Varför värnar inte (MP) Skogsnäringen?

 

Det finns flera stora näringar i den norra delen av Sverige som är viktiga för vår utveckling  och skogen står för en stor del av den . Det pågår mycket arbete för att utveckla arbetet inom skogsnäringen och det är bra för vår region. När jag läste DN debatt i går blev jag upprörd över hur miljöpartiet tänkt sig en fortsatt positiv utveckling av vår stora skogsnäring i Sverige. I deras skuggbudget som läggs fram denna vecka finns ett förslag att höja skatten på tunga lastbilar. En sådan höjning skulle slå väldigt hårt mot skogsnäringen .  Hur ska vi transportera allt det som utvinns från skogen?  Jag tycker det är bra att vi använder oss av att frakta gods på järnväg där det finns en möjlighet men det finns  inte järnväg överallt i Sverige.    

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

4 kommentarer

 1. Krister Klermalm

  Miljöpartiet värna visst om skogsnäringen. Har du verkligen satt dig in i den differentierade lastbilsskatt som ligger som enskilt förslag ifrån Mp eller fört samtal om vad vi menar med den. Förmodligen kastar du ut bara sådär utan att förankra till vad partiet vill. Om lastilen som går på 100 procent förnybara bränslen, så ska det gynnas för sådan fordon.

  Under valrörelsen 2010 fanns samma förslag, framlagt av de rödgröna. Lösningen på problemen ovan kallades även då differentiering. Olika skatt på olika ställen för att ta hänsyn till utsatta näringar och glesbygden. Eftersom såsom även för er i alliansen att här fick vi komprissa till ett gemensam förslag.

  Miljöpartiet tar hänsyn till hur vi transportera allt det som utvinns från skogen och är medvetna om att det inte finns järnväg överallt i Sverige. Dessutom vill vi se utbyggnad av järnvägen. Har du tänkt på hur situationen skulle sett ut för Plymovent ifall det gick en järnväg till Mo i Rana. Hade den järnvägsbiten gynnat företagets existens. Är det samhällsekonmiskt att satsa en järnvägen över gränsen? Norska turister skulle säkert komma med tåget, näringarna i den här delen av norrland och inland får bättre förutsättningar av närmare till marknaden samt persontrafiken för övrigt kopplad med de andra banorna längs med sträckan Mo – Umeå.

 2. Krister Klermalm

  I augusti (DN Debatt 20/8) pekade MP ut tre områden där vi ser behov av långsiktiga politiska samtal bortom blockpolitiken. Det gällde framtidsinvesteringar i järnväg, klimatsmarta bostäder och satsningar på lärarlöner. Rege ringen har inte visat intresse för sådana samtal och i deras budgetförslag är åtgärderna på dessa områden otillräckliga eller obefintliga.
  För Miljöpartiet ligger linjen fast – vi prioriterar gröna investeringar i jobb och framtidstro.

  Man ska i Sverige kunna lita på att tågen går i tid. Den svenska industrin ska ges förutsättningar att bryta sitt oljeberoende och styra över godstransporter till tåg.
  Företrädare för Finanspolitiska rådet har pekat ut järnvägsinvesteringar som en av de mest jobbskapande åtgärderna. Alliansens budget innebär inte en enda meter ny järnväg de kommande åren. Som en tillfällig åtgärd avsätter de endast hälften av de resurser som Trafikverket begärt för att komma till rätta med bristerna i underhållet.
  Men de problem som växt ur decennier av nonchalans kan inte lösas genom tillfälliga satsningar. I Miljöpartiets budget gör vi den satsning på tre till fyra miljarder årligen under kommande årtionde som Trafikverkets kapacitetsutredning kräver. Utöver detta avsätter vi resurser för nya spår, de första höghastighetsbanorna och en bättre kollektivtrafik i städerna.

 3. Krister Klermalm

  Jessica Alenius som är vice vd, Bil Sweden skriver döljande

  ”Syftet med förslaget är att möjliggöra nödvändiga klimatinvesteringar, såsom att styra över godstransporter till tåg.

  Alla trafikslag behövs och ett effektivt utnyttjande av dem samt samverkan mellan transportslagen är viktigt ur ett företagsekonomiskt och ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det är angeläget att få till stånd ett hållbart transportsystem men diskussionen måste vila på realism, fakta och sunda ekonomiska ramar.
  Finns det en övertro på möjligheterna till en överföring av godstransporter till järnvägstrafiken kan det i sin tur leda till att från samhällets synpunkt och från miljö- och klimatsynpunkt vidtas felaktiga och ineffektiva åtgärder.

  Riksdagen har beslutat att varje trafikslag ska betala för sina egna samhällsekonomiska marginalkostnader. Detta innebär att trafiken ska betala för de skador samt de utsläpp den ger upphov till.
  Vi är för denna princip. Samtliga transportslag bör stå för alla direkta och indirekta kostnader som trafiken ger upphov till, men i praktiken gäller skilda spelregler för de olika transportslagen.
  Om förslaget om en särskild skatt på tunga transporter, en så kallad kilometerskatt, införs måste eurovignette-avgiften avskaffas i kombination med en väl avvägd beskattning av växthusgaser.

  En kilometerskatt för tunga transporter kan, om den är rätt utformad, vara ett verktyg för att bidra till samhällsekonomisk effektivitet i transportsystemet. Skatten skulle då kunna bidra till att investeringar i miljövänligare alternativ ökade, vilket i sin tur skulle leda till en utskiftning av gamla lastbilar.
  Det är dock väsentligt att Sverige med sina långa transportavstånd, såväl inrikes som till den europeiska marknaden, inte drabbas av ett ökat kostnadstryck på våra vägtransporter jämfört med våra konkurrentländer.”

 4. Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

  Svar till Krister Klermalm (2011-10-05 10:35)
  Jag har aldrig ifrågasatt järnvägen och tycker det är positivt med utbyggnad och upprustning. Om det fannas järnväg på fler ställen i vårt land skulle denna debatt inte vara så stor. När läget ser ut som det gör framförallt i norra Sverige är vi starkt beroende av en väl fungerande transport kedja med lastbil och andra fordon.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.