Är Vojmån en möjlighet i den gröna omställningen för både energi och ekonomi?

Av , , Bli först att kommentera 3

För över 14 år sedan var det en uppslitande folkomröstning i frågan om att leda vatten genom en tunnel från Vojmådalen till vattenkraftverket i Stalon i Malgomajdalen i Vilhelmina kommun.

En folkomröstning som ställde medborgare mot varandra där argumenten som fördes fram om jobb i näringar beroende av att Vojmån var de tyngsta. Dessa jobb har inte blivit av, däremot har jobb kommit i andra näringar i andra delar av landet och inte i Vilhelmina.

Ett jätteproblem för små inlandskommuner är befolkningsminskningen som gör att de generella stadsbidragen från staten minskar varje år på grund av den minskade befolkningen så det fattas både människor och pengar.

Kan då en liten kommun ta del av den gröna omställningen som sker nu i Norrland, för att skapa affärsmöjligheter och utvecklingsmöjligheter för företag?

Lyssna till podden rak ryg genom Västerbotten där poddar finns eller här:

Nu plötsligt gillar alla bönderna!

Av , , 2 kommentarer 1

Jag läser intervjun med liberalernas partiledare Johan Pehrson i tidningen Land. Han betonar vikten av självförsörjning på mat och att lantbruket behöver få ökade intäkter nu när kostnaderna stiger. Den får mig att minnas våren 2019. Då var det annat ljud i skällan. Liberalernas första kandidat Karin Karlsbro krävde då att EU-stödet behöver avskaffas. Även andra ville slå hårdare vakt om en lägre avgift, än om ersättningarna till jordbruket. Jordbruket är den bransch som idag är beroende av en fungerande EU-politik.

När säkerhetspolitiken nu snabbt förändrats är det skäl att påminnas om varför jordbruket tar en så stor del av EUs budget. De sex grundarländerna i EG ville efter andra världskriget se till att få upp produktionen av mat, höja inkomsterna för bönderna, jämna ut villkoren mellan länderna och få en säker leveranskedja med rimliga matpriser. Som helhet har den politiken varit framgångsrik, men när underskott byttes mot överskott och unionen växte så var det lätt att glömma bort det ursprungliga syftet.

Svenska politiker har varit ointresserade av jordbrukspolitik ända fram tills nu. På ytan låter förvisso 2022 som vilket valår som helst där storstadsjournalister försöker piska upp en stad-mot-land-konflikt och alla politiker svär evig trohet till landsbygdens intressen.

Men det finns en mycket stor skillnad. Först kom pandemin och sedan kriget och det har gjort att matproduktion gått från att betraktas som ett ”särintresse” till att bli en självklar del i landets totala beredskap. Det faktum att självförsörjningen gått från 100% till 50% sedan 1980-talet är nu ett problem på allas läppar.

För oss i Centerpartiet är det här dock inga nyheter. Vi har försvarat EUs jordbrukspolitik eftersom vi alltid sett alla de värden som svensk livsmedelsproduktion har. Vi drev också fram de krispaket som antagits av riksdagen 2022. Men detta räcker inte. Det uppvaknande som gett avtryck i statsbudgeten måste nu genomsyra hela samhällsapparaten. Myndigheter, såväl statliga som kommunala, måste bli möjliggörare, istället för bromsklossar. Det handlar då inte om några storstilade reformer utan om ett koppel små och stora beslut som behöver förändras för att ge möjlighet för fler företag att starta, fortsätta – och växa.
Här kan vi alla se till att vi handlar svenskt, att vi ser till att svenska bönder kan leva av sin näring och får leverera sina produkter både till oss privata men även till offentlig sektor.

Både du när du handlar i din butik och jag som politiker som är med och tar beslut kan göra skillnad.

Samma trygghet oavsett var i landet du bor

Av , , Bli först att kommentera 2

Det är viktigt att människor runt om i landet kan känna sig trygga och säkra. Människors rätt till skydd och säkerhet när olyckan är framme ska vara självklar också på landsbygd och i glesbygd. Så är det inte alltid i dag.
Verkligheten för oss som bor och vistas i glesbygd är att det kan vara långt till ambulans när olyckan är framme. Tid är en avgörande faktor för att rädda liv.

