Tack för det!

Återigen har den rödgröna regeringen fått ta tillbaka ett förslag. Det är ett förslag som aldrig borde ha lagts fram eftersom det var så tydligt att det skulle innebära stora negativa konsekvenser. Förslaget som regeringen denna gång dragit tillbaka handlar om kilometerskatt för tungtrafik. Detta förslag skulle innebära stora kostnader för våra svenska åkerier framförallt i norra delar av vårt land eftersom alternativa transportmedel inte finns i samma omfattning som i andra delar av vårt land. Förslaget om att införa kilometerskatt har engagerat många och med lite eftertänksamhet borde den rödgröna regeringen aldrig lagt fram förslaget.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sista dagen !

Av , , 1 kommentar 2

Idag är sista dagen för inlämning av remissvar på Reepaluutredningen. Det kan inte ha undgått någon att denna utredning har engagerat många och det kommer att fortsätta göra så. Nu ska alla svar gås igenom och förhoppningsvis ligga till grund för en proposition från regeringen till riksdagen för beslut. Det kommer att bli ett stort antal debatter och diskussioner innan beslut tas i denna viktiga fråga. Det är en principiellt viktig fråga att ta ställning till om man väljer att ge sig på en bransch som är finansierad med skattemedel men lämnar alla övriga utanför debatten. Jag tycker hela retoriken är snedvriden och det landar återigen på att det är enklare att kritisera de som erbjuder tjänster inom vård, skola omsorg än att kritisera de som bygger lokaler, vägar eller producerar material för samma skattefinansierade medel. Det är så en feministisk regering arbetar!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Den snedvridna tolkningen av Reepaluutredningen fortsätter!

Av , , 7 kommentarer 3

Media fortsätter sin vinkling av Reepalus utredning på ett sätt som blir mer och mer ofattbart. I gårdagens P4 Västerbotten intervjuades Centerpartiets riksdagsledamot Helena Lindahl och Verksamhetschefen vid Stenbergska Hälsocentralen i Lycksele. Frågan handlade om vad Reepaluutredningen skulle innebära för alternativa driftsformer inom skola, vård och omsorg och detta mer av en principfråga. Vinklingen från P4 Västerbotten blev väldigt underlig då verksamhetschef från landstingets hälsocentral får kommentera frågan om att Medicinkonsulten för två år sedan sagt upp avtalet till landstinget på grund av att en av läkarna vid Medicinkonsulten avlidit av sjukdom och det var svårt att driva verksamheten vidare med en doktor. Vad frågan handlar om är att Reepaluutredningen slår undan möjligheterna att driva alternativ verksamhet inom skola, vård och omsorg, inte en enskild händelse som inträffade för snart två år sedan.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Klädsamt om man förstår vad man uttalar sig om!

Dagens artikel i VK som handlar om Medicinkonultens protester mot Reepaluutredningen speglar en sida av hur katastrofalt förslaget slår. Enligt Finansdepartementet så är det ett rekordstort antal remissvar som kommit in som alla har synpunkter på utredningen. Skatteverket och Konkurrensverket är två stora remissinstanser som båda har synpunkter på hur illa förslaget slår mot små och medelstora företag inom sektorn vård, skola och omsorg. Reepalus förslag är väldigt komplicerat skrivet och det är få som egentligen förstår innebörden av förslaget. I VK:s artikel har Kommunstyrelsens ordförande i Lycksele uttalat sig och uttrycker sin misstro till vad Reepalus förslag innebär för ex Medicinkonsulten. Jag har förståelse att Lilly Bäcklund(S) inte har läst utredningen och därför inte heller förstår innebörden av utredningens förslag. Det vore därför klädsamt om Bäcklund inte uttalar sin misstro mot något hon inte förstår utan istället sätter sig in i fakta och sedan uttalar sig.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kasta utredningen i papperskorgen!

På fredag är det sista dagen för att lämna in remissvar på Illmar Reepalus utredning om att stoppa vinsterna i välfärden. Reepalu har på den rödgröna regeringens uppdrag tagit fram en drygt 800 sidor tjock utredning som innehåller en rad bra förslag till förbättringar inom skola, vård och omsorg. Tyvärr överskuggas alla dessa förslag av förslaget om att begränsa vinst på det operativa kapitalet. Det är inte en enkel ekvation att förstå vad Reepalu egentligen menar och tyvärr har den rödgröna regeringen genom att sprida vilseledande retoriska argument fått många att tro att Reepalu har goda avsikter med sina utredningsförslag. Majoriteten av de företag som driver verksamhet inom skola, vård och omsorg är små, medelstora företag som till stor del drivs av kvinnor. Dessa företag äger oftast inte sina fastigheter, lokaler och har därför inget stort operativt kapital. Medicinkonsulten Hälsocentral i Lycksele är ett av de företag som kommer att drabbas hårt om Reepalu får igenom sina förslag om att begränsa vinstuttag på det operativa kapitalet. Det operativa kapitalet ska bla täcka löneökningar, investeringar och andra oförutsedda kostnader i en verksamhet. Eftersom Medicinkonsulten inte äger sina lokaler och inte har några skulder innebär Reepalus förslag att företaget kommer att behöva minska det operativa kapitalet med 100,14% Det är ett rent Pomperipossa förslag som innebär att Medicinkonsulten måste gå med förlust varje år. Alla som har den minsta insikt i hur företag drivs vet att man inte kan driva verksamhet med förlust. Reepalu har kommenterat denna del av sitt förslag och tycker då att verksamheter som går med förlust ska låna upp pengar i bank för att täcka förlusterna. Det känns inte som ett seriöst förslag att låna upp pengar för att driva en verksamhet. Jag tycker att vi ska kasta Reepaluutredningen i papperskorgen och istället lägga fokus på att utveckla kvalitet inom skola, vård och omsorg oavsett driftsform. Jag tycker också att vi ska ställa krav på att vi inte accepterar förluster i välfärden. Med gemensamma insatser kan vi också få denna karusell av hyrpersonal att stanna upp och vi kan erbjuda en bra arbetsmiljö för alla medarbetare.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bra förslag av regeringen!

