Hård punktskatt på plastpåsar!

Av , , 17 kommentarer 7

Den 1 mars ska en skatt på bärkassar av plast införas, det föreslår skatteutskottet. Skatten ska vara tre kronor per kasse. M och SD reserverar sig mot förslaget.
EU-länderna har kommit överens om att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall. Som ett led i det arbetet föreslår regeringen en punktskatt som innebär att bärkassar av plast ska beskattas med tre kronor styck. För mindre och tunnare bärkassar blir skatten 30 öre styck. De kassar som berörs av förslaget är sådana som finns i affärer och används för att bära hem varor, däremot berörs inte sådana som är gjorda för att användas under en längre tid. Skatten ska betalas av den som tillverkar eller importerar fler än 40 kassar per tillfälle.
Att minska antalet plastkassar är i sak bra för klimatet men det är en hög punktskatt som kommer att slå hårt

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Skattepengarna ska gå till det de är ämnade för!

RÄDDNINGSPAKET FÖR LYCKSELE : NU SKROTAR VI FRIÅRET OCH FÖRSTÄRKER VÄLFÄRDEN

Du ska få den sjukvård du har rätt till i tid. Och lärarna till dina barn ska få fler kollegor. Moderaterna har samlat oppositionen och har presenterat ett räddningspaket för välfärden.

Stefan Löfven lovade lägst arbetslöshet i EU år 2020. Istället fick vi lägst tillväxt i hela EU. Det får konsekvenser. Att Sveriges kommuner nu pressas av minskade skatteintäkter och ökade kostnader är en direkt följd av regeringens misslyckade jobbpolitik. Samtidigt har man prioriterat friår så att folk ska kunna vara lediga istället för att skjuta till tillräckliga medel till landets kommuner. Moderaterna har under hösten påtalat vikten av att en extra budget kommer till stånd för att säkra välfärdens finansiering.

Januaripartierna har nu meddelat att de i april tänker ändra i den egna budgeten som gällt i bara tre veckor. Finansministern har alltså gravt underkänt sin egen budget och till sist gett oss rätt om att välfärden är underfinansierad – bra. Men behovet av pengar till välfärden här och nu kvarstår. Därför har Moderaterna gått vidare och förhandlat om en extrabudget inom oppositionen. Detta har nu resulterat i ett räddningspaket för att säkra skola, vård och omsorg och för svenska skattebetalare.

Totalt innebär att välfärden kan förstärkas med sammanlagt 7,5 miljarder kronor i Sverige under 2020. De generella statsbidragen till Lycksele ökar med drygt 6 miljoner kronor. För Lycksele innebär det att lärarna kan bli 10 st fler eller undersköterskorna 12 st fler. Och för Västerbotten innebär det att 87 nya sjuksköterskor kan anställas.

Den ändringsbudget vi föreslår är fullt finansierad för att inte försvaga offentliga finanser. Moderaterna tar ansvar. Vi ser nu till att friåret inte blir av – och att Centerpartiets ingångsavdrag – som bedöms ha begränsad jobbeffekt ställs in. Pengarna behövs i välfärden istället.

När regeringen inte klarar av de mest grundläggande uppgifterna samlar Moderaterna oppositionen och rättar till misstagen. Skattebetalarna i Lycksele ska få den sjukvård de betalat skatt för att få rätt till.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Riksdagsledamot Lycksele, Västerbotten

Vårdköerna är värre än skjutningarna enligt (S)!

Socialminister Lena Hallengren har i media uttryckt sin oro över den samhällsutveckling vi ser. Enligt Hallengren är en stor bov i dramat när det kommer till ojämlik vård att vissa får gå före i vårdkön tack vare privata sjukförsäkringar.
Enligt Lena Hallengren hotas den jämlikheten hela tiden, inte minst av privata vårdförsäkringar där de med större plånbok tillåts går före i vårdkön. Hur kan hon medvetet välja att inte berätta sanningen. De som tecknar egna vårdförsäkringar går inte före andra utan de kliver ut ur den offentliga vårdkön och får vård av annan vårdgivare som inte är offentliga. Vad som är ännu värre är att de som tecknar egna sjukvårdsförsäkringar skrämmer socialministern mer än de skjutningar som dagligen rapporteras om.
De senaste månaderna har den pressade situationen hos många vårdinstanser nått nya nivåer. För en vecka sedan larmade personal på Södersjukhuset på söndagskvällen om en ohållbar situation. Sjukhusets vårdplatser var då fulla, samtidigt som 91 patienter var på akuten – och 25 personer väntade på att få komma in.
Välfärden är under tuffa utmaningar men att jämföra dessa med skjutningar är att gå för långt!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Hur ska vi få en hållbar elförsörjning?

