Företagande Lärare, undersköterskor leder utvecklingen!!!!

Av , , 1 kommentar 0

I hela Sverige finns bara 86 kvinnliga företagare som lyckats bli riktigt stora. Det måste betraktas som ett stort misslyckande för företagspolitiken. Stora insatser har gjorts sedan femton år tillbaka för att inspirera och motivera kvinnor att starta, driva och utveckla egna företag. Uppemot 3 000 personer är på heltid sysselsatta med att i olika EU-målprogram och via olika så kallade främjarinsatser via Näringsdepartementet, Nutek, Almi, Länsstyrelser och olika företagskuvöser främja ett ökat företagande och tillväxt. Många av dem med särskild inriktning på kvinnor. Det är dock allt för få kvinnor som vågar starta. Det beror främst på att kvinnor är "inlåsta" i offentlig sektor och inte får förtroendet att starta företag inom den bransch de verkar i. Läs mer om detta på wombri.se

Det är viktigt ur jämställdhetsperspektiv och det är viktigt för Sveriges framtida tillväxt att så många drivande människor som möjligt också har lust att starta och framförallt att också utveckla nya företag. Det är ca en fjärde del av alla företag i sverige som ägs och drivs av kvinnor. Det är faktiskt så att företag som tillåts starta och ta över vård, skola och omsorg både är framgångsrika, är goda arbetsgivare, har personal som trivs och får utvecklas samt är både goda och lönsamma. Den ökade konkurrensutsättningen, har gynnat kvinnors företagande.
Det måste bli mer tillåtet att starta företag i det man kan och att det är OK att tillåta fler privata utförare i de verksamheter vi idag har inom offentlig sektor. Jag tror att både lärare, undersköterskor, sjuksköterskor och skulle klara det utmärkt bra att både leda, utveckla och föra framgångsrika företag.

rösta7juni.se

Av , , 3 kommentarer 0

’Kampanjen Rösta 7 Juni är en kampanj för att få fler ungdomar att bli delaktiga i beslut och i val till parlament. Rösta 7 Juni startades av LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer.

Under förra valet till Europaparlamentet röstade bara var fjärde person under 25 år. De flesta som röstar i valet är över 50 år och medelåldern på parlamentariker är över 50 år.

De skriver, ’De flesta beslut i Sverige påverkas av beslut som tagits i EU. Att Ryssland bygger en gasledning över Östersjön, att Sverige ska införa fildelningslagen och direktivet IPRED eller att våra bussar är anpassade så att alla kan ta sig på bussen – de är alla EU-beslut som påverkar vår vardag. Bryssel kanske ligger längre bort än riksdagen men besluten syns lika tydligt här.’

Det är självklart att unga ska få inflytande och makt även på den europeiska arenan och därför ska vi vara med och rösta den 7 juni . De unga sjäklva måste även de rösta föra tt välja vilka personer de vill ska före deras röst i parlamentet.
Gå in på den här sidan och läs mer: www.rosta7juni.se

europa.eu

Av , , Bli först att kommentera 0

eus presstjänstDu ska gå och rösta den 7 juni och det är de ledamöter du väljer som som är din röst i EU – Så se till att du blir hörd! Europaparlamentet, som väljs vart femte år, är en viktig och kraftfull aktör när beslut fattas inom EU. Omröstningen i parlamentet formar EU-lagar som påverkar din vardag, oberoende om det handlar om den mat du äter, vad matkorgen kostar, hurdan luft du andas eller hur säkra barns leksaker är. Det är upp till dig!

Svara för hel……

Av , , 2 kommentarer 0

Jag har fått kritik för att jag inte svarar på frågor i min blogg, både snälla och såna med diverse svärord….Det enda jag kan försvara mig med är att jag inte lägger så mycket av min tid på bloggen då det är så mycket annat som kräver min tid som arbetet i Emma Advice och politiken. Så ajg svarar på diverse frågor här:

Då det gäller kontakterna med Maud så handlar det om att berätta hur det ser ut i vår kommun och vår del av Sverige. Vi är inte ensamma om att ha en finansiell kris, lågkonjunktur och en kommunal ekonomisk kris. Så många kommuner pratar om samma saker som vi gör när vi träffas.

Att även spana mot Bryssel och den regionalpolitik som där formas är väldigt viktigt då mycket av det som ska ske i vår region påverkas och styrs av Europas regionala politik, den hänger ihop med hur den svenska regeringen satsar på glesa regioner.