Av , , 2 kommentarer 3

År 2010 höjdes straffen för allvarliga våldsbrott. Den rödgröna regeringen anser inte att höjningen var tillräcklig. Nu höjs straffen för en rad olika våldsbrott och det är ett bra förslag av regeringen och jag tycker det är bra att de är tydliga med att vi ser allvarligt på att personer begår våldsbrott och att det får konsekvenser. Det måste också följas upp av fler synliga poliser för att bättre kunna förebygga att brott begås och att kunna vara ute i miljöer där det är stor oro och många brott begås.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fel väg att gå!

Av , , 2 kommentarer 3

En av de stora nyheterna i media denna vecka är att antalet personer i Västerbotten som får avslag på sin sjukförsäkring har ökat med nästan det dubbla det senaste året. Försäkringskassan har fått nya direktiv från regeringen att minska sjuktalen och då ökar avslagen på sjukskrivningar. Denna fråga är inte ny och har varit i fokus de senaste åren . Enligt ansvarig minister är det arbetsgivarnas ansvar att rehabilitera sina medarbetare och regeringen har tillskjutit pengar för att detta ska ske. Försäkringskassan å sin sida har fått direktiv att avslå sjukintyg. I media sitter företrädare för försäkringskassan och säger att sjukvården skriver för dåliga intyg och det är en av anledningarna till varför fler får avslag. Jag tycker att försäkringskassan gör det enkelt för sig när de avslår betydligt fler sjukintyg idag istället för att fundera på varför personerna är sjukskrivna. Den önskade effekten att minska sjuktalen uppnås inte med att avslå sjukskrivningar .

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Inget är som väntans tider!

Det är intressant att se hur lång tid alla beslut egentligen tar. Nordiska rådet har under mandatperioden 2006-2010 drivit frågan om att avskaffa alla roamingavgifter inom Europa. Frågan började inom Norden men utökades snart till att omfatta hela den Europeiska unionen. Den 15 juni i år införs detta och det är intressant att se hur lång tid detta beslut har vandrat runt i alla korridorer. Det är ett positivt beslut för oss alla som bor i Europa att vi nu kan använda mobiltrafik till samma kostnad som vi idag gör i vårt hemland. Tidigare har det varit ett byte av pengar mellan de olika mobiloperatörerna vi har inom Europa. Ett bra förslag som äntligen landat i ett positivt beslut för oss alla.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Arbetsmiljön i fokus!

Det är ett stort fokus på hur vår vård och omsorg ska kunna fortsätta utvecklas samtidigt som vi ska ha en ekonomi i balans. Hela vård och omsorgssektorn har genomgått en stor förändring och förväntas anpassa sig till den verklighet vi befinner oss i. Ett område där vi ser stora svårigheter med anpassning är utmaningen att erbjuda en bra arbetsmiljö så att medarbetarna stannar kvar inom vård och omsorg. I dag ser vi en stor flykt från de traditionella arbetsgivarna inom vård och omsorg in i bemanningsföretag. Detta har medfört en ökad kostnad för kommuner och landsting med 650 miljoner kronor bara under 2016. 650 miljoner kronor är pengar vi kunde ha använt på ett betydligt bättre sätt. Jag tror inte alltid att det är en högre lön som lockar på ett bemanningsföretag, en stor faktor är att arbetsmiljön i ett bemanningsföretag är helt annorlunda jämfört med traditionell vård och omsorg. Ska vi lösa denna utmaning och få våra medarbetare att stanna kvar och orka arbeta inom vård och omsorg krävs ett gemensamt handlingsprogram för att lösa denna utmaning. Arbetsmiljön är en stor del i denna utmaning,

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Nu får det vara nog med dumheter!

Av , , 1 kommentar 3

Dagens Industri skriver i gårdagens tidning att även den ideella välfärdssektorn drabbas hårt av det föreslagna vinsttaket. Trots att idéburna aktörer inom skola, vård och omsorg inte plockar ut en krona i vinst skulle många tvingas att sänka sina marginaler kraftigt. Det har fram till nu kommit in drygt 70 remissvar på Illmar Reepalus utredning vilket är ovanligt många. Reeplau skriver i en kommentar till alla oroliga företagare som driver verksamhet inom vård, skola och omsorg att de kan låna pengar i bank för att täcka den förlust som uppstår på grund av hans förslag. Nu räcker det. Jag tror inte mina öron att jag som företagare ska låna pengar i bank för att täcka förluster på grund av ett idiotiskt förslag som den rödgröna regeringen lagt fram. Det blir allt mer tydligt Sverige måste byta regering!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)