Kategori: Politik

Nordiska rådet i Göteborg

Nordiska rådets sommarmöte i Göteborg. Temat för årets arbete är att titta på hur organisationer, sociala företag arbetar med att stötta ungdomar som står långt utanför arbetsmarknaden. Vi har träffat företrädare för ett projekt som heter ” Unga in” som arbetar med uppsökande verksamhet och stöttar unga att komma till arbetsförmedlingen och därifrån kunna erbjudas ett mer aktivt stöd. Vi har också träffat ett socialt kooperativ som enbart anställer människor som har haft en kriminell bakgrund, som haft drogproblem eller lider av annan utsatthet. Det finns många positiva exempel på verksamhet som fungerar på ett bra sätt för att stötta unga med problem. Det gemensamma är att allt bygger på eldsjälar som arbetar med alla dessa verksamheter.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Principiellt viktig dom !

Av , , 1 kommentar 1

De flesta klagar på att de är svårt att få människor att engagera sig i ideella verksamheter och då ställer jag mig frågan om samhällsengagemanget i stort har minskat. Jag tror inte det utan att det finns så många möjligheter att vara engagerad i dag vilket inte erbjöds tidigare. Här har internet öppnat nya möjligheter att vara delaktig i samhällsdebatten och kommentera, lägga ut bilder och läsa allt man vill . Jag tycker det är positivt med möjlighter att kommentera bloggar, inlägg och debatter på internet men ibland går det över gränsen när anonymitet gör det möjligt att uttrycka precis vad man vill. Gårdagens dom i det uppmärksammade Instagram målet mot två unga tjejer är principiellt viktigt. Även om domen inte handlar om vad dessa tjejer har skrivit utan vad de spridit vidare är det viktigt att markera att man inte får kränka människor utan att det får konsekvenser.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Alla idéer måste välkomnas!

Lycksele kommun tvingas till stora besparingar. VK skriver om den dåliga ekonomi som kommunen har och problemet att ingen vill ta ansvar för den ekonomiska situationen . Ytterst är det givetvis politiken som är ansvarig och här bär den styrande (S) majoriteten det största ansvaret. Jag inser att det är enkelt som oppositionspolitiker i kommunen att slå ifrån sig ett ansvar men i det läge som råder är det viktigt att lyfta fram betydelsen av att alla förslag till en bättre ekonomi är välkomna . Den styrande majoriteten kan inte stänga dörren för förslag av ideologiska skäl. Jag har suttit i kommunpolitiken i Lycksele i snart tre år och det har varit stor enighet när budget har tagits, däremot har överskridande av lagd budget inte varit ett enigt beslut. Det finns flera exempel på när den styrande majoriteten redan bestämt sig för en investering och då har tjänstemännens kalkyler eller oppositionens ifrågasättande inte spelat någon roll. I detta kärva läge kan vi inte acceptera att ideologi får stå över möjliga besparingar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bättre mobiltäckning!

Det är inte alltid enkelt att använda sin
mobiltelefon och det kan  bero på många
orsaker men oftast är det nog ändå beroende på att det på många områden i vårt
län saknas eller är dålig täckning på mobilnätet. Vår IT minister Anna-Karin
Hatt har vid flera tillfällen ställt krav på PTS( Post och Telestyrelsen) att
se över täckningsgraden i vårt land. Nu går regeringen ett steg längre och ska
nu utvärdera mobiltäckningen och mobiloperatörernas täckningskartor, och för
att underlätta utbyggnaden av mobilnäten. Regeringens mål är att det ska finnas
bra telefoni, bra bredband och bra mobiltäckning i hela landet. Detta arbete
måste nu genomföras så snart som möjligt för att underlätta för alla oss som
bor i glesbefolkade områden

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Hela havet stormar!

I går träffade jag Sveriges speciella sändebud Niclas Toruve från Afghanistan. Det var intressant att höra hur Sverige och våra grannländer ser på den utveckling som sker i landet. Just nu pågår en stor kampanj inför nästa års presidentval i Afghanistan . Niclas Trouve liknade kampanjen med leken, hela havet stormar, där man går runt ett antal stolar och när musiken upphör sätter man  sig ned på en stol, eftersom det alltid är en stol för lite så försvinner alltid en person efter varje omgång. Presidentkandidaterna är många ! Omvärlden sätter stor tilltro till det kommande presidentvalet eftersom det är betydelsefullt för den fortsatta utvecklingen av landet. Vad som är viktigt för vårt fortsatta stöd till landet är att ägandet sätts i fokus. Omvärldens bistånd måste successivt överlåtas till landets regering för att det ska används utifrån landets egna förutsättningar. Vad som i detta läge är en förutsättning är att vi använder oss av kontrollfunktioner och uppföljning för att omvärldens bistånd kommer att användas på bästa sätt.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Jobbfrågan engagerar!

