Viktiga beslut om vår ekonomi!

 

Denna vecka har EU:s finansministrar ett avgörande möte i Bryssel. Sveriges ambition är att det då ska fattas beslut om inrättandet av nya tillsynsmyndigheter som ska följa enskilda banker och på EU-nivå utöva tillsyn över bank-, värdepappers- och försäkringssektorn. Det svenska EU-ordförandeskapet har ägnat stor kraft åt att finna vägar framåt mot ökad stabilitet. Behovet av nya och vassare regler och institutioner har stått i centrum. Under Sveriges ordförandeskap har debatterna varit många och många viktiga punkter har stått högt upp på agendan. En gränsöverskridande övervakning av de finansiella systemen är viktigt eftersom vi måste minska möjligheterna till ekonomisk brottslighet.  Ett gemensamt s.k. ”systemriskråd” inrättas för att övervaka stabiliteten i det finansiella systemet. Stopp för en osund bonuskultur. Enighet har nåtts om nya gemensamma regler som främjar ansvar för en långsiktigt sund och hållbar utveckling i bankerna. Enskilda personer ska inte få ta ut stora bonusar tack vare sina styrelseuppdrag och på sådant sätt att det sker på bekostnad av samhället och dess stabilitet.

       Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Sjukvård i hela Europa!

Många länder väljer i dag att lägga allt större resurser på sin hälso- och sjukvård. Inom OECD ökar utgiftsområdet snabbare än den ekonomiska tillväxten. I förlängningen är det orimligt att lägga pengar på ineffektiva system, uttjänta tekniker och förlegade organisationsstrukturer som inte ger medborgarna den vård de förväntar sig. För svensk del kan detta leda till en av våra största exportframgångar någonsin. I internationella undersökningar rankas svensk vård regelbundet som den kvalitetsmässigt bästa i världen. Samtidigt har vi en rad spännande företag som producerar allt ifrån världsledande strålknivar till avancerade mediciner och nytänkande arkitekturlösningar för sjukhus. Ska vi lyckas frigöra den fulla potentialen inom vårdsektorn krävs ett större internationellt samarbete – vi behöver en bättre fungerande handel med hälso- och sjukvårdstjänster. Det betyder inte att en av grundpelarna för vårt sjukvårdssystem, den offentliga finansieringen, ifrågasätts. Snarare tvärtom. Ett ökat internationellt utbyte gör det möjligt för oss och andra att dra nytta av de bästa lösningarna som finns globalt och att dela med oss av det vi själva är skickligast på. Det mår såväl patienterna som ekonomin – och därmed också systemet – bäst av.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Barnens bästa!

 

Sverige är ett bra land att växa upp i. De allra flesta barn växer upp under bra förhållanden och har fina föräldrar som ger dem omvårdnad, trygghet och omsorg. Ibland har vi en tendens att glömma det. Vi läser sällan debattartiklar om att de flesta flickorna och pojkarna i vårt land faktiskt är nöjda med livet som helhet. Att de är nöjda med sin kropp, hur de ser ut, och med sin hälsa. Att de trivs i skolan, med kamrater och hemma. I en internationell jämförelse ses Sverige som ett av de främsta länderna när det gäller frågor om barns välfärd. Men det räcker inte. För samtidigt lider mellan 10 och 15 procent av alla barn av psykisk ohälsa av något slag. Det finns barn som lever i otrygghet och barn som upplever våld i sin vardag. Det finns barn som inte ser fram mot julen, som inte har någon bästis, barn som inte har föräldrar eller andra nära vuxna som räcker till för dem. Skolan har en utomordentligt viktig roll för våra barn. För att kunna utvecklas och växa som individer är det viktigt att kunna erbjuda barn en skolgång som ger kunskaper och utgår från barnets förutsättningar i en lugn och trygg miljö. Numera finns en lag mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Arbetet med att förbättra barns villkor kommer aldrig att ta slut. Och det stöd samhället erbjuder kan alltid vässas och bli bättre. Där har vi alla ett gemensamt ansvar.
Målet får inte stanna vid att de flesta barn har det bra i – alla barn ska ha det bra – först då kan vi luta oss tillbaka!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Mer trygghet i vårt samhälle!

 

Justitieminister Beatrice Ask vill satsa ännu mer pengar på polisen. I ett uttalande i går lyfte hon fram att polisens insatser i större utsträckning än idag bör bygga på kunskap om problemet,  omfattning av orsaker samt vad som är bästa åtgärden.  Rikspolisstyrelsen föreslås utöva tydligare kontroll av polismyndigheterna. Alla människor vill känna sig trygga. Just därför är det så viktigt att vi har en polisorganisation som är så effektiv som möjligt. Individer ska alltid kunna känna att det alltid finns polis i närheten som gör sitt bästa för att så effektivt som möjligt försöka förhindra att brott begås. Regeringen arbetar med att ge polisen bättre teknisk utrustning som kan användas direkt på brottsplatsen. Regeringen tar också fram en mer ändamålsenlig och rättssäker lagstiftning för hur polisen får utforma sin register.  Mycket inom svensk polis fungerar bra. Men vi kan få ännu mer brottsbekämpning för pengarna.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Var finns respekten?