Jag vet att en procentsats generellt över all verksamhet är tuff då jag har ansvar för de verksamheter som gått mest i underskott och som har mycket svårt att spara då pengarna rinner iväg dagligen. Det har bara varit flera ärenden den här veckan som kommer att kosta mycket pengar som vi inte har med i budget. Behovet av vård för barn och unga ökar liksom behovet av assistans och stöd för gamla, sjuka och handikappade.

Just nu så för vi diskussioner inför vårpropositionen som släpps den 14 april, problemet är dock att då ekonomierna krisar så krisar även statens ekonomi så jag vill inte ha så stora förväntningar på denna prop. Vår regering får respekt för sitt sätt att hantera krisen av andra länder i Europa, de kan dock vara kritiska till att vi så protektionistiskt håller ner vår svenska krona som gör att vi får exportfördelar mot andra Euro länder. Men regeringens sätt att sänka arbetslösheten har gjort att vi har en mycket bättre ekonomisk grund att stå på jämfört med andra länder nu när det krisar.

Jag är vald av Vilhelminaborna i demokratiska val för att ta ansvar och jobba för kommunens bästa. Det gör jag både i sammanträden, i möten med människor, föreningar, företag och myndigheter liksom när jag för talan på riksnivå eller i internt partiarbete. Det behövs dock fler som jobbar som jag då vi är allt för få som för regionens och kommunens talan både på nationell nivå som Europeisk. Så välkommen att engagera er i politiken för vi behövs allihop!

Förtroende för politiker

Av , , Bli först att kommentera 0

Ibland så tror vi Svenskar att vi är sämre än vad vi verkligen är. Som när det gäller förtroende för våra politiker.

Svenskarna ahr stort förtroende för sina lokal- och regionalpolitiker än vad man har ute i resen av EU. Svenskar har större förtroende för sina lokala och regionala företrädare, jämfört med medborgare i andra EU-länder. Det visar en eurobarometerundersökning som genomförts i EU.

Av svenskarna så är det 68 procent som säger sig ha förtroende för den lokala och regionala nivå. EU-genomsnittet ligger på 50 procent.

Undersökningen visar också att svenskar fortfarande hyser stark misstro mot EU, 57 procent säger sig sakna förtroende, samtidigt som endast 25 procent säger sig ha förtroende. Det knepiga är att våra grannländer Danmark och Finland har större förtroende för Eu än vad vi har, jag fundrar vad det kan bero på…

Då det gäller förtroendet för regeringen så säger 56 procent av de tillfrågade att de litar på sina ledare.

Det finns ett starkt stöd för att kommunerna och regionerna ska få ökat inflytande i EU:s beslutsprocess i de svar som getts. Nära två tredjedelar av de tillfrågade anser att EU inte tar tillräcklig hänsyn till politikens inverkan på lokal och regional nivåoch det msåte man ju tolka som att det vill man öka eller förbättra. Det sitter som hand i hanske utifrån den debatt vi just nu för då det gäller regionalisering utifrån mina ståndpunkter…..

Stor Norrland

Av , , Bli först att kommentera 0

Som jag redan förut berättat så är Alliansregeringen överens om att Sverige ska styras utifrån tre beslutsnivåer som all tre får beskattningsrätt, det är kommun, region och stat. Det är detta som gör att regionbildningen är intressant för Norrland.

Kammarkollegiets besked den här veckan om att hålla uppe tempot i processen när det gäller regionbildning i Norrland och att man även ställer krav på de sökande, var precis det vi behövde och väldigt bra. Det gör det lättare för oss som jobbar för en region att jobba på. Kammarkollegiet beredda att arbeta för att regionbildningen för Norrland del ska vara möjlig redan år 2011. Det är väl det jag och flera andra hoppats på och det är bra att vi äntligen har en tydlig vilja från både Kammarkollegiet och regeringen.

