Lovar allt till alla!

Av , , 14 kommentarer 6

Jag blir beklämd när jag ser hur Stefan Löfven (S) står och lovar allt till alla och inte kan ge svar på hur han ska finansiera sina löften. Löfven kommer inte att berätta för den svenska befolkningen vilka samarbetspartner han kommer att ha vid en eventuell ny regering. En röst på (S) innebär att du inte vet vem du får på köpet! Löfven lovar att ta bort den sänkta arbetsgivaravgiften för unga under 26 år. Enligt branschorganisationen Visita har reformen gett 10 000 nya arbetstillfällen för unga och en förändring kommer att få konskekvenser. (S) vill skriva utbildningskontrakt istället. Alla ungdomar är inte intresserad av att börja studera direkt efter avslutad gymansiutbilning och den möjlighet som finns idag till ett arbete är därför ett bra alternativ för våra unga. Det är positivt att det finns en samsyn inom skolpolitiken mellan Alliansen och (S) men den stora skillnaden är att Löfven lovar att minska klasserna i grundskolan redan i höst. Hur hade han tänkt göra det? Valet är den 14 september och då har redan skolorna börjat. En reform som innebär så stora förändringar i skolan kommer att kräva viss planering. Kommer evnteulla samarbetspartier att ställa sig bakom (S) beslut, det vet ingen idag! Det är inte trovärdigt att lova förändringar som alla vet inte går att uppfylla.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Online för unga in på arbetsmarkanden!

Av , , 10 kommentarer 1

Online i Umeå ett företag med verksamhet både i Umeå och i Lund. De arbetar med telemarketing och med kundservice på uppdrag av olika kunder. Företaget har nästan 200 medarbetare i Umeå och medelåldern är väldigt ung. Många som arbetar där får sin första kontakt och anställning på arbetsmarkanden och får en bra plattform för att sedan gå vidare till andra anställningar. Många studenter arbetar hos Online eftersom de själva kan välja sina arbetsider utifrån sina studier. Vid mitt besök träffade jag företrädare för både verksamheten i Lund och platschef i Umeå samt rekryteringsansvarig för Umeå och de var alla tydliga med att den sänkta arbetgivaravgiften för unga under 26 spelade stor roll för deras möjligehter att anställa unga och även de ungomdar som saknar gymnasiekompetens. Gemenskapen bland merarbetarna på Online är stor eftersom de flesta befinner sig i liknande situation och den positva stämningen på kontoret var tydlig! Utmaningarna finns för framtiden med förändrade köpbetenden hos oss som konsumenter och det ställer krav på lyhördhet hos företaget. Online är ett företag som anställer många unga med en funktionsnedsättning och det är en stor bredd på medarbetarna inom företaget. Ett väldigt spännande företagsbesök!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Utrikespolitisk debatt !

Av , , 5 kommentarer 2

I går eftermiddag var jag med i en stor debatt om utrikespolitik på Umeå universitet. Frågorna kretsade kring två olika tema och ett stort fokus låg på det som sker i vårt närområde i Ukraina och i Ryssland. Det är tydligt att den ryska aggressionen inte minskar och vi är inte i slutet av ett skede utan mitt uppe i det. Hur det kommer att sluta går inte att spekulera kring. Det är tyvärr tydligt att Ryssland förutom att bygga upp sin egen militära förmåga även har andra intentioner kring sitt agerande i Ukraina. Hela regionen påverkas av det som sker i Ukraina och Sverige har starkt fördömt de ryska agerandet lika som övriga världen gjort. Skiljelinjerna var tydliga mellan en enad Allians och en betydligt mer splittrad opposition. Företrädare från (V) fokuserade stor del av debatten på det som sker i Ukraina på den legitimt valda övergångsregeringen. Det är lite tråkigt att (V) väljer att se ett fåtal extrempolitiker som det enda som kommer att spela en avgörande roll i hela Ukraina. Sverige står för mänskliga rättigheter och demokratiuppbyggnad. Sveriges bistånd till landet har samma fokus. Omvärlden måste stötta Ukraina till att bygga landet underifrån och därifrån ta ställning mot extrema partier som vill se en annan inriktning än ett demokratiskt Ukraina.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Spännande forskning

