Plan för att minska sjukskrivningarna

Av , , Bli först att kommentera 6

sjukskrivningsplanArbetet med att öka hälsan och minska sjukfrånvaron är prioriterat inom Umeå kommun. Kommunfullmäktige beslutade i juni förra året om ett uppdrag att arbeta fram en plan för att minska sjukskrivningarna. Sjukfrånvaron i Umeå kommun har efter en lång period av nedgång successivt ökat sedan 2012. Den sjukskrivningsorsak som ökat mest är den som handlar om psykisk ohälsa. Personalfunktionen har tillsammans med verksamheterna och i samråd med de fackliga organisationerna i CSG utarbetat en plan som avser perioden 2017–2020. Planen behandlades vid gårdagens kommunstyrelse och ska bidra till att sjukfrånvaron minskar, i första hand från 7,3 % för 2016 till 6,0 % avseende 2017.

Från 2003 till 2009 sjönk sjukfrånvaron stadigt i hela landet, men sedan 2010 finns en stigande trend som även Umeå drabbats av sedan 2012. Det gäller såväl de första 14 dagarna då arbetsgivaren betalar sjuklön som den sjukfrånvaro som ersätts av Försäkringskassan via sjukpenning. Hälften av ökningen i antalet sjukskrivna bedömer Försäkringskassan vara en effekt av de reformerade reglerna inom sjukförsäkringen. Fler blir kvar i sjukförsäkringen efter att reglerna för att bevilja sjukersättning, tidigare förtidspension, skärptes år 2008 samtidigt som den tidsbegränsade sjukersättningen togs bort. Försäkringskassan konstaterar att kvinnors sjukfrånvaro ökar snabbare än männens, att antalet sjukskrivna i psykiska diagnoser som idag utgör den vanligaste sjukskrivningsorsaken för både män och kvinnor ökar samt att mönstret går igen i alla branscher och yrken, men är särskilt framträdande inom vård, skola och omsorg.

Det sker många insatser för att minska sjukfrånvaron bland annat Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro och Avsiktsförklaring från parterna inom kommun- och landstingssektorn. Personalfunktionen i Umeå kommun har sedan 2015 uppdraget att arbeta med en strategi för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. I denna strategi för att öka hälsan och minska sjukfrånvaron utgår vi från vad forskningen kommit fram till är framgångsrikt när det gäller att bidra till ökad hälsa i organisationer. VI utgår från de faktorer som  rapporten Hälsa och framtid i offentlig sektor, allmänt kallad HOFF-rapporten, visar att genomtänkta och främjar låg sjukfrånvaro: Det handlar om Närvarande ledarskap, Systematiskt arbetsmiljöarbete, Positiv inställning till kompetensutveckling, Välfungerande kommunikation, Möjlighet till byte av arbetsuppgifter och Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning.

Den nya  ”Plan för att minska sjukskrivningarna” syftar till att starka hälsan och skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Planen kommer nu att kompletteras med en tids- och aktivitetsplan där det tydligt framgår vem sam ansvarar för respektive insats, när den ska vara genomförd och på vilket sätt den ska följas upp.

 

Bli först att kommentera