 

Det som har hänt flickorna på Dragonskolan är inte acceptabelt. Det är kränkande och förnedrande. Det är dessutom olagligt! Vi har i många situationer stor användning av internet men detta är verkligen baksidan av en ökad tillgänglighet till internet, ett behov att alltid vara uppkopplad. Jag har i tidigare inlägg tagit upp hur stor denna baksida av internet är och hur långt ner i åldrarna detta med förföljelse på nätet förekommer. Här har vi ett gemensamt ansvar att ta en diskussion och informera våra barn och ungdomar om vad som är acceptabelt och inte. Våra döttrar ska inte behöva vara rädda att bli fotograferade i smyg och utlagda på internet bara för att de är ute på stan eller på  krogen. Vi som vuxna måste våga lyfta en sådan diskussion och visa att vi inte tycker det är OK. Vi vuxna måste markera  att det inte är OK att vissa  får ta sig friheter  och inte behöver  respektera andra människor. Vi är så duktiga på att diskutera jämlikhet i andra frågor  då måste vi även ta med denna fråga. Jag anser att det saknas respekt för andra människor när man kan ta sig friheter och rättigheter av detta slag!  
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Positiv närvaro i Afghanistan

 

Jag har lyssnat på vår försvarsminister Sten Tolgfors. En skrämmande beskrivning över läget i Afghanistan. De styrkor vi har placerade där gör ett stort jobb tillsammans med de finska styrkorna. De patrullerar tillsammans de norra delarna av Afghanistan och försöker bevara den fred som finns . Det är en bräcklig tillvaro med ständiga försök till återtagande av regionen från Talibanerna. Skulle våra svensk/finska styrkor inte vara precis där de är och slå tillbaka alla försök skulle Talibanerna ta tillbaka kontrollen över området och de människor som bor i området skulle få en vardag fylld av sharia lagar, ingen skolgång för flickor, ingen sjukvård för flickor eller kvinnor.  De skulle få en tillvaro fylld av förbud och stränga straff.  Den Afghanska befolkningen är tacksam över de svensk/finska styrkorna och de arbetar tillsammans med att upptäcka sabotage, landminor och andra försök från Talibanernas sida. Jag tycker att vi har en bra försvarspolitik som försöker stabilisera ett land till återuppbyggnad.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ekonomi utan insikt!

Av , , 4 kommentarer 1

 

Ekonomi, ett stort och svårt område att debattera. Jag är inte ekonomiskt skolad men litar på mitt sunda förnuft och att jag har två fötter på jorden. Landstingets ekonomi är ingen positiv läsning och det gör mig frustrerad när jag ser att den styrande (s) majoriteten inte ser konsekvenserna av de beslut som tas. När man till fullo inte förstår vad konsekvenserna blir av en budget som inte är i balans.  De satsningar som gjorts de senaste åren har varit kostsamma och orsakat stora hål som inte gått att täppa igen. Den stora satsning  på By 27 som nu är på sluttampen i Umeå  har kostat stora summor direkt finansierat från landstingets kassa. Det innebär att ingen annan får investera i ex byggnationer de närmsta fem åren. Vi som politiker kräver att verksamheterna ska följa den budget som utlagts, om inte! Så händer ingenting! Detta fenomen leder till att ingen tar budget på allvar. Jag har tidigare nämnt hur öronkliniken räknar hem en besparing med att lägga ut betydligt större utgifter på en annan kassa inom landstinget. Detta är inte acceptabelt.  Jag förväntar mig att alla verksamheter förstår konsekvenser av en inbesparing och att det kanske  ger andra kostnader i slutändan Verksamheterna kan inte få ansvarsfrihet när de inte kan presentera en hållbar ekonomi.  Jag och alliansen vill ha satsning på det som västerbottningen behöver mest och det är sjukvård.  Alla andra åtaganden som för att ta ett exempel, kultur, bör stå tillbaka när ekonomin ser ut som den gör
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
 

Vi måste våga prata om ”fula gubbar”

 

