Vem tar hand om din gamla mamma?

 

Vem tar hand om din gamla mamma? Ett troligt svar på den frågan är din gamla pappa eller du själv. En stor del av vården och omsorgen om våra gamla utförs nämligen av nära och kära i dag. År 2000 svarade anhöriga för omkring 70 procent av den totala hjälpvolymen till personer som var 75 år och äldre och som bodde i ett eget boende. Det handlar om en omfattande omvårdnad med personlig hygien, toalettbestyr, matning och annan praktisk hjälp som oftast utförs av makar.
I socialtjänstlagen framgår tydligt att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas där ska få det stöd de behöver. Den hjälp som en anhörig ger är alltså i praktiken ofta en besparing för kommunen. Och det är inga småsummor vi talar om. Bara de insatser som utförs av anhöriga till dementa beräknas spara 40 miljarder om året för kommuner och landsting. Även om det är glädjande och meningsfyllt att ta hand om en anhörig innebär det ofta en tung arbetsbelastning som påverkar hälsan, försämrar ekonomin och livskvaliteten. Känslan av att inte räcka till och utmattningssymtom är vanliga. Men samtidigt är anhörigas engagemang mycket värdefullt – inte minst eftersom de är experter på den äldres behov. Det är därför viktig att vi erkänner deras insats och att samhället erbjuder ett bra anhörigstöd. Det är hög tid att vi slutar att ta anhörigvårdarna för givet – för utan dem kollapsar svensk äldreomsorg.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Jämställd arbetsmarknad

 

Jag kan inte låta bli att reflektera över en artikel jag läst om jämställdhet i Europa jämfört med Sverige.
Att arbeta för en ökad jämställdhet på europeisk nivå är en viktig fråga ur flera perspektiv. Först och främst är det givetvis en rättvisefråga att män och kvinnor ska ha samma förutsättningar och möjligheter. Dessutom så behöver vi fler kvinnor på arbetsmarknaden för att klara framtidens utmaningar när det gäller tillväxt och behov av kvalificerad arbetskraft. De senaste åren har andelen kvinnor ökat på den europeiska arbetsmarknaden. Målet som EU satt för 2010 att 60 % av kvinnorna i arbetsför ålder ska vara sysselsatta har nästan uppnåtts. Dock finns det stora variationer länderna emellan. I Sverige har vi 72 % sysselsatta kvinnor, medan i Malta ligger siffran på bara 34 %. Bakom dessa siffror finns ett flertal faktorer som bestämmer i vilken utsträckning kvinnor har möjligheten att förvärvsarbeta. Det kan ha med utbildningsnivå, antal barn eller civilstånd att göra
Men, politiken spelar också en mycket viktig roll. Det vill säga i vilken utsträckning staten uppmuntrar och stöder kvinnor som vill arbeta – till exempel genom satsningar på barnomsorg eller möjlighet för föräldraledighet för båda föräldrar.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Ensamma barn

  Det som sker är att antalet ensamkommande barn och unga som kommer till Europa och Sverige ökar dramatiskt. Varje vecka kommer det nästan 50 barn till Sverige utan sina föräldrar för att söka asyl. Lycksele kommun tar sitt ansvar för några av dessa  barn och det är jag glad för.  Det är en stor utmaning att ta hand om barn och unga som ofta kommer från svåra förhållanden. Det är en utmaning och ett ansvar som Sverige som land måste ta oss an. Det handlar om alla vuxnas ansvar för barn och speciellt för ensamma barn utan föräldrar. Det är vår gemensamma uppgift att ge barnen goda förhållanden under tiden som deras asylansökan prövas. Mottagandet av ensamkommande barn och unga är sedan 2006 en kommunal angelägenhet, men kommunerna ersätts för sina kostnader av staten. Det kommunala ansvaret är tydligt. Samtidigt är det bara en tredjedel av Sveriges kommuner som har avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn. Ansvaret är och ska vara gemensamt för alla. Bristen på platser är akut och det är ytterst barnen som blir lidande.

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Fråga som berör hela inlandet!

