Pengar till landsbygdsutveckling…

Av , , Bli först att kommentera 8

Nu har regeringen beslutat att stöd från fyra EUfonder ska användas till lokalt ledd utveckling. Stöden ska användas till att stärka det lokala utvecklingsarbetet. Det är lokala organisationer som oavsett om man verkar i landsbygd eller i städer får nu bättre förutsättningar att utveckla sin hembygd. Det kan till exempel handla om nya företag, service, bredband eller besöksnäring. Verksamheter som lokalt skapar utveckling och nya jobb. Det är när människor lokalt tar ansvar som det verkligen blir något bra. Akademi Norr startar nu en utbildning för dig som vill jobba med lokal utveckling. I Vilhelmina är det Mats Grönlind och Bert-Ove Sjäström som har bra koll på denna. Kontakta dem på kommunen om du vill veta mera.

Lokalt ledd utveckling är lokalt engagemang, ett underifrånperspektiv och att vilja göra skillnad för sin bygd. Här kan vi göra mycket tillsammans genom att använda EU:s samtliga fonder. Då underlättar vi för alla bybor, entreprenörer, kreatörer och idesprutor att förverkliga sina idéer och skapa jobb i hela landet. Här har fjälldalarna mycket att komma med då det finns så stora potentialer att bygga vidare på som främjar besöksnäringen kopplat till de gröna näringarna.

I veckan beslutade regeringen att Jordbruksverket (SJV) ska inleda ett arbete för att kunna hantera stöd från de fyra fonderna; Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden, Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden till lokalt ledd utveckling. Stöden ska användas till att stärka det lokala utvecklingsarbetet. Genom att använda sig av samtliga fyra fonder skapas bättre förutsättningar för lokal utveckling genom att åtgärder inom ramen för alla fyra fonder kan samordnas lokalt.

I kommande programperiod öppnas möjligheten att ge stöd till lokalt ledd utveckling även från Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det finns också möjlighet att ge stöd från samtliga berörda fonder till en och samma lokala strategi, en så kallad flerfondsfinansiering.

Regeringen har valt att använda sig av båda dessa möjligheter. Jordbruksverket ska vara förvaltande och attesterande myndighet för stöd till lokalt ledd utveckling från alla fyra fonder.

Själv ska jag prata om vikten av transnationella samarbeten om två veckor på ett seminarium som arrangeras av Tillväxtverket. Så jag ser fram emot en gigantisk hög emd ansökningar för att utveckla landsbygden i norr…

Snön handlar om jobb och möjligheter för företag att överleva!

Av , , 11 kommentarer 14

Snöröjningen i Vilhelmina är med och skapar jobb i små företag!

Jag tycker också att det är dags för Socialdemokraterna att höja blicken och titta ut över hur det fungerar i andra kommuner och varför syftet med en upphandling är fler än priset och utförandet. Det handlar om att skapa jobb, hållbara jobb som ger fler nyttor än bara snöröjning vintermånaderna.

Snöröjningen har kritiserats då det varit djupa spåriga gator i tätorten de senaste dagarna pga det milda vädret. Jag tycker det är illa när ett kommunalråd lägger ut elaka filmer på Youtube bara för att smutskasta ett företag i det här fallet Peab. Åke Nilsson filmar en bil märkt med Peab och hur den försöker ta sig fram i modden. Det är dock snickare anställda av Peab som sitter i bilen och de har ingenting med gatuunderhållet att göra. Att det finns ett syfte att ta tillbaka gatuunderhållet i egen regi är tydligt, till vilket pris som helst. Att hänga ut enskilda anställda hor Peab är en del av denna strategi och det är mycket illa.

Själv hade jag stora problem att ta mig fram i måndags trots att jag har en stor bil. Jag förstår frustrationen och den uppgivenhet många kände när de satt fast efter gatorna. Om en utförare sköter sitt uppdrag dåligt och inte följer avtal ska avtalen sägas upp. Men i det hör fallet handlar det om extremt väder där vi skulle ha behövt fyra gånger så många traktorer för att kunna hantera. Det är kommunens uppdrag att följa upp att man får det man betalar för och att avtal hålls. Så jag hoppas att en seriös dialog inletts med Peab om vad som brast denna vecka.

Nu är det inte bara vi i Centerpartiet som ser en längre nytta med att upphandla så att lokala företag kan vara med och dela på den offentliga kakan. Samma traktor kan skotta snö både åt kommunen, åt företagen och åt dig som privatperson om det är ett privat företag som äger traktorn. Kommunen får inte sälja tjänster och konkurrera. Så en kommunägd traktor får inte användas till annat än kommunens jobb. En privat traktor kan göra så mycket mer nytta då den kan användas både för kommunen, för privatpersoner och av företag som behöver ha det skottat.