Ifredags besökte jag Umeå universitet och fick en rundvandring på en av alla institutioner. Mats Johansson är ansvarig för Umit research lab. De fokuserar på forskning och utveckling av teknik för simulering och optimering och de industriella tillämpningarna och utmaningarna som kommer. Umit täcker hela kedjan från grundforskning till praktisk tillämpning och det är många spännande projekt som pågår. Ett projekt handlar om att tillsammans med skogsnäringen hitta band till skogsmaskin som gör så lite skada som möjligt i markerna. De simulerar olika markförhållanden och tryck från olika skogsmaskiner för att hitta bästa resultatet. De arbetar också tillsammans med LKAB på att ta fram en stor rullkross för hantering av malm och sortering. För mig som inte är insatt i forskarvärlden var detta ett väldigt intressant besök där det blev så tydligt att forskning och näringsliv måste gå hand i hand för att fortsätta utvecklas.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ta tillbaka Norrlandsbegreppet!

Av , , 5 kommentarer 1

Framtid i Västerbotten, mediabilden av norra Sverige var temat på dialogen som Länsstyrelsen i Västerbotten bjudit in till. En rad spännande panelister fick ge sin syn på hur mediabilden av Norrland ser ut och hur vi kan påverka den. debatten kom lägligt då TV4 precis beslutat lägga ned alla lokal TV stationer och medias närvara krymper på lokalplanet. Det var en spänst i panelen då åsikterna gick isär vilket sporrade alla närvarande att fortsätta dialogen. Frågor att ställa är vem bestämmer bilden av Norrland? Gränsen för var Norrland börjar skiftar beroende på ven man frågar. En av paneldeltagarna ansåg att vi skulle ta tillbaka Norrlandsbegreppet och fylla det med något positivt. Vi har ett politiskt ansvar att förbättra möjligheterna för investeringar, företagande och forskning i Norra Sverige. För att vi ska stärka utvecklingen och förbättra bilden av Norrland måste vi alla bidra till att gemensamt vara goda ambassadörer för att få bästa resultat.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Glädjen är tydlig!

Lottas omsorg är ett företag som erbjuder omsorgstjänster i hemmet. För ett drygt år sedan när Lotta startade upp verksamheten så hade hon två medarbetare, nu har hon 22st och har dessutom tagit in sin tidigare kollega Åke som partner i företaget. Kontinuitet, glädje och bemötande mot brukarna är ledord i Lottas omsorg och det skapar en atmosfär av nöjda brukare och medarbetare. Det är en bra mix av äldre och yngre i arbetsgruppen men tyvärr är det få killar. Att kunna välja utförare på omsorg i hemmet är positivt och det är trist att alla kommuner inte ser möjligheten med LOV ( lagen om valfrihet) som en utveckling.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Viktigt med ett första jobb!

I går besökte jag en rad intressanta företag i Umeå . Ett av föetagen är Umiren,ett företag med snart 20 år i branschen. De driver ett städföretag som erbjuder både företagsstäd och hemstäd. Sammanlagt har företaget över 70 medarbetare och medelåldern är låg. Det är många ungdomar som får sitt första arbetstillsfälle på Umiren. Det är en betydelsefull inkörsport in på arbetsmarknaden och viktigt när nästa jobb ska sökas att ha ett tidigare arbete att referera till.
Umiren lägger ofta anbud på uppdrag och lagen om offentlig upphandling är snårig och lämnar stort tolkningsutrymme. Uppföljningsansvaret från den verksamhet som lägger ut ett anbud är stort och följs inte alltid upp som det ska.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vill vi arbeta mindre och betala mer i skatt?

