Mittskandia dag 2

 

Dag 2.
Mickael Malmkvist Nordic Logistic Center Umeå berättar om terminalen som nyss invigts i Umeå. Lastningen är viktig för att få lönsamhet för järnvägstransporter. Det är viktigt att tåget lätt kommer åt terminalen och inte behöver så långt tid för lastningen. Framgångsfaktorer har varit samarbete, standarden dvs modernast möjlig, ett utbud av tjänster och frekvens. Samarbete med Lycksele och Stensele är framgångsfaktorer för framtiden. Vi måste ta bort de lokala skygglapparna och se större för att hantera framtiden. Inlandsbanan har idag för låg bärighet och behöver rustas för att klara tunga tranporter. Både inlandsbanan och tvärbanan måste elektrifieras om man ska kunna köra alla tåg och kunna konkurrera om transporterna. Möjligheterna sitter i att se flera transportslag i samverkan, tåg, bil och tåg kompletterar varandra. www.nlc.se
 
Anne Graf North Sweden berättar först om vad de gör i Bryssel. De hjälper företag, myndigheter och organisationer att bli framgångsrika på den Europeiska arenan. Sen kommer hon in på nya regler från IMO (det är inte ett EU beslut utan ett internationellt beslut) för svavel i fartygsbränslen vilket kommer att ge stora konsekvenser för transporterna i vår region. Kostnaderna kommer att öka för transporterna för industrin, bränslekostnaderna ökar. Det blir bättre för sjöfarten men mer transporter kommer att gå på land utifrån att sjötransporter blir dyrare. Flödena av logistik kommer att förändras. Nu är det en hel del protester mot detta då norra Europa skulle få 35 gånger hårdare krav. Regeringen kräver att det ska vara samma regler i hela Europa vilket även finland kräver. Man hoppas att EU ska driva frågan mot IMO som är de som satt de nya reglerna. Europaforum har gjort skrivelser om detta. www.northsweden.eu
 
Mårten Edberg Region Västerbotten gör en resumé av vad Mittskandia arbetet lett till:
·         Sagavägens upprustning
·         Hattfjelldal -Joesjövägsen rustning
·         Hemavans flygplats
·         Umskarstunneln
·         Riksväg 45 har blivit Europaväg 45 E45
Men! Framgångar förpliktigar till att få till ”verkstad”, dvs att åstadkomma att infrastrukturen ger effekt på tillväxten och utvecklingen.
Region Västerbotten eldar på! Nord-Syd perspektivet Bottniska korridoren och Botniabanan är viktiga delar och Väst – Öst perspektivet där länstransportplanen lyfter fram den satsningen i alla internationella sammanhang. Man pratar nu om att skapa ett projekt mellan Norge Sverige och Finland för att jobba mera med den nordiska logistiska korridoren. Regeringen har spelat in till kommissionen att E12 ska få TEN-T status.
Mårten berättar vidare om tvärbanan, terminalen i Stensele, Dåva företagspark och Umeå hamn. Han tar även upp Inlandsbanan som får ökade möjligheter genom Botniabanan.
Mittskandia jobbat bra och har nått framgångar och måste fortsätta jobba med att utveckla affärskoncept i öst-västlig riktning. Gemensamma standarder, it-lösningar, affärsfördelar etc.
 
Sonja Alice Steen Nordlands Fylke berättar om Nordområdessatsningen. Regeringen har tagit fram en utredning om infrastrukturen i Norge som visar att satsningar på infrastruktur ska ske i norr. Från att ha varit säkerhetspolitiskt område går mot att bli ett energipolitiskt kraftcentrum. Man pratar även om samarbeten med Ryssland med tåg från Kina till Narvik och sedan båt vidare till USA.
Man vill få en botten-up process där medborgarna i de regioner som berörs är delaktiga i arbetet och utvecklingen. Transportnätet över Sverige viktigt att ta med för att få fram till kopplingar i öst-västligt perspektiv. När arbetsgruppen besökte Sverige såg man stor aktivitet i skog, turismen, infrastruktursatsningar i flyg, tåg och vägar samt charterflyg. Nordlands fylkes transportplan ska tas politiskt våren 2013.
Dagen avslutas med en paneldebatt där den sociala sfären med utbildning, strategier för jämställdhet, miljöcertifieringar lyftes fram. Att se vilken enorm potential regionen har och hitta samverkan för allas vinning är grunden för Mittskandia.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.