Professor Björn Axelsson som forskat i frågan säger att upphandling och inköp inte bara handlar om att spara pengar utan också är ett sätt att leverera nytta till medborgarna på flera sätt. Han säger att inom offentlig upphandling är man inte van vid att exempelvis räkna efter hur mycket tid man kan spara och hur den tiden kan användas om en viss tjänst köps istället för en annan. Det handlar om att företag lokalt blir mer stabila om man har fler kunder, om kommunen köper tjänster under vintern så kan företagen leverera tjänster till andra resten av året. Det gör att små företag får tillräckligt med jobb för att överleva, kunna anställa och utveckla fler tjänster, skapa fler jobb och så rullar det på.

I Dalarna gör man en kraftfull satsning på att utveckla den offentliga upphandlingen för att göra den offentliga upphandlingen till ett verktyg för regional och lokal utveckling inom lagens råmärken. Det här tittar även region Västerbotten och andra regionala aktörer på. Att upphandla skapar fler jobb i det lokala samhället än att driva i kommunal regi. Det handlar om jobben.

Fördelarna med att små och lokala företag kan leverera till en kommun skapar nytta för lokalsamhället, för regionen, för medborgare och service, för kvalitet på produkter och tjänster, lokalt engagemang, regional hållbar utveckling, kultur, turism, en levande landsbygd och öppna landskap. Upphandling ska användas strategiskt för att skapa jobb. Det handlar inte bara om att det är töväder en dag och att det inte finns tillräckligt många traktorer som kan skyffla snö!

Höj blicken och se att Vilhelmina behöver fler företag som går bra, som anställer och som driver på utvecklingen. Det är ju faktiskt så att 4 av 5 jobb skapas i små företag. Snön skapar jobb!

Distriktsköterskemottagningarna i Saxnäs och Dikanäs

Av , , Bli först att kommentera 14

Centerpartisterna i Vilhelmina protesterar mot den dåliga insynen och den usla demokratin då det gäller hur kommunens majoritet hanterat frågan om distriktssköterskemottagningarna i Dikanäs och Saxnäs. Vi skrev frågor till Socialnämnden som vi fått svar på , se nedan. Det räcker inte. Vilhelminaborna måsta få veta hur S tänker och hur de agerar. Vi kan inte riskera att vilhelminaborna får en allt sämre offentlig service som det hör handlar om.

Inför socialnämndens sammanträde den 19 februari lämnade vi i Centerpartiet i Vilhelmina följande skrivelse till nämnden att behandla:

”Centerpartiet står för en närodlad politik, det betyder att vi vill att människors möjligheter att leva, bo , besöka och verka i kommunens alla byar måste underlättas och utvecklas. Centerpartiet i Vilhelmina föreslår därför att vi får svar på hur de framtida planerna för servicen från Landstinget ser ut i våra fjälldalar.
Vi föreslår därför att Socialnämnden inbjuder ansvariga för utredningsförslaget att lägga ner distriktssköterskemottagningarna i Saxnäs och Dikanäs till kommande sammanträde. Centerpartiet vill ha svar på vilka resultat man räknat fram i utredningen då det gäller:

Besparingar?
Kostnader för att genomföra nedläggningen?
Hänsyn tagen till patientsäkerheten?
Är hänsyn tagen till Hälso-och Sjukvårdslagen?

När nu nedläggningen har stoppats och landstinget vill se över samverkan med kommunen vill Centerpartiet veta:
Vilken samverkan med kommunen avser man att fördjupa?
Vilka för-och nackdelar kan vi räkna med för medborgarna i Vilhelmina kommun?
Vilka konsekvenser en tänkt samverkan kommer att få för verksamheten?

Centerpartiet anser att det är viktigt att veta hur man i besparingsförslaget tar hänsyn till den som i slutändan drabbas, nämligen Vilhelmina kommuns medborgare, företag och besökare.

I en särskild bilaga har centerpartiet meddelat att man anser att nämnden i sin helhet får ta del av vilka resultat man räknat fram i besparingsförslaget och om hemsjukvården riskerar att drabbas av besparingar. Centerpartiet anser man bör ta hänsyn till den som i så fall drabbas, nämligen patienten.