Av , , 4 kommentarer 3

Sverige står för en rad utmaningar och det är inte bara bombningar och skjutningar och gängkriminalitet jag pratar om. Vi har även framförallt i södra delen av landet brist på energi. Stora företag kan inte investera, bygga nytt eller utveckla sin verksamhet eftersom det inte finns tillräckligt med energi för att klarar försörjningen. Vi ska tänka klimatsmart och det är alla eniga om att vi måste ta vårt ansvar för klimatet men för att kunna göra det så kan vi inte stänga ned södra delen av Sverige och tro att allt ska lösa sig med andra former av energiförsörjning. Idag har den rödgröna regeringen med hjälp av sina stödpartier röstat igenom ett förslag som innebär att vi fortsätter nedmonteringen av kärnkraftverket Ringhals 2. Ett helt idiotiskt beslut, hur ska vi nu försörja en redan hårt pressad region? Ska vi köpa smutsig el från våra grannländer där brunkol används för elproduktion eller hur ska vi få en hållbar energiförsörjning?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Regeringen vill ta bort nästan alla specialistutbildningar för sjuksköterskor!

I utredningen Framtidens specialistsjuksköterska-ny roll, nya möjligheter (SOU2018:77)
föreslår utredaren att dagens 11 specialistutbildningar för sjuksköterskor ska minskas till tre av nationellt reglerade specialistutbildningar. Dessa tre specialistutbildningar (Anestesi, Intensivvård, Operation) är alla inom högspecialiserad vård, samtidigt som alltfler personer lever med långvariga sjukdomar och hälso- och sjukvården ska ställa om till en personcentrerad vård samt utveckla den nära vården.
Den fjärde specialistutbildningen föreslås vara en öppen inriktning där lärosätena själva bestämmer behovet.
Detta är väldigt oroande jag befarar att förslaget leder till en utveckling mot snäva lokalt nischade uppdragsutbildningar som bidrar till ökade utgifter för hälso- och sjukvården och skapar inlåsning för den enskilda sjuksköterskan, eftersom utbildningen endast kommer att gälla på aktuellt sjukhus och inte nationellt.
Alla remissinstanser har varit tydliga i sin kritik och jag sällar mig till den kritiken. Detta är helt fel väg att gå

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

(S) vill inte ha vård på lika villkor!

Den 1 juli 2019 införde Skatteverket en otroligt snäv tolkning av ett EU direktiv vilket innebar att alla tjänster som köps inom vård och omsorg oavsett driftsform ska momsbeläggas med 25%
Det finns ett särskilt ersättningssystem där kommuner och landsting kompenseras för kostnader för mervärdesskatt i verksamheter som är undantagna från skatteplikt, t.ex. hälso- och sjukvård. Landstingen kan söka ersättning, dels för faktiska kostnader för mervärdesskatt i den egna verksamheten, dels med en schablonersättning för kostnader för mervärdesskatt som avser verksamhet som bedrivs i privat regi. Systemets syfte är att kostnaden för mervärdesskatt inte ska påverka om landstinget väljer att utföra sjukvård i egen regi eller upphandla verksamheten från privata utförare. detta gäller inte andra driftsformer som måste ta denna ökade momskostnad ur eget kapital. Detta påverkar bristande konkurrensneutralitet och bristen av vård på lika villkor.
SKL och Vårdföretagarna är två stora aktörer som varit tydliga med att denna s.k vårdmoms kommer att få fruktansvärda konsekvenser för en redan nu hårt belastat vård och omsorgssektor. I det s.k Januari avtalet som regeringen tecknat tillsammans med (C) och (L) står det tydligt i punkterna 60-63 att vård och omsorg ska drivas under lika villkor och det ska råda konkurrensneutralitet.
Det finns en utredning gjord av Vårdföretagarna och SKR och är granskad av en docent i finansrätt som visar på att utredningen inte strider mot EU lagstiftning. Ändå vill inte finansminister Magdalena Andersson acceptera detta utan ska tillsätta en egen statlig utredning. Medan denna statliga utredning utreder något som redan är utrett så fortsätter vi att betala ökade skatter till offentlig sektor för att kompensera för den ökade momskostnaden medan andra driftsformer får ta kostnaden ur eget kapital.
Nu räcker det. Hur länge ska den rödgröna regeringen få fortsätta leka med våra skattepengar?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi sänker skatten för alla pensionärer!

