Besked i regionfrågan….Jippi!!!

Av , , 1 kommentar 0

Skönt nu har klartecknet för nya regioner kommit! ett historiskt genombrott för demokrati och regional utveckling.

Det är skönt med ett rakt och tydligt besked från regeringen. Alliansregeringen har visat att den klarar att lösa partiskiljande frågor på ett konstruktivt sätt.
Äntligen lyfts även vikten av en samordning av statens länsorganisation med de folkvalda regionerna. Det måste bli slut på den sektorisering och egenmäktiga centralisering av verksamhet som statens myndigheter ägnar sig åt. Kammarkollegiet får nu uppdraget att ta fram ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna för de ansökningar som lämnats in, även den från oss i Norr.. Det blir ett avgörande underlag för beslut om hur de nya regionerna ska formas geografiskt.
Det är viktigt att den utsträckta tiden används för en konstruktiv diskussion som de utmaningar som vi i Västerbotten står inför under de kommande decennierna. Fokus måste ligga på de federala principerna och på enskilda människornas behov och möjligheter att påverka.
En avgörande frågan är hur vi formar en hållbar samhällsorganisation som klarar välfärden, ger utvecklingskraft och ger oss som medborgare möjlighet att utkräva ansvar från politikerna. Vi har en viktig och tuff uppgift i vårt arbete i arbetsgruppen. Det känns så skönt….

Ja till abort!

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag gillar Centerkvinnorna som är liberala feminister som vet att ett ojämställt samhälle begränsar var och ens frihet. För oss inom Centerpartiet är feminismen inte bara kvinnors kamp för jämställdhet utan alla människors kamp för friheten att vara den man är.

Utifrån alla år jag jobbat med EU frågor så vet jag att EU spelar en viktig roll för att förbättra kvinnors situation och stärka jämställdheten i Europa.

Att kvinnor inte tillåts göra abort på Irland, Malta och i Polen kan vi som medmänniskor aldrig acceptera. Vi kan heller aldrig acceptera att framför allt kvinnor används som handelsvaror i Europa och världen. EU är en viktig arena för att bekämpa den slavhandel som pågår i modern tid – Trafficking. Andra jämställdhetsproblem såsom att stora delar av europas kvinnliga befolkning står utanför arbetsmarknaden måste också bekämpas och EU är en viktig arena i det arbetet. EU är helt enket viktigt för att göra världen mer jämställd.

Jag tror på ett starkt europeiskt samarbete för att bevara fred coh frihet samt för att bygga ett starkt Europa för tillväxt och välfärd. För att den Europeiska Unionen skall upplevas som en legitim nivå måste människor känna och märka att EU agerar kraftfullt på de områden som krävs och samtidigt låter bli att agera och styra över den privata sfären. Det är därför så viktigt med den federala principen, transparangsen coh substidariteten.

Frågor om gränsöverskridande brottslighet såsom trafficking, miljön och arbetet för en hållbar utveckling samt att minska världens fattigdom och framför allt den ökade fattigdomen bland kvinnor är frågor som alla gör välden mer jämställd och samtidigt bäst drivs på eurpopeisk nivå – i EU. Demokrati- och fredsarbete samt att skydda de mänskliga rättigheterna på ett globalt plan är andra viktiga sådana frågor.

Det är du som bestämmer i Europa.

Av , , 2 kommentarer 0

Vid EP valet den 7 juni ska vi välja vilka som ska representera Sverige i Europaparlamentet. Idag rustar många olika makter för att ta sig in. Då valdeltagandet varit lågt så har nationalsocialistiska och fascistiska grupperingar haft större möjligheter att ta sig in. Det är du som bestämmer om de ska ta sig in eller inte?.det är du och andra som får rösta som bestämmer. TA MAKTEN!!!

Det är därför så otroligt viktigt att du som medborgare går och röstar i EP valet. Det är då vi ska visa vad vi tror på och vad vi står för.

