Hela inlandet står upp för Öronkliniken!

Av , , 2 kommentarer 1

 

Aktionsgruppen Lycksele Upproret som har som mål att Öron-Näsa-Hals Kliniken i Lycksele ska fortsätta sin verksamhet har fått ett otroligt gensvar. Jag blir imponerad över hur engagerad hela inlandets befolkning  är att ”slåss” får sin service och för sitt lasarett i Lycksele. Aktionsgruppen har fått både VK och VF att uppmärksamma vad som händer i landstinget och hur gruppen arbetar. I går blev jag intervjuad i Radio Västerbotten för att berätta om aktionsgruppens arbete för att rädda öron kliniken. Det finns namnlistor för Öronkliniken ute överallt och det är mängder av namnunderskrifter på dessa listor. Namnlistorna finns spridda över hela inlandet.  Den styrande majoriteten i landstinget svettas just nu över hela inlandets krav på att bevara öronklinken. Jag tycker  det är rätt att ifrågasätta förslag från verksamheten när det inte kommer att ge besparingar utan tvärtom kommer att öka kostnaderna. Här måste också den styrande majoriteten visa vem som bestämmer och fatta rätt beslut.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

(s) är med på (M) tåget!

 

Under Socialdemokraternas tid i regeringen ökade sjukskrivningarna kraftigt. För att förbättra statistiken förde man över 140 personer om dagen till förtidspension och ett permanent utanförskap. Samtidigt som vi hade en av världens friskaste befolkningar, hade vi världens mest sjukskrivna och förtidspensionerade folk. En helt orimlig situation. Den reformering av sjukförsäkringen som moderaterna nu genomför ersätter de långa, passiva sjukskrivningarna med tidiga aktiva rehabiliteringsinsatser. Rehabiliteringsgarantin som träder i kraft från årsskiftet inriktar sig på de två stora diagnosgrupperna, problem med rörelseorganen och lättare och medelsvåra psykiska sjuk­domar, vilka tillsammans omfattar två tredjedelar av de sjukskrivna.  Socialdemokraterna har tidigare motsatt sig våra reformer, men nu visar det sig, efter att de presenterade sin skuggbudget, att de kommit till insikt om att vi slagit in på rätt väg. Social­demokraterna accepterar nu den införda rehabiliteringskedjan och rehabiliteringsgarantin, spännande utveckling!
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Upprop för Lycksele!

 

Ett upprop för Lycksele igen! Det känns väldigt oroande att dessa upprop kommer med jämna mellanrum och det ger dåliga signaler till oss som bor i Västerbottens inland. Är det inte BB så är det akutkirurgin.  Det är en utveckling för oss Västerbottningar som bor i inlandet som inte är positiv. Det ger signaler att vi inte är så betydelsefulla, att vi kan åka 70 mil för att träffa en doktor i 15 minuter. Jag blir  besviken på landstinget i Västerbotten som inte kan se betydelsen av en fungerande vård i Lycksele och se att det är ekonomi att skicka en doktor till Lycksele istället för att skicka 1800 patienter till Umeå. Den öronmottagning som finns i Lycksele har ett stort upptagningsområde och det är redan långa avstånd för läkarbesök när patienterna  ska resa till Lycksele. Det är inte en positiv utveckling när man börjar plocka hela verksamheter från Lycksele, har man väl lagt ned en verksamhet så kommer den inte igen.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Skola med tydliga mål!

Av , , 4 kommentarer 0

 

Jag har lite funderingar om Fp:s utspel om att vi ska låta staten ta över skolan igen. Moderaterna var emot kommunaliseringen som gjordes för 20 år sedan. Men i dag är jag  inte säker att det är rätt väg att föra tillbaka skolan till statligt styre igen.
Det kan leda till att de positiva reformer som är på gång att genomföras tappar kraft och det kan vara så att ett förstatligande inte löser några egentliga problem. Jag tror det skulle vara bättre att satsa ännu mer på lärarutbildningen, vi måste ha ännu mer tydliga mål i skolan med återkoppling. Vi behöver mer stöd till de elever som har svårigheter i skolan. Jag funderar varför lärarutbildningen i dag har så låg status att det hos många inte är ett första hands val vid ansökningar till universitet utan kommer längre ned på önskelistan. Skolan i dag är oerhört viktig och att ha bra lärare är en förutsättning för att våra barn och ungdomar ska få en bra plattform att stå på.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Jämställdhet och kvotering!