 

Jag funderar mycket på hur vi ska kunna påverka vår framtid i Lycksele och i inlandet. Eftersom jag inte har planer att byta bostadsort vill jag gärna se att det finns möjligheter att fortsättningsvis ha tillgång till service, arbete, affärer, skola och allt annat vi behöver för en bra livskvalitet. Näringslivet är på fram marsch, det kommer att skapas många nya arbetstillfällen inom kort och det är positivt för hela vår inlandsregion. Finns det arbetstillfällen kommer skatteintäkter och vi kan finansiera en del av år välfärd. Trots detta har jag svårt att tro att landstinget i Västerbotten prioriterar att satsa mer pengar på sjukvård i inlandet. Jag är åter på nya tankesätt, vi har ett akutsjukhus med hög kvalitet och standard, med kompetent personal och med en vilja att utveckla. Det borde vara grundplåten till att driva ett akutsjukhus med andra driftsformer där det viktigaste är att tillgodose god hälso och sjukvård, inte lägga tid på ineffektiv administration, dyra resor för att sitta av ett sammanträde eller andra onödiga kringkostnader. Jag funderar kring att bilda bolag som driver sjukhuset, precis som man gjort på många andra ställen i Sverige och med bra resultat. Detta är en stor fråga som berör hela inlandet.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Mer på recept!

Av , , 4 kommentarer 0

Det finns många sätt att försöka förändra de sjukskrivnings siffror vi har i Sverige. Ett nytt projekt är att erbjuda kultur på recept. Sedan tidigare finns möjligheten att få fysisk aktivitet på recept.  

Vi vet att sjukdomar drabbar människor på olika sätt och i olika stor utsträckning leder till sjukfrånvaro. Yttre faktorer, exempelvis sociala aktiviteter, kan ha betydelse för denna koppling. Målgruppen i detta projekt är patienter inom diagnosgrupperna lätta och medelsvåra depressioner, stress, ångest, långvarig smärta över tre månader i rygg, axlar, nacke, samt generaliserad smärta.
Tanken är att erbjuda deltagande i kulturaktiviteter som komplement till annan behandling och rehabilitering. Det kan till exempel röra sig om teaterbesök eller eget kulturellt skapande. Forskningen har visat på ett positivt samband mellan deltagande i kulturverksamheter och en individs hälsosituation. Regeringen är därför positiv till försök där deltagande i kulturaktiviteter är ett komplement i arbetet för att minska ohälsan. Det är viktigt att kulturen finns överallt, i skolan, i vården, i våra offentliga rum. Vi vet att kultur ger hälsa.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi måste ta tag i vår framtid.

 

Jag kan inte låta bli att fundera över framtiden för vårt sjukhus. Jag har skrivit så många inlägg om detta och om olika händelser som rör Lycksele Lasarett. För att upprepa ett tidigare inlägg så är det ständigt ett naggande i kanten och det är en ständig kamp för att få behålla ett akutsjukhus i inlandet. Hur länge ska detta fortgå? Hur länge ska vi skriva protestlistor och demonstrera för att visa vad vi tycker. Jag tror att vi inom kort kommer att behöva tänka om helt. Ska vi behålla sjukvård och ett akutsjukhus i inlandet är driftsformen det stora frågetecknet. Inför varje budgetläggning på landstinget frågar tjänstemännen sina politiker, får vi lägga ned Lycksele? Fram till nu har alla politiker sagt nej!
Alternativ driftsform tillsammans med ett avtal med landstinget att tillhandahålla vård och omsorg till inlandets befolkning är ett alternativ inför en framtid. Då kan vi fortsätta med den effektiva och förstklassiga sjukvård vi gör idag och samtidigt profilera oss ännu mer i Sverige/Europa för att få ett ännu större patientunderlag.
Det är bättre att vi själva presenterar en hållbar lösning istället för att vi blir inbesparade!
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Gubben på torget är i dag våra ungdomar!

Jag läser en skrämmande artikel om våra ungdomars alkholmissbruk.