För Centerpartiet i Vilhelmina

Else Westerlund, ledamot i Socialnämnden
Gunilla Jansson, ersättare i Socialnämnden”

Redovisningen från Socialnämndens sammanträde kan sammanfattas på följande sätt.

Ordförande i nämnden beslöt att ta skrivelsen som ärende på föredragningslistan, trots kort varsel, vilket var snyggt gjort.
Skrivelsen togs emot positivt av majoriteten i nämnden. Frågorna ansågs vara relevanta och viktiga.
Oron för att hemsjukvården ska drabbas i en besparing ansågs vara obefogad då ingångna avtal tex. tröskelprincipen förhindrar detta.

I övrigt informerade majoriteten om att samtal mellan kommun och landsting inletts och att samtalen förs i en positiv anda. Tanken är uppenbarligen att föra över fler arbetsuppgifter till distritssköterskorna och avlasta annan verksamhet.

Nämnden informerades också om att den 27 januari inbjöd Vilhelmina kommun till inledande samtal och den 5 februari ägde första mötet rum.
I det mötet deltog tjänstemän från kommun och landsting och som politiker deltog socialnämndens ordförande Annika Wibrell.

Av följande redovisning kan följande reflektioner göras.

Om Landstinget nu anser att man i samverkan med kommunen kan göra besparingar som motsvarar besparingen i förslaget om nedläggningen av distriktssköterskemottagningarna, varför var detta inte ett första alternativ?
Nu lade landstinget istället ett både ekonomiskt orealistiskt och för befolkningen förödande förslag. Ett förslag som väckte stor oro, inte minst bland dem som är sjuka och behöver täta kontakter med distriktssköterskorna.

Varför inbjöds inte Alliansens och PA.s politiker att delta i samtalen mellan kommun och landsting? I första hand vice ordförande i socialnämnden.

Centerpartiet i Vilhelmina kräver att oppositionens politiker inbjuds att delta i kommande samtal angående samverkan mellan kommun och landsting.

Vill du veta mera så kontakta Någon av oss. Den som kan mest är Else Westerlund 070-3361871, 0940-710 42

Vill du besämma själv över ditt liv?

Av , , Bli först att kommentera 5

När är man för gammalför att inte bestämma själv? När går gränsen för att någon tjänsteman ska bestämma över din vardag?

I debatten om valfrihet i äldreomsorgen så finns det de som varnar för att äldre och orkeslösa bara skulle ha omak och elände med att själva få bestämma vem som ska komma hem och bedriva hemtjänst. Knepigt argument tycker jag, alla äldre är faktiskt inte helt orkeslösa. Många är däremot väldigt pigga i huvudet om än kroppen inte har samma ork längre. Om man nu inte får bestämma själv när man blir äldre vem ska då göra det? Är det bättre att som idag någon politiker eller tjänsteman i kommunen gör det? Och förresten; vill man inte välja så går det bra det också.

Är det något som retar människor så är det, när man talar över deras huvuden och det förändras inte bara för att man blir äldre.
I Boden finns syster Karins hemtjänst som många äldre köper sina tjänster av istället för av kommunen. De får då bestämma själva vad det är de vill ha hjälp med. Där ville S-majoriteten plötsligt förbjuda all hemtjänst i annan regi än kommunens. Ramaskriken från brukarna gjorde att man fick backa. Det vore för hårt att ta ifrån medborgarna deras valmöjligheter svarade då socialnämndens ordförande på en fråga från tidningen. Jag tycker min mamma, mina svärföräldrar och alla andra ska få bestämma vem som ska komma hem till dem när de behöver hjälp hemma.

Årets bästa nyhet?

Av , , Bli först att kommentera 7

Läser idag det som måste vara årets bästa nyhet! Nu har det förhoppningsvis hänt, den demografiska utmaningens vändning? Jag hoppas verkligen det. Det är fortfarande för många som försvinner från statistiken då befolkningen består av många äldre, men det flyttar in fler än någonsin till landsbygden. Vilhelmina är en vinnarkommuner då många valt att flytta hit. Många från länder långt bort vill bo här.

Så härligt att människor väljer att bygga sina liv här hos oss, ni är varmt Välkomna!

Läste i en insändare i VK en som påstod att staten minskat stödet till kommunerna och landstingen. En sanning med modifikation, stödet har ökat de senaste åren och räknar man in AFA pengarna så har det räddat små kommunerna som inte klarat av att styra ekonomin.
Statliga stöd utgår från befolkningen och blir vi färre får vi mindre statliga pengar. AFA pengar kommer åter till kommunen om antalet sjukskrivna sänks.