Av , , 2 kommentarer 1

 

Kvinnor och män är olika, det är ingen nyhet. Vi tänker olika och vi agerar ofta olika när det uppstår situationer. Många män är konflikträdda och använder sig av ”struts” fenomenet och stoppar huvudet i sanden till dess vi kvinnor har diskuterat färdigt då tittar man upp och förväntar sig att allting har gått över. Jag generaliserar givetvis men det är spännande att vi är så olika.
Jag har under de senaste dagarna stött på situationen med kvotering av kvinnor och måste reflektera över detta med kvotering. I Norge har man lagstadgat om könskvotering till styrelser. Det har resulterat i att antalet kvinnor i börsbolag stigit från 7 till 40%. Den ökande andel kvinnor har lyft utbildningsnivån i styrelserna och även banat väg för att andra styrelser fått fler kvinnliga ledamöter. Varför är vi i Sverige så rädda för att kvotering ska användas. Jag är i princip emot kvotering enbart på grund av kön, men om vi ser hur verkligheten ser ut så vet vi att det behövs en kvotering för att vi ska få en chans till jämställdhet. Argumenten mot kvotering att kunskapen sjunker, att kvinnorna känner sig särbehandlade och tappar kraft bygger ofta på teorier och idéer som aldrig har bevisats. Kan vi uppnå en mer jämlik situation inom våra styrelser, förtroende uppdrag, politiska uppdrag och chefsposter så kommer vi att få en annan utveckling och vi kan på riktigt börja diskutera jämställdhet.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)  

Ansvar att ta rätt beslut!

 

Att ta ansvar och reglera kräver mer än att bara tycka! Det är helt sant. Jag har fått åsikter om mitt inlägg vad gäller barn och ungdoms psykiatrin och att regeringen nu satsar pengar på ett förändringsarbete inom psykiatrin.
Frågan om hur psykiatrin fungerar i Västerbotten skiljer sig inte jämfört med övriga landet. Vi har stora problem med överbeläggningar och med organisationen inom psykatrin.  Det är många olika delar som berörs vad gäller problematiken inom psykiatrin. Givetvis gäller det för alla att ta ett ansvar för att försöka förbättra det som är problem.  Vi har lite olika uppfattningar hur man ska lösa problemen och denna fråga har varit livligt debatterad inom landstingsfullmäktige och jag kan bara tycka att det är synd att vi i många frågor är så bundna att hålla med respektive partifärg vid beslut istället för att försöka kompromissa fram de bästa lösningarna . Det är viktigt att vi har en fungerande demokrati men ibland skulle frågor lösas bättre genom att vara in lyssnande inför andras åsikter.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ta hand om våra unga!

Av , , 1 kommentar 1

Många barn i Sverige mår illa. Av den anledningen har en stor undersökning av Barn och Ungdoms Psykiatrin i Sverige  genomförts.

Vid en genomgång av hur det ser ut i vårt land konstaterar Socialstyrelsen att kvali­teten är så skiftande att den inte uppfyller målen i Hälso- och sjukvårdslagen. 70 barn- och ungdomspsykiatriska enheter är besökta, man har granskat 483 patient­journaler och det är ingen trevlig läsning de har att erbjuda.  Dessa brister är inte acceptabla och helt i kollisionskurs med de ambitioner och mål som satts upp i regeringens psykiatrisatsning. Utan åtgärder äventyras barns och ungas hälsa. Regeringen har inlett ett omfattande förbättrings- och utvecklingsarbete inom psykiatri­området. Stora satsningar har gjorts för insatser som är riktade till barn och unga, bl a med en förstärkt vårdgaranti. Nu är det upp till de olika sjukvårds­huvudmännen att ta sitt ansvar så att hälso- och sjukvårdslagens mål om en god hälsa och vård på lika villkor också gäller barn och ungdomspsykiatrin!
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Våld mot kvinnor måste straffas!

