Sveriges bästa förlossningsvård!

Av , , Bli först att kommentera 4

Sveriges bästa förlossningsvård! Det är det vi i Centerpartiet driver på för att nå. I veckan har vi debatterat i regionfullmäktige hur förlossningsvården ska se ut framåt. Idag är ingen som ska föda riktigt trygg, både de som bor i Umeå som oroar sig för att de inte ska få plats liksom de som bor i Södra Lappland som är oroade över att BB i Lycksele ska vara stängt.

Jag engagerade mig i politiken och stod på barrikaderna när BB i Vilhelmina lades ner. Så frågan är extremt viktig för mig. För att nå en trygg förlossningsvård oavsett vart man bor i länet så måste det till fler barnmorskor. Både att fler barnmorskor stannar kvar i jobbet och att fler vill utbilda sig. Det måste till bättre arbetsvillkor, högre löner, fler karriärvägar. Centerpartiet vill att de som vill vidareutbilda sig både ska få lön under utbildningstiden och att regionen köper i uppdragsutbildningar för de som vill bli barnmorskor. Vi vill också ge Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för en mer jämlik förlossningsvård både före, under och efter förlossning.

Vi vill också att varje familj ska ha en egen barnmorska som följer dem genom graviditeten. Vi står även bakom att barnmorskor ska få ha egna barnmorskeledda kliniker men då i närhet till ett sjukhus där specialistsjukvård finns om det skulle hända något oförutsett under förlossningen.
En het debatt där vi kom fram till att förlossningsvården måste prioriteras.

machokultur, ojämställdhet och maktstrukturer som faktorer för folkhälsa

Av , , Bli först att kommentera 2

Är regionen jämställd?
Svaret är direkt nej! När årsredovisningen debatterades så lyfte jag frågan. Vi kan läsa att 34% av kvinnor och 6% av män i länet är rädda och otrygga för att gå ut. Rädslan finns där även om risken för kvinnor att bli utsatt för våld är i det egna hemmet. Vi kan även läsa i årsredovisningen att hälsoläget är sämre i Södra Lappland jämfört med länet i stort. Det förklaras med demografi och socioekonomiska faktorer. Jag vill lägga in machokultur, ojämställdhet och maktstrukturer som faktorer för folkhälsa.

I det jobb jag gjort i beredningen för folkhälsa och demokratin så gick jag en utbildning i just folkhälsa som gavs av Umeå universitet. Där skrev jag och två politiska kollegor en rapport ”Underordning som faktor för folkhälsa”. Nu har Umeå universitet fått forskningsmedel för att forska inom det området. Det känns bra och det ska bli intressant att se vad de kommer fram till.
Vi vet att den samiska befolkningen har en sämre hälsa. 36% av renskötande män har suicidtankar.
Storuman hade en våg av självmord bland unga. Det är skillnader i länet som vi måste göra något åt.
Regionen ska börja jobba med jämställdhetsintegrering och det behövs verkligen.
Regionen har över 70% kvinnor i personalstyrkan. Kvinnodominerade arbeten har lägre lön och sämre arbetsvillkor än manligt dominerade. Kvinnor drar ett tungt lass även i det privata livet. Det här kan vi se konsekvensen av i sjukskrivningsstatistik.

Regionen behöver bli bättre på att belysa jämställdhetsfaktorer. Hur blir vi ett jämställt län? Vad gör vi för konkret för att bli jämställda? Centerpartiet är ett feministiskt parti där jämställdhet är ett viktigt område. Vi tycker att jämställdhet borde ta större utrymme i årsredovisningen från Region Västerbotten.
Se mål 6 Jämlik och jämställd vård. Där finns ingen analys eller något resonemang om hur målet medjämställdhet ska nås. Eller mål 11 Attraktiv och jämställd region där det inte heller finns något resonemang om hur regionen ska bli jämställd. I mål 12 kan vi se att bara 8% av de företagsstöd som gått ut i tillverkningssektorn har gått till företag som drivs och ägs av kvinnor.