Enligt Svenska rådet för hjärt- och lungräddning rapporteras varje år cirka 5 000 fall av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus från ambulanssjukvården i Sverige och cirka 500 människor räddas till livet efter plötsligt oväntade hjärtstopp utanför sjukhus. Plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Det kan vara en familjemedlem, en kollega, en medmänniska på gatan eller en nära vän, ung som gammal. För varje minut som går utan start av HLR minskar möjligheten att överleva. Efter fem minuter börjar kroppen och hjärnan få obotliga skador av den syrebrist. Efter cirka femton minuter är döden nästan oundviklig. Liv räddas om vi är förberedda och tillgång till hjärtstartare och personer med kunskap om hjärt- och lungräddning finns överallt där människor bor, även i glesbygd.

Vi lever i en verklighet där det kan ta lång tid för ambulansen kommer fram. Är ambulansen redan ute på uppdrag blir väntetiden ännu längre. När tid är avgörande behöver vi tryggare lösningar för att samhället ska bli tryggare. För oss i Centerpartiet är det en självklarhet att alla i hela landet ska kunna känna den trygghet det innebär att veta att hjälpen finns där och snabbt kan komma om man behöver den.

Vi lyfter här exemplet med hjärtstopp. Det är en viktig trygghetsfråga var närmaste hjärtstartare finns. Hjärtstartare räddar liv. För att hjärtstartaren ska hittas när den behövs behöver alla aktörer i samhället behöver vara duktiga på att registrera sina hjärtstartare i SOS Hjärtstartarregiste. Hjärtstartarregistret visar att det finns områden i landet där det är långt till närmsta hjärtstartare. Något vi inte är särskilt förvånade över, men tycker är mycket allvarligt.

Centerpartiet är teknikpositiva. Med drönare skulle räddningstjänsten kunna sända ut hjärtstartare, för att öka tillgången på glesbebygda platser. Drönare har blivit ett allt viktigare verktyg för räddningstjänsten att använda under insatser. Men i dag krävs tung byråkrati och dyra abonnemang för att räddningstjänsten ska få använda drönare, något som mindre räddningstjänster inte alltid mäktar med eller har råd med. Vi vill göra det enklare för räddningstjänsten att använda denna typ av teknik för att kunna rädda fler liv.

På landsbygden är vi vana att hugga i och hjälpas åt. Tills vi fått till de förändringar som krävs för att befintlig teknik ska kunna användas på ett enklare sätt behöver vi hjälpas åt. Vi uppmuntrar gärna företag, bygdegårdsföreningar och andra aktörer att utrusta arbetsplatser, byastugor och andra platser som finns nära människor att skaffa och registrera hjärtstartare.

Tillsammans för landsbygdens bästa.

Jämställdhet när barn, ensamstående och barnskötare lyfts

Av , , Bli först att kommentera 1

idag presenterar vi ett lyft för barnskötare, vi vill satsa mer på förskolan och det viktiga jobb som förskolelärare och barnskötare gör. Vi vill också se till att ensamstående kvinnor som ensamma tar ansvar för barnen ska ha mer i plånboken. Konkreta jämställdhetssatsningar som kostar 6 miljarder för de kommande åren och som syftar till ett mer jämställt samhälle. Vi presenterar också en bonus till de föräldrar som delar på föräldradagarna med 50 000 kr.

Satsningar för en mer jämställd vardag
Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Vi är på många områden ett föredöme för andra. Vårt samhällsbygge har genom historien hittat vägar för att öka inkludering, ge män och kvinnor, pojkar och flickor, samma möjligheter, bära samma förväntningar och få samma chanser att nå sina drömmar.

Så här beskrivs dagens nyhet på Centerpartiets sida.

För att nå dit måste vi jobba brett, se till vad som skapar en mer jämställd vardag för alla, i hela landet. Öka den ekonomiska jämställdheten, se till att utjämna löneskillnader och ekonomisk trygghet. Skapa ett mer jämställt arbetsliv, där du ges samma möjlighet att utvecklas, ta mer ansvar och känna dig tryggare och friare på jobbet. Och låta fler, inte minst kvinnor, känna att vardagspusslet går ihop, att exempelvis förskola, skola och fritids finns där, både för att ge våra barn kunskap och trygghet, men också för att vara den länk som får vardag och jobb att gå ihop.