Så här skriver man idag i Dagens Nyheter. ” För första gången på flera år flyttar nu fler till än från glesbygden. Det visar siffror från SCB som DN har bearbetat. ”Vi har sett ett trendbrott”, säger Anders Andersson, kommunchef i Strömsund.

De svenska glesbygdskommunerna har avfolkats under flera decennier. Även under förra året minskade antalet invånare.

Samtidigt har en ny utveckling skett när det gäller in- och utflyttningar.

Förra året var det fler som flyttade till glesbygden än som flyttade därifrån.

Anledningen till att glesbygdskommunerna ändå totalt sett har en negativ befolknings­utveckling är att det föds färre personer än det dör.

Det visar en genomgång som Dagens Nyheter har gjort av nya siffror från Statistiska centralbyrån.

– Många hävdar att glesbygden är på väg att dö ut. Men vi har faktiskt inte haft så stora tapp de senaste åren. En stor förklaring är ökad inflyttning, säger Anders Andersson, kommunchef i Strömsund i Jämtland.

År 2013 hade glesbygdskommunerna i Sverige ett flyttningsöverskott (skillnaden mellan in- och utflyttningar) på 161 flyttningar.

Det kan jämföras med ett underskott på 114 flyttningar året dessförinnan.

För femton år sedan, år 1998, var underskottet 1.028 flyttningar.

– När vi pratar om urbanisering tänker många att det är en massa folk från glesbygden som flyttar till storstäderna. Men anledningen till att storstäderna växer är i första hand inte att folk från landsbygden flyttar till storstäderna, utan att storstäderna har ett positivt födelsenetto och högre invandring, säger Emma Lundholm, lektor i kulturgeografi vid Umeå universitet.

En av orsakerna till att fler flyttar till glesbygden är att många personer kommer dit från andra länder. Förutom en stor flyktinginvandring handlar det, enligt kommunerna, om personer som har flyttat dit från Tyskland och Nederländerna.

Många kommuner har nämligen satsat mycket pengar på marknadsföring ute i Europa, till exempel på mässor i Nederländerna. Argumenten handlar bland annat om ”mer plats” och ”bättre luft”.

– Vi kallar det för livsstilsinvandring. Det handlar om de personer som aktivt flyttar till ett landsbygdsområde för att de strävar efter en viss livsstil. I många orter har det haft en otroligt stor betydelse, säger Jan Cedervärn, avdelningschef på myndigheten Tillväxtanalys.

Även antalet inflyttningar från andra kommuner i Sverige ökar, men inte lika mycket som invandringen. Mellan 2012 och 2013 ökade antalet ”inrikes inflyttningar” till glesbygdskommunerna med fem procent.

Ett av glesbygdens stora bekymmer är åldersstrukturen i samhället, med många äldre invånare. Det gör att kommunerna har små skatteintäkter och samtidigt stora utgifter för bland annat äldreomsorg. Pajala kommun hade år 2012 lån och andra skulder som motsvarade 35 620 kronor per invånare.

– Vi har en gammal befolkning i vår kommun. Vi har tappat folk från 50-talet och fram tills för två år sedan. Då har vi alltid haft minussiffror på befolkningen. Det innebär att vi har tappat skattemedel. Ekonomiskt har vi det tufft, säger Kurt Wennberg (S), kommunalråd i Pajala.

De senaste åren har utvecklingen däremot varit positiv. Allt fler flyttar in till Pajala, både från andra länder och från andra platser i Sverige.

Enligt Kurt Wennberg beror det på att arbetstillfällena har ökat.

– Det är tack vare gruvan som nu finns på plats. Vi har stort behov av arbetstagare. Det som är roligt med siffrorna är att den största gruppen som nu flyttar in är de mellan 20 och 30 år. Det känns riktigt bra för vår del, säger Kurt Wennberg.

För att locka invånare till glesbygden har kommunerna de senaste åren tagit till alla möjliga metoder. Det handlar om till exempel gratis blöjpaket till familjer, körkort betalt och en ny cykel.

– Om man tittar på forskningen har inte den sett några större effekter av den typen av aktiva inflyttningskampanjer. Det är inget man utifrån ett kunskapsbaserat perspektiv skulle rekommendera, säger Jan Cedervärn.

Närodlad politik och chans till att få äta lokal mat…

Av , , Bli först att kommentera 7

Närodlad politik och chans till närproducerad offentlig mat!