Till nästa årsredovisning hoppas jag få se mer av resonemang, analyser och åtgärder för att på riktigt bli en jämställd region. En jämställd region kommer inte av sig självt, det måste var och en av oss jobba för varje dag.
Vad tänker du kring detta?

Indundrande revisorer…

Av , , Bli först att kommentera 2

Även denna gång när revisorerna tågar in i regionfullmäktigesalen så bävar jag. Jag känner mig så ansvarig över all den kritik de levererar. Jag är ju en av de som sitter där som ansvarig politiker. Även om jag inte finns med i majoriteten som styr så är jag ändå en ansvarig politiker.
Den här gången så går regionen bra då statliga bidrag för pandemin rullat in och regionens placeringar på börsen har gått lysande. Revisorerna är helt eniga i denna massiva kritik som de nu lämnar. Det brister i styrning och ledning och det är regionstyrelsen och hälso och sjukvårdsnämnden som har problem med styrningen. Den beredning jag sitter i fick ingen kritik utan där fungerar det. Störst problem är i HSN hälso och sjukvårdsnämnden som allt för passiv.

Räkenskaperna är rättvisande och interna kontrollen är ok förutom i regionstyrelsen, regionala utvecklingsnämnden eller hälso och sjukvårdsnämnden där de stora pengarna ligger. Regionen når inte de mål som är uppsatta för god ekonomisk hushållning.

När Peter Olofsson som det politiska högsta hönset i regionen tar ordet så är inte han lika bävande, han tycker tvärtemot revisorerna att de gjort allt som de ska. Han lyfter vaccinationerna som funkat bra och han tackar personalen för det goda resultatet vilket jag håller med om. Det är ju personalen som slitit hårt och fortsätter slita hårt gör att vi har en vård som fungerar.

Personalförsörjning är det verkliga problemet, det gör att det saknas människor att anställa. Det är ett värre problem är ekonomin. Finns inte personal så kan vård inte ges.

Det finns mycket att göra för att få en region i verklig balans och det finns så mycket att göra för att vården sak fungera bra i hela länet.

Inlandsaktivisternas devis eller Landsbygdssäkring

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag har jag debatterat landsbygdssäkring eller som Inlandsaktivisterna säger, inlandsintegrering.
Det handlar om att när beslut ska tas fram så ska en ställa sig frågan hur det här slår mot olika delar av länet. Blir det fler eller färre jobb? Blir det lättare eller svårare för de som bor där? Vad kan bli positivt och vad kan bli negativt för de som bor i staden och för de som bor på landsbygden?
Region Västerbotten har som vision ”från fjäll till kust” och det tycker jag också måste märkas i praktiken. Att se hela länet, att skapa likvärdighet, rättvisa och attraktivitet men även se hur vi fördelar resurser över länet.

Ett hållbart län ska hålla ihop både ekonomiskt, ekologiskt och socialt där landsbygdssäkring är ett bra verktyg. Jag tycker att regionen ska pröva detta verktyg och se om det blir bättre beslut, beslut som gagnar alla länets invånare.

Flera andra partier höll med om att vi skulle prova detta verktyg. Den styrande majoriteten ville dock inte införa detta tyvärr. Så jag får väl vänta tills det blivit ett maktskifte i regionen efter nästa val.

Vinster från vind och vatten måste landa där de hör hemma

Av , , Bli först att kommentera 4

I helgen har Centerpartiet nationell valupptakt och ett helt gäng Västerbottningar är på plats. Dagen inleddes med att Annie presenterade några av våra förslag kring energin.