Inför en jämställdhetsbonus
Det är när kvinnor får barn som den stora löneskillnaden mellan kvinnor och män tar fart. Femton år efter det första barnets födelse har inkomstskillnaden mellan pappan och mamman i genomsnitt ökat med hela 32 procentenheter.
En av orsakerna till kvinnors lägre anknytning till arbetsmarknad och lönetapp är att kvinnor tar ut större delen av föräldraledigheten. I dag tar männen ut ungefär 30 procent av de betalda dagarna, men i stor utsträckning på deltid, sommartid och utspritt över flera år.
Centerpartiet föreslår att de föräldrapar med gemensam vårdnad som delat jämställt under de första 18 månaderna (minst 40/60) ska få en skattefri jämställdhetsbonus på 50 000kr, dvs 25 000kr till vardera vårdnadshavaren. Det motsvarar en tredubbling av den tidigare jämställdhetsbonusen och har en enklare konstruktion.

Kunskapslyft i förskolan
Varje barn ska ha samma rätt till utbildning och utveckling. De barn som gynnas mest av en god förskola är de barn som har de svåraste förutsättningarna. En bra förskola utjämnar livschanser och ger fler barn, särskilt de som kommer från hem utan studievana eller vars föräldrar inte behärskar det svenska språket, bättre förutsättningar att klara målen i skolan.
Det innebär även en investering i några av våra mest kvinnodominerande yrken. Idag är 96 procent av alla förskollärare och 91 procent av alla barnskötare kvinnor. Genom att ge pedagogerna i förskolan fler utbildade kollegor och ge alla möjligheten till kompetensutveckling kan arbetsmiljön förbättras och fler orka ett helt arbetsliv.
Centerpartiet föreslår ett kunskapslyft på 150 miljoner årligen på kompetenshöjande insatser i förskolan. Vi vill att Skolverket får i uppdrag att se hur redan utredda förslag om att stärka förskolans personal kan tas vidare för att höja attraktiviteten för dessa viktiga yrkesgrupper i förskolan och för att möta personalbristen både på kort och lång sikt. Det handlar bla om enklare att utbilda sig till förskollärare, enhetlig och förstärkt barnskötarutbildning, en karriärreform för förskollärare och förstärkt kompetens om barns andraspråkutveckling.

Höjt underhållsstöd
Underhållstöd betalas ut av Försäkringskassan till en ensamstående förälder som inte får tillräckligt underhållsbidrag av barnets andra förälder. Ungefär 145 000 föräldrar tog emot underhållsstöd 2021, varav drygt 80% var kvinnor.
När föräldrar själva kommer överens om underhållsbidrag är tanken att beloppet kontinuerligt ska revideras för att följa prisutvecklingen. Underhållstödet däremot indexeras inte automatiskt utifrån prisökningarna, utan fastställs i kronor. Bidraget är därtill ofta lägre än vad särlevande föräldrar som själva delar upp underhållet kommer överens om. En höjning av underhållsstödet gynnar redan ekonomiskt utsatta kvinnor. Centerpartiet föreslår att underhållsstödet höjs med 300 kronor per månad.

Nu har väl Ebba fått hybris …

Av , , Bli först att kommentera 3

Kd använder gärna ord som hjärtlandet, som relaterar till Heartland som vi hört Trump använda. Men vad har de då gjort för att gynna landsbygden? När KD fick igenom sin budget, tillsammans med M och SD, var den tom på satsningar på landsbygden. En bensinskattesänkning på 50 öre var allt. I Centerpartiets budget fanns över 10 miljarder till vägar, bredband, jordbruk, mackar och nära vård på landsbygden. Och när det gäller skogen är hon rent ute och cyklar.

När Per Bolund och Ebba Bush debatterar skog så känns det som om hon kopierat Peter Helanders prat i riksdagsdebatterna. Hon använder många av de argument och ordalydelser han haft i debatter i riksdagen men byter ut partibeteckningarna.

