Kommunalrådet berättar om vecka 21 en regnig och kylsagen vecka.

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Måndag: Vaknar med hela familjen sovandes hemma i huset. Det är sällan alla flickor är hemma utan män, bara vi kärnfamiljen. En skön känsla om än alla sover när jag ger mig av. Som vanligt har alliansen måndagsmöte och vi har en rejäl dagordning då vi både ska hantera delårsrapporten som visar på ett prognostiserat underskott och ett remissunderlag för nästa års budget som inte är särskilt kul. Det saknas pengar i alla nämnder nästa år om vi ska ha samma verksamhet som vi har i år. .
Har sedan en träff med Åke för att prata med honom om de frågor som vi ska hantera. Äter lunch med Sofi på hotellet och hinner klappa henne på magen lite. På efter middagen har fullmäktigegrupperna möten där vi börjar med gemensam information om Näringsprogrammet som nu remissats och kommunicerats med både företag och företagsorganisationer. Tjänstemännen har gjort ett bra jobb i detta och inarbetet synpunkter och tankar i ett dokument som även ska stämma med Regionala utvecklingsplaner och strukturfondernas vilja. Detta för att vi ska ligga i linje med de näringspolitiska satsningar som görs både nationellt och på europanivå. Vi informeras även om den översiktsplan som nu ska på utställning för Kittelfjäll. Sedan har Alliansen möte där vi resonerar om de frågor som ska till fullmäktige och det kärva ekonomiska läget som vi ska hantera och ta ansvar för. Det är finansieringen som minskar och behoven som ökar som ställer till bekymmer.
Tisdag. Idag är jag fläckvis ledig. Hanterar mail och försöker sedan ta vara på dagen tillsammans med Sofi som åker hem med nattåget till Göteborg. Så vi umgås och hinner med både mormor, farmor, farfar och syster Eva med barn innan Sofi åker och Västerbottensradion kommer för att intervjua mig. Journalister frågar om både politik och motorcyklar. Åker till kommunhuset på kvällen för att ta igen det jag missat under dagen, rensar mail och skriver ut handlingar och läser igenom det som är nytt inför morgondagens kommunstyrelsemöte.
Onsdag: Wilhelminadagen och jag får ett mail från en person i Stockholm som gratulerar på namnsdagen. Får även ett kort från Lycksele som skryter lite på mig. Trevligt. Under dagens styrelsemöte så tar vi en längre lunch för att kommunstyrelsens ledamöter ska kunna vara med på paraden med skolbarn och invigningen av turistbyrån. Trevliga arrangemang med glada Vilhelminabor.
Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att Stekkenjokk ska avsättas som stoppområde för vindkraft. Detta för att säkerställa arbetet vidare för de framtida näringarna turism, besöksnäring och rennäring. S+V var dock emot detta och jag blir både förvånad och besviken. Ärendet ska till fullmäktige i juni.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta lagen om valfrihet inom hemtjänsten där kommuner gör det möjligt för äldre att välja mellan kommunens hemtjänst eller hos de företag som erbjuder hemtjänst och hemservice. Även här var S+V emot förslaget trots att andra socialdemokratiska kommuner gör tvärt om, ser värdet och förstår kraften i lagens möjligheter.
Vi lade fast en plan för minoritetsarbetet i kommunen där vi ska jobba för att bevara kultur, traditioner och språk för den samiska kulturen. Vi har både nord och sydsamiska i vår region och ska arbeta aktivt för att denna kultur och dess traditioner lever vidare i vår kommun.
Kommunstyrelsen beslutade att laga till Järnvägsgatan som under måna år förfallit. Vi ska dessutom sätta upp ny energisnål gatubelysning. Ett samtal pågår med arrendatorerna då kommunen har som ambition att sälja magasinen till de som idag arrenderar. Detta för att snygga upp området och få det attraktivt för de som kommer via Inlandsbanan och via buss.
Kommunen har ett detaljplanelagt tomtområde i Klimpfjäll som ska vara en del i destinationsutvecklingsarbetet. Kommunstyrelsen beslutade att se vilket intresse som finns för någon exploatör att köpa området.
Då det gäller pensionärsstugorna i Saxnäs så för alliansen i kommunen en dialog med byaföreningarna med ambitionen att byn själva köper anläggningen för att utveckla denna. Budgivningen avslutas därmed och fortsatt dialog med byn om villkoren för övertagandet sker.
Sedan fördelads bygdeavgiftsmedel som är ersättning för den vattenkraft som byggdes i vår kommun under 60-80 talet. Det har avsatts 3 miljoner årligen till en ny bollhall vilket gör att det finns 1,5 miljoner kvar att fördela. De pengar som fördelades lades på investeringar i olika byar och utveckling av näringsbefrämjande åtgärder.