Vi ser ju att energin är en av de stora utmaningar vi har att hantera både i norr och söder. Vi måste minska utsläppen av växthusgaser och begränsa den globala uppvärmningen till under 1.5 grader. Samtidigt måste vi göra EU oberoende av fossil energi, i synnerhet den blodbesudlade gasen och oljan som importeras från Putins Ryssland. Vi vet att Rysslands invasion av Ukraina finansieras av bl.a EU:s import av ryska fossila bränslen. Ryssland står för drygt 40 procent av EU:s gasimport, 27 procent av oljeimporten och 46 procent av kolimporten.

Centerpartiet har länge drivit på för ökad elproduktion, Sverige är världsledande i utvecklingen av nya metoder och innovationer som klimatsmart stål och cement, smarta batterier och biodrivmedel. Men det kommer krävas mycket mer elektricitet om vi ska klara omställningen från fossilt till klimatsmart. Den utveckling vi ser i norra Sverige kräver även den mer energi.

Nu måste arbetet växlas upp för att vi ska klara omställningen från fossilt till klimatsmart.
Vi lägger flera förslag för att öka produktionen inom alla fossilfria energislag samt för att förenkla för energiproduktion och effektivisering.

Vi vill också att en utredning tittar på olika ersättningsmodeller, till exempel den som används i Finland. Där ges ersättning även till närboende som exempelvis får en större elledning nära den egna tomten. Fokus måste nu ligga på att mer vindkraft kan byggas i olika delar av landet. Det är också rimligt att de som påverkas av anläggningar i sin närhet kompenseras.

Det viktigaste för oss i norr är att återföra vinster från energianläggningar som vind och vattenkraft till där det produceras. Centerpartiet vill att fastighetsskatten på all energiproduktion ska tas in regionalt.

Hur tänker du kring detta?

Läpparnas bekännelse!

Av , , Bli först att kommentera 2

Gles och landsbygd och förutsättningar här hos oss har länge varit ett område som de flesta partier helt har struntat i. Centerpartiet har alltid drivit frågor och varit en röst för oss som lever och verkar på landsbygden.

Inte minst idag när jag lyssnade på budgetdebatten så hör man där vilka fokus de olika partierna har.

Under senare tid har några fler partier utgett sig för att verka för landsbygden och driva frågor som är viktiga för de som inte lever i storstaden. Det har kommit olika utspel från Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna men även från Vänsterpartiet. Det verkar vara mest läpparnas bekännelse. När korten synas så är det samma gamla vanliga betongpolitik som drivs av dessa.
Senast var det vid omröstningen när det gäller strandskyddet. Centerpartiet har längre drivit frågan om förändringar av strandskyddet för att de som lever och verkar på landsbygden skall ha möjlighet att bo och verka i den bygd de valt att leva i.

De rigida reglerna om strandskydd har ofta satt käppar för många att bosätta sig och till exempel bygga ett nytt hus på föräldragården. Att bosätta sig på landsbygden är en oerhört viktig fråga. Möjligheten att bygga ger förutsättningar att bosätta sig på landsbygden och är en förutsättning för att landsbygden skall utvecklas.

Centerpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna förhandlat fram ett förslag om förändringar i strandskyddet. Det är den största förändringen sedan nuvarande regler infördes 1975. Centerpartiet har under en längre tid drivit frågan. Det här var även en fråga som dåvarande Alliansen (M, L, C och KD) tycke var viktig och hade för avsikt på sikt genomföra. Men istället krokade M och KD arm med SD och V och röstade ned förslaget. Landsbygdsfrågor kommer att vara ett viktigt område i höstens valrörelse för många partier. Men det räcker inte att besöka landsbygden någon gång om året och se betande kossor och tro att man har en politik.

Vi i Centerpartiet driver frågor om bättre vägar, en nära vård, mobila team inom vården, samhällsservice som ambulans, akutplatser, tandläkare, fotvård, BB samt en mängd andra frågor som är viktiga för oss i inlandet. Vi vill hela länets bästa!

Vad behöver landsbygden, jo folk!