Plötsligt hör jag hur Ebba säger att MP och C under åtta år motarbetat skogsägare! Jag tänker att det var väl en felsägning och att hon menar MP och S eftersom det är de som suttit i regeringen i åtta år. I riksdagen driver C och M i princip samma linje i skogsfrågorna och KD hänger på och stödjer den linjen vilket jag är glad över. Sen säger Ebba att hon menar att 6 av 8 partier kan göra upp om skogspolitiken men att C och MP inte ska diktera villkoren. Menar Ebba att KD ska göra upp med S, V och L i skogspolitiken? Har de helt vänt riktning?

I riksdagen så finns det en trojka av V, MP och L som hamnar på samma position i skog och jaktfrågor. S har varit bundna av samarbetet med MP och hamnat i lägen som de inte själva tycker om. När MP hoppade av regeringen lyftes också en kvarnsten från halsen på S. I skogs och jaktfrågor så har C, M och KD hela tiden hittat gemensamma ståndpunkter som sedan fått stöd av SD och ibland S.

Centerpartiet har förhandlat fram en ny lagstiftning om stärkt äganderätt med regeringen. MP ville inte se denna lagstiftning men eftersom det var en uppgörelse i JA så stod S upp för de överenskommelser som gjorts. Denna lagstiftning släppte KD, M och SD igenom eftersom man inte vågade gå emot skogsnäringens uttryckliga önska om att detta måste genomföras.

Strandskyddslagstiftningen var likadan även om C gärna hade velat se ännu mer långtgående lättnader i strandskyddet. I riksdagen uppstod dock det märkliga att V aviserade att man skulle rösta nej till lättnader i strandskyddslagstiftningen. Då hängde också M, KD och SD på detta men med omvända argument. C försökte få sina kollegor i utskottet att rösta för det som de tycker är bra och stryk det de ogillar. Då skulle vi åtminstone komma några steg framåt.

Men icke! KD, M och SD gjorde ändå upp med V och röstade ner lättnader i strandskyddet. Det är nog så att det kom för nära valet och då blir politisk taktik viktigare än vad som är bäst för landsbygden.

Så i valtider kan a bli ett B och ett B blir ett A. Men är det rätt mot väljarna?

Här är nåra av de grejer vi i C driver:

• Dyra, krångliga och innovationshämmande regelverk ligger som en våt filt över delar av landsbygden. Vi ska rensa upp bland överflödiga regler och byråkrati.

• Strandskyddet ska reformeras så att det blir lättare att bygga och bo på landsbygden. Det är dags att ge landsbygdsborna mer självbestämmande över sin egen mark, och genom regelförenklingar göra det enklare att bygga och bo på landsbygden.

• Det är orimligt att lokala producenter av alkoholhaltiga drycker inte kan sälja sina produkter till besökare. Tillåt gårdsförsäljning av alkohol för att stärka besöksnäringen och utveckla landsbygden.

• Sverige behöver ett ännu mer konkurrenskraftigt jordbruk. En långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning med ökad försörjningstrygghet och ökad matproduktion kräver regelförenklingar och skattesänkningar, inklusive ett kraftfullt jordbruksavdrag och en biodrivmedelspremie som gör det hållbara lantbruket mer lönsamt. Skapa snabba, billiga och pålitliga kommunikationer i hela landet

• Vi vill rusta upp regionala järnvägar, bygga nya stambanor från norr till söder, höja standarden på det nationella stambanenätet i hela landet och storsatsa på morgondagens tågtrafik – för klimatets och landsbygdens bästa.

• Landsbygden behöver bättre vägar och bättre tillgång till cykelvägar. Vi vill rusta upp vägarna, göra dem mer trafiksäkra för alla trafikanter, förbättra belysningen, vägunderhållet året runt och bygga fler laddstolpar och snabbladdare i hela landet.

• Det regionala flyget håller ihop Sverige. Flyginfrastrukturen ska fungera i hela landet. Vi vill säkerställa att de regionala flygplatserna står redo med rätt infrastruktur när elflyget utvecklas i snabb takt.

• Alla ska ha tillgång till bredband, mobiltelefoni och surf i hela landet. Vi vill fortsätta bygga ut bredbandet och stärka mobiltäckningen i hela landet, inklusive på tågen.

