Invald i Kommuninvests styrelse

Av , , Bli först att kommentera 7

IMG_1030I dag har jag deltagit vid Kommuninvest årsstämma på Waterfront Congress Centre i Stockholm och bland annat blivit invald i dess styrelse.

Kommuninvest är en frivillig medlemssamverkan och ägs av ett stort antal svenska kommuner och landsting/regioner. Tillsammans skapar vi genom Kommuninvest bättre lånevillkor än vad var och en av oss kan åstadkomma på egen hand. Genom Kommuninvest kan vi som medlemmar få trygga och konkurrenskraftiga lån och effektiva verktyg för vår skuldförvaltning. Kommuninvest har inget enskilt vinstsyfte utan ska erbjuda medlemmarna de långsiktigt bästa villkoren.

Under dagen har jag även deltagit vid ett antal seminarier och panelsamtal. Jag har t ex berättat om Umeås hållbarhetsarbete. Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet. Det vi gör i dag ska inte få äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Det finns olika dimensioner av hållbar utveckling – en social, en ekonomisk och en ekologisk. Flera av de områden som Umeå kommun arbetar med är viktiga delar för hållbarhet. Några av dessa områden är jämställdhet, folkhälsa, miljö, naturvård och tillgänglighet. De tre dimensionerna är lika betydelsefulla och ömsesidigt beroende av varandra. Det räcker inte med att arbeta inom ett område. Först när vi ser helheten kan vi tala om hållbar utveckling

Bli först att kommentera

Ökade resurser till den sociala barn- och undomsvården

Av , , Bli först att kommentera 5

utsatta barnS och Mp-regeringen presenterade i vårbudgeten en riktad satsning till den sociala barn- och ungdomsvården. Jag är generellt inte någon anhängare av riktade statsbidrag men i detta fallet är det utmärkt.

Från 250 miljoner kronor per år under 2016-2019 så förstärks området nu med ytterligare 150 miljoner årligen. Umeå tilldelas drygt 1 000 000 kr under 2017 till den sociala barn- och ungdomsvården. 

Socialtjänsten är i ett mycket ansträngt läge i hela vårt land, särskilt inom den sociala barn- och ungdomsvården. För att barn ska få det skydd och stöd de behöver spelar kommunens socialtjänst en oerhört viktig roll både för barnet och dess vårdnadshavare. Socialtjänstens personal som utreder situationen för barn och unga som far illa måste ha bra förutsättningar. Vi vet att Socialtjänstens personal är pressad och många vittnar om en hög arbetsbelastning.

Den sociala barn- och ungdomsvården är det yttersta skyddsnätet för barn i utsatta situationer och en viktig del i samhällsbygget och den svenska modellen. När socialsekreterarna inte har tillräckligt med tid för barnen är det allvarsamt och riskerar att sätta det viktiga barnperspektivet ur spel.

Jag är mycket nöjd och glad över att regeringen satsar extra resurser för att komma till rätta med problemen. De riktade resurserna ska gå till socialsekreterare, arbetsledning eller administratörer som frigör tid för socialsekreterare och stödet får inte användas till personal från bemanningsföretag.

 

Bli först att kommentera

Stadsutveckling innanför ringleden

Av , , Bli först att kommentera 4

IMG_1023I samband med beslutet om Umeåprojektet – ringleden runt Umeå tätort – beslutades även att Umeå kommun skulle förvärva statens vägnät innanför ringleden. Besluten kom till eftersom vi dels behöver förbättra luftmiljön och dels fortsätta utveckling av Umeås centrala delar.

Dessa beslut följdes upp i översiktsplanen för Umeå kommun 2011. Arbetet med omvandlingen och förtätningen innanför ringleden har nu samlats i ett Stadsutvecklingsprogram som är ute för samråd till den 11 juni 2017. Se hela programmet på webbplatsen www.umea.se/innanforringleden.

Efter omvandlingen av tidigare E4 och E12 från trafikleder till stadsgator kommer stora markytor, som idag ingår i vägsystemet (av- och påfartsramper m.m.) kunna användas för nya stadskvarter. Denna förtätning kan ge en fördubblad yta för boende, handel och arbetsplatser i centrala lägen. Dessa områden får dessutom bra förutsättningar för att kunna trafikförsörjas med kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar.
Stadsutvecklingsprogrammet redovisar var en sådan omvandling med nya stadskvarter kan ske –Bangårdsområdet, Teg, Västra Esplanaden, Haga, Sandbacka, Järnvägsallén, Västerslätt, Kronoparken/Rödäng/Grisbacka, Blå vägen, Umeå Östra/Sofiehem- och vilka kvaliteter som är viktiga att uppnå för de nya stadsområdena och inte minst det offentliga rummet.

 

 

Bli först att kommentera