Jag skrev ett inlägg den 27 augusti om Grooming. Det finns inget bra svenskt ord för detta men direkt översatt betyder det textförförelse på nätet! Grooming är inget nytt men det har tack och lov blivit brottsligt sedan 1 juli detta år. Jag har lyssnat på en man som arbetar med Internet och Grooming och som samarbetar med hela världens  polisväsenden för att kartlägga och försöka komma tillrätta med detta enorma problem. Visst ni att i en lågstadieskola i Malmö hade 30% av alla flickor i årskurs 2 blivit trakasserade av ”fula gubbar” på nätet. Dessa flickor är 8 år gamla! Under de sista tio åren som arbetet med Grooming pågått har varje år drygt 400 män i Sverige  fått sina personuppgifter registrerade i en databas för män som förför småflickor och pojkar på nätet. Jag skriver bara män eftersom det faktiskt är så, under dessa tio år som arbetet med Grooming pågått har bara två kvinnor blivit registrerade. Efter den 1 juli i år lämnas alla uppgifter över till polisen, tidigare var detta inte möjligt utan andra metoder användes för att göra dessa män uppmärksamma på att de var iakttagna. Det är otroligt viktigt att vi som föräldrar vågar ta en diskussion med våra barn och vågar stötta våra barn att komma till oss vuxna och berätta när de upptäcker sånt som inte är OK på Internet.Vi ska inte skuldbelägga utan istället uppmuntra våra barn och ungdomar till att ha förtroende för oss vuxna
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kvinnor i frontlinjen!

Av , , 2 kommentarer 3

 

Vid alla kriser och katastrofer är det tydligt att det är kvinnor och barn som drabbas hårdast, men kvinnors kunskaper och erfarenheter används mycket sparsamt. Detta trots att kvinnor har visat sig vara nyckeln till ett bra återuppbyggnadsarbete. Kvinnor har visat sig vara bättre på att arbeta över etniska, religiösa och politiska skiljelinjer. Kvinnor i beslutsfattande ställning satsar dessutom generellt mer pengar på social återuppbyggnad än vad män gör. Hjälpprogram måste därför inkludera kvinnor redan på planeringsstadiet, så att utbildning, hälsa och arbete får tydligare fokus. Sverige kan inte vara närvarande överallt i världen eller vara experter inom alla områden. Men vi kan vara ledande i arbetet med att lyssna och lära av dem som utgör den yttersta förutsättningen till ett långsiktigt utvecklingsarbete och stabilitet – nämligen kvinnorna. Sverige måste därför ta initiativ i det internationella samarbetet. Konfliktsamtal och fredsförhandlingar ska alltid involvera det civila samhället och därmed öka kvinnors deltagande i hela processen. Ett exempel på bra insatser från svensk sida är att svensk polis stödjer och utbildar utländska polisorganisationer i deras strävan att bli mer demokratiska och effektiva. Svensk polis hjälper till att i samarbetslandet skapa en polisorganisation som respekterar och skyddar de mänskliga rättigheterna, följer rättsstatens regler, kan ställas till svars och ger högsta prioritet till medborgarnas behov.
Afghanistan är ett av de länder där Sverige har gjort betydande insatser.
Vi måste vara närvarande för att stötta en återuppbyggnad av land i krig!
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Kan alla räkna? Jag tror inte det!

 

Landstinget i Västerbotten verksamhetsplanerar för fullt just nu. Budgetramar är klara inför nästa år och nu gäller det att alla enheter kan klara av både den effektivisering och rationalisering som krävs. Alla måste dra sitt strå till stacken och då gäller det att alla verksamheter känner sitt ansvar och inte tycker sig vara oumbärlig för västerbottningen. Jag förutsätter att alla siffror som verksamheten presenterar granskas noga för att vi inte ska stå med ett lika stort underskott i slutet av 2010 på grund av att man räknat fel i sin budgetplan. En sak som oroar mig är Öron-Näsa-Hals kliniken i länet. De har i sin preliminära planering räknat med att en nedläggning av mottagningen i Lycksele skulle ge en besparing på 600 000 kr. Då måste man dra bort 200 000 kr i ökade resekostnader för alla patienter som ska åka till Umeå på läkarbesök och operation. 200 000 kr i resekostnad för 1800 patienter. Det innebär en genomsnittlig resekostnad på 110 kr per patient. Har verksamheten tänkt att patienterna från inlandet ska promenera eller cykla till Umeå? En enkel bussbiljett från Lycksele till Umeå kostar 154 kr. Hemresan är det samma kostnad för! En enkel matematik förutsatt att alla patienter bor i Lycksele ger en resekostnad på ca 550 000 kr. Från Tärnaby kostar det 242 kr enkelväg med buss till Umeå.  Nu får vi givetvis räkna bort egenavgiften på 60 kr men det blir fortfarande ingen besparing! Nu har jag varit snäll och enbart räknat med bussbiljetter, hur många kör inte egen bil och som grädden på moset, hur många får inte åka Taxi till doktorn?
Alla verksamheter måste tänka till om vi ska få denna budget att gå ihop.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)