Av , , 10 kommentarer 1

I går blev jag uppringd av P4 Västerbotten för att svara på frågan hur jag som moderat företrädare ställer mig till (V) och (MP):s förslag med generell arbetstidsförkortning. Jag tycker att människor i Sverige förtjänar tydliga besked kring valets viktigaste fråga nämligen jobben. Alliansen har en gemensam politik för fler jobb och fler arbetande timmar som ska stärka Sveriges ekonomi och vara plattformen till framtidens satsningar. Miljöpartiet och Vänsterpartiet har kongressbeslut på att de ska verka för en generell arbetstidsförkortning och det kommer att få förödande konsekvenser. Med bibehållen lön medför det en kraftigt minskad sysselsättning när arbetsgivare ska betala full lön trots färre antal arbetande timmar. SKL presenterade i veckan siffror på att det kommer att behövas 225 000 fler medarbetare inom äldreomsorgen, hur löser vi det genom att göra som (MP) och (V) föreslår att arbeta mindre? Stefan Löfven har uttalat att han och (S) vill öka antalet arbetande timmar i Sverige. Trots det så går man i (S) styrda kommuner som Malmö, Göteborg och Umeå i motsatt riktning. Här vill man öppna upp för 6 timmars arbetsdag. Det finns otaliga studier gjorda på arbetstidsförkortning och dess påverkan på skatteintäkter och produktion. Ska Sverige ha råd att införa en generell arbetstidsförkortning så komer vi att se stora skattehöjningar. Hur ställer sig (S) till (V) och (MP):s kongressbeslut om generell arbetstidsförkortning?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Trägen kamp i Dorotea!

Jag besökte Dorotea sjukstuga igår och träffade några av de många Doroteabor som engagerat sig i kampen om att få tillbaka akutvårdsplatserna på sjukstugan i Dorotea. Stämningen var hög bland de Doroteabor som varje dag och natt bemannar upproret på sjukstugan. I morogn är det landstingsfullmäktige och en grupp ska åka dit och försöka ställa en fråga till landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson (S). Besvikelsen är stor eftersom de tidigare har fått en rad löften från den styrande (S) majoriteten som inte har infriats. Ofta får de höra att Västerbottens länslandsting får mindre statsbidrag än tidigare och de är därför tvugna att spara. Alliansregeringen har tillfört nästan 70 mijarder mer än tidigare regering och det är trist när detta inte nämns i debatten. Ska en inlandskommun fortsätta utvecklas är tillgång till service betydelsefull. Om sjukstugan i Dorotea nedmonteras i den takt som sker nu så minskar incitamenten för människor att både flytta dit och även att bo kvar. Det är inte den utvecklngen som jag vill se.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Röd/grön oenighet i försvarsfrågan!

Av , , 9 kommentarer 3

Jag läste en intressant artikel som tog upp de tydliga skiljelinjerna mellan de röd/gröna oppositionspartierna i försvarsfrågan. Utrikespolitik är en rörlig materia, förändringar sker snabbt i vår omvärld och vi har ibland svårt att ta till oss allt som sker.
Händelserna i Ukraina har förändrat Europa. Det går att tala om en tid före Rysslands illegala annektering av Krim och om en efter. Vi kan definitivt tala om att ett nytt säkerhetspolitiskt läge har uppstått i vår närmsta omgivning. Vi kan inte blunda inför vad som händer och det påverkar definitivt det svenska försvaret. Alliansregeringen tillsatte en försvarsberedning för att presentera en nulägesanalys av det svenska försvaret och i nästa steg vad som krävs för att Sverige ska ha ett starkt försvar. De senaste åren har S tagit rygg på alliansen och lagt sig på samma nivå på försvarsanslaget som regeringen. Detta trots ett högt tonläge i debatten Alliansregeringen har de senaste åren börjat tillföra mer resurser till försvaret, såväl när det gäller materiel som personal. En intressant fråga att ställa sig är hur den röd/gröna oppositionen ska kunna enas i försvarsfrågan. En andra intressant fråga som man kan ställa till Stefan Löfven och Socialdemokraterna är om de kan tänka sig att släppa sina egna politiska mål med försvaret och jämka sig samman med V och MP kring en gemensam försvarspolitik.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)