Budget 2011 ska nu ut på remiss och det kommer att fortsättningsvis krävas tuffa åtgärder för att få ekonomin i balans även nästa år. Trots de kraftfulla åtgärder som vidtagits där det är mer än 60 personer mindre på kommunens lönelistor så behövs ytterligare åtgärder för att anpassa verksamheterna efter befolkningens storlek och behov. Ett exempel är att det är 12 lärare mindre i gymnasiet och mångt fler mindre i hemtjänsten och grundskolan. Samtliga verksamheter har jobbat hårt för att minska kostnaderna under året och resultatet av detta arbete är gott. Inför 2011 så måste det dock till ytterligare åtgärder för att balansera ekonomin och det är ett grannlaga arbete för de politiska partierna att presentera för väljarna hur de ska göra dessa prioriteringar inför nästa mandatperiod. Remissmaterialet godkändes och sänds nu ut på remiss till de politiska partierna. S+ V avstod från att delta i beslutet. Varför vet jag inte, kanske en politisk markering trots att det är tjänstemän som tagit fram underlaget och inte politiker.
SKL rekommenderar anpassningar, samverkan, konkurrensutsättning och effektiviseringar för de kommuner som har en kärv ekonomi. SKL ska även intervjua kommunföreträdare för att analysera och ta fram effektiviseringsförslag för oss mindre resurssvaga kommuner. Vi får se vad partierna väljer för strategier i den remiss som ska lämnas in i augusti månad, en månad före valet.
Kommunen har tagit fram en plan för hur vi ska jobba för att förbättra barn och ungas hälsa där insatser görs från alla kommunala förvaltningar, bla har BBIC införts inom Ifo och en ungdomspsykolog inrättats liksom att kommunen deltar i modellområde för barn och ungas psykiska hälsa. Planen antogs av kommunstyrelsen.
Kommunen ska fortsättningsvis jobba med kvalitet och jämförelser med andra kommuner för att hitta både förbättringsområden men även för att säkra att medborgarna får den kvalitet de har rätt till i den service som kommunen ger i alla verksamheter från äldreomsorg till förskola. För detta avsätter kommunstyrelsen 45 000 kr.
Ett svar har upprättats på den revision som gjorts av kommunens styrning och ekonomi.
Kommunstyrelsen antog det under lång tid framarbetade Näringsprogrammet som ska ligga till grund för det fortsatta strategiska näringslivsarbetet med koppling mellan den europeiska agendan och de lokala företagens behov. Till denna plan ska det läggas in aktiviteter och en budget där kommunen idag anslår 500 000 kr för att verkställa planen från att vara ett dokument till att bli aktiviteter som ger tillväxt och utveckling i företagen och näringslivsutveckling i kommunen. S+V kastar fram ett helt nytt eget förslag under mötet och jag blir väldigt upprörd då jag tycker det är respektlöst både mot de tjänstemän som jobbat så intensivt med förslaget och mot de företag och företagsorganisationer som varit med och jobbat med materialet. Liksom de politiker som skrivit remissvar och engagerat sig. OM man ska få in sina synpunkter så skulle de ha kommit in under remisstiden. Men jag försöker samla mig och vi antar förslaget men uppdrar till mig och Åke att göra eventuella justeringar utifrån S+V förslaget. Jag avbokar nästa tisdag för detta jobb.
Kommunstyrelsen beslutar även att söka medel hos Länsstyrelsen för att jobba med förebyggande insatser inom alkohol och narkotikaområdet. Kommunstyrelsen godkänner det material som ska ut på utställning för en ny översiktsplan för Kittelfjäll.
Efter en lång dag tar nästa övning över en samtalskväll tillsammans med elever från Malgomajskolan, företag, Länsstyrelsen, tjänstemän från näringskontoret och politiker från kommunstyrelsen.
Jag hälsar välkommen och berättar om de riktningar som vi jobbar med besöksnäring där mat och upplevelser samt attraktivitet är viktiga delar. Det andra spåret är energi och klimat där vi jobbar med vindkraftsetableringar och biomasseprojekt inom skogen.
Bigitta Hejier berättar om det uppdrag hon ahr som länsråd och att de ska samla intryck från kvällar liknande denna för att redovisa under hösten. Sedan berättar Mona Malmbo om sin fantastiska resa som innovatör, entreprenör och företagare. Sedan följer ett samtal där vi resonerar om vad det är som gör Vilhelmina attraktivt för oss som bor och verkar här.
Ungdomarna vill bo kvar men måste välja mellan att bo kvar och att göra det man vill och är intresserad av. Valmöjligheterna är få för unga. De som flyttat hit som akademiker är att de flyttade till ett jobb. De vittnar om att de hade fördomar mot inlandet men att de funnit en ort som har så väldigt mycket att ge. Det är svårt att rekrytera akademiker då man behöver ha jobb till båda i ett par.
Citat från kvällen: ”Det finns ett åttakantigt fik, en kommunal musikskola och ett bibliotek – det måste vara ett bra ställe”.
Ulrika som jobbar med TRIO projektet som vänder sig till arbetslösa ungdomar. De vill stanna och väljer att stanna men hittar inte vägen till försörjning och jobb. Flera har mörka bilder av framtiden men samtidigt så uppskattar man det vi har i naturvärden, trygghet och stolthet över Vilhelmina som ort. Den stora nöten att knäcka är att finna jobb, företagsidéer eller studiealternativ.
