Hur bygger vi ett starkare Norden?

Lägger här mina anteckningar efter några dagar i Köpenhamn och träffar mellan olika gränsregionala samarbetet och det nordiska råden. Jag representerar regionen i MidtSkandia. Vill du veta mer så hör av dig.

Besök på GREATER KOPENHAGEN

Mina viktigaste medskicka till vårt arbete i regionen:

Fokus på arbetsmarknad ska vägas jämt med frågan av infrastruktur, att bygga de mjuka frågorna som handlar om människor i samma höjd som vi jobbar med de hårda frågorna kring infrastruktur. Att de två ämnena är helt integrerade ger framgång.

De talar om talanger inte kompetenser. Talangattraktion tex.

Använda interreg-programmen för att bygga struktur, organisation och aktivitet. Både politiskt och administrativt.

Vi behöver jobba med påverkansarbete både nationellt och interregionalt där det blir starkare om vi jobbar över flera länder och mot Eu nivån.

Ökat samarbete med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter, med strategiska initiativ. Både lobbying och extern kommunikation.

Vi behöver lobba mot nordiska ministerrådet och nordiska rådet för att öka deras intresse av vår roll i både beredskap, grön omställning och hur vi väver in samförstånd med det enda urfolk vi har i Europa i vårt tillväxt och utvecklingsarbete.

Great Copenhagen har brutit ner i olika teman och områden av det vi i beredningen sa ”Kompetensförsörjning är tusen frågor i en” Inventera vilka kompetenser som behövs för att hitta strategierna för just det området. Det behöver även vi göra. Kompetensförsörjning är tusen frågor i en där alla dessa tusen frågor behöver brytas ner, analyseras, byggas nätverk och strategier kring. Det är där vi måste börja.

Utbildningssystemen måste fungera sömlöst, där utbildningar står upp mot varandra och valideras lika.

Nato innebär en ny situation för både infrastruktur och flöde för människor.

En stor ekonomiska upprustning innebär att vi kommer att få nya områden att växa men även ett ökat kompetensbehov i dessa branscher.

De jobbar inte alls med kulturfrågor. Det ligger utanför deras ansvarsområde.

Europapolitiken måste påverkas Sammanhållningspolitiken måste stärkas i kommande val. Vi behöver hålla ihop i Europa. Då ramprogrammet för 2027 styrs upp nu. Att Ukraina behöver byggas upp efter kriget är klart. Men vi får inte glömma sammanhållningspolitiken oavsett gränser. Konkurrensen vi måste förstå och motarbeta är inte inom Europa utan med Kina, USA som nu ger statsstöd till företag som gör grön omställning.

Det behöver underlättas för att anställa. De jobbar nu för hur det kan underlätta för tredje lands medborgare. För att få in dem på arbetsmarknaden. Det kommer rekommendationer för detta inom kort för gränsregioner. Här kan vi i Västerbotten lära oss något!

De arrangerar jobbmässor där de matchar arbetsgivare med arbetssökande. Nåt för oss på regional basis?

Grön tillväxt: skynda på den gröna omställningen och locka gröna investerare. De bygger nätverk och plattformar för dialog tvärs över sundet. Energiinnovationskonferens i höst med deltagare från hela världen.

Hur gör de? De sätter agendan för debatten, få regeringarna att mötas, producerar nyheter, och har en taskforce med ministrar och näringslivsrepresentanter för olika områden.

De tar fram beslutsunderlag och har en analysavdelning. Tex att 18 miljarder av flygplatsens hantering hamnar i Malmö.

De jobbar för att få in riskkapital! Jobbar på olika konferenser, Almedalen, energikonferenser i Europa, jobbmässor, rundabordssamtal,
Resultat: investeringar i regionen, revidering av öresundsavtalet, 4600 besökare på jobbmässor som lett till 300 anställningar, OECD och EU kommissionen jobbar med ett projekt om tredjelandsmedborgare

Framåt blickar de mot det nya öresundsavtalet, med fokus att lätta upp tredjelandsmedborgare, en ny fast förbindelse över Öresund, säkra flygplatsen som grön och stark internationell flygplats.

STRING – The green megaregion in Northern Europe
STRING is a political member organisation for local and regional authorities in Northern Europe joined together to connect and align politically, industrially and geographically to accelerate the green transition and unlock new potential for green. From Oslo to Hamburg over four countries and seven cities.

OECD Said that they have the potential to become a leading European megaregion and a global powerhouse for the green transition. STRING work together to accelerate the green transition and reap the benefits of an interconnected megaregion, defined in collaboration with the OECD.

De fokuserar på järnväg och transporter. De styrs genom en politisk representation som träffas tre gånger per år och en gemensam administration med sju anställda. De anställda kommer från berörda länder vilket är en styrka.