• Det reformerade reseavdraget måste i större utsträckning kompensera för de kostnader som följer med de långa avstånden på landsbygden. Landsbygden ska få sin rättvisa andel av offentlig service och intäkter

• Offentlig service ska vara nära och pålitlig i hela landet. Alla ska ha en trygg polisnärvaro, en likvärdig skola och en trygg och nära vård och omsorg – oavsett var de bor. 12

• Den som bor på landsbygden men betalar för sådant som det offentliga står för i tätort ska bli kompenserad. Därför vill vi införa ett avdrag för avgifterna till väg-, brygg- och bredbandssamfälligheter.

• Den gröna omställningen kräver lokal förankring. Den som bor eller äger mark nära ett vindkraftverk ska kunna få ersättning. Mer av värdet som skapas från naturresurser – exempelvis vindkraft, vattenkraft och gruvor – ska stanna kvar lokalt.

• Statliga myndigheter måste samverka och arbeta marksnålt när man tar ny mark i anspråk för väg, tåg, el, etcetera. Likaså ska ersättning för ianspråktagen mark ersättas till avsevärt större belopp än idag

Hur långt ska staten tvinga oss att köra?

Av , , Bli först att kommentera 1

Så långt det är möjligt ska samhället sträva efter att upprätthålla likvärdig service för medborgarna. Det ska vara likvärdig service oavsett var du bor i landet. På flera områden drabbas vi i glesbygd av bristande service.

Ett av dessa är när bilen ska in för besiktning. det här får vi aldrig sluta kämpa för, skrika högt och ljudligt och se till att saker och ting förändras till det bättre. I veckan skrev mina partikompisar om besiktningen, där det har blivit så svårt att kunna besikta sin bil i Tärnaområdet. Det är inte klokt att staten ska tvinga oss att köra många långa mil för att besikta en bil som staten kräver ska besiktas. Företag som kan åta sig uppgiften måste få rimliga villkor för att klara av det. Såhär får det inte gå till!

Så här skriver de:
Medborgare som äger en bil är skyldiga att inställa bilen för kontrollbesiktning. Då borde det vara en självklarhet att staten ser till att det är möjligt inom rimliga avstånd.

Bilägarna i Södra Lappland har ofta långa avstånd men när avstånden till det staten kraven blir upp mot 20 mil då är det för långt. I Tärnaby, Storumans kommun, har den mobila bilprovningen varit stängd sedan första januari 2021. De mobila enheterna användes förutom i Tärnaby, även i Arjeplog, Överkalix, Gäddede, Funäsdalen, Karesuando och Särna. Under våren presenterade kommunen och Opus bilprovning AB att en lösning var på gång. Senast 2022 skulle en mobil bilprovning vara i bruk. Det är några månader kvar innan löftet övergår till ett svek mot alla oss som lever och verkar i norra Sveriges inland och glesbygd.

Det var tvunget att ske, att Svensk bilprovning AB tog den mobila bilprovningsutrustningen ur bruk. De mobila enheterna som servade glesbygdsorterna, kom till för att vara i bruk högst åtta år och tjänstgjorde det dubbla innan de togs ur bruk för att de var utslitna och en fara för de anställda. Så det var ingen hemlighet hur detta skulle sluta. En mobilenhet är en typ Kalle Anka-husvagn som fraktas på en trailer mellan orterna och ställs ned och vecklas ut på samma plats varje gång, den står på hydrauliska ben, fullt utvecklad är den 24 meter lång och 6 meter bred. Verksamheten gick med förlust under alla år.

Centerpartiet har drivit på i frågan för att privata företag ska kunna etablera bilbesiktning. Ett stort problem för de privata företagen är att staten ställer så höga krav på både utbildning och teknisk utrustning att för få företag kan åta sig uppgiften. I glesbygd är det inte lönsamt att stå för dessa kostnader då det är för få som skulle nyttja tjänsten. Resultatet blir att det inte finns någon bilbesiktning i glesa bygder om inte staten ser till att etablera svensk bilprovning eller se till att företag får ersättning som möter upp för de kostnader det skulle innebära att etablera bilbesiktning i en redan etablerad verksamhet.

För det första är det inte säkert att det ens finns en bilverkstad. För det andra behöver en verkstad vara ackrediterad av Swedac för att utföra sådana tjänster, till exempel att utrustningen kalibreras varje månad. Återigen är faktum att kundunderlaget är mindre i glesbygd, vilket gör att sådana satsningar innebär stora kostnader i förhållande till möjliga intäkter.