Centerpartiet vill inte gå ur EU då vil vill jobba för:
Att utveckla öppenhet och säkerhet
Att stoppa miljöförstöring och minska klimatgasutsläpp
Att nyttja Norrlands resurser så att de gagnar Norrland
Att förenkla för jordbrukare
Att förenkla för företagare
Att säkra välfärden och tillväxten
Att våra barn ska kunna arbeta och studera i Europa
Att studenter från andra länder ska kunna arbeta och studera hos oss
Att förbättra infrastrukturen och kommunikationerna i Norrland

EU ska jobba med de stora frågorna och inte med detaljer. Beslut ska tas av dem som besluten berör och EU ska inte lägga sig i lokala frågor.

Valet handlar inte om Ja eller Nej till EU. Det är inte heller ett val om du är nöjd eller inte med det EU gör. Valet handlar om vilka du vill ska föra din talan, vilka som ska styra över beslut som påverkar dig och ditt liv.

Så börja redan nu att prata med de du träffar om detta viktiga val, fundera vad du vill och vad du tror på och sen bokar du in valet i almanackan.

Brevbomb till mig???

Av , , 2 kommentarer 0

Jag har haft en konversation med Junilistans pressansvariga i Bryssel som inte gillade att jag satte Junilistan i samma grupp som fashister och nazister i en bloggkommentar. Lite imponerande att de går igenom webben så väl att jag och min lilla kommentar fastnat i deras nät…få se hur var det med FRA lagen egentligen…??

I fredags när jag var i Stockholm så ringde min man efter att ha vittjat vår brevlåda på jobbet och sa att jag fått ett vadderat kuvert adresserat till Emma Advice (Mitt företag) från Junilistan i Bryssel….skulle han våga öppna det eller skulle han lägga det i traktorskopan? utifall det skulle explodera….

Men det var en bok, en trevlig liten present kan man tycka…Men hur i all världens tid har de hittat adressen till mitt jobb…De måtte ha lagt ner en del jobb på att spåra mig. Är det rent av farligt att våga säga det man tänker???

En blogg kan bli så fel….

Av , , 1 kommentar 0

Svar på insändare från Sten Norberg och personal vid Volgsjö skola

Jag vill be om ursäkt om det jag skrivit på min blogg, den 4 december 2008, uppfattats som kritik av Volgsjö skolan. Meningen var inte att på något sätt kritisera utan meningen med mina bloggar är att starta dialog och diskussion om aktuella frågor, i det här fallet Skolverkets granskning och SKL,s Öppna Jämförelser då det gäller skolan. Bloggen är ett fantastiskt instrument för att skapa debatt och få respons i mitt uppdrag som politiker. Jag kan ställa frågor och få resonera om olika frågor som jag funderar över med människor som har andra åsikter, ser på frågan från en annan horisont och som har kunskap som jag saknar. Risken med bloggandet är dock att tolkningar och missförstånd kan ske.

Jag har tagit del av den granskning som Skolverket gjort av alla skolor där det finns många lärdomar att ta vara på av de skolor som får goda resultat. Jag vet att vi har många goda exempel att nyttja i både vår egen och i närliggande kommuner. Jag har även satt mig in i det Jämförelseprojekt som SKL driver inom både skolan och äldreomsorgen. Som jag har förstått så är de fakta som tagits fram jämförbara mellan kommuner och ger en rättvisande bild. SKL,s jämförelseprojekt kommer att fortsätta att ranka oss i både skola och äldreomsorg, det ger oss underlag för vårt utvecklingsarbete inom dessa verksamheter. Skolverkets inspektioner kommer även de att vara återkommande. Det finns även andra som gör rankingar och ett exempel är Svenskt Näringslivs ranking av gymnasier som man kan se på www.gymnasiekvalite.se Där Vilhelmina hamnar på flera mycket goda rankingresultat.

Vi går mot en skola som granskas, jämföras, rankas och bli mer öppen. Betygsresultat kommer att vägas in, liksom resurser och nyckeltal kommer att jämföras allt mer. Det gäller offentliga pengar och hur de nyttjas. Det vore fel att inte utvärdera och mäta hur offentliga medel nyttjas, det är en möjlighet att driva på utveckling och ett sätt för oss föräldrar att kunna välja skolor och att äldre ska kunna välja äldreboende etc.

