Trafik i hela länet

Av , , Bli först att kommentera 4

Under veckans regionfullmäktige beslutade vi att fortsätta med Västerbottensmodellen. En modell där kommunerna beställer och betalar den trafik man har inom kommunen och regionen står för den trafik som går mellan kommuner och över länsgränser.

Den här modellen har fungerat ok trots att fjällkommunerna haft synpunkter på trafiken mot fjälldalarna. Där har regionen stått för hälften av kostnaderna för trafiken mellan tex Sorsele och Ammarnäs liksom trafiken mellan Vilhelmina och Klimpfjäll och Kittelfjäll. Trafiken till Hemavan står staten för då den går över till Norge så Storumans kommun har fördelar som inte grannkommunerna har. Så helt rättvis är inte modellen men ändå så rättvis som vi fått till det.

Kollektivtrafiken behövs, det måste vara enkelt och bekvämt att åka kollektivt och det måste vara klimatsmart. Vi vill se fler ringbilar, anpassad trafik och mer samordning av resor. Vi behöver ta på oss landsbygdsglasögonen och anpassa trafiken och upphandla efter hur behoven ser ut. Vi behöver tex. inga biljettmaskiner på bussar som kör skolbarn i glesbygd, där känner chauffören var enda unge.

Kollektivtrafiken har stora utmaningar då kostnaderna skenar samtidigt som kraven ökar och intäkterna har minskat. Så det finns lite att jobba med.

Sorseles tandläkare, som inte finns….

Av , , Bli först att kommentera 6

Förra våren skrev jag en interpellation om tandläkaren i Sorsele, eller bristen på såna. Sorseleborna känner sig oroade över vad som händer med folktandvården i Sorsele. Kliniken i Sorsele är bemannad med tandläkare en dag per vecka och tandhygienist tre dagar per vecka. Det gör att de främst tar emot barn och äldre, just nu undersöks inga vuxna i Sorsele. Akuttandvård får man hjälp av i Storuman, Malå och Lycksele. Regionen har tidigare varit tydliga med att de inte ska stänga folktandvården i Sorsele. Men Sorseleborna börjar känna sig tveksamma. Så jag frågade: Hur ser planerna ut för folktandvården i Sorsele? Hur arbetar regionen för tandvården med ambitionen om en likvärdig vård från kust till fjäll?

De svar jag fick var att man fortfarande jobbar med frågan och håller på med lokalerna. I det skriftliga svaret står det att man jobbar med att rekrytera utifrån befolkningen storlek, dvs som jag läser det inte heltid men i det muntliga svaret säger Anna-Lena Danielsson ordförande i hälso och sjukvårdsnämnden att det är heltid. Så det var ju spännande.

Min kritik handlar om att ingen söker deltidstjänster idag utan det måste vara heltider för att få människor att söka sig till våra kommuner. Ska vi tänka oss att vården ska vara likvärdig från kust till fjäll så måste vi tänka nytt och låta verkligheten styra. Även om man inte täcker en heltid så måste det gå att hitta arbetsuppgifter som gör nytta för regionen. Vi lever ju trots allt i en digital tid.

Skulle vi inte lyckas få tandläkare så måste vi tänka om, en mobil tandvårdsbuss är ett bra alternativ för att få vården nära människorna. En buss kan åka runt i våra fjälldalar och kustbyar och ge vård för de som bor där. Parkera utanför ett äldreboende eller en skola. Det är bättre än att inte ha någon tandläkare alls som det är just nu i Sorsele.

Så ni som bor i Sorsele får hjälpa mig att hålla lite koll på hur det här går. Hör gärna av er.

När en vet att en gör rätt….

Av , , Bli först att kommentera 10

I veckan kom dom från förvaltningsrätten på de överklaganden som gjordes av Vilhelmina kommunfullmäktiges beslut om rivning av hus på Strandvägen.

Lars Eliasson ville veta om jag varit jävig då jag deltog i besluten samtidigt som jag är ordförande i VIBO.

KG Abramsson ville även han veta detta liksom att han ansåg att det var massor av fel i hanteringen av ärendet i både bolaget, fullmäktige och kommunstyrelse.