Om ett fordon skulle underkännas i besiktningen och behöver göra en ombesiktning, finns det ett möjligt nära alternativ. I större orter ofta möjlighet att ”släcka tvåor” på verkstad. Men på mindre orter är det nästan omöjligt

I sommar ser vi hur köerna ringlar långa för att få en besiktningstid. Verksamheter med större fordonsflottor behöver lägga mycket tid för att planera för att besikta sina fordon i tid, för att inte drabbas av körförbud. Inte för att det är fel på fordonet, inte för att man struntat i att besiktiga fordonet, utan för att staten ställer krav på att fordon ska besiktigas och inte tar motsvarande ansvar för att det ska finnas någonstans att utföra besiktningen inom rimligt avstånd.

De långa resorna har onödig miljöpåfrestning och kostar inlandsborna och verksamhetsutövarna massor med onödig tid och pengar. Köerna bidrar till en dominoeffekt, bilar från fjällen fyller tiderna i Sorsele och Storuman och bilar i dessa orter behöver också åka iväg för att få en tid. Det behövs en förändring.

Vi kommer att fortsätta driva på i den här frågan. Det behöver bli enklare hur vi som bor i glesbygd ska kunna leva upp till det som staten kräver av oss.

Malin Svensson, Centerpartiet, Tärnaby Storuman
Jarl Folkesson, Centerpartiet Tärnaby Storuman
Annika Andersson, Centerpartiet Vilhelmina
Kristina Axelsson, Centerpartiet Sorsele
Petra Svedin, Centerpartiet Lycksele
Jon Essebro, Centerpartiet Lycksele

Han som slog…

Av , , 2 kommentarer 6

Ibland tänker jag på honom, på mannen som slog. Trots att det var för årtionden sedan så finns de kvar de där minnena som jag önskat jag sluppit. Precis som många andra kvinnor har jag erfarenheter av en partner som slog. Allt för många av oss har trots att tiden gått minnena kvar, såren och ärren.
Jag kommer aldrig att acceptera män som slår, misshandlar, förnedrar, kontrollerar. Det är aldrig försvarbart att slå eller förminska en annan människa.

Vi vet att den farligaste platsen för en kvinna är i hemmet. Vi vet att vi måste börja med pojkarna att redan i tidig ålder skapa jämställdhet mellan killar och tjejer. Vi behöver också skärpa straffen för de som slår.

Centerpartiet vill se en miljardsatsning kommande mandatperiod för att låsa in fler män som slår kvinnor. Kvinnor som blivit utsatta för våld måste kunna känna sig trygga. Centerpartiet kommer fortsätta pressa övriga partier framåt i arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det borde vara en valfråga för fler än för oss. Fler partier som ställer sig upp och pratar om detta våld som är så vanligt som drabbar så många.

Centerpartiet vill:
• Att våldsbrottslingar snabbt sätts i fängelse efter att en dom träder i kraft.

• Öka kriminalvårdens resurser för att få fler anstalts- och häktesplatser.
• Ge kriminalvården i tydligare uppdrag att prioritera våldsbrott samt brottsoffrets trygghet, när de tar in dömda för att påbörja fängelsestraff.

• Införa elektronisk fotboja från dag ett efter dom. Idag måste kontaktförbudet överträdas för att fotboja ska kunna sättas in.
• Höja minimistraffet för grov frids- och kvinnofridskränkning till två år. På så sätt skulle obligatorisk häktning vara aktuellt både innan rättegång men även i väntan på fängelsestraff.

Rättvisa och framtidstro

Av , , Bli först att kommentera 3

Jag ahr som säkert ni som läser min blogg redan vet, en pod. Den heter Med rak rygg genom västerbotten och finns där poddar finns eller på hemsidan www.rakrygggenomvasterbotten.se

I det avsnitt som kom igår så kan ni lyssna på mig , naturligtvis, och på Malin Svensson som flyttat till Tärnaby från Finspång och Helena Lindahl som besökte Södra Lappland i veckan.