En kreativ diskussion ger oss förutsättningar att hantera utvecklingen. För att vara kreativ krävs att många olika åsikter kommer fram, flera som tycker olika som samlas för att diskutera i bloggar, i olika grupper, på facebook eller i fikarum på arbetsplatser.

Skolan måste reformeras från grunden och där är ledarskapet en viktiga nyckel. Skolan ska vara framgångsrik och ge en god grund för unga att utgå ifrån ut i vuxenlivet, där både elever och lärare trivs, är nöjda med sig själva och sin insats. Skolan ska vara en aktiv del i samhället och finnas nära.

Kultur och utildningsnämnden har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram riktlinjer för kvalitetsarbetet och struktur för ny skolplan. Arbetet kommer att pågå under våren och utmynna i ett förslag till ny skolplan som förhoppningsvis kan tas av KF innan sommaren. Jag kommer att debattera vidare omkring skolan då det är en mycket viktig fråga på www.vilhelminabloggen.se och hoppas att ni också deltar i diskussionen. Jag ska även besöka skolorna inom kort.

Maria Kristoffersson
Centerpartiet Vilhelmina

Wibe har fel

Av , , 1 kommentar 0

Wibe skriver i en debattartikel i VF 7/1 i om Lavalutredningens slutsatser och menar att fler riksdagsledamöter skulle ha röstat mot Lissabonfördraget, om Lavalutredningen kommit innan valet, vilket jag inte alls tror på då våra riksdagsledamöter ser att globaliseringen inte går att hejda och ser det som något positivt. Wibe menar även att av Lavaldomen kommer att bli förödande för svensk arbetsmarknad där jag ser det direkt motsatta, utredningen och Lavladomen ger förutsättningar för att utmana och utveckla den svenska arbetsmarknaden.

Det är nödvändigt att våga se globaliseringen som en möjlighet och inte som ett hot, att våga utmana den svenska modellen är ett steg närmare en öppen arbetsmarknad. Att EG domstolen granskar vår Svenska modell är bra och nödvändigt. Vi ska våga se över den svenska modellen samtidigt som vi värnar om fri konkurrens, rörlighet och öppenhet. Sverige och svenskarna möter en global arbetsmarknad, då kan vi inte agera enligt en förlegad svensk modell, protektionistiskt, utan vi måste istället införa ett öppet system där proportionalitet ska råda mellan arbetsmarknadens parter där de själva ska komma fram till vilka medel som är rimliga att ta till i en konflikt. Det är inte rimligt att företag ska tvingas i konkurs som i Vaxholmsfallet, eller att företagare ska ge upp, då fackets ageranden inte står i proportion till konfliktens storlek, företagets möjligheter och förutsättningar. Den svenska modellen som Rudolf Meidner och Anna Hedborg står bakom är bra, men världen förändras. Konkurrensen idag är både lokal och global, därför är det viktigt att även den 70-åriga "Svenska modellen" förändras när samhället i övrigt gör det. Det går inte att bromsa globaliseringen, utan det gäller att hitta nya sätt att agera utifrån en global marknad.

Grunden för Europasamarbetet är den Fria rörligheten (för tjänster, varor, personer och pengar) är en av EU:s grundpelare och en avgörande del för EU-samarbetet. Det betyder att vi måste agera öppet och välkomnande för nya sätt att agera, även på arbetsmarknaden. Europa och arbetsmarknaden står inför stora demografiska förändringar, vi är i behov av en arbetskraftsinvandring för att klara den framtida arbetsmarknaden och vår välfärd.

