Skrämmande berättelser!

Av , , 1 kommentar 4

I dag har jag lyssnat på ett seminarium om Tortyr och om ansvaret för tortyrskabehandling. Flyktingströmmarna till och inom hela Europa ökar och alla människors rätt till hälsa kommer alltmer i fokus. Migranternas berättelser om tortyr och övergrepp och förnedrande behandling är inte ovanligt. Det är fruktansvärda berättelser som många bär med sig och det är för många av oss svårt att förstå vad de blivit utsatta för. Integration är en stor utmaning idag och att integrera människor med stora trauman är en ännu större utmaning . Det krävs stora resurser för att ta hand om människor i utsatta situationer.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

1 kommentar

Gå för företagsamheten i Lycksele

Av , , 2 kommentarer 4

Gå för företagsamheten, ett arrangemang ordnat av Svenska näringsliv i över 100 av Sveriges kommuner. Det går ut på att företagare och politiker träffas för att promenera och diskutera aktuella frågor. Jag var med och promenerade i Lycksele i går och träffade flera av Lyckseles alla företagare. Vi diskuterade alltifrån anställningsregler till infrastruktur och det är ett enkelt sätt att föra en konstruktiv dialog.

 

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer

Kvinnliga gästarbetare!

 

 
Gästarbetares arbetsförhållanden har under den senaste veckan uppmärksammats i media på många sätt. Jag lyssnade på ett långt inslag i radion som beskrev hur filippinska kvinnor som arbetar som hembiträde i kinesiska hem blir behandlande. De arbetar mer, tjänar betydligt mindre och har inget eget boende jämfört med den inhemska arbetskraften. De har ingenstans att tillbringa sin lilla fritid utan de flesta samlas på tunnelbanestationerna för att dricka te och umgås. Många av de kvinnor som arbetar som hembiträden utsätts för grymma behandlingar och det finns många exempel på kvinnor som blir utsatta för grova övergrepp. Det är svårt att med säkerhet veta hur många kvinnor som arbetar som hembiträden i andra länder eftersom många anställs utan regelrätta anställningsavtal. De nya milleniemål som vår biståndsminister är delaktig i att ta fram så kommer betydelsen av att satsta på utbildning till unga flickor och kvinnor att vara en prioriterad del. Allt för att stärka flickor och kvinnors möjlighet att få en bra utbildning och fortsätta ut i arbetslivet med en bättre möjlighet till egen försörjning.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Vikten av samordning!

 

Nordiska rådet har haft en stor tema session i Stockholm. Vi har debatterat försvars och säkerhetspolitik i Norden. Det är en stor och viktig fråga och rymmer många dimensioner. Jag var uppe i debatten och lyfte frågan  om behovet av  en bättre nationell samordning när det gäller ambulanshelikoptrar. Situationen ser olika ut mellan länderna i Norden och här ligger Sverige sämst till när det gäller täckning av ambulanshelikopter. Norge har med sina 18 helikoptrar en betydligt bättre täckning även om de också har vita fläckar på sin karta. Med en bättre samordning både i Sverige och succesivt i resten av Norden kan vi blandannat  se en bättre patientsäkerhet, bättre medicinteknisk säkerhet och bättre möjlighet till samordnade utbildningsinsatser som följd.   

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Skogsmuseet i Lycksele i riksdagsdebatt!

Skogsnäringen har stor betydelse för Sveriges fortsatta utveckling. Vi har i dag mer än 300 000 enskilda skogsägare med olika engagmang och kunskap om skogen. Att öka kunskapen om vår skogsnäring är därför av stor vikt för en fortsatt positiv utveckling. Tidigare i veckan debatterade jag tillsammans med Isak from och vår kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth om betydelsen av Skogsmuseet i Lycksele som en viktig instution för lärande om de skogliga värdena. Skogsmuseet i Lycksele står för mycket historia samtidigt som forskning om morgondagens skogsnäring står högt på agendan. Det är ett viktigt kunskapsnav för oss alla då skogen har stor betydelse för vårt näringsliv. Vi var alla överens om betydelsen av Skogsmuseet i Lycksele och det känns posiitvt!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Nya satsningar!