Rättvisa och framtidstro. Ett samtal om rättvisa och likvärdighet, om service på landsbygd och om varför så många nu intresserar sig för landsbygden. Lyssna här:

https://www.rakrygggenomvasterbotten.se/avsnitt/52-med-raka-ryggar-genom-sodra-lappland

Arbetsvillkor för de som jobbar inom vården

Av , , Bli först att kommentera 1

Mina kompisar i regionen skriver i tidningen Mellanbygden om arbetsvillkoren inom region Västerbotten. Jag håller helt med och vi kommer att jobba hårt för att det ska till en förändring.
de skriver –

För det krävs en ny politisk ledning i Region Västerbotten.
Arbetsmiljöverket har kommit med kritik mot Region Västerbottens arbete med arbetsmiljön på Norrlands Universitetssjukhus och Folktandvården.
Det handlar om hög arbetsbelastning, personal som säger upp sig och chefer som inte har möjligheterna som krävs för att räta upp situationen.
Som oppositionspolitiker har vi ofta samtalat med personer som är uppgivna och frustrerade över att de inte har resurser eller mandat att lösa den situation de ställts inför. Som chef kan det kännas som ett enormt svek mot de anställda, när man i praktiken är bakbunden utan möjlighet att till exempel anställa upp någon ny efter att någon blivit sjukskriven. Hur ska man då kunna hålla en god arbetsmiljö på arbetsplatsen?

Centerpartiet har flera förslag till lösningar på dessa problem. En av de största förändringarna som behövs är att ge fullt mandat till de chefer som kan sin verksamhet bäst och kan se vilka åtgärder som skulle förebygga problem.
Centerpartiet vill att det ska bli lättare för personalen att påverka sin arbetssituation och lättare som chef att göra justeringar i verksamheten som gynnar personalen. Det är bara så vi kan få en hållbar arbetsmiljö, ansvaret måste ligga på rätt plats, och det innebär också att det yttersta arbetsmiljöansvaret ska ligga på den högsta politiska ledningen.

Centerpartiet vill se ett nytt styre av Region Västerbotten som klarar att axla det ansvaret, för personalens bästa.
Ewa-May Karlsson
gruppledare i Region Västerbotten Centerpartiet
Lars Bäckström
vice ordf. Hälso- och sjukvårdsnämnden Centerpartiet

Hur tänker du kring arbetsvillkoren för de som jobbar inom vården?

En prischock på el!

Av , , Bli först att kommentera 2

Hur har du det med bostaden? Har du energieffektiviserat ditt hus? Har du treglasfönster, tilläggs-isolerat? Installerat värmepump, jordvärme, bergvärme? Eller sitter du där med direktverkande elelement och tvåglasfönster?

Vi i norr har under flera årtionden isolerat, energieffektiviserat och installerat nya energismarta lösningar. Det är något fler i vårt land måste göra
Vi behöver en energipolitik som ökar tillgången på grön el samtidigt som hushållen kan ställa om.
Det ser mörkt ut för Skåningarna inför vintern då elpriserna förväntas öka rejält utifrån kriget i Europa. Putin stänger ner den gas som många europeiska länder är beroende av. Det gör att elpriserna i Europa ökar och då hänger vi med. Många hushåll riskerar att få kraftigt ökade elpriser i vinter, mest i södra delen av landet.

För att stoppa utvecklingen måste vi minska beroendet av fossil energi och rysk gas samtidigt som vi ökar vår svenska elproduktion rejält de kommande åren. Men det behövs också åtgärder här och nu, för att barnfamiljer och hushåll ska kunna få vardagen att gå ihop i vinter.

Vi i norra Sverige kan inte leverera energin söderöver då vi behöver allt det som produceras i norr till den gröna omställningen. Fossilfritt stål kräver stora mängder energi tex liksom batteritillverkning och annan produktion inom grön energi. Det behöver mer än dubbelt så mycket energi i norr som vi producerar idag så väen här måste vi bygga ut energiproduktionen. Det behövs mer förnybar och klimatsmart el. Vi vill därför öka den svenska elproduktionen med 50TWh redan nästa mandatperiod, vilket innebär en 30-procentig ökning. För det måste gå fort.

Vi vill att Svenska kraftnät använder sitt överskott till att köpa upp kraft där det är dyrt, för att på så sätt snabbare sänka priset för hushållen. Läs mer om detta på centerpartiet.se

Hur tänker du kring el? har du effektiviserat dig?