Vi var säkert många matintresserade som blev glada och som fick framtidstro för några veckor sedan när EUs beslut om att krav, djurskydd och miljö kan vägas in vid upphandlingar. Som det är med dagens regler så är det billigaste budet som vinner upphandling inom offentlig sektor, vilket många gånger innebär långa transporter för maten och att små företagare i länet inte får samma möjlighet att konkurrera trots kvalitét och närhet. Äntligen kan vi i Vilhelmina använda oss av lokalproducerad mat på skolor och i omsorgen. Det skapar jobb och bättre mat.

Beslutet gynnar i första hand våra barn i skolorna och äldre som kan få en bättre mat på Tallbacka, Åsbacka, Strandbacka, men även våra lokala mathantverkare och matproducenter som får flera möjligheter att vinna anbud inom offentlig upphandling.

Enligt kommunlagen måste varje kommun göra offentliga upphandlingar där det billigaste alternativet, och inte alltid det bästa, är det som vinner vid matinköpet för kommunen. Små företagare som arbetar med matproduktion kan (idag) inte konkurrera med större företag om både pris och utbud så upphandlingarna vinns allt som oftast av stora kedjor från storstadsregioner. Våra prisade matproducenter i länet står sig slätt med dagens regler, men kommer att få det betydligt lättare i och med att de nya reglerna från EU träder i kraft även här hemma i Sverige inom en snar framtid.

Med de nya reglerna skulle tex. Göte på äldreboendet kunna få korv på smörgåsen från EG Vilt eller så skulle barnen i Nästansjö skola kunna få potatis från Idvattnet och skinkstek från Svannäs.

Centerpartiet har sedan 2010 drivit frågan om säker och trygg mat för hela landet. Under åren 2010-2013 avsattes 160 miljoner kronor inom Landsbygdsprogrammet för att göra Sverige till det nya matlandet. Sverige har bland de starkaste kraven på djurskydd i Europa. Vi har anledning att vara stolta över ett jordbruk som brukar utan att förbruka jordens resurser, där djur behandlas rätt.

Genom att ta makten över maten i offentlig sektor går det att skapa bättre förutsättningar för närproducerad mat och för bättre matkvalitet i skola och omsorg, som skapar förutsättningar för god folkhälsa. Det är en dubbel vinst. Dels för miljön när grönsaker inte behöver skeppas jorden runt och åka genom landet på lastbilar. Dels för den svenska landsbygden, där vi kan bevara både öppna landskap och jobb.

Vi vill ge våra barn och äldre i länet bra mat som vi känner oss trygga med. Vi vill att våra lokala matproducenter får större möjligheter att konkurrera i upphandlingar. Pris och kvalitét måste värderas likvärdigt.

Det är jobbigt att vara i regering…

Av , , 4 kommentarer 10

Det är klart att det är jobbigt att vara ett litet parti i en regering som vill mer än de andra partierna. Inte är vi som Centerpartister så glada över att Moderaterna sänker studiestödet tex. Eller att vi inte fick de tre miljarder till bredband som vi ville ha från vårt partis sida eller att Anders Borg tycker att grisbönder ska bort och alla andra beslut där vi velat mer när vi gått in i förhandlingarna med de andra partierna. De flesta frågor som handlar om att förhandla om frågor som rör landsbygden så vill vi från Centerpartiet så oerhört mycket mer än de andra regeringspartierna.

Men vi har bara 20 riksdagsledamöterna, vi skulle få igenom mer om vi hade 60 ledamöter naturligtvis. Så det spelar roll hur ni röstar. Det spelar också roll att ni som väljare ställer de andra partierna till svars. Ställ frågan, Varför sänker ni Moderater studiestödet? Varför säger ni Moderater att jordbruket ska dö bort på landsbygden? Vill du ha mindre satsningar på de som skapar jobben, företagande så ska du rösta på Moderaterna. Vill du ha mindre satsningar på miljön, biodrivmedel och bioenergi så röstar du på Moderaterna. Vill du ha mindre integritet och öppenhet så röstar du på Moderaterna. Vill du nåt annat så röstar du på Centerpartiet.

Det är bara i Sverige jag kan känna mig trygg…

Av , , 1 kommentar 11

Att ha en flyktingpolitik som är gemensam i Europa handlar om att de som flyr från Syrien eller andra krigsländer ska känna sig trygga även i andra länder än Sverige.