Av , , 6 kommentarer 1

 

Jag har läst många åsikter den senaste tiden som hävdar att den allians ledda regeringen inte gjort annat än fördärvat Sverige. Att alliansen nedrustat den välfärd Sverige har och att vi bara satsar på de redan hög avlönade och ökar klass klyftorna. Det är därför lite spännande att läsa den nya undersökning som SIFO gjort. Frågan som ställdes var vilket parti som väljarna hade förtroende för i jobbfrågan. Här visar den undersökningen att 32% av Sveriges befolkning har förtroende för Moderaterna i jobbfrågan och 27% har förtroende för (s) i den frågan. Det är första gången som (s) inte har störst förtroende i jobbfrågan.  Den mest dramatiska förändringen ser vi bland de yngre väljarna, där Moderaterna tidigare hade ett stort underläge. Jag tycker undersökningen är lite intressant även om det är svårt att dra växlar av en undersökning.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Rätt att känna sig trygg!

Inför det stundande valet är det mycket som presenteras. Jag läste om vår allians ledda regerings första förslag till att öka tryggheten för oss i Sverige. De senaste åren har mycket hänt . Antalet poliser är 2 800 fler nu än före 2006. Alliansen har lagt en rad förslag för att polisen ska bli mer effektiv, mer synlig och arbeta under tider när flest brott begås. Vi har skärpt straffen. Alliansen har storsatsat för att trycka tillbaka den grova organiserade brottsligheten. En proposition om skärpta straff för våldsbrott ligger just nu i riksdagen. Där föreslås det att straffskalorna för grövre brott som misshandel, rån och sexualbrott ska utnyttjas bättre och att straffen ska bli strängare för den som återfaller i brott. Vi föreslår också att straffskalor för de allvarligaste fallen av misshandel, grovt vållande till annans död och grov utpressning ska skärpas. Vänsterpartiet är emot skärpningen av straffskalan för misshandel. Vänsterpartiet motsätter sig också att återfall i brott ska bedömas hårdare. Alla de förslag som vänsterpartiet motsätter sig är också miljöpartiet emot. Men miljöpartiet är därutöver emot att straffskalan för grov utpressning liksom grovt vållande till annans död skärps. Jag tycker det är viktigt att jag kan känna mig trygg i vårt samhälle, därför är jag nöjd över det som har hänt i vårt rättsväsende.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Jämställd sjukskrivning?

Av , , 8 kommentarer 0

Nästan två av tre sjukskrivna är kvinnor. Denna skillnad påverkar förstås både inkomster och lönenivåer. Om sjukfrånvaron hade varit jämnt fördelad skulle inte heller inkomstskillnaden mellan män och kvinnor ha varit så stor. Därför har regeringen tidigare avsatt 41 miljoner kronor till tre olika projekt som rör kvinnors sjukfrånvaro. För att studera detta mer noggrant lanserade Sveriges Kommuner och Landsting 2009 pilotprojektet "Jämt sjukskriven – ett genusperspektiv på sjukskrivningsprocessen". Projektet testade olika sätt att undersöka om ojämställdhet skapas i samband med sjukskrivningsarbetet och prövade olika metoder för att åstadkomma en förändring. Resultaten av pilotprojektet pekar på att män och kvinnor oavsiktligt behandlas olika i vården. Kvinnor har ett betydligt högre ohälsotal än män. Det har minskat i lika stor omfattning som männens ohälsotal under perioden som sjukskrivningsmiljarden funnits. Skillnaderna i ohälsotalet är ytterligare en anledning att fokusera på jämställdheten. Det är viktigt att analysera verksamheten för att undersöka var skillnaderna består. Är det så att sjukskrivningsprocessen bidrar till skillnaderna i ohälsotal mellan kvinnor och män?

Att kvinnor och män bedöms utifrån genusbas skapar omotiverade skillnader i sjukskrivningen. Exempel på omotiverad skillnad skulle kunna vara att en kvinna sjukskrivs för problem som inte relateras till sjukdom utan mer handlar om vardagliga bekymmer eller skickas till samtal istället för att få en medicinsk undersökning. Ett annat exempel är mannen som inte får behandling för sin depression och därför inte klarar att återgå till arbetet. Det viktiga för att undersöka detta är att statistiken är könsuppdelad och att verksamheterna analyserar vad det beror på samt åtgärdar problemen.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

Roligt med lite statistik!

 

Ibland roar jag mig att läsa statistik. Denna gång fastnade jag inom en del av  sjuvårdens statistik, kanske inte så konstigt men väldigt intressant. Jag får höra av många att vår svenska sjukvård bara blir sämre och sämre och att fler sjukhus läggs ned så att platserna blir färre. Det är i och för sig en viss sanning i dessa påståenden. Det finns i dag 37 sjukhus i Sverige. Mycket av den minskning vi ser beror på förändrade behandlings metoder och att vi opererar mycket utan att man behöver bli inlagd. Jag hittade siffror om berättade att 1950 var det i Sverige en läkare på 1400 invånare. Nu är siffran 1 läkare på 307 invånare. Det finns i dag betydligt fler läkare. Vi har ökat medellivslängden de senaste 100 åren i Sverige med 28 år. Vi ökar ständigt befolkningen i Sverige och i vi är snart mer än 10 miljoner svenskar. Det är lite intressant vad denna utveckling kommer att innebära för oss i Sverige. Vi blir fler, vi lever längre och vi tillbringar färre dagar på sjukhus. Blir vi automatiskt friskare också?
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)