Av , , 2 kommentarer 12

Medan Socialdemokraterna förklarar vad de vill göra på sikt för pensionärerna vill Moderaterna förbättra deras situation redan i dag. Tack vare överenskommelsen i Pensionsgruppen, där utöver partierna bakom Januariöverenskommelsen också Moderaterna och Kristdemokraterna ingår, finns det i budgeten för 2020 med en satsning på de pensionärer som har det sämst ställt. Garantipensionen höjs, liksom bostadstillägget för pensionärer. Det är rätt och rättvist. Alla har rätt till en dräglig pension.
Vad som också är rättvist är att det gör skillnad i pensionsbeskedet om man har jobbat och betalat skatt ett helt arbetsliv. Därför har Moderaterna varit drivande bakom att pensionärer med genomsnittliga pensioner har fått skattesänkningar på närmare 1500 kronor per månad. Också Socialdemokraterna har varit med och sänkt skatten för denna grupp, men tre fjärdedelar av sänkningarna har skett i våra budgetar.
Socialdemokraterna skriver att den som jobbat ett helt liv ska kunna leva på sin pension. Men liksom i förra årets budgetproposition från den socialdemokratiskt ledda regeringen blir en majoritet av de kvinnliga pensionärerna helt utan skattesänkningar. Även en stor del av de manliga pensionärer som arbetat i LO-yrken blir utan. Socialdemokraterna sänker skatten för pensionärer med fyra miljarder kronor – inte en enda av dessa går till den halvan av pensionärskollektivet som har en pension på 17 000 kr eller lägre! I stället får bara de med högst pension sänkt skatt med regeringens budget. Det är djupt orättvist.
Moderaterna och Kristdemokraterna sänkte skatten för alla pensionärer i budgeten för 2019. Moderaterna föreslog också i budgetmotionen för 2020 sänkt skatt med 200 kr i månaden för alla pensionärer som tjänar över gränsen för garantipension. I Lycksele hade det exempelvis inneburit att 3025 pensionärer hade fått sänkt skatt. I hela Västerbottens inland hade över 10 000 fler pensionärer fått sänkt skatt
”De som byggt vår välfärd förtjänar ett tack”, sade finansministern till pensionärerna i september. De förtjänar också mer pengar att röra sig med. Men de många kvinnor som slitit i välfärden ett helt yrkesliv har alltså inte fått en enda krona i sänkt skatt från den socialdemokratiskt ledda regeringen den 1 januari.
Till skillnad från Socialdemokraternas, som skriver om vad de på sikt vill göra har Moderaterna lagt fram förslag som i dag ger alla Sveriges pensionärer en bättre situation.
Moderaterna vill alltså sänka skatten för alla pensionärer – dubbelt så mycket och för dubbelt så många, jämfört med regeringen.
Vi vill fortsätta sänka skatten för alla pensionärer, inte minst för dem som har jobbat och slitit i yrken med relativt låga löner. Undersköterskor, barnskötare, anläggningsarbetare och industriarbetare. Alla har de varit med om att bygga upp det Sverige som vi är så stolta över. För oss är det en fråga om rättvisa.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M), riksdagsledamot och ledamot i Socialförsäkringsutskottet