I veckan kom domen som säger:
”Förvaltningsrätten utövar inte någon allmän tillsyn över kommuner och kommunala bolag. Däremot kan, såvitt nu är av intresse, beslut av fullmäktige prövas enligt bestämmelserna om laglighetsprövning i 13 kap. kommunallagen.

Lars Eliassons kortfattade ifrågasättande av bolagsstyrelsens befogenheter ger inte anledning att upphäva fullmäktiges beslut som olagligt.

Varken vad Lars Eliasson eller K G Abramsson anfört om en fullmäktigeledamots uppdrag som ordförande i VIBO:s styrelse medför att jäv förelåg när bolagets ärende angående rivning behandlas i fullmäktige.

K G Abramsson har ifrågasatt hanteringen av ärendet efter fullmäktiges beslut om återremiss i december 2020. Annat har dock inte framkommit än att ärendet på nytt bereddes av en beslutsför kommunstyrelse. Det ankommer inte på förvaltningsrätten utan på de folkvalda politikerna att ta ställning till om underlaget var tillräckligt bra för att gå till beslut.

Varken Lars Eliasson eller K G Abramsson har heller i övrigt anfört någonting som medför att fullmäktiges beslut ska upphävas som olagligt.

Överklagandena ska därför avslås.”

Även om jag visste att jag inte var jävig och att vi i styrelsen för VIBO hanterat ärendet rätt så är det skönt att ha det på papper att ingen gjort något fel. Vi i VIBO är en styrelse som hjälps åt, har ett nära samarbete med de som jobbar i bolaget, som resonerar och tar in fakta och som verkligen hjälps åt att ta kloka beslut för kommunens bästa. Ett bra samarbete som leder oss framåt.

De som vill misstänkliggöra kommer säkert att fortsätta jobba för det men det kan inte jag eller någon annan styra över. Vi kan bara fortsätta jobba på, göra rätt, hjälpas åt, ta kloka beslut och stå med ryggen rak.

Vill du veta mer så hör av dig.

Barn och ungas psykiska hälsa återrapporterat

Av , , Bli först att kommentera 4

I veckan beslutade region Västerbotten om åtgärder för att jobba med barn och ungas psykiska hälsa. Det är beslut som kommer utifrån det arbete beredningarna för folkhälsa och demokrati jobbat fram där vi pratat med medborgarna och lyssnat in vad de tycker behöver förbättras. Vill du läsa rapporten eller följa beredningens arbete kan du gå in här:

Det jag var kritisk till var att svaren var skrivna för oss politiker och inte för de medborgare som varit med och i dialogerna. Vi ska ju rapportera tillbaka vad det blev av de åsikter och inspel som vi fick från människor i södra Lappland. Så vi ska ju också berätta tillbaka till dem vad som hände och vad deras inspel gjort för skillnad. Men svaren vi fick var inte skrivna för att kunna kommunicera dem tillbaka. Så det måste regionen bli bättre på.

Det nya är att
• Regionen tillsätter resurser för att jobba tillsammans med kommunerna för att främja barn och ungas psykiska hälsa.
• Det finns nu en väg in till vården om en person mår dåligt så man ska inte behöva vänta i köer.
• Det ska nu vara så att regionen hjälper kommuner att samla in underlag i elevhälsan så att vi får in statistik från hela länet inte bara från städerna som det varit tidigare.
• Samarbetet mellan kommuner och regionen ska bli bättre och vården ska komma närmare medborgaren i god och nära vård.
• Från och med den 1 juli ska hälsocentraler och sjukstugor kunna klara av mer vård för de som söker hjälp vid psykisk ohälsa.

Jag frågade hur regionen förberett sig för att klara av detta och känner mig lite osäker på hur det ska fungera. Har vi kompetenserna som behövs?

Jag lyfte i debatten att det borde vara så att familjecentraler oh ungdomsmottagningar ska finnas vid alla hälsocentraler och sjukstugor.
Det borde också vara så att det ingår i uppdraget att jobba i sociala medier och med appar för att jobba med ungas hälsa. Idag är det inte så och det är ju konstigt då unga har ”sitt liv” i mobilen.

Har du frågor så hör av dig.

Val nu i maj!

Av , , Bli först att kommentera 5

Det här är ett val som går många förbi men som är mycket viktigt för alla som berörs av detta parlaments frågor. Ett parlament som är statlig myndighet och partipolitiskt styrt. Det är val till sametinget nu i maj och inför det så sänder podden med rak rygg genom västerbotten ett avsnitt kring sametinget och detta val.