”Vi behöver fler entreprenörer som gör någonting….”
Vi måste sluta att samverka och börja samarbeta. Det finns ånga organisationer och myndigheter som ska jobba åt samma håll. Men de måste jobbas mer i verkstad. Det är ofta vattentäta skott mellan myndigheterna.
”Utveckling sker när förtroende och samarbete finns och fungerar.”
”Länsstyrelsen kan uppfattas som en hindersprövare i samråd då de borde vara möjlighetsprövare. De håller så hårt på sitt regelverk att de blir blinda för andra intryck och argument.”
Landshövdingen ambition är att Länsstyrelsen ska vara en möjlighetsprövare och inte en hindersprövning. Det är mycket bra då mina erfarenheter var precis det motsatta förra veckan i samrådet kring vindkraft. Det är viktigt för Länsstyrelsen att få in både idéer och inspiration för det arbete de gör. Länsstyrelsen behöver även ta emot olika typer av praktikanter för att lära och höra hur de ser på olika frågor.
Jag säger att kommunens roll är att vara möjliggörare för människor att realisera sina idéer. Där måste kommunen våga pröva nya tankar och släppa taget om den kommunala totala makten.
Vilhelmina kommun måste se till att det finns praktikplatser för ungdomar. De betyder att kommunen ska erbjuda unga praktikplatser i olika verksamheter. Varje förvaltning uppmanas att ta fram minst 20 praktikplatser som redovisas in till kommunstyrelsen i augusti månad.
Åker tillsamman med Länsrådet till Umeå och får en sen middag på Socialize och natten blir sen innan jag somnar hos Lottakarin och Kristofer.
Torsdag
Upp med tuppen och smyger så att jag inte ska väcka de som sover. Åkte ner till stan och klev in på Folkets hus i Beterson Berger salen men där var det nåt helt annat än det jag skulle vara med på. Jag skulle lyssna till en dag om markanvändning, vindkraft och exploatering för att lära mig hur vi ska hantera dessa frågor hemmavid. Det visade sig att det jag skulle vara med på var inställt utan att jag fått något meddelande. Kändes lite surt då jag fick sätta mig på bussen och åka i 5 timmar för att ta mig hem igen utan att ha någonting med mig av de ämne som jag så gärna velat lära mig mer av. (Men jag hinner ju skriva ner detta. Otursamt räcker mitt databatteri bara 1,5 timmar så resten av tiden får jag göra annat än jobba. )Vi har ju en hel del frågor som vi för med samebyarna i vår kommun för både vind och turismexploateringar.
På kvällen väntar riggning av den monter Centerpartiet ska ha på Wilmiamässan och förberedelser för både tre kommunmöte och Arbetsmarknadsområdes nämnd som vi ska ha på mässan på fredag.
Fredag: Möte omkring Sagaleden där vi jobbar fram en ansökan för att finansiera en skoterled från Örnsköldsvik till Norska kusten. Sedan trekommunmöte med Åsele och Dorotea kommuner där vi pratar om gemensamma frågor, ungdoamrs situation, arbetslöshet och utveckling av näringslivet som läget i arbetet för destinationsutveckling. Sedan möte med Arbetsmarknadsområdesnämnden med AF, företag och kommuner. Där pratar vi om hur vi kan lösa upp de barriärer som finns mellan olika myndigheter för att bättre jobba med unga som behöver stöd. Sen är dagens övningar över och jag går runt på mässan och hinner även vara i Centerns monter.
Lördag. Wilmiamässan hela dagen, många bra samtal, goda förslag och intresserade medborgare som fråga och funderar och jag förklarar och resonerar. Får flera bra förslag vi ska jobba vidare med. Debatt med Jonas från V och Jonas från C, en bra debatt men duktiga debattörer. När dagen när slut så börjar kvällen och den återträff för min klass som gick ut skolan för 30!!! År sedan.
Söndag. Wilmiamässan idag med ömsom sol ömsom storm. En lika givande dag som igår. Bröt ner Vänstern i arm ! Det kändes som ett styrkebesked inför valet. Idag även morsdag där mammorna i familjen får vänta med gratulationerna
Vecka 22 ser ut ungefär såhär: Måndagsmöten som vanligt och sedan träff med Sågen. På kvällen föreläser jag om Makt Kön och Motstånd på Vuxenskolan. Tisdag: Jobbar med uppgift i den utbildning som jag läser vid Handelshögskolan tillsammans med Karl-Johan och Åke där vi jobbar med tillväxtfrågor. Sedan kommer SKL och intervjuar oss utifrån att vi är en liten resurssvag kommun där de ska ta fram förslag på åtgärder för att klara av anpassning av verksamheter, kvalitets och balanskrav. Onsdag är det Tiokommungrupp i Åsele där jag är ordförande, sedan är det Ägarsamråd för Forskningsenheten där jag är ordförande och sedan åker jag till Umeå då det sär regionstyrelse på torsdag och ägarsamråd med Länstrafiken. Stannar kvar i Umeå då det är möte med Länsstyrelsen på fredag omkring migrationsfrågor och arbetsmarknad. Det är tur jag har dottern i stan då jag bor både mysigt och billigt. PÅ söndag Barnens egen dag där jag ska vara med och plurra….brrrr
Bli först att kommentera