Det vi själva måste ta tag i är hur vi själva ska samverka, jobba ihop och orgnisera upp vår nya region. En viktig fråga är hur gränserna ska gå i Västernorrland och hur Jämtlänningarna ställer sig nu när de fått klara besked om regeringens vilja. Jag tror på ett stor Norrland som en stark och konkurrenskraftig region i Europa. Ett starkt Norrland som tar vara på de fantastiska resurser regionen bjuder.

maria

Ekonomi i kris

Av , , Bli först att kommentera 0

Klippt från: http://www.vk.se/Article.jsp?article=258878

Ekvationen går inte att lösa (8/3)
Vilhelmina kommun har nu nåtts av den demografiska förändringens effekter med full kraft. Detta innebär att stora åtaganden kommer att vara nödvändiga i alla kommunens verksamheter och både besparingsåtgärder och personalneddragningar blir aktuella.
Det skriver Maria Kristoffersson, som representanr för alliansen i Vilhelmina.

Vilhelmina kommun har nu nått den demografiska förändringens effekter med full kraft. Trots att vi under flera år sparat och vidtagit åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen så slår nu ekonomin i taket.
Det finns flera förklaringar till detta och vi måste nu att anpassa kommunens verksamheter utifrån hur befolkningen ser ut, med en åldrande befolkning.
Vilhelmina kommun är en mycket geografiskt stor kommun med stora administrativa åtaganden för att hålla en god samhällsservice.
Kommunen har tre högstadieskolor, tre byskolor, en central skola och en friskola. Många skolor och minskande elevunderlag. Antalet 16 åringar har minskat stort vilket gör att Västerbotten har nästan dubbelt fler gymnasieplatser än antalet 16 åringar.
Ekvationen går inte ihop då kostnaderna är desamma oavsett antalet elever medan intäkterna minskar.

Något som är mycket positivt är att kommunens under 2008 klarat att hålla samma befolkning då de allra flesta små kommuner minskar sitt befolkningstal.
Vi är glada för att Kommunals medlemmar äntligen fick upp lönerna och konstaterar att det krävdes en borgerlig regering för att genomföra detta. Det får dock konsekvenser för kommunerna då de stora löneökningarna starkt påverkar kostnadsutvecklingen.
Den andra stora faktorn som påverkar är den demografiska förändringen som slår igenom och som starkt påverkar kostnadsutvecklingen då skattekraften minskar. Skattekraften minskar även utifrån att alla löntagare får mer i den egna plånboken men främsta orsaken att finansieringen minskar i kommunen är att det är färre som betalar skatt.

Hur behov av kommunala verksamheter förändras utifrån hur befolkningen ser ut fick vi oss redovisat av Finansdepartementet redan 2005. Det visar att behovet av handikappomsorg ökat mer än det förväntade liksom behov av individ och familjeomsorg.
Äldreomsorgen ökar även den medan behovet av gymnasieskola och grundskola minskar. Förskolan har dock behållit samma efterfrågan främst då föräldrar har fått ett ökat behov av barnomsorg då de fått arbete. Vi har tyvärr inte i tid ställt om resursfördelningen utifrån hur befolkningsstrukturen ändrats. Detta är dock påbörjat och arbetet med ett nytt ekonomistyrningssystem är uppstartat.
För innevarande år ser prognoserna ut att redovisa ett stort underskott för kommunen, utifrån de uppgifter som vi för närvarande har. De är preliminära pekar på ett underskott i storleksordningen 20,9 mkr.

Detta innebär att stora åtaganden kommer att vara nödvändiga i alla kommunens verksamheter och både besparingsåtgärder och personalneddragningar blir aktuella. Vi måste i detta prioriterings och besparingsarbete ta väl hand om den personal som kommer att drabbas av uppsägningar.
Det är tungt att vara budbärare i detta och vi önskar att vi kunde ge beskedet att inga anställda skulle vara oroliga för sina jobb, men tyvärr så räcker inte intäkterna till utgifterna.
Det är ett stålbad vi ska ta oss igenom och där måste vi alla göra vårt bästa för att hitta goda lösningar och nya angreppssätt för att ge medborgarna det de har betalat via skattemedel av kommunala verksamheter.

Kompass i prioriteringsarbetet

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har funderat och vridit på min egen politiska kompass och kommit fram till att det är viktigt i det prioriteringsarbete vi nu ska genomföra att jag inte tappar min ideologiska kompass. Som centerpartist står jag på en federalistisk grund där maktdelning leder till att människan känner att hon kan påverka sin egen vardag. Detta då demokratin i samhället ökar och maktkoncentrationen minskar. Den som kan påverka blir mer kreativ och kreativitet ger tillväxt.