Idag är det Tyskland och Sverige som är de länder dit folk vill flytta. Vi är det nya Amerika! Vi ska ha en reglerad migrationspolitik och vi måste samarbeta i Europa. En öppen, rättsäker och human politik som gör att människor känner sig trygga.
De människor som väljer att sätta sig i livsfara på små båtar över ett hav då det ända är ett bättre alternativ än att stanna kvar, då behövs en klok och mänsklig politik. När Cecilia Malmström berättade om de små vita kistorna som var uppradade i rad efter rad i Lapmedosa så är det svårt att förstå de som säger att människor ska hållas borta, människor ska skickas tillbaka och vi inte ska ta emot. Att vara human handlar om att vara människa! Vad är alternativet?
Du har ansvar för historien…

Ett mönster av främlingsfientlighet, rasism och fascism vi ser i Europa idag är precis samma mönster som vi såg i början av trettiotalet. Unga män utan jobb, nationalistiska paroller där man vill hålla isär människor utifrån vart de är födda och man skyller alla samhällsproblem på etisk minoritet. I flera länder i Europa växer rasistiska partier fram. Samma mönster då som idag. Då man ställt frågor till de som var med under andra världskriget och nazismen och ställer de till svars så svarar de att de inte såg, inte märkte, inte var med.

Vad ska du svara? Ser du inte, är du inte med eller märker du inget?

Nej till Euron och ja till Europa!

Av , , 3 kommentarer 9

Den 7 maj öppnar Europavalet inför valdagen den 25 maj. Den valrörelse som kommer igång nu inför Europavalet är lokal, det är faktiskt lokala frågor som det handlar om. 60 % av alla beslut som tas i kommunfullmäktige hemma i Vilhelmina som är beroende av de beslut som fattas i Bryssel. Så vi måste bry oss!

Det är så vi faktiskt måste tänka, det är för min vardag som det är viktigt att vi röstar om vilka personer och vilka partier som ska diskutera och förhandla fram beslut i Bryssel. Den viktigaste frågan för Europa som stort är jobben, miljön, ett öppet Europa och att vi säger nej till Euron.

Jobben är lika viktiga för oss hemma i Vilhelmina där skolan är grunden för att unga ska kunna skaffa sig ett jobb, gifterna i maten vi äter i ledsakerna på dagis är också viktiga. Vi måste snabbt få de som flyttar in till oss i Vilhelmina att komma in i ett jobb och vara med och forma samhället framåt. Vi behöver fler Vilhelminabor för att samhället ska bli hållbart långsiktigt då stor del av befolkningen är äldre. Det är lätt att se att politiken hänger samman i de här frågorna och den ekonomi vi hanterar i Sverige är också den beroende av den politik som drivs på den europeiska nivån. Sverige har klarat sig bra ekonomiskt tack vare att vi inte sa ja till Euron då vi gick till val i den frågan.

På www.val.se kan man se hur resultatet det ser ut i Europavalet från förra valet.

Norrlänningen är inte rasist!

Av , , Bli först att kommentera 10

I Norrland så är man inte rasist. Så säger Anders Lidstöm statsvetare från Umeå när han föreläser på Europaforum. Han förklarar det med att det finns en stark höger vänster positionering och starka partiorganisationen.
Norrlänningen har i alla tider bestått av både samer och nybyggare från olika håll som alltid levt tillsammans ovh blandats. Det samiska samhället är även det en förklaring till att norrlänningen inte är rasist. Norrlänningen generellt däremot tycker att invandringen är bra, att nya grannar är kul och att få möta andra kulturer är spännande. Den här föreläsningen gör mig glad och ger hopp om framtiden.

En annan av föreläsarna, Henrik Arnstad säger att rasism inte är främlingsfientlighet, rasism hatar en grupp utifrån ras. När man hatar främlingar överlag så är det främlingsfientlighet. Om man tittar på fascismen så uppstår den i rika bygder med människor som hatar makten i storstan och centralmakten.
Cecilia Malmström berättar att Rasistiska och fascistiska partier i Europa söker en gemensam plattform trots att de har olika rötter och ambitioner från att slakta alla med fel ras till att prata om att ge oss landet tillbaka! Det samarbetet kommer aldrig att hålla då de hatar främlingar och kommer att börja hata varandra rätt snabbt.
Homosexualitet tex är en fråga där de rasistiska partierna har väldigt olika inställning.

Sd har lyckats med att normalisera att det är ok att vara fascist och rasist. En utveckling som vi sett tidigare i historien och med ett facit från andra världskriget och judeutrotningen. Deras paroll om att Ge oss Sverige tillbaka har en mycket mycket besk eftersmak.