De tar fram underlag för att påverka nationellt för att stärka infrastruktur som Hamburgs station som är hårt belastad. De lyfter frågorna på Europanivå och håller seminarier för att belysa behov och vikt ev förbättringar och de effekter dessa skulle ge för Europa.

Summering: kan vi samarbeta med OECD för att stärka vår norra nordiska region, the Arctic area som en attraktiv region? Både för infrastruktur men likväl för arbetsmarknad och talangattraktion?

De jobbar med vätgas som energislag för transporter. Där finns en del att lära.
Idag går bara 3%.av transporterna på tåg, resten går på väg. Detta måste förändras. Dvs på fossila bränslen. Därför jobbar de med vätgas för både lastbil och tåg. 14 tankstationer sätts upp på sträckan Oslo Hamburg som finansieras av Eu. Tyskland ligger långt fram när det gäller vätgas.

När vi går med i NATO så behöver vi transporter i väst- östlig riktning. Connect europedays är nu i vår. håller fokus på Nato och kritisk infrastruktur. Där borde vi vara med från regionen!

https://transport.ec.europa.eu/connectingeuropedays_en ( Vilka åker dit från regionen?)

Det är lättare att lyfta stora investeringsfrämjande på Eu nivå än nationellt. Men vi behöver mobilisera företagen som är beroende av transporterna så att vi får större intresse från den nationella nivån. Idag är den nationella politiken fokuserad på persontransporter av rent politiska skäl. Inte nationalekonomiska skäl. De samhällsekonomiska analyserna måste fram om vi ska nå framgång. Nu har vi även de beredskapspolitiska argumenten att lyfta in.

Private and publicera partnerskaps diskuteras som en framgångsväg.

Hydrogenproject, Greater4H
14 vätgasstationer mellan Oslo och Hamburg. Eu finansierat med 30%. Ska vara klart 2025. Så att tung transport ska kunna köra på vätgas. Drömscenariot är att tågen även de ska gå på vätgas. Vi vet att godsströmmen kommer att öka. Men det finns ingen vätgaslastbil på marknaden ännu. Så nu jobbar de med att öka efterfrågan på lastbilarna.

Vi kanske tror att vi är ensamma om att tänka att vi leder den gröna omställningen och använder det när vi marknadsför vår region. Men det är vi inte. Det sker många olika projekt som jobbar med att marknadsföra sig som den mest gröna regionen i en global kontext.

De marknadsför sig på en global nivå som en av de måste innovativa regionerna i världen när det gäller grön omställning. Detta för att både attrahera finansiärer men även talanger, kompetenser.

https://stringmegaregion.org/news/

De påverkar politiken genom sina medlemmar. Där personer med engagemang är med och jobbar för deras frågor och med påverkan.
Hur kan vi organisera oss klokare för att nyttja olika påverkansstråk?

Nordiska ministerrådet
De jobbar gränsregionalt utifrån visionen:
Ett grönt Norden – Tillsammans ska vi främja en grön omställning av våra samhällen och arbeta för koldioxidneutralitet och en hållbar cirkulär och biobaserad ekonomi.
Ett konkurrenskraftigt Norden – Tillsammans ska vi främja grön tillväxt i Norden baserad på kunskap, innovation, mobilitet och digital integration.
Ett socialt hållbart Norden – Tillsammans ska vi främja en inkluderande, jämställd och sammanhängande region med gemensamma värderingar och stärkt kulturutbyte och välfärd.

Vi resonerar om Framtidens gränskommitéer och hur vi kan få till starkare integration mellan länderna. Där Midtskandia är en av de tolv gränskommittéerna.

En av de viktigaste områdena är kompetensförsörjning som bör lyftas med forskning, tillämpning och goda exempel.

Det finns ett samarbetsprogram som startar 2025 och fem år framåt. Ministrarna har godkänt det och gränskommitterna får spela in aktiviteter till denna plan. Här tänker jag att aktiviteter kopplade till kompetensförsörjning och infrastruktur i en ny tid (grön omställning och beredskap) bör lyftas in.

Gränshindersekretariatet jobbar med frågor som hindrar integrationen mellan länderna. De har ett särskilt roll att jobba med gränsregionala frågor i kristider.

Se mer på www.Norden.org

En ny lag där transportföretag föreslås bli ansvariga för Id kontroller diskuteras där alla är eniga att det är ett dåligt förslag. Det hindrar det alla jobbar för, fri rörlighet och en gemensam arbetsmarknad mellan länderna. Inte minst i gränsregioner som Umeå- Wasa, Köpenhamn-Malmö eller Haparanda.

Intressant att gå in i databasen för gränshinder: https://www.norden.org/en/border-database

Sverige har flest hinder då vi har flest invånare som pendlar ut, skatterelaterade hinder och pensioner. Lagstiftningen är det som skapar gränshinder.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.