Alla kan vi stå inför det faktum att vi drabbas av sjukdom, kris eller något annat som gör att vi inte klarar av att stå till arbetsmarknadens förfogande och att vi behöver nyttja vår sjukförsäkring. På en skriftlig fråga från mig svarar statsrådet följande:

”Rehabiliteringskedjan i sjukpenningen behöver bli mer flexibel för att förhindra att människor förlorar sin sjukpenning. Förslaget innebär att bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete efter dag 180 ska kunna skjutas upp om övervägande skäl talar för att den försäkrade kommer att återgå i arbete hos arbetsgivaren senast dag 365.

Den här ändringen behövs för att göra dagens restriktiva regelverk mer flexibelt och stärka den ekonomiska tryggheten för alla som är sjukskrivna. Människor måste få tillräckligt med tid att i första hand rehabiliteras åter till sitt eget arbete. Det bedöms göra särskilt stor skillnad för dem med diffusa symptom och en mindre exakt prognos för återgång i arbete, så som exempelvis långtidssjuka i covid-19. Ambitionen är att denna lagändring ska kunna träda ikraft i mars 2021.”

Företrädare för Försäkringskassan säger i en artikel från TT att förslaget gäller bara de personer som skulle fått sina ärenden omprövade vid 180-dagarsgränsen från och med dagens datum. De som redan har fått avslag omfattas med andra ord inte av denna förändring.

Lagändringen träder alltså i kraft i mars 2021 men kan sökas retroaktivt från den 21 december 2020.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för dem som är sjukskrivna före den 21 december 2020?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)