Ska staten styra familjerna?

Av , , 6 kommentarer 5

Den rödgröna samarbetsregeringen vill införa en tredje pappamånad i föräldraförsäkringen. Vad är det som gör att regeringen anser att det är staten som ska bestämma hur varje familj ska lösa sin familjesituation? Kommer jämställdheten att öka bara för att staten säger till alla småbarnsfamiljer att pappa ska vara hemma i tre månader? Det finns i dag olika familjekonstellationer, hur ska de förhålla sig till en sådan statlig styrning? Alla familjer har olika förutsättningar och måste därför kunna utforma sin egen situation. Det är inte så vi stimulerar till ökad jämställdhet, morötter är bättre än lagstadgade piskor.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Trist när fakta förvrängs!

Av , , 4 kommentarer 3

Socialnämnden i Lycksele har lagt fram ett förslag till Strukturplan för 2015-2018. Den innehåller en bra beskrivning av den verksamhet som bedrivs och de utmaningar vi står inför att erbjuda god vård och omsorg, service och leva upp till lagstadgad verksamhet som vi är tvungna att göra. Jag tycker det är viktigt att lyfta fram att strukturplanen är ett förslag till inriktningsbeslut för att anpassa verksamheten till kommunmedborgarnas behov och att kunna ge god service men samtidigt måste vi uppnå en ekonomi i balans. De förslag som finns i strukturplanen har presenterats i media på ett väldigt negativt sätt och det är trist att inte fakta kommer fram.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Hur fungerar samarbetet?

Jag tror inte att den rödgröna s.k samarbetsregeringen har förstått innebörden av ordet samarbete. Jag har full förståelse att de två partierna inte är överens i alla frågor men när man sitter i regeringsställning måste budskapet presenteras med en röst, oenigheten måste man ha jämkat ihop innan beslut presenteras. Vilket förtroende ger finansminster Magdalena Andersson när hon öppet säger att det är Miljöpartiets fel att bensinskatten höjs? Magdalena Andersson säger i samma andetag att hon inte har något emot höjningen eftersom oljepriset sjunkit kraftigt och det är viktigt att upprätthålla omställningstrycket på biltillverkarna. Hur fungerar samarbetet?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Äldreomsorg 2.0

Av , , 2 kommentarer 1

Vi blir äldre och äldre samtidigt som vi bli allt friskare, det är den demografiutveckling vi ser framför oss och som vi måste vara redo att hantera. I går presenterade vi en rad förslag för att bygga äldreomsorg 2.0, för en framtid i Lycksele. Vi presenterade en rad förslag för att kunna skapa just den vård och omsorg som vi ser att det finns behov av i en nära framtid. Många människor vill bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst, hemsjukvård och en mer aktiv rehabilitering. Vi måste uppgradera vår hemtjänst att kunna hantera detta behov. Vi måste uppgradera våra äldreboenden för att bli attraktiva och tillgängliga för att kunna möta de behov som våra äldre har. I de förslag till strukturplan som vi lagt fram så finns dessa förslag och en rad andra förslag med för att kunna erbjuda så god service som möjligt till våra kommunmedborgare.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Nej till regeringens utredning!

Av , , 8 kommentarer 4

I mars 2015 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Ilmar Reepalu som ska föreslå hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. Bland annat ska utredningen lämna förslag om ändrade regler så att landstingen inte längre ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem i primärvården. Men patienternas rätt att välja vårdcentral ska finnas kvar. Detta är ett intressant sätt att tänka, de vill att patientens ska kunna välja men de vill inte att det ska finnas andra alternativ än offentliga. Det rimmar väldigt dåligt. I riksdagens socialutskott har de fyra Allianspartierna fått stöd av SD för att ge utredningen nya direktiv och det återstår att se vad som blir av med denna utredning i slutändan!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi medicinerar allt fler unga!

Av , , 2 kommentarer 1

Socialstyrelsen har följt användandet av ADHD-läkemedel mellan åren 2006 och 2014. Resultatet visar att medicineringen har ökat stadigt i alla åldersgrupper utom bland de allra minsta barnen. Ökningen kan förklaras med att de nya användarna blivit allt fler för varje år, och att läkemedlen ofta används under en lång period. Socialstyrelsens siffror visar även på stora regionala skillnader i förskrivningen. Det är inte en positiv utveckling och vi har liten kunskap i effekterna på lång sikt. Det är också en skrämmande utveckling att vi diagnostiserar fler och fler unga. Varför är det så stor skillnad mellan våra regioner när det handlar om diagnostisering? Många frågor som är svåra att svara på.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ibland går förändring sakta!

Av , , 2 kommentarer 1

Vi säger ofta att vi lever i ett jämställt samhälle och till stor del gör vi det och det har hänt mycket i rätt riktning. Jag läste en ny undersökning som redovisade vårdkostnader uppdelade på män och kvinnor. Jag kan konstatera att här har vi mycket att göra för att uppnå en jämställd sjukvård. Det är fortfarande stora skillnader mellan män och kvinnor när det gäller vårdkostander. Vid en hjärtinfarkt så vårdas män på en hjärtintensivavdelning medan kvinnor ofta ligger på medicinavdelning. Det ärr också stor skillnad när det gäller medicinering. Män får dyrare och bättre läkemedel. Detta är inte någon nyhet och det tar tid att förändra strukturer, arbetssätt och farmförallt sätt att tänka. Jag tycker oavsett detta att det är lite intressant att läsa att det fortfarande år 2015 ser ut på detta sätt. Ibland går förändring sakta.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Krav på kreativa lösningar

Av , , 4 kommentarer 24

Vi bli äldre och äldre men samtidigt blir vi friskare. Det är en utmaning som äldreomsorgen inte riktigt är förberedd och redo för. Som det ser ut idag bor våra äldre kvar hemma allt längre med stöttning av hemtjänst och annan stöttning. Antalet platser i särskilda boenden har minskat i antal under de senaste åren men behovet är svårt att överblicka. Det ställer krav på kreativa lösningar inom äldreomsorgen och på de lägenheter och andra boenden som byggs eftersom våra blivande äldre kommer att ha helt andra krav på vår och omsorg än vad dagens äldre har.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

BB i Lycksele stänger inte!

I går kom beskedet som vi väntat på. Kvinnokliniken i Umeå har lyckats lösa sommarbemanningen och Lycksele kvinnoklinik kan behålla sina barnmorskor i sommar och därmed hålla öppet och erbjuda service till hela inlandet. Det är ett positivt besked och jag är glad att landstingsstyrelsen inte genomförde sina planer och det är dessutom ett tydligt signalvärde till hela inlandet. Det är av stor betydelse att vi kan erbjuda vård på lika villkor och att vi ser till hela länet inte enbart kustregionen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Staten tvångsinlöser företag med för få kivnnor!

Sverige har just nu en justitieminister som anser att ett bolag som inte har mer än 40% kvinnor i sin styrelse ska upplösas av staten eller tvingas betala höga viten. Detta uttalande gjorde Morgan Johansson (S) i en EKO intervju i radion. Senare ändrade han sitt uttalande till att det inte är rimligt att lösa upp börsbolag som har för få kvinnor i styrelsen, hur det är med andra bolag som har för få kvinnor i styrelsen kvarstår fortfarande. Det är intressant hur företrädare för den svenska regeringen ser på företagande och att staten kan ändra regelverket och gå in och ta över företag är en helt absurd väg att främja företagande. Att vi har för få kvinnor i olika företagsstyrelser är ett problem men vi löser inte det med att lagstifta om könskvotetring eller tvångsinlösen, här måste vi se andra möjligheter som att arbeta med exempelvis valberedningar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)