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag är det fortfarande människor som tror att bara det finns jobb så kommer inflyttning.
Men så är det inte! Landsbygder runt om i landet skriker efter folk. Det saknas människor att anställa i många näringar och kommunala verksamheter. Det finns jobb! det är människor som saknas.
Tänk om de som kommer till Sverige även fick möjlighet att etablera sg på landsbygden. Idag kräver migrationsverket att flyktingar ska bo inom pendlingsavstånd från där de har kontor, Skellefteå och Sundsvall.

Tänk om det kunnat vara så att flyktingar fått bo där de kunnat komma in i skola, jobb och sociala sammanhang, där civilsamhället varit goda mottagare och de skulle känna att de kom till en ort där de verkligen var efterlängtade?

Tänk om det varit en mer lyckosam politik och skulle ge större resultat än den parlamentariska landsbygdskommitténs förslag som aldrig kommit upp på bordet.

Tänk om!

Medias roll och demokratin

Av , , Bli först att kommentera 3

I veckan har jag varit på årsstämma för tidningar i norr ekonomisk förening. Att vara med och jobba för att värna demokratin är ett av de viktigaste en kan göra. Inte minst i vår tid där vi ser hur demokratin hotas. Där öppenhet ifrågasätts och där de som inte håller med kallar det man säger för ”fake news” oavsett hur faktabelagt det är. Så att finnas med i ett sammanhang där ledorden öppenhet, demokrati och kamp för det fria ordet finns med känns viktigt.

Vi ser idag det som sker som motsatsen till öppenhet och demokrati. Där den ryska befolkningen knappt vet om vad som sker i Ukraina. Där demokrat inte finns och det fria ordet verkligen inte är fritt. Journalister arresteras och den enda media som tillåts är styrd av statsmakten. Det läskiga är att se att det finns strömningar i vårt eget land som tycker att Ryssland är ett föredöme, där partiledare inte kan välja mellan Biden och Putin och där det dagligen sker inlägg i sociala media som går ut på att skapa misstro, polarisering och ifrågasättande av demokratin.

De löften som tidningar i norr ger sina prenumeranter, som verkligen känns aktuella och oerhört viktiga, är: ”Vi är din hembygds viktigaste och mest engagerade nyhetsförmedlare. Det betyder att vi sätter de lokala nyheterna först, finns på plats och ger en röst åt våra läsares berättelser och drömmar.”

Det är löften som förpliktar och som kräver att tidningen verkligen är på plats, ser och tar utgångspunkt i det som människor upplever i sin lokala vardag.

Fler löften är att ”tidningen agerar självständigt, springer ingens ärenden, rapporterar opartiskt och rättvist.” Något som är grunden för både öppenhet och för att värna det demokratiska samhället.
Ett av de viktigaste löftena är att ”tidningen ska se landsbygdens perspektiv, värna allas lika värde, yttrandefriheten och medborgarnas inflytande i den lokala demokratin.”

Känns gott att få vara en del i ett sammanhang där dessa friheter lyfts. Hur tänker du kring medias roll och demokratin?

Tappad sug när det gäller strandskyddet!

Av , , Bli först att kommentera 7

Tänk att när inlands och landsbygdsbor börjar se ljuset i tunneln när det gäller strandskyddet, att det äntligen ska lättas då smäller Vänstern, Kristdemokraterna, SD, Moderaterna ihop sina påsar och röstar EMOT!

Att vi äntligen fått Socialdemokraterna att inse att det som gällt sedan 70 talet måste ändras, där samma regler gällt i städerna och tätbebyggda sommarstugeområden i Stockholms skärgård även gällt runt våra sjöar och vattendrag där det knappt bor en människa.