Den nya missbrukaren är inte längre gubben på torget som dricker billigt vin eller vodka i saftflaskor. Idag är det är unga personer som dricker red bull med vodka på krogen. Det är pojkar och flickor som på hemmafester dricker svartsprit importerad över gränserna. Var sjunde ung människa lider av minnesluckor varenda vecka,  var sjätte person som dog i trafiken under förra året var påverkad av alkohol och närmare 265 000 män och kvinnor i Sverige lider av ett alkoholberoende. Dessa skrämmande siffror  kräver både åtgärder och eftertanke. Är det bara andras ungdomar som dricker så mycket att de får minnesluckor, eller finns de på närmre håll? Kanske är det dags att sopa av det gamla uttrycket ”barn gör inte som vuxna säger utan som vuxna gör”? Moderatkvinnorna tar inte avstånd från alkohol som sådan. Men det är skillnad på att bruka och missbruka. Idag finns ett stort problem med ett ökande missbruk – och det  vill vi med all kraft medverka till att ändra!
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

Tåg från Umeå till Lycksele!

 

Inom snar framtid är det återigen möjligt att åka tåg mellan Lycksele och Umeå. En bra satsning på vår infrastruktur. Jag ser framemot en väl anpassad tid tabell och en bra prisbild som lockar fler att bo i Umeå men jobba i Lycksele eller tvärtom.  Alla studenter som läser på universitetet i Umeå  kan bo kvar i Lycksele  Jag ser fram emot en tidtabell som dessutom underlättar för alla våra patienter i Västerbotten  att ta sig från Umeå till vårt sjukhus i Lycksele för att snabbt och effektivt  få sin behandling eller operation. När jag läser artikeln om tågtrafiken på VK:s hemsida och ser flera av kommentarerna så blir jag fundersam över många av inläggen. Varför ska vi automatiskt ta förgivet att det blir vi i inlandet som ska åka till Umeå. En tåg trafik som denna öppnar möjligheterna till en lika stor pendling från kusten in till Lycksele och inlandet. Vi måste se möjligheter att utveckla vår kommun och få våra  ansvariga att se samma sak!    
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Vi behöver inte denna mediafokusering!

 

Ständigt denna media fokusering kring dödsfall i influensan. Varje år avlider mellan 1500-2000 personer i Sverige av den årliga influensan och det orsakar sällan stora rubriker. Som situationer ser ut nu så är det fler som drabbas och blir sjuka i den ”nya” influensan  men de flesta behöver inte sjukhusvård dessutom   är det företrädesvis lite yngre människor som drabbas av den ”nya” influensan H1N1 men det är i antal väldigt få som dör. Jag vill på inga sätt låta inhuman att jag inte har sympatier för de som drabbas eller med anhöriga till de som drabbas men det får alltför stora proportioner i media. Det är ingen som mår bättre av att läsa skräck propaganda och bli uppjagade av alla artiklar om allvarliga insjuknande.  Vaccineringen mot H1N1 pågår för fullt i hela länet och jag hoppas att alla tar chansen att ta sin spruta. Inte minst för att minska smittspridningen.
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Hälsoval för medborgarnas bästa!

 

Den första januari 2010 inför Västerbottens läns Landsting vår variant av Hälsoval. En variant av vårdval där patienten i princip får sin pott med pengar och gör sitt aktiva val att välja vårdgivare inom primärvåden. Vårdval finns redan etablerat i Stockholm, Västra Götaland , Halland mfl. Det finns många goda exempel att lära av och många fallgropar att undvika genom att studera andra landsting. Vårt eget landsting har förhalat hela denna process på alla tänkbara sätt genom att hitta på ursäkter att vi inte ska hasta fram ett beslut, vi ska avvakta. Ja, jag har hört allt detta tidigare. Istället presenteras alla fullständiga fakta den 15 december detta år och vårt vådval, Hälsoval Västerbotten ska träda ikraft den 1 januari 2010. Det ger alla vårdgivare ca två veckor att besluta hur/om man ska fortsätta sin verksamhet eller inte. Jag tycker detta är så trist att ideologin blir så synlig. Den styrande majoriteten är inte intresserad av fri etablering och privata aktörer inom vårt landsting. Privata aktörer kan leda till konkurrens och det är inte av godo. Varför inte se till medborgarnas bästa istället för till organisationens!
 
Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)