Kommunalrådet berättar om vecka 21 en regnig och kylsagen vecka.

 

Måndag: Vaknar med hela familjen sovandes hemma i huset. Det är sällan alla flickor är hemma utan män, bara vi kärnfamiljen. En skön känsla om än alla sover när jag ger mig av. Som vanligt har alliansen måndagsmöte och vi har en rejäl dagordning då vi både ska hantera delårsrapporten som visar på ett prognostiserat underskott och ett remissunderlag för nästa års budget som inte är särskilt kul. Det saknas pengar i alla nämnder nästa år om vi ska ha samma verksamhet som vi har i år. .
Har sedan en träff med Åke för att prata med honom om de frågor som vi ska hantera. Äter lunch med Sofi på hotellet och hinner klappa henne på magen lite. På efter middagen har fullmäktigegrupperna möten där vi börjar med gemensam information om Näringsprogrammet som nu remissats och kommunicerats med både företag och företagsorganisationer. Tjänstemännen har gjort ett bra jobb i detta och inarbetet synpunkter och tankar i ett dokument som även ska stämma med Regionala utvecklingsplaner och strukturfondernas vilja. Detta för att vi ska ligga i linje med de näringspolitiska satsningar som görs både nationellt och på europanivå. Vi informeras även om den översiktsplan som nu ska på utställning för Kittelfjäll. Sedan har Alliansen möte där vi resonerar om de frågor som ska till fullmäktige och det kärva ekonomiska läget som vi ska hantera och ta ansvar för. Det är finansieringen som minskar och behoven som ökar som ställer till bekymmer.
Tisdag. Idag är jag fläckvis ledig. Hanterar mail och försöker sedan ta vara på dagen tillsammans med Sofi som åker hem med nattåget till Göteborg. Så vi umgås och hinner med både mormor, farmor, farfar och syster Eva med barn innan Sofi åker och Västerbottensradion kommer för att intervjua mig. Journalister frågar om både politik och motorcyklar. Åker till kommunhuset på kvällen för att ta igen det jag missat under dagen, rensar mail och skriver ut handlingar och läser igenom det som är nytt inför morgondagens kommunstyrelsemöte.
Onsdag: Wilhelminadagen och jag får ett mail från en person i Stockholm som gratulerar på namnsdagen. Får även ett kort från Lycksele som skryter lite på mig. Trevligt. Under dagens styrelsemöte så tar vi en längre lunch för att kommunstyrelsens ledamöter ska kunna vara med på paraden med skolbarn och invigningen av turistbyrån. Trevliga arrangemang med glada Vilhelminabor.
Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att Stekkenjokk ska avsättas som stoppområde för vindkraft. Detta för att säkerställa arbetet vidare för de framtida näringarna turism, besöksnäring och rennäring. S+V var dock emot detta och jag blir både förvånad och besviken. Ärendet ska till fullmäktige i juni.
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta lagen om valfrihet inom hemtjänsten där kommuner gör det möjligt för äldre att välja mellan kommunens hemtjänst eller hos de företag som erbjuder hemtjänst och hemservice. Även här var S+V emot förslaget trots att andra socialdemokratiska kommuner gör tvärt om, ser värdet och förstår kraften i lagens möjligheter.
Vi lade fast en plan för minoritetsarbetet i kommunen där vi ska jobba för att bevara kultur, traditioner och språk för den samiska kulturen. Vi har både nord och sydsamiska i vår region och ska arbeta aktivt för att denna kultur och dess traditioner lever vidare i vår kommun.
Kommunstyrelsen beslutade att laga till Järnvägsgatan som under måna år förfallit. Vi ska dessutom sätta upp ny energisnål gatubelysning. Ett samtal pågår med arrendatorerna då kommunen har som ambition att sälja magasinen till de som idag arrenderar. Detta för att snygga upp området och få det attraktivt för de som kommer via Inlandsbanan och via buss.
Kommunen har ett detaljplanelagt tomtområde i Klimpfjäll som ska vara en del i destinationsutvecklingsarbetet. Kommunstyrelsen beslutade att se vilket intresse som finns för någon exploatör att köpa området.
Då det gäller pensionärsstugorna i Saxnäs så för alliansen i kommunen en dialog med byaföreningarna med ambitionen att byn själva köper anläggningen för att utveckla denna. Budgivningen avslutas därmed och fortsatt dialog med byn om villkoren för övertagandet sker.
Sedan fördelads bygdeavgiftsmedel som är ersättning för den vattenkraft som byggdes i vår kommun under 60-80 talet. Det har avsatts 3 miljoner årligen till en ny bollhall vilket gör att det finns 1,5 miljoner kvar att fördela. De pengar som fördelades lades på investeringar i olika byar och utveckling av näringsbefrämjande åtgärder.