Där träffar vi Marita Stinnerbom som är partiledaren som är verksam som renägare i Vilhelmina norra sameby. En sameby som gått före i den digitala och tekniska utvecklingen med bla GPS sändare på renar och övervakning i skogen med drönare. Hon har varit ledamot i Sametinget sedan 2009. Den härmandatperioden är hon ordförande i rennäringsnämnden. Där hon driver på i rennäringsfrågor. En näring som har många utmaningar i rovdjur, klimatförändringar, markintrång och psykosocial hälsa.

Marita jobbar för att värna om samers levnadssätt medtraditionell kunskap och kunskapsöverföring mellan generationer, med samiskjämställdhet och att familjer ska kunna leva tillsammans. Hon är också engagerad i frågor kring näringsliv, kultur, språk och utbildning.
Lyssna på henne här:

Beslut i riksdagen om mäns våld mot kvinnor

Av , , 4 kommentarer 4

Har på morgonen läst på Facebook där det antytts att Centerpartiet inte tänker att minimistraffet för kvinnofridskränkning ska höjas och att vi säger nej till fotboja vid kontaktförbud. DET ÄR FEL!
M, KD och andra partier har idag ingen politik på det här området.

Här är några C förslag som nu behandlas av riksdagen.
– Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minimistraffet för grov fridskränkning/grov kvinnofridskränkning bör höjas från nio till tolv månaders fängelse och att maxstraffet bör höjas från sex till tio års fängelse och tillkännager detta för regeringen.
– Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de som i sin yrkesroll ofta kommer i kontakt med offer för våld i nära relationer ska ha relevanta kunskaper om våld i nära relationer och tillkännager detta för regeringen.
-Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riktlinjerna för hanteringen av spårsäkringssatser bör följas i hela landet och tillkännager detta för regeringen.
-Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning för att kartlägga varför våldsdödade i nära relationer har fallit igenom samhällets skyddsnät trots kontakter med vård och myndigheter före våldsdådet och tillkännager detta för regeringen.
-Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den som är våldsutsatt och gör en anmälan om brott i nära relation ska få brottsofferstöd inom ett dygn från polisanmälan och tillkännager detta för regeringen.
-Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att elektronisk fotboja ska kunna användas vid fler fall av kontaktförbud och tillkännager detta för regeringen.
-Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för ett automatiskt kontaktförbud vid fällande dom för brott i nära relation och tillkännager detta för regeringen.
-Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kriminalisera kontrollerande beteende och tillkännager detta för regeringen.

Vi skulle också kunna ta fram elaka inlägg på när andra partier ”röstat emot” kloka förslag från mitt parti. Men jag tycker att det är ohederligt att göra på det sättet. Väldigt många människor utanför politiken känner inte till hur Sverige styrs.

Det är inte så lätt att förstå hur riksdagsarbetet fungerar och varför det fungerar på det sättet. I Sverige tillämpar vi något som kallas negativ parlamentarism. Det innebär förenklat att vi tolererar ett minoritetsstyre. Det här får dock rätt stora konsekvenser på röstningsförfarandet i riksdagens kammare. Sitter ens parti i oppositionen så röstar man i regel på sitt eget förslag till beslut, sitter ens parti i regering så röstar man på regeringens förslag till beslut.

Det hela kan tänkas uppfattas som rörigt. Jag håller med, det tog ett tag innan jag förstod hur det fungerar. Men det här är en förutsättning för att negativ parlamentarism ska kunna fungera i praktiken.

Vi skulle också kunna ta fram elaka inlägg på när andra partier ”röstat emot” kloka förslag från mitt parti. Men jag tycker att det är ohederligt att göra på det sättet. Väldigt många människor utanför politiken känner inte till hur Sverige styrs. Hur beslut kommer till, vårt rätt så långtgående förvaltningsmodell och blandar dessutom ihop valsystemets proportionella utfall med styrelsemodellen. Det är ett demokratiskt underskott och behöver adresseras om tilliten till politiken ska kunna vidmakthållas över tid.

Har du frågor så hör av dig.