Framtiden är här och det mesta är ogjort

Av , , 5 kommentarer 1

Det är två riktningar som vi inom Alliansen prioriterat det sista året. det är besöksnäringen och det är energi. Inom energi så ligger Biomassa projektet där vi ska få fram mer råvara ur skogen och se till att små entreprenörer inom skogen kan få ut sin råvara till energianläggningar.

Inom detta ligger både Inlandsbanan som transportnod mot de anläggningar som byggs i Mälardalen men även som ett sätt att sökerställa den lokala energitillverkningen och förhoppningsvi kunna omvandla biomassa till el.

I den ligger även det arbets som nu görs för vindkraften där två stora projekt nu är igång. det ena i Gråtanliden coh det andra på Hem,berget som kan bli sveriges största vindkraftspark och ge ca 200 jobb i uppstartsfasen och 20 årsaarbetstillfällen. Här är kommuen med och jobbar för att få Länsstyrelsen att se bevarandemålet  i våg med tillväxtmålet. Så att inlandsbon inte ska bli en rödlistad art bland varglag, klådris och andra bevarandevärda arter.

Det andra spåret är besöksnäring/turism där livsmedel är en viktig del. Aktivitetsföretag och livsmedel är basen i en upplevelse där boende och infrastruktur måste finnas och ha hög klass. Om de tomter som nu exploateras i fjälldalarna blir sålda så inbringar de över 24 miljoner årligen i fastighetsagift till kommunen. det är summor som då skulle gå till allmänkommunala verksamheter. Inom detta spår finns stora satsningar på infrastruktur i både flyg och vägar. Men även stora investeringar i anläggningar i fjälldalarna.

Kommunen ska här stimulera företagandet och stötta de satsningar som görs både för småskalig livsmedelstillverkning genom att göra lokala upphandlingar. Kommunen ska även marknadsföra regionen och bygga infrastruktur och bevaka så att politiken på olika nivåer jobbar för vår sak. Att påverka kommande strukturfondspolitik är en viktig del för att få pengar att bygga infrastruktur för i framtiden i vår region.

Detta som svar på en kommentar jag fått i en annan blogg. jag jobbar som tusan, men allt kan jag inte berätta om i mina bloggar. det mesta som görs för att skapa stora tillväxtprojekt sker i det tysta fram tills entreprenörerna och företagen själva marknadsför eller släpper sina nyheter. Tex:  www.hemberget.se

 

 

 

5 kommentarer

Wilmia

Av , , Bli först att kommentera 2

I helgen är det Wilmiamässan i Vilhelmina. den började idag fredag och imorgon väntas den stora besöksdagen. Idag konkurrerade den med studentblaen och hade trots det besökare fram till sen dag. Centerpartiet och våra Allianskompisar har riggat våra montrar med mängder av material och diskussionslust och ska även upp i debatt mot Vänsterns Jonas Sjösteth, en mycket duktig debattör så det blir spännande. Jag hoppas på fint väder och härlig stämning.