För en vecka sedan fick jag och Ulf äntligen besked om att vi får avsteg från strandskyddet för att bygga om vår fjällstuga. Vi var tvungna att söka lov hos länsstyrelsen trots att vårt hus ligger långt från sjön, typ 80 meter och det går en väg emellan, vägen mellan Vilhelmina och Kittelfjäll som trafikeras rätt hårt. Vi var tvungna att ange avstånd från alla små hus till vatten, många bilagor och beslutet var även det många sidor och hade säkert krävt några dagar jobb av en tjänsteperson på länsstyrelsen. För att vi måste renovera huset som byggdes länge sen.

För oss i Centerpartiet har det varit en viktig fråga att vi på landsbygd ska kunna bygga nära en sjö, bygga där det går ett dike och göra det möjligt för folk att få bo där de vill Det handlar om rättvisa för människor och företag på landsbygden, en rättighet man tar för givet i stan. I Krokom får kommunen inte bygga ut sitt industriområde då det finns ett dike som innefattas av strandskyddet, helt märkligt.

Men igår röstades det nej i riksdagen så nu får vi börja från början. SÅ TRIST för alla de som väntat på att detta skulle bli möjligt.

I Sverige finns omkring 300 000 sjöar som är mindre än 1 hektar, och över en miljon kilometer vattendrag som är smalare än 2 meter. Där skulle i praktiken bli fritt fram att bygga. Det hade gjort verklig skillnad för väldigt många människor.

De röstade nej till att i strandnära utvecklingsområden som kommunerna själva bestämde skulle det bli tillåtet att bygga. De röstade nej till att strandskyddet skulle förstärkas i vissa områden där bebyggelsetrycket redan är högt som det är i kustnära städer typ Stockholm.

Jag blir så förtvivlad då jag vet att även moderater velat reformera strandskyddet och när de nu går ut och säger att de lyckats stoppa Centerpartiets försämringar av detsamma blir jag så deppad. Ja, i förslaget så skulle det bli tydligare regler för de stadsnära områdena men inte för landsbygden.

Centerpartiet vet att det är landsbygden som bygger Sverige. Vi kommer fortsätta kämpa för landsbygdens bästa, och vi ser fram emot den dag då fler partier inte bara pratar om hur viktig landsbygden är, utan också visar det i handling. Som att krisdemokrater pratar om Hjärtlandet men vad menar det med det och hur tänker det när de röstar så ”stadsvänligt” och landsbygdsfientligt som de gjorde igår?

Det behövs ett parti som står upp för rättvisa villkor för människor och företag i hela landet.

Det vi inte kan förstå måste vi ändå försöka ta in

Av , , Bli först att kommentera 3

Varning. Det här inlägget innehåller hemska beskrivningar. Jag vill varna för det, läs inte om du känner dig tveksam. På riktigt. Det är en text som en kollega Conny Noren skrivit som är svår att läsa men ändå så viktig, att vi förstår VAD DET ÄR VI SER.

”När jag följt rapporteringen kring Ukraina så har jag sett många saker, på många olika plattformar. Twitterkonton, Telegramkanaler, subreddits och annat som komplement till större mediakanaler.
Mycket hemskt har passerat ögonen. Så pass att jag börjat bli avtrubbad. Jag har sett fler människor dö på skärmen än vad man borde göra. Så mycket sorg, så många totalt förstörda liv. Men ingenting, INGENTING, kunde förbereda mig för det jag sett från Ukrainska Bucha. Det saknar totalt motstycke.
Det ni läst i nyheterna, det finns på bild. Massgravar med civila som slängts i högar. Civila som skjutits till bitar i sina bilar – senare har ryska soldater tänt fyr på bilen. På ett förkolnat finger syns en vigselring. Det är ett ungt par. Mannen ligger utanför bilen. Kvinnan sitter kvar i stolen, med munnen öppen som i ett skrik.