Mäns våld mot kvinnor

Av , , Bli först att kommentera 4

Under flera år har Centerpartiet jobbat hårt med att ta fram förslag för att bekämpa våld i nära relationer. Nu i veckan skriver Annie Lööf i Svd om mäns våld mot kvinnor och att det måste få ett slut. Läs den här.

Centerpartiet är mig veterligen det enda parti som har en hel riksdagsmotion som bara handlar om mäns våld mot kvinnor som är ett stort samhällsproblem.

Bland förslagen finns bland annat att skärpa straffen för grov kvinnofridskränkning till minimum 12 månader. Nu på torsdag behandlas några av förslagen av justitieutskottet under rubriken Våldsbrott och brottsoffer. Jag hoppas att de partier som i debatten som följt efter den senaste tidens mord på kvinnor röstar för förslagen. Här är hela motionen:

Våld i nära relation – ett samhällsproblem Motion 2020/21:2958 av Johan Hedin m.fl. (C) – Riksdagen

Demokratin 100 år 2021

Av , , 1 kommentar 5

Vi ska fira att demokratin fyller år! Regeringen har därför gett ett uppdrag till länsstyrelserna att påminna oss om att demokratin fyller 100 år och uppmärksamma de hot som demokratin står inför idag. Tanken är att vi ska främja, förankra och försvara demokratin.

Det största hotet mot demokratin är att vi betraktar den som självklar. Att vi glömmer att den bara är 100 år gammal som måste återvinnas av varje generation. Demokratin måste värnas varje dag och hur gör vi det?

Att politiska partier får människor att känna sig delaktiga och att civilsamhället som är ett viktigt fundament i en demokrati engagerar människor.

Demokratistugan är ett koncept som är tänkt ska ut på turné i landet via länsstyrelserna. Detta om det är möjligt utifrån pandemin så planerna är lite skakiga just nu, men vi hoppas.

Hos oss kommer den att hamna i Dorotea och i Robertsfors om allt går som planerat. Demokratistugan ska spegla olika aspekter av Sveriges demokrati, öka kunskapen om demokratin och uppmuntra till engagemang och eftertanke. Demokratins historia, samtid, framtid och den lokala demokratin gestaltas i stugan såväl fysiskt som digitalt.

16 augusti kommer Dorotea att få besök i stugan av den kommitté som jobbat med demokratiåret. Stugan kommer att vara i länet den 15-21 augusti.

Läs mer här:

Jag hoppas att många tar del av detta arbete då demokratin måste försvaras varje dag av oss alla.

Lägenheter i Saxnäs!

Av , , 2 kommentarer 6

Det är så härligt att se att det nu äntligen börjar bli möjligt för folk att hyra en lägenhet i allmännyttan även utanför ”plassn”. Byggnationerna i Saxnäs för att få till lägenheter är igång. Det kommer ju att ta sin lilla tid då det är en hel del som ksa byggas och fixas. Men arbetet är igång. Jag ser verkligen fram emot att få se dem färdiga. Det kommer att bli så fint. Tänk er utsikten över Marsfjällen varje morgon man vaknar. Det var ett av de första besluten vi i nuvarande styrelse för VIBO tog. Ett beslut som kändes extra bra i en decentralists hjärta.

Bättre väga i hela landet och mer tåg i norr!

Av , , Bli först att kommentera 6

Rätt nöjd efter att vi idag fått klart med det Centerpartiet drivit på då det gäller infrastruktursatsningar: Heja Anders Åkesson mfl

Bättre järnvägsnät behövs, både i form av underhåll och investeringar💚

Vårt vägnät måste uppfylla krav på hållbarhet året om och framkomlighet i hela landet. Ett exempel på en viktig satsning är bättre vinterväghållning.😀

Vi måste höja och behålla hastighetsnivåerna på landets riksvägar, i synnerhet de som sänkts de senaste tio åren. 🍀

Flygtrafik som säkerställer tillgängligheten för både människor och gods behövs, eftersom vi bor i ett avlångt land med stora ytor.✈️

IT och digitalisering måste användas i kombination med andra transportslag, för högre effektivitet och större miljövinster.🚘

Vi måste se till att det finns en god fördelning av investeringar över hela landet, men också över alla transportslag.🚡🚃🚀

Så nu får vi vänta in vägarbetena efter våra vägar….