Bli först att kommentera

Det demografiska samtlaet

Av , , 8 kommentarer 4

 

 
Sammanfattning av samtalskväll med elever från Malgomajskolan, företag, Länsstyrelsen, tjänstemän från näringskontoret och politiker från kommunstyrelsen.
Jag hälsar välkommen och berättar om de riktningar som vi jobbar med besöksnäring där mat och upplevelser samt attraktivitet är viktiga delar. Det andra spåret är energi och klimat där vi jobbar med vindkraftsetableringar och biomasseprojekt inom skogen.
Bigitta Hejier berättar om det uppdrag hon har som länsråd och att de ska samla intryck från kvällar liknande denna för att redovisa under hösten. Sedan berättar Mona Malmbo om sin fantastiska resa som innovatör, entreprenör och företagare. Sedan följer ett samtal där vi resonerar om vad det är som gör Vilhelmina attraktivt för oss som bor och verkar här.
Ungdomarna vill bo kvar men måste välja mellan att bo kvar och att göra det man vill och är intresserad av. Valmöjligheterna är få för unga. De som flyttat hit som akademiker är att de flyttade till ett jobb. De vittnar om att de hade fördomar mot inlandet men att de funnit en ort som har så väldigt mycket att ge. Det är svårt att rekrytera akademiker då man behöver ha jobb till båda i ett par.
Citat från kvällen: ”Det finns ett åttakantigt fik, en kommunal musikskola och ett bibliotek – det måste vara ett bra ställe”.
Ulrika som jobbar med TRIO projektet som vänder sig till arbetslösa ungdomar. De vill stanna och väljer att stanna men hittar inte vägen till försörjning och jobb. Flera har mörka bilder av framtiden men samtidigt så uppskattar man det vi har i naturvärden, trygghet och stolthet över Vilhelmina som ort. Den stora nöten att knäcka är att finna jobb, företagsidéer eller studiealternativ.
”Vi behöver fler entreprenörer som gör någonting….”
Vi måste sluta att samverka och börja samarbeta. Det finns ånga organisationer och myndigheter som ska jobba åt samma håll. Men de måste jobbas mer i verkstad. Det är ofta vattentäta skott mellan myndigheterna.
”Utveckling sker när förtroende och samarbete finns och fungerar.”
”Länsstyrelsen kan uppfattas som en hindersprövare i samråd då de borde vara möjlighetsprövare. De håller så hårt på sitt regelverk att de blir blinda för andra intryck och argument.”
Landshövdingen ambition är att Länsstyrelsen ska vara en möjlighetsprövare och inte en hindersprövning. Det är mycket bra då mina erfarenheter var precis det motsatta förra veckan i samrådet kring vindkraft. Det är viktigt för Länsstyrelsen att få in både idéer och inspiration för det arbete de gör. Länsstyrelsen behöver även ta emot olika typer av praktikanter för att lära och höra hur de ser på olika frågor.
Jag säger att kommunens roll är att vara möjliggörare för människor att realisera sina idéer. Där måste kommunen våga pröva nya tankar och släppa taget om den kommunala totala makten.
8 kommentarer

Valfrihet blir lag

Av , , 5 kommentarer 2

IMORGON SKA VI BEHANLDA lov I KOMMUNSTYRELSEN. jag asner att de äldres rätt att bestämma över sina liv är viktigare än vi kommunpolitikers rätt att ha makten över äldreomsorgen. Det är därför så bra att samtliga Allianspartier nu ställer upp på Centerpartiets krav om att göra valfrihet i äldreomsorgen obligatorisk för alla kommuner. Det betyder att även äldre ska ha rätten att ha makten över sina liv.  

Det pågår spännande förändringar ihemtjänsten och de särskilda boendena. Lagen om valfrihetssystem (LOV) som Centerpartiet och Allians för Sverige har infört sprider sig över landets kommuner.
 
Med lagen om valfrihet flyttas makten från kommunala tjänstemän och politiker till de äldre och de anhöriga. Den som har fått rätt till exempelvis hemtjänst bestämmer själv eller tillsammans med sina anhöriga om det är det lilla privata hemtjänstföretaget, den stora hemtjänstkoncernen eller kommunens hemtjänst som ska få förtroendet. Pengarna följer den äldres val.
 
Vissheten om att kunna byta liksom insikten hos de som arbetar inom hemtjänsten och äldreomsorgen att en missnöjd kund kan byta, räcker för att kvaliteten ska höjas. När vi nu öppnar offentlig sektor för entreprenörskap skapas helt nya möjligheter för kvinnor att starta företag. Hemtjänst och särskilda boenden för äldre är en viktig del av kvinnors arbetsmarknad. Men många känner en frustration över att vara hänvisad till en enda arbetsgivare – kommunen. Nu öppnas möjligheten att starta eget företag och erbjuda tjänster till äldre. Nya jobb skapas och en ny tjänstesektor inom välfärdsområdet växer fram i snabb takt.
 