Bakbundna civila ligger på gatorna. De har radats upp och avrättats av ryska soldater. Folk har torterats innan de slutligen dödats. Ett äldre par förstod inte vad ryssarna menade när de frågade ”var är nazisterna?!”. När ryssarna inte fick de svar de ville, sköt de det äldre paret.
Rapporter berättar om familjemedlemmar som våldtagits framför sin familj. Och jag har inga skäl att tro att det inte stämmer. Inte efter att ha sett en bild som jag skulle betala mycket dyrt för att tvätta bort från mitt minne. Läs inte mer nu om du är tveksam. Det fastnar hos dig. Det är krigets verklighet i sin mörkaste, hemskaste form. Stäng ned om du är osäker.

På bilden ligger det en hög av döda människor. Vissa har kläder, andra bara något enstaka plagg. Ovanpå sin 17-åriga storasyster ligger en liten flicka. Hon är tre år gammal. Hon har våldtagits av de ryska soldaterna. Hennes underliv uppges vara söndertrasat. Sedan dödade de henne, och lade henne i högen av döda släktingar.

Jag kommer aldrig, aldrig, aldrig att glömma bilden. Jag önskar att jag aldrig sett den. Jag kommer alltid att ångra att jag tittade. Men jag kommer aldrig att förlåta dem som gjorde det.
Fler rapporter kommer in om plundringar, kvinnor som ryska soldater bränt in hakkors i huden på. Flickor så unga som tio år som våldtagits och tagits sönder i sina kroppsöppningar av soldaterna.
Våldtäkt har genom historien varit ett vapen som syftar till att bryta ned motståndet hos civilbefolkningen. Särskilt av arméer med särskilt dålig styrning. Men här måste det sättas in i en bredare kontext.

I ryska, statsmediet RIA Novisti publiceras en text med titeln ”Vad Ryssland borde göra med Ukraina”. Författare är Timofei Sergeitsev. Och innehållet är fullkomligt hårresande – det ger en pusselbit till de ryska soldaternas agerande i Ukraina. De ser ukrainarna som ovärdiga, underlägsna och värdiga att utrotas.

Texten beskriver ”avnazifiering” av både eliten och befolkningen. Befolkningen anses vara medskyldig, eftersom de så länge stöttat nazisterna vid den Ukrainska makten.
”Det rättmätiga straffet mot den här delen av befolkningen är endast möjlig genom de oundvikliga umbäranden som ett rättfärdigat krig har mot ett nazistiskt system”
”Namnet Ukraina kan inte behållas efter att staten avnazifierats”
”Avnazifiering är oundvikligen även ’Avukrainifiering'”
”Till skillnad från Baltstaterna eller Georgien, har historien visat att Ukraina är ohållbar som nationalstat, och försöket att bygga en nationalstat leder oundvikligen till nazism”
”Den banderitiska eliten måste likvideras, att omskola dem är omöjligt. Det sociala träsk som aktivt och passivt stödjer eliten måste utsättas för krigets umbäranden och svälja dessa upplevelser som en historisk läxa och därmed botgöring”

Detta publiceras i statlig media. Det är en del av Putins narrativ. En del av den Stora Lögn, på exakt samma vis som Hitler och Göbbels använde i Nazityskland. Nej, det är ingen överdrift – det är samma sak. På 1930-talet talades det om den judiska parasiteringen och infiltrationen av makten. I dagens Ryssland talar statlig media om nazisterna i Ukraina.

Genom att avhumanisera motståndaren och övertyga soldater om att de förtjänar alla straff de får, och att de inte har någon rätt till sina liv, kan man få soldater att tappa alla spärrar de trodde att de hade bara några veckor tidigare. Då kan man se de mörka illdåd vi nu kunnat se i Bucha, och som säkert kommer att berättas om från många andra delar av Ukraina framöver.

Det här är inga enskilda rötägg. Det är soldater som matats med avhumaniserande lögner direkt från statlig media. En stat som har de hemskaste krigsbrott på sitt samvete – och som jag så innerligt hoppas får ta straffet för det.

Den treåriga flickan hette Arina. Hon förtjänar rättvisa”.