Lavaldomen innebär inte att arbetare lever i ett laglöst land som Wibe påstår. Utländska företag som verkar i Sverige lyder under det så kallade utstationeringsdirektivet vilket innebär att om en arbetsgivare i ett annat EU-land utstationerar arbetskraft till oss så ska vår skydds- och minimilagstiftning för arbetstagare gälla för de som vill jobba här. Domen slår även fast att fackföreningar har rätt att skydda de rättigheter som minimilön, arbetstid, semester, arbetsmiljö osv. Domstolen slår även fast att fackförbund har rätt att tillämpa stridsåtgärder för att försvara den hårda kärnan i arbetstagares rättigheter och de anställda omfattas av samma skydds och arbetsmiljölagstiftning som en svensk utan kollektivavtal. Wibe målar fan på väggen i sin artikel och skriver att "Junilistan anser att utländska arbetstagare till och med kan ha bättre avtal än de som gäller i Sverige, men att avtalen inte ska vara sämre än våra svenska kollektivavtal på något område. Det är det som är syftet med ett svenskt undantag." Jag ställer mig frågan om han då ser Europa som ett öppet samhälle med fri rörlighet? Det måste väl ändå vara så att ett öppet samhälle med fri rörlighet ska ge individerna själva en valmöjlighet att välja vart och med vad man vill arbeta? Om Wibe anser att detta kan leda till lönedumpning, så bör han kanske rikta kritiken mot sitt forna parti, som stiftat majoriteten av arbetslagarna i vårt land.

Maria Kristoffersson
EU kandidat Centerpartiet
Maria Kristoffersson
Emma Advice
tfn 0046-940-15051

Fler än Wibe!!!

Av , , 6 kommentarer 0

Det är fler Norrlänningar än Wibe som har möjlighet att ta plats i Byssel efter EU parlamentsvalet den 7 juni…I mitt eget parti så har vi flera spekulanter som Håkan Larsson, en centerpartist som är tydligt socialliberal EUkritiker i Jämtland. Han har mycket stora möjligheter att kryssas in i EU parlamentet om han får sitt läns röster, liksom Linda Ylivainen i Norrbottten som EU positiv norrlänning. Själv hoppas jag att få de 5% av rösterna som krävs för att kryssas in. Det betyder att jag behöver er Västerbottningar att kryssa för mitt namn.

Förra EUvalet så var det en socialdemokrat som stod på 31 plats på deras lista, på baksidan av röstsedeln som fick kryss så hon kom in i parlamentet. Det betyder att det finns stora möjligheter att kryssa in de personer man vill ska företräda Norra Sverige. Jag tror där att Wibe får problem att värva röster då Junilistan sitter med i den grupp som består av nationalsocialistiska och fachistiska grupper. Det gäller att värja sina vänner även i parlamentet och jag tror att den liberala och demokratiska gruppen har större förtroende bland norrlänningarna. Vad tror du??

Norrland behöver EU

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag såg ett inslag nu på morgonen angående EU parlamentsvalet den 7 juni. Där de lyfter fram att Sören Wibe har stora möjligheter att få förtroende i valet som Eu kritiker, men det kan även ske skrällar. Jag står på tolfte plats på Centerpartiets lista efter ett internt val där det var närmare 300 personer som ställde upp. Jag ser det som en skräll att jag kom så högt upp i det interna valet och jag tror att det kommer att bli fler skrällar i EU valet just för att Inlands och glesbygdsfrågor inte syns i den nationella debatten. Internt i patiet så är dock dessa frågor högst levande och jag har där fått ett stort förtroende. Kan jag få alla norrlänska centerpartisters kryss och därtill fler personkryss så kan det bli förändringar i listan. Det är ju så personvalet fungerar. Men det kräver att man når ut bland annat via media. På Europanivå har de regionala frågorna en högre prioritet än vad de har på Svensk nationell nivå, det säkerställer att norrlandsfrågorna har en hög prioritet även fortsättningsvis då de resurser vi har är en stor tillgång för Europa som helhet i ett hållbarhetsperspektiv. Europa behöver Norrland och Norrland behöver Europa.

2009 vilket år….

Av , , 1 kommentar 0

2009 kommer att bli ett år att minnas. Det är nu vi verkligen kommer att både förstå och anamma ett annat sätt att hantrera våra gemensamma resurser i natur och miljö. Jag känner på mig att vi står inför en renässans i den bemärkelsen att globaliseringen fått genomslag och vi har insett att vi måste ta ett större ansvar för både det lokala och det globala.

Det kommer att vara val till Europaparlamentet den 7 juni och jag ska jobba för att få förtroende att jobba med hållbarhetsfrågor ur ett inlands och glesbygdsperspektiv för att vi ska ha förutsättningar att få företag och samhällsservice att utvecklas och fungera väl likväl som miljö och jämställdhetsfrågor.

Det kommer att bli ett spännande år…..