LOV har dessutom lett till ökad kvalitet utan att kostnaderna ökat eftersom konkurrens endast kan ske med kvalitet, priset är fast.
 
Tyvärr har vissa kommuner, på grund av ideologiska låsningar, inte vill ge äldre rätten att bestämma själva. Det är inte acceptabelt att ideologiska låsningar i en kommun förhindrar de äldre att få makten över sina liv. Centerpartiet har sen tidigare föreslagit att lagen om valfrihet ska bli obligatorisk. Människors rätt att bestämma själv måste gå före vissa kommunpolitikers ideologiska skygglappar.
 
Det har sen tidigare stått klart att LOV i äldreomsorgen kommer att vara en viktig kommunal valfråga. Med en fortsatt Alliansregering står det nu klart att lagen kommer att ändras så att de äldres valfrihet garanteras i hela landet.
 
Det har förts fram att glesheten ska vara ett problem men de kommuner som infört LOV har inte sett dessa bekymmer. Ungeför hälten av kommunerna som infört LOV är mindre befolkningsmässigt än Vilhelmina och många av dem är vidsträckta och har långa resor mellan brukare.
 
________________________________________
5 kommentarer

Kommunalrådet berättar om vecka 20

Av , , Bli först att kommentera 3

 

Vecka 20
 
Vilken långhelg det varit och så sköna varma dagar. Det är gott för själen att få ro… som det heter i visan. Det har varit lite mail och telefonsamtal under helgen men lugnare än vanligt. På söndagskväll hade jag ett långt samtal från en medborgare som har problem med att de bojar som ska finnas för att märka ut stenar i reglerade vatten inte finns på plats. Går igenom veckan och svarar på några mail. En kvinna söker bostad då hon ska jobba här och jag ger lite tips, några andra har kommentarer och frågor utifrån min blogg. En annan kommer inte i kontakt med regeringen och jag vidarebefordrar till Maud några frågor.
Måndag: Får höra att jag finns på 67 plats över länets mäktigaste personer! Åker med kommunchefen, näringslivsansvariga och ansvariga för Lärcentrum till Dorotea för att jobba tillsammans med Åsele och Dorotea kommuner i en processdag för lärande och näringslivsarbete. En mycket givande dag både för att diskutera och förstå kopplingen mellan tillväxt och lärande och för att få tid att prata destinationsarbete. Tyvärr blir morgondagens möte för uppstart av destinationsarbetet framflyttad då andra kommuner inte kunnat boka om i sin agenda. Har en träff med en företagare som är missnöjd med regeringens näringspolitik och jag ska försöka koppla hennes synpunkter till de ja har på näringsdepartementet. Hinner hem till en av Ulfs fantastiska rätter, hot chiligryta innan det är dags för ett möte med exploatörerna i Kittelfjäll där vi försöker hitta vägar framåt för att klara av både utvecklingstakten, utbyggnad av vatten och avlopp och planer för att få det bra på lång sikt. Vi diskuterar översiktsplanen, vatten och avlopp och vrider och vänder på olika problem. Efter det sänder jag ut lite mail inom kommunen som rör arbetet i Kittelfjäll. Kvällen blir sen och mycket regnig.
Tisdag: Får en dag fri då det inplanerade mötet sköts fram. Sitter hemma i soffan och jobbar med det som inte hunnits med som manar på att bli taget itu med. Ringer upp en jägare som velat arrendera något område av kommunens mark och vi pratar om möjligheten att få nyttja gemensamt ägd mark för att skapa turism. Pratar med Per från Statens lantbruksuniversitet, som sitter på tåg på väg till Stockholm och de möte där kommunerna inte blev med, om ambitionerna med destinationsarbetet då de ska träffa aktörer i Stockholm idag där de vill följa vårt destinationsarbete, beforska detta och vara med i utvecklingen. Jag vill arbetet ska ske i en triple helixmodell för att skapa en långsiktig hållbar utveckling av destination Södra Lappland. Där företag, akademi och politik jobbar tillsammans för att skapa jobb och utveckling i regionen. Pratar med en företagare som vill utveckla sitt företag och har frågor om Wilmiamässan. Pratar även med Vilhelmina Norra sameby om den viljeförklaring vi ville få fram till förra fullmäktige där kommunen skulle besluta att sätta stoppområde för Stekkenjokk då vi ser att det området är väldigt viktigt både för turism och besöksnäring och för samebyn och deras intressen, både näringsmässiga och kulturella. Vi vill få en överenskommelse där vi jobbar åt samma håll för turismen och utvecklingen av samhällsservicen där alla känner sig bekväma och får fram sina intressen.
Natali kommer hem med ett försenat nattåg efter tre veckor ute i Europa. Hon har varit med om fantastiska upplevelser som säkert ger minnen för livet. Tar emot en trött dotter ger henne lunch och bäddar ner henne i sängen, hon somnar innan huvudet landat på kudden.