Jag tror att det är viktigt för oss alla att vi håller på våra ideal och våra politiska löften.

En annan viktig del i min tro är, Icke-centralisering. Det betyder att vi vill involvera de som berörs och att beslut ska fattas så nära dem som berörs som möjligt. Men även för att främja samarbete mellan olika nivåer på frivillig grund, där i det prioriteringsarbete vi nu gör så ska verksamehter och byars egna initiativ och förslag tas väl om hand.

Ungas hälsa i Vilhelmina

Av , , Bli först att kommentera 0

I Vilhelmina har vi sett att vi måste jobba för att hjälpa de unga som mår dåligt och nu får vi draghjälp. Vi har jobbat med LUPP Enkäten och därefter i ett samverkansarbete i länet och med olika insatser för unga.

Nu har SKL har utsett oss bland andra komuner som en pilotkommun för en särskild satsning riktad till unga som mår dåligt. Här ska insatser för barn och unga med psykiska problem samordnas, och de ska sedan kunna tjäna som modell för övriga landet. Tanken är att samordna arbetet bättre i Landstingen och kommunen för att barn och unga som behöver vård- och stödinsatser att de får hjälp både snabbare och enklare.

I dag hamnar många unga som mår dåligt hos BUP även med enklare problem. De flesta är unga tjejer. Vi behöver skapa en ’första linjes vård’ för att snabbt och effektivt kunna ta hand om lindrigare psykisk ohälsa och psykosocial problematik hos barn och unga. Satsningen är också ett viktigt led i arbetet med att öka tillgängligheten till psykiatrin, där vårdgarantin nu skärps. Ingen ska behöva vänta mer än 30 dagar på en bedömning.

Det känns bra att vi får denna draghjälp då ingen ska behöva fara illa i vår kommun för att resurserna inte används effektivt. Det känns bra att vi får hjälp i detta viktiga arbete.

Pengar till länet….

Av , , Bli först att kommentera 0

Regeringen har beslutat om ytterligare 30 miljoner, varav ca 3,5 miljoner till Västerbotten, för att öka tillgängligheten till service i gles- och landsbygder. Det är satsning mot riktas mot att stärka tillgången till drivmedel och motverka den nedläggning av mackar som hotar servicen på landsbygden.

Det är för oss som bor i glesa regioner en mycket välkommen satsning. Att kunnat anka sin bil är avgörande för människor och företags möjligheter att leva och utvecklas på landsbygden. Särskilt betydelsefullt är det i Norra Sverige med stora avstånd.

Det är välkommet och mycket viktigt med både lokala och regionala initiativ för att säkra tillgången på kommersiell service i länet. En samordnad service är ett sätt att ytterligare stärka såväl dagligvarubutiker som drivmedelsstationer. Ett annat är att lägga ut offentlig service på små lokala företag som kan godkännas inom lagen om valfrihet.

Läs mer här: http://www.regeringen.se/sb/d/11610/a/121308

Där kan du läsa att regeringen uppmuntrar lokala och regionala initiativ till samordning genom stödet till kommersiell service, landsbygdsprogrammet samt stödet på 41 miljoner kronor till organisationen Hela Sverige ska leva för åren 2008-2010.

Man fördelar ytterligare 30 miljoner kronor till insatser för att öka tillgängligheten till service i gles- och landsbygder.

Medlen är ett tillskott utöver stödet till kommersiell service. Totalt för 2009 tillför regeringen 50 miljoner kronor extra för stöd till kommersiell service på landsbygden. Stödet kommer att utbetalas senast den 31 mars 2009. Det är länsstyrelser eller regionala självstyrelseorgan, respektive samverkansorgan som administrerar stödet.
– Skåne 780 000
– Blekinge 579 000
– Gotland 680 000
– Stockholm 780 000
– Västra Götaland 1 460 000
– Jönköping 881 000
– Halland 680 000
– Uppsala 764 000
– Värmland 1 359 000
– Kalmar 1 058 000
– Kronoberg 1 158 000
– Östergötland 1 259 000
– Örebro 1 058 000
– Södermanland 1 058 000
– Västmanland 857 000
– Dalarna 1 560 000
– Gävleborg 1 359 000
– Västernorrland 1 359 000
– Jämtland 2 867 000
– Västerbotten 3 470 000
– Norrbotten 4 977 000

Bra va??
Maria Kristoffersson