en gemensam huvudman. I fredstid har detta hittills inte varit någon större fråga, men i planeringen för ett stärkt civilt försvar blir frågan om ansvar och ledning viktig. Det skapar naturligtvis också en osäkerhet i hela totalförsvarsplaneringen. Detta handlar nämligen inte bara om civilt försvar utan om hela totalförsvaret, då de regionala flygplatserna ligger till grund för försvarets förmåga till snabb omgruppering och spridning av luftstridskrafter.
Det behöver klarläggas några delar från regeringen, hur ser de på de regionala flygplatsernas betydelse för totalförsvarsplaneringen och kommer vi få se ett tydliggörande av lednings- och ansvarsförhållandena för de regionala flygplatserna i den kommande totalförsvarspropositionen?
För oss Moderater är de regionala flygplatserna viktiga och vi vill att lednings och ansvarsförhållanden tydliggörs i kommande totalförsvarsplanering. Vi behöver också utreda hur det kan säkerställas ett långsiktigt och nödvändigt stöd för flygplatsernas drift och underhåll. En del i det arbetet är att undersöka hur det statliga Swedavia kan ta ett större ansvar för de regionala flygplatserna.

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm och Alexandra Anstrell (M)

Jag ställer ministern till svars för ojämlik sjukskrivning!

Riksrevisionen har granskat hur jämlik sjukskrivningsprocessen är. I rapporten framkommer det tydligt att det inom sjukskrivningsprocessen gällande psykisk ohälsa råder stor ojämlikhet.
Uträkningar som är gjorda på samhällsförlusten av sjukskrivningar visar att 2018 låg den kostnaden på 64 miljarder kronor. I den kostnaden inkluderas inte själva kostnaden för vård, utbetalning av sjukpenning och rehabiliteringskostnad. Det samhällsekonomiska värdet som man lyfter fram baseras på förlust av arbetskraft på arbetsmarknaden. År 2015 var kostnaden 59 miljarder, och 2018 är den alltså 64 miljarder. Det är stora summor som går förlorade i vårt samhälle på grund av sjukskrivningar som vi kanske hade kunnat förhindra om vi hade hanterat processen och sett signaler tidigare. Kvinnor är enligt Riksrevisionen sjukskrivna i nästan dubbelt så hög utsträckning som män. Att fastställa arbetsförmåga är oerhört komplext, speciellt när en person lider av psykiatriska diagnoser. Moderaterna har i tidigare förslag sagt att det behövs en särskild rehabkedja för psykiatriska diagnoser eftersom det inte går att bedöma en persons möjligheter till återgång i arbete vid en psykiatrisk diagnos på samma sätt som om personen hade brutit foten.
Min fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi är:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att vi ska uppnå en större jämlikhet i sjukskrivningsprocessen?

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)