Åker till kontoret och justerar protokoll, ansökningar och korrekturläser personaltidningen innan tryck. Får under dagen underrättelser löpande om vattenläget och vilka vägar som är i riskzon och vilka som är avstängda. Min mamma är strandsatt då Golisen är avskuren från omvärlden. Blir intervjuad om frågor som rör både vattenflöden och flyget och läser den senaste rapporten från Öppna jämförelser som rör skolan. Vilhelmina ligger bättre till än förra mätningen men ändå dåligt till resultatmässigt. I denna rapport konstateras att det är viktigast hur skolan fungerar för barns lärande än hur det sociala livet ser ut omkring barnen. Det var en ny slutsats jag inte sett tidigare i dessa sammanhang. Det sätter än större press på oss att formera en skola som ger förutsättningar för barns lärande. Lägger upp detta för kommande kommunstyrelsearbete. Denna rapport finns på www.oppnajamforelser.se där du hittar alla genomförda jämförelser. Eller direkt via denna länk: http://brs.skl.se/publikationer/index.jsp?http://brs.skl.se/publikationer/publdoc.jsp?searchpage=/dummy&search_titn=%2239681%22&db=KATA&from=1&toc_length=20&currdoc=1
Samtalar med Marie på Coompanion om en ide för att jobba med sociala företag som ett sätt för de som står utanför arbetsmarknaden och vi funderar på en modell för glesbygd. Jobbar lite med de idéer som finns för nästa års budget som vi i Centerpartiet diskuterat de senaste månaderna. Jag samlar in idéer på olika lappar allt eftersom och nu är det en rejäl hög med olikfärgade idélappar som jag sammanställer innan jag lagar gomiddag till den mycket efterlängtade dottern.
Onsdag: Bjuder in facken till Alliansens ordförandedag i juni. Ett bra sätt att få prata om vilka frågor man funderar omkring och för att få förståelse för olika sätt att se på frågorna. Årets avtalsrörelse är inte riktigt klar än men vi kommer säkert att prata om denna. Hanterar ansökningar från företag som ska expandera, det är många drivande företagare vi har i vår kommun och vi ska alla göra allt vi kan för att stötta dem. Till Lycksele för att vara med i Mittskandias årstämma. Har ett informellt möte med Mats-Erik från min kollega i Dorotea, vi diskuterar VA frågor, lärande och utveckling och hur vi ska kunna samarbeteta mera, över en kopp kaffe på Indocafe. Sen på konferens med Mittskandia som är en Ideell förening med mål att främja gränsregionalt samarbete Helgeland – Västerbotten. MittSkandias arbete inriktas mot Gränsregionalt näringslivssamarbete, Samordnad kommunikationsutveckling, Samordnad kompetensutveckling för att skapa gränsöverskridande livskvalitet och samhällsservice. Samtalar med kollegor från andra kommuner och med representanter från region Västerbotten omkring infrastruktur och andra utvecklingsfrågor. På kvällen middag på Skogsmuseet som Lycksele kommun bjuder på. Jag kör hem på natten och det är vattenfyllda åar och vägar med halv körbana.  
Torsdag: Går igenom handlingar och skriver lite budgettänk. Har sedan nätverksträff med alla inblandade parter som på ett eller annat sätt jobbar med flyktingar och asylsökande. Det är människor från både skolan, polisen, socialförvaltningen, sjukstugan, föreningar, Migrationverket m fl. Sammantaget kan man säga att alla verksamheter har mycket att göra men att det går i det stora hela bra. Det ordinarie arbetet får dock stå tillbaka. Vi har idag 315 asylsökande och 88 placerade nya kommuninvånare av varav ca 50% är barn och ungdomar. Det betyder många nya skolbarn och förskolebarn som ska in i vårt samhälle på ett bra sätt så att de vill bo kvar här hos oss.  
Fredag: Träff med Arena 45 som är ett nätverk av företag som producerar varor eller tjänster i Norrlands Inland och som finns efter eller i anslutning till väg E45 från Sollefteå/Ragunda i söder till Kiruna i norr.
De jobbar för att skapa mötesplatser som ger energi och näring för företagsutveckling i Norrlands Inland med engagerade företagare och andra aktörer som vill utveckla affärer, för sina kunder, sina företag, sig själva, och hela Norrlands Inland.
Sedan myndighetssamråd tillsammans med grannkomumuner och Länsstyrelse och exploatörer/entreprenörer för en ny vindkraftspark. Otroligt spännande. Sveriges största park kan bli verklighet i vår region.
Sen hem för fredagsmys med familjen.
Sofi kommer hem på söndag och vi får klappa om magen, Lottakarin kommer även hon hem på söndag då även hela tjocka släkten kommer då Natali ska konfirmeras och vi ska ha fest. På lördag är det kalas för en kompis som fyller 50 så helgen blir fest, fest och familj.
Vecka 21 är Sofi hemma måndag och tisdag så jag försöker boka tiden så jag får ta vara på tiden med henne. Veckan fylls med fullmäktigegrupp, jobb med näringsprogrammet, kommunstyrelse, möte omkring vindkraft och rennäring med SSR i Umeå, ordförandedag och arbetsdag inför helgens Wilmiamässa där vi ska ha trekommunsammanträde och träffa vägverket. En återträff för gymnasiet och morsdag ska även klaras av nästa vecka.
Bli först att kommentera