 

År 2007 anmäldes närmare 27 000 brott rubricerade som misshandel mot kvinnor, drygt två tredjedelar handlade om misshandel av bekant gärningsperson. Totalt har den anmälda misshandeln mot kvinnor ökat med drygt 30 procent under 2000-talet. I snitt dödas 17 kvinnor om året av sin make, sambo, pojkvän eller före detta sådan. Våld i nära relationer förekommer oavsett kultur, ekonomi eller familjekonstellation. Det förekommer bland heterosexuella par, hos samkönade par, mot barn, mot äldre och mot handikappade. Det som förenar våldet karaktär är att förövaren är en närstående person. Någon som gravt sviker sina familjemedlemmar och berövar dem deras källa till trygghet. Men eftersom våld i nära relationer ÄR extra svårt för offret anser Moderatkvinnorna att straffen för den formen av brott ska skärpas, straffskalorna måste nyttjas fullt ut. Dessutom vill vi att regeringen när den framöver behandlar straffnivåutredningen tar extra hänsyn till det och därmed särskilt uppmärksammar frågan om våld i nära relationer.  Ingen våldsutsatt ska behöva känna att de blivit övergivna eller lämnade vind för våg av samhället och rättsstaten.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Satsning på skolan!

Av , , 3 kommentarer 1

 

Skolbarnen i många kommuner i Sverige får nu ta del av en kraftfull satsning som regeringen gör för att förbättra svenska elevers kunskaper i matematik. Kommunerna delar på 87 miljoner kronor i bidrag för olika matteprojekt. Konkurrensen om projektpengarna har varit stenhård, många elever kan nu glädjas åt en rejäl chans att höja sina kunskaper i matte. Regeringens satsning når kommuner från norr till söder och är ett led i att förbättra skolelevernas kunskaper i matematik. Satsningen görs mot bakgrund av de internationella rapporter som visar att svenska skolbarns kunskaper i ämnet har blivit sämre. Såväl sett mellan de olika mätningarna som i förhållande till skolelever i andra länder. Intresset för att få ta del av projektpengarna har kanske just därför varit så ofattbart stort.
Totalt har Skolverket fått in över ett tusen ansökningar med ett sammanlagt sökt belopp på över en miljard. 237 projekt har beviljats pengar och de får nu dela på nästan 87 miljoner kronor. Våra barn är värda den bästa skolan. Det är därför glädjande att regeringen fortsätter sina massiva satsningar på kunskap. Det är att rusta våra barn för framtiden.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Landstinget är spretigt!

 

Orden besparing och neddragning har varit ett ständigt mantra de senaste 20 åren jag arbetat inom sjukvården. Det har ständigt legat ett nedläggningshot över Lycksele och känslan av att leva på nåder är genomgående. Att ständigt leva under en sådan press och hotbild är inte positivt för utveckling, för engagemang och för att få en bra arbetsmiljö. Vi kan aldrig och ska inte jämföra Lycksele lasarett med Universitetssjukhuset i Umeå, Vi är beroende av ett väl fungerande universitetssjukhus med spetskompetens. Däremot ska vi se Lycksele som ett komplement och en resurs till vårt universitetssjukhus . Just nu ligger ett tufft beting på oss i Lycksele att hjälpa både Umeå och Skellefteå med deras operationsköer. Lycksele måste klara av att beta av sin egen kö samtidigt för att försöka överleva inför nästa års budget.  Det är en tuff uppgift och innebär stor arbetsbörda på alla inblandade.  Vad jag eftersträvar är en mer långsiktig strategi där det finns en plan och en tanke bakom hur man ska bedriva verksamhet. Just nu har landstinget en spretig organisation med dålig styrning och en otroligt dålig efterföljsamhet.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)