Budget 2011 ska nu ut på remiss och det kommer att fortsättningsvis krävas tuffa åtgärder för att få ekonomin i balans även nästa år. Trots de kraftfulla åtgärder som vidtagits där det är mer än 60 personer mindre på kommunens lönelistor så behövs ytterligare åtgärder för att anpassa verksamheterna efter befolkningens storlek och behov. Ett exempel är att det är 12 lärare mindre i gymnasiet och mångt fler mindre i hemtjänsten och grundskolan. Samtliga verksamheter har jobbat hårt för att minska kostnaderna under året och resultatet av detta arbete är gott. Inför 2011 så måste det dock till ytterligare åtgärder för att balansera ekonomin och det är ett grannlaga arbete för de politiska partierna att presentera för väljarna hur de ska göra dessa prioriteringar inför nästa mandatperiod. Remissmaterialet godkändes och sänds nu ut på remiss till de politiska partierna. S+ V avstod från att delta i beslutet. Varför vet jag inte, kanske en politisk markering trots att det är tjänstemän som tagit fram underlaget och inte politiker.
SKL rekommenderar anpassningar, samverkan, konkurrensutsättning och effektiviseringar för de kommuner som har en kärv ekonomi. SKL ska även intervjua kommunföreträdare för att analysera och ta fram effektiviseringsförslag för oss mindre resurssvaga kommuner. Vi får se vad partierna väljer för strategier i den remiss som ska lämnas in i augusti månad, en månad före valet.
Kommunen har tagit fram en plan för hur vi ska jobba för att förbättra barn och ungas hälsa där insatser görs från alla kommunala förvaltningar, bla har BBIC införts inom Ifo och en ungdomspsykolog inrättats liksom att kommunen deltar i modellområde för barn och ungas psykiska hälsa. Planen antogs av kommunstyrelsen.
Kommunen ska fortsättningsvis jobba med kvalitet och jämförelser med andra kommuner för att hitta både förbättringsområden men även för att säkra att medborgarna får den kvalitet de har rätt till i den service som kommunen ger i alla verksamheter från äldreomsorg till förskola. För detta avsätter kommunstyrelsen 45 000 kr.
Ett svar har upprättats på den revision som gjorts av kommunens styrning och ekonomi.
Kommunstyrelsen antog det under lång tid framarbetade Näringsprogrammet som ska ligga till grund för det fortsatta strategiska näringslivsarbetet med koppling mellan den europeiska agendan och de lokala företagens behov. Till denna plan ska det läggas in aktiviteter och en budget där kommunen idag anslår 500 000 kr för att verkställa planen från att vara ett dokument till att bli aktiviteter som ger tillväxt och utveckling i företagen och näringslivsutveckling i kommunen. S+V kastar fram ett helt nytt eget förslag under mötet och jag blir väldigt upprörd då jag tycker det är respektlöst både mot de tjänstemän som jobbat så intensivt med förslaget och mot de företag och företagsorganisationer som varit med och jobbat med materialet. Liksom de politiker som skrivit remissvar och engagerat sig. OM man ska få in sina synpunkter så skulle de ha kommit in under remisstiden. Men jag försöker samla mig och vi antar förslaget men uppdrar till mig och Åke att göra eventuella justeringar utifrån S+V förslaget. Jag avbokar nästa tisdag för detta jobb.
Kommunstyrelsen beslutar även att söka medel hos Länsstyrelsen för att jobba med förebyggande insatser inom alkohol och narkotikaområdet. Kommunstyrelsen godkänner det material som ska ut på utställning för en ny översiktsplan för Kittelfjäll.
Efter en lång dag tar nästa övning över en samtalskväll tillsammans med elever från Malgomajskolan, företag, Länsstyrelsen, tjänstemän från näringskontoret och politiker från kommunstyrelsen.
Jag hälsar välkommen och berättar om de riktningar som vi jobbar med besöksnäring där mat och upplevelser samt attraktivitet är viktiga delar. Det andra spåret är energi och klimat där vi jobbar med vindkraftsetableringar och biomasseprojekt inom skogen.
Bigitta Hejier berättar om det uppdrag hon ahr som länsråd och att de ska samla intryck från kvällar liknande denna för att redovisa under hösten. Sedan berättar Mona Malmbo om sin fantastiska resa som innovatör, entreprenör och företagare. Sedan följer ett samtal där vi resonerar om vad det är som gör Vilhelmina attraktivt för oss som bor och verkar här.
Ungdomarna vill bo kvar men måste välja mellan att bo kvar och att göra det man vill och är intresserad av. Valmöjligheterna är få för unga. De som flyttat hit som akademiker är att de flyttade till ett jobb. De vittnar om att de hade fördomar mot inlandet men att de funnit en ort som har så väldigt mycket att ge. Det är svårt att rekrytera akademiker då man behöver ha jobb till båda i ett par.
Citat från kvällen: ”Det finns ett åttakantigt fik, en kommunal musikskola och ett bibliotek – det måste vara ett bra ställe”.
Ulrika som jobbar med TRIO projektet som vänder sig till arbetslösa ungdomar. De vill stanna och väljer att stanna men hittar inte vägen till försörjning och jobb. Flera har mörka bilder av framtiden men samtidigt så uppskattar man det vi har i naturvärden, trygghet och stolthet över Vilhelmina som ort. Den stora nöten att knäcka är att finna jobb, företagsidéer eller studiealternativ.
”Vi behöver fler entreprenörer som gör någonting….”
