Svaret på varför den psykiska ohälsan ökar eller ???

Av , , 2 kommentarer 0

Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat mig om jag ser de utmaningar vi har idag med den alltmer ökande psykiska ohälsan inom vår arbetsmiljö, och vad jag har för åtgärder att ta till.
Ingen ska behöva skadas eller bli sjuk av sitt arbete. Arbetslivet ska inte medföra att människor slås ut i förtid på grund av fysiska, sociala eller organisatoriska arbetsmiljöfaktorer. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Förbättringar i arbetsmiljön är också en fråga för staten och arbetsmarknadens parter. Sedan regeringen tillträdde förra mandatperioden har det varit en viktig prioritering att höja ambitionsnivån för arbetsmiljöpolitiken. Resurserna har förstärkts med mer än 100 miljoner kronor årligen. Regeringens arbetsmiljöstrategi för 2016–2020 tar avstamp i tre prioriterade områden där psykosocial arbetsmiljö, som numera benämns organisatorisk och social arbetsmiljö, och hållbart arbetsliv är två av dem.
Regeringen har nyligen tillsatt en nationell samordnare med uppdrag att stödja och initiera förändringsarbete i kommunalt finansierade verksamheter inom vård och omsorg om äldre. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och hållbar kompetensförsörjning. Regeringen har även satsat ca 3 miljarder kronor för 2019 för att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare.

Inom ramen för regeringens arbetsmiljöstrategi har Arbetsmiljöverket tagit fram en vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv. Arbetsmiljöverket fick även uppdraget att genomföra en särskild tillsynssatsning av arbetsmiljön inom äldreomsorgen med särskilt fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö, arbetstagarnas möjlighet till inflytande och delaktighet samt att särskilt beakta ett genusperspektiv. Slutredovisningen innehåller förslag till ett antal utvecklingsområden för ett förbättrat arbetsmiljöarbete. Tillsynen fortsätter under 2019 med inspektioner hos såväl kommunala som privata anordnare av äldreomsorg.
Arbetstid och arbetsbelastning är två av områdena som står i fokus i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö från 2016. Föreskrifterna tydliggör bland annat arbetsgivarens ansvar att se till att resurserna anpassas till kraven i arbetet och vidta åtgärder. Arbetsmiljöverket genomför en nationell inspektionsinsats mellan 2017–2020 som förväntas leda till att en högre andel av landets arbetsgivare arbetar mer offensivt med de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna. Myndigheten genomför nära 2 000 inspektioner under 2019 för att arbetsgivare ska förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Verksamheter som inspekteras är bland annat hem för vård eller boende.
Under 2018 genomfördes en halvtidsavstämning av arbetsmiljöstrategin. Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Mynak) fick därefter i uppdrag att sammanställa kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser. Uppdraget ska slutredovisas i samband med årsredovisningen för 2019. Vidare gavs ett uppdrag till Arbetsmiljöverket och Mynak att sammanställa och redovisa friskfaktorer på organisatorisk nivå som kan mätas och följas över tid. Uppdraget ska delredovisas i samband med årsredovisningen för 2019 och slutredovisas i samband med årsredovisningen för 2020.
Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att utvärdera arbetsmiljöstrategin. Resultatet som redovisas senast den 14 februari 2020 ska utgöra ett underlag för regeringens utformning av en ny arbetsmiljöstrategi.
Uppdragen som hittills lämnats har bidragit till viktig kunskap på området och jag ser framemot att ta del av kommande återrapporteringar. Antalet arbetssjukdomar orsakade av organisatoriska och sociala faktorer är en utmaning och jag utesluter inte att ytterligare åtgärder krävs.

Svaret säger inget och ger mer att önska av åtgärder!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Psykiska ohälsan bara ökar!

Av , , 3 kommentarer 3

Idag ser vi en allt mer stressad arbetsmiljö och vi ska hinna mer och vara mer delaktig i alla aktiviteter som samhället, skola, kringorganisationer kräver av oss alla. Det är många idag som inte klarar av det tempo som vi och vårt samhälle skapat. Det enda du idag kan bli sjukskriven ifrån är ditt arbete. Det går inte att bli sjukskriven från ditt liv och ditt livspussel. Idag ökar antalet personer med diagnosen psykiatriska diagnoser och ca 70% av dessa är kvinnor. Vi hittar dessa kvinnor framför allt inom offentlig sektor och det är en alltmer växande sektor. Idag måste vi ha fler närvarande chefer som i tid kan upptäcka en arbetsmiljö som inte fungerar eller medarbetare som inte klarar av den stress och press som en allt mer krävande arbetsmiljö gör dag. Ett exempel är den undersköterska som har arbetat länge inom äldreomsorgen och som vill ge den bästa omvårdnad man kan till sina brukare/patienter. Istället så påförs en rad nya arbetsuppgifter kopplat till ett mer datoriserat samhälle och det blir en för stor stress. Man förväntar sig att undersköterskan ska lägga sitt schema på datorn, rapportera temperatur i kyl/frys, gör alla beställningar av förbrukningsmaterial i ett system som är svårt att hantera. Ja listan kan göras lång, Det enda denna undersköterska vill göra är att ge den enskilde brukaren vård och omsorg, inte alla de övriga kringuppgifterna. Det är dessa uppgifter som ofta leder till psykisk ohälsa.

Min fråga till statsrådet är om hon ser de utmaningar vi har idag inom den allt mer ökande psykiska ohälsan inom vår arbetsmiljö och vad statsrådet har för åtgärder att ta till?

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)