Direktörer sökes…

Av , , 5 kommentarer 5

För att klara sig i den internationella konkurrensen behöver Sverige fler företag. Vilhelmina behöver även vi fler företagare som är med och utvecklar , förnyar och driver utvecklingen framåt. Sverige kan inte konkurrera med låga löner, men med teknologi, kunskap och idéer. För att Sverige ska vara ett välståndsland även i framtiden är det absolut nödvändigt att förbättra företagsklimatet. Alla– politiker, myndigheter, organisationer – måste arbeta för att uppmuntra entreprenörerna, så att de kan förverkliga sina affärsidéer. Det handlar både om att öppna upp för fler småföretag att konkurrera i mindre upphandlingar där kommunen gör det möjligt för företagen att vara med. Men det handlar även om inställningen och attityden till företagandet, som att svara klokt på frågan om man är piga eller VD om man driver ett hemserviceföretag. 

Företagsamhet skapar nya jobb. Utan företagsamma personer, som har en vilja och en dröm att skapa någonting nytt, skulle utvecklingen stanna. Utan företagsamhet och entreprenörer skulle vi inte ha internet, miljöbilar eller restauranger av världsklass.

Sverige behöver fler direktörer – i både stora företag och små företag. Vi politiker kan inte skapa jobben, men vi kan göra det lättare för dem som vill. Centerpartiet vill fortsätta sänka kostnaderna för företag och ta bort fler krångliga regler. Vi vill öppna arbetsmarknaden för ungdomar. Så får vi fler nya företag och fler nya jobb. Vi vill att varje människa ska ha möjligheter att utveckla sina drömmar, ta vara på engagemang och kraft som finns i arbetet med den egna drömmen. Kommunen ska vara en mjliggörare i detta.

 

5 kommentarer

Konfirmation 2010

Av , , Bli först att kommentera 2

Natali firar dagens konfirmation tillsammans med storasystrarna Sofi och LottaKarin

Bli först att kommentera

Grattis Martin

Av , , 1 kommentar 3


 
Martin Bergman har tilldelats Vilhelmina Centerpartis Guldklöver. Motiveringen lyder: "Du har med bravur satt Vilhelmina på Sveriges matkarta, inte bara en gång utan flera gånger. Samt att du är en förebild för unga på landsbygden att våga starta och driva företag!"

Grattis Martin!
 

1 kommentar

Bevarande vs tillväxt

Av , , 1 kommentar 2

Har idag först haft en träff med Vilhelminas båda samebyar och diskuterat tillväxt och bevarande av natur, tradition och kultur. Vi är ense om att det krävs en balans mellan bevarande och tillväxt för att det ska finnas förutsättningar att bo och verka i vår del av världen.

Sedan har kommunen ett samråd med vindkraftsexploatörer och Länsstyrelsen tillsammans med en grannkommun. Där är det samma diskussion, kommunerna som vill skapa förutsättningar för att människor ska kunna bo verka och ha ett arbete. Länsstyrelsen lyfter bevarandet och riksintresserna för alla de områden som är skyddsvärda.

Till slut måste jag ställa frågan om hur vi kan balansera mellan tillväxt och bevarande. Det är lätt att bevarandemålen ställer så hårda krav att tillväxt och utveckling blir omöjlig. Centerpartiets tio punkter för norrland måste få gehör för att vi ska möjligöra för inlandsbon att bo verka och utveckla regionen.

Så vi ska se till att staten ska sätta upp ett riksintresse även för den "rödlistade inlandsbon"!

1 kommentar