Vi måste sluta att samverka och börja samarbeta. Det finns ånga organisationer och myndigheter som ska jobba åt samma håll. Men de måste jobbas mer i verkstad. Det är ofta vattentäta skott mellan myndigheterna.
”Utveckling sker när förtroende och samarbete finns och fungerar.”
”Länsstyrelsen kan uppfattas som en hindersprövare i samråd då de borde vara möjlighetsprövare. De håller så hårt på sitt regelverk att de blir blinda för andra intryck och argument.”
Landshövdingen ambition är att Länsstyrelsen ska vara en möjlighetsprövare och inte en hindersprövning. Det är mycket bra då mina erfarenheter var precis det motsatta förra veckan i samrådet kring vindkraft. Det är viktigt för Länsstyrelsen att få in både idéer och inspiration för det arbete de gör. Länsstyrelsen behöver även ta emot olika typer av praktikanter för att lära och höra hur de ser på olika frågor.
Jag säger att kommunens roll är att vara möjliggörare för människor att realisera sina idéer. Där måste kommunen våga pröva nya tankar och släppa taget om den kommunala totala makten.
Vilhelmina kommun måste se till att det finns praktikplatser för ungdomar. De betyder att kommunen ska erbjuda unga praktikplatser i olika verksamheter. Varje förvaltning uppmanas att ta fram minst 20 praktikplatser som redovisas in till kommunstyrelsen i augusti månad.
Åker tillsamman med Länsrådet till Umeå och får en sen middag på Socialize och natten blir sen innan jag somnar hos Lottakarin och Kristofer.
Torsdag
Upp med tuppen och smyger så att jag inte ska väcka de som sover. Åkte ner till stan och klev in på Folkets hus i Beterson Berger salen men där var det nåt helt annat än det jag skulle vara med på. Jag skulle lyssna till en dag om markanvändning, vindkraft och exploatering för att lära mig hur vi ska hantera dessa frågor hemmavid. Det visade sig att det jag skulle vara med på var inställt utan att jag fått något meddelande. Kändes lite surt då jag fick sätta mig på bussen och åka i 5 timmar för att ta mig hem igen utan att ha någonting med mig av de ämne som jag så gärna velat lära mig mer av. (Men jag hinner ju skriva ner detta. Otursamt räcker mitt databatteri bara 1,5 timmar så resten av tiden får jag göra annat än jobba. )Vi har ju en hel del frågor som vi för med samebyarna i vår kommun för både vind och turismexploateringar.
På kvällen väntar riggning av den monter Centerpartiet ska ha på Wilmiamässan och förberedelser för både tre kommunmöte och Arbetsmarknadsområdes nämnd som vi ska ha på mässan på fredag.
Fredag: Möte omkring Sagaleden där vi jobbar fram en ansökan för att finansiera en skoterled från Örnsköldsvik till Norska kusten. Sedan trekommunmöte med Åsele och Dorotea kommuner där vi pratar om gemensamma frågor, ungdoamrs situation, arbetslöshet och utveckling av näringslivet som läget i arbetet för destinationsutveckling. Sedan möte med Arbetsmarknadsområdesnämnden med AF, företag och kommuner. Där pratar vi om hur vi kan lösa upp de barriärer som finns mellan olika myndigheter för att bättre jobba med unga som behöver stöd. Sen är dagens övningar över och jag går runt på mässan och hinner även vara i Centerns monter.
Lördag. Wilmiamässan hela dagen, många bra samtal, goda förslag och intresserade medborgare som fråga och funderar och jag förklarar och resonerar. Får flera bra förslag vi ska jobba vidare med. Debatt med Jonas från V och Jonas från C, en bra debatt men duktiga debattörer. När dagen när slut så börjar kvällen och den återträff för min klass som gick ut skolan för 30!!! År sedan.
Söndag. Wilmiamässan idag med ömsom sol ömsom storm. En lika givande dag som igår. Bröt ner Vänstern i arm ! Det kändes som ett styrkebesked inför valet. Idag även morsdag där mammorna i familjen får vänta med gratulationerna
Vecka 22 ser ut ungefär såhär: Måndagsmöten som vanligt och sedan träff med Sågen. På kvällen föreläser jag om Makt Kön och Motstånd på Vuxenskolan. Tisdag: Jobbar med uppgift i den utbildning som jag läser vid Handelshögskolan tillsammans med Karl-Johan och Åke där vi jobbar med tillväxtfrågor. Sedan kommer SKL och intervjuar oss utifrån att vi är en liten resurssvag kommun där de ska ta fram förslag på åtgärder för att klara av anpassning av verksamheter, kvalitets och balanskrav. Onsdag är det Tiokommungrupp i Åsele där jag är ordförande, sedan är det Ägarsamråd för Forskningsenheten där jag är ordförande och sedan åker jag till Umeå då det sär regionstyrelse på torsdag och ägarsamråd med Länstrafiken. Stannar kvar i Umeå då det är möte med Länsstyrelsen på fredag omkring migrationsfrågor och arbetsmarknad. Det är tur jag har dottern i stan då jag bor både mysigt och billigt. PÅ söndag Barnens egen dag där jag ska vara med och plurra….brrrr

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.