 

I Europa råder fortfarande en stor oro på finansmarkanden och det påverkar oss alla. Sverige har trots den finanskris som vi genomgått stått stark jämfört med många av våra grannländer inom EU. Den internationella konjunkturen som vi kan se i dag kommer att påverka den svenska arbetsmarkanden på ett negativt sätt även i år. Alliansregeringen presenteras i dag en av de satsningar som finns i den ekonomiska vårpropositionen. Alliansregeringen satsar på 12 400 extra studieplatser på olika nivåer både i år och under nästa år. Detta för att öka tillgängligheten på arbetsmarknaden. Regeringen satsar även medel på regional utveckling och omfördelar även medel inom infrastruktursatsningen till att möjliggöra drift och underhåll på vår järnväg. Det är positivt att Alliansregeringen satsar på att dämpa effekterna av den oro som råder på arbetsmarkanden .
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Bli först att kommentera

SKL, Ksan och Vindelns folkhögskola!

I går var det verkligen kontrasternas dag i Riksdagen. Dagen inleddes med att träffa företrädare på SKL och diskutera den nya utredning som lagts fram om ambulanshelikoptrar och ambulansflyg i Sverige. Efter det direkt iväg på ett möte med en paraplyorganisation som heter Ksan, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i Alkohol- och narkotika frågor. Där blev jag invald som styrelseledamot vilket kommer att bli väldigt spännande. Paraplyorganisationen har företrädare från alla politiska partier och har ett trettiotal medlemsorganistaioner. Arbetsområdet är förutom alkohol och droger även mäns våld mot kvinnor och ett starkt samarbete med kvinnojourer. Dagen avslutades med att träffa elever och lärare från Vindelns folkhögskola. En hel klass med intersserade och entusiatstiska ungdomar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Bli först att kommentera

Fortsatt utveckling eller inte?

Av , , 17 kommentarer 4

 

 
Vi lyfter fram den svenska välfärdsmodellen med stolthet. Vårt samhälle utvecklas och förändras och det måste även vår välfärdssektor göra. Merparten av vår välfärd inom skola, vård och omsorg drivs idag av kommun eller landsting och det finns många positiva fördelar med det. Att vår välfärd utvecklas till att nu även innehålla en större valfrihet för den enskilde medborgaren är också en del av en positiv utveckling. Ett av de beslut som den avslutade (S) kongressen fattat berör vår välfärds fortsatta utveckling eller inte. (S) vill att upphandlings- och valfrihetssystem ska kunna riktas till enbart non profit-aktörer. Det innebär att incitament för alternativ och utveckling inom välfärden försvinner. Vidare innebär s-beslutet försämrade villkor särskilt för kvinnligt småföretagande. Vi hittar en övervägande majoritet av kvinnor som äger eller är VD i privata vårdföretag. För att vi ska nå en fortsatt positiv utveckling inom välfärden måste vi se till att alla aktörer oavsett om det är kommunal eller privat drift står för kvalitet och uppfyller de regler som finns.
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
17 kommentarer

En dag full med verksamhetsbesök!

Skogstekniskaklustert i Vindeln där Lena och Maria arbetar är en verksamhet med spännande samarbetskonstellationer och utmanande projekt. Det sker mycket forskning inom området och inom klustret ser man möjligheter till att omsätta forskning i praktiken.

Renforsens behandlingshem med verksamhetschef Mats Kärnestad och några av sina medarbetare visade upp sin verksamhet. Renforsen är ett behandlingshem för missbrukare och de har en verksamhet uppbyggd på de ensklida klienternas behov samtidigt som de arbetar med forskning och utveckling. En spännande verksamhet.

Dagen avslutades med ett besök i Botsmark och familjeföretaget Knut Karslssons snickerifabrik. Ett företag som tillverkar dörrkarmar till innerdörrar , de har en väldigt flexibel produktionskapacitet. Greger och Viktoria har en vilja av stål och en stark motivation att driva ett företag i stor konkurrens med lågprisländer i öster. En intressant dag fylld med verksamhetsbesök!

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

Bli först att kommentera

(S)tora skattehöjningar!

Av , , 2 kommentarer 4

 

Fokus i media är just nu (S) kongress i Göteborg. Det är en kongress med nästan 2000 motioner och där ställningstagande inom många intressanta frågor ska tas. Jag tycker det är intressant att se hur (S) tänker lägga fram sin satsning på en aggressiv jobbpolitik. Det som framkommit är inte speciellt löftesrikt. Vi har ett känsligt konjunkturläge och behöver satsningar på arbetstillfällen och på utbildning. (S) har aviserat en skattehöjning på företagandet med drygt 30 miljarder. (S) har aviserat en förändring av LOV( lagen om valfrihet) som innebär att fri etablering inte kommer att vara möjligt. Det kommunala inflytandet över nyetableringar av friskolor ska också öka med (S) förslag vilket inte gynnar utvecklingen. Det är många förslag som redan presenterats och det kommer inte att innebära någon positiv framtid för vårt näringsliv.  

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

2 kommentarer