Maria berättar om vecka 46

Lördagen var både nervös med fix inför kvällens fest, håruppsättningar och långklänning är ju inte everyday outfit precis. Det blev en bra kväll med många glada människor. Jag blev presenterad som den som tog initiativet för 7 år sedan till galan och att vi skulle utse flera än en företagare. Det var kul att få den ihågkomsten och credsen.

Jag presenterade alla kategorier, kriterierna för att kunna vinna och läste upp ett SMS från Maud Olofsson som var inbjuden men inte hade möjlighet att delta. Kungaparter fick vara stand in. Det var viktigt för mig att berätta om vad som ligger bakom utnämningarna, att det är folket som nominerar och att deras nomineringar ligger till grund för val av vinnare. Att Vilhelmina kommun är de som utser den tyngsta posten är även det viktigt att lyfta fram.
 
Söndagen installerade vi farmor och farfar i stugan i Badviken då de ska renovera sin toalett och måste flytta ut ett par veckor. Firar far med morgonfika och min egen pappa får ett gravljus.
 
Måndag är det jobb med mail och serviceplanarbete samt att jag planerar veckans jobb. Kör ner till Umeå på eftermiddagen och träffar Marjet Gustafsson och vi presenterar våra olika projekt och diskuterar var och hur de överlappar varandra. Vi kommer att fortsätta ses för att finna former för samarbete inom region Västerbotten. Har ett möte med några centerpartister på kvällen och sover sen hos Lottakarin o Kristofer.

 Styrgruppen för mitt jobb.

Tisdag:  Åker ner till Länsstyrelsen och samåker därifrån med Länsstyrelsen mfl till Olofsfors. För en träff omkring det Regionala Serviceprogrammet. Där är: Länsstyrelsen, Tillväxtverket, Ica, företagarna, Posten, kommuner, HSO, St, Eco-Oil och Coompanion m fl. Här är mina anteckningar:
 
Per-Ove Bergkvist Tillväxtverkets berättar om hur de jobbar med regional utveckling och då främst tillgänglighet på landsbygd till kommersiell och offentlig service. För ett par år sedan var fokus medborgarnas rätt till livsmedel och drivmedel, idag är det ett annat fokus där fokus ligger på företag och inte bara på medborgare. Detta utifrån ett tillväxtfokus och inte bara ett försörjningsfokus. Tanken är att Länsstyrelser och regionala organ hanterar stödformer för att få butiker, företag, aktörer att förmera sina uppdrag och göra mer för att få en bredare service. Allt från omsorg till snöskottning i butikens försorg liksom offentliga myndigheters servicepunkter. TVV ansvara för  vad Länsstyrelsen kan besluta om i stödformer för kommersiell service, stöd för de regionala serviceprogrammen, samordning nationellt och för programmet för lokala servicelösningar.
 
I dagens stödordning så kan inte stöd ges till livsmedel som inte säljs av en livsmedelsföretagare, det måste till en ändring för att även andra aktörer och företag ska kunna sälja mat och söka stöd.
 
Butiken som utvecklings nod genom att öka attraktiviteten att bedriva näringsverksamhet, stödja en levande landsbygd ökad turism och få ett attraktivt boende. Det handlar om två saker:
·         Köptrohet, från kommuner, besökare, befolkning
·         Samverkanslösningar, samordna flera serviceslag från kommuner och offentliga aktörer
 
Om inte skapas utflyttning, minskad attraktivitet, minskad turism, svårigheter att driva företag.
 
Skapande av arbetstillfällen och möjligheter att bo och verka ger förutsättningar för service.
 
Varubussarna försvann eftersom det fanns små butiken i byarna, nu är förutsättningarna annorlunda.
 
TVV har förlängt projekttiden för Lokala Servicelösningar förhoppningsvis tom 2013. TVV söker projekt som testar nya eller vidareutvecklar befintliga servicelösningar. De beviljar projekt som utmynnar i hållbara lösningar över tid, tillgodoser näringslivets behov, har en kommunal medverkan, koppling måste finnas till de regionala serviceprogrammen och övrigt tillväxtarbete, hållbarhet ska vara vägledande och kunskapen ska vara generaliserbar.
 
Upphandling är ett område som måste hanteras på ett sätt som ger möjligheter till lokala livsmedelsleverantörer att vara med på banan. Många kommuner går enbart på billigaste pris vilket är förödande för den lokala ekonomin. Att dela upp transporter och varor, att göra mindre upphandlingar och att ställa lokala kriterier är sätt att hantera dessa frågor. Ett projekt pågår omkring detta i Säffle. Man kommer även att utbilda i upphandling i länet under hösten 2011 under 6 olika moment för kommuner och företag. I Malå pågår ett projekt för att få butiker att även erbjuda äldreomsorg för att klara av både överlevnad i butiken men främst en åldrande befolknings behov.
 
Gunilla Hedman Länsstyrelsen berättar om det arbete som pågår i länet och vilka stöd som beviljats för enskilda företag. Hon visar på vilka mål som finns för projekt samt vilka ansökningar och projekt som pågår. Det finns flera exempel på projekt i länet som handlar om servicelösningar. Skellefteå tex som har 200 byar och 5 byabutiker, där tittar man på andra lösningar på landsbygden för framtida service.
 
Adisak Namuang Länsstyrelsen berättar om grundläggande betaltjänster som är att ta ut kontanter, betala räkningar och sätta in handkassor för företag. Lantbrevbärarna hanterade dessa tjänster tidigare. Post o Telestyrelsen har upphandlat tre tjänster där ICA och kuponginlösen fick uppdraget där brevgiro är en del och utsträckt service till familjer där alla är över 80 år eller har funktionsnedsättning, då får man posten fram till dörren. Man upphandlade inte kontanthanteringen. Äldre idag betalar via bankgiro men de tar ofta ut kontanter och förvarar hemma vilket ökar rånrisken. Brevgiro är för dyrt och för svårt. Äldre känner inte till vilka servicelösningar som finns.
Företag behåller dagskassor hemma, sätter in mer sällan och pratar inte om problemet för att hemlighålla pga rånrisk. De flesta medborgare kan sköta kontanthanteringen på ett bra sätt men flera har problem. Äldre, funktionshindrade, glesbygdsbor, företag på små orter. Den upphandling som gjordes täcker inte alla människors behov.
 
Servicepunkter med datorer för fjärrtjänster är ett sätt att öka tillgängligheten till service och banktjänster. Dalarna ligger långt fram med servicefrågorna med tydliga ansvarsområden.
 
Gunilla Hedman berättar vidare att Länsstyrelsen funderar på att ta fram GIS för landsbygdsbutiker och drivmedel och vi för fram att de bygger upp systemet så att man även kan lägga in transporter och andra servicenät.
Vi diskuterar hur kommuner måste ta ansvar för att lägga ut tjänster och service till lokala bya företag som lanthandlare för att få bättre underlag för dessa att klara av att behålla servicen till medborgarna.
 
Anders Kling Nordmaling berättar om deras arbete för att skapa lokala servicepunkter. Lokala handlare erbjuds att vara servicepunkt mot en kommunal ersättning utifrån verksamhet. Man ska ha café, dator och internet uppkoppling, information från kommunen, myndigheter och företag, hemsändning och lokala aktiviteter för byn varje år. Man får för detta 50 000 kr per år från kommunen för att man gör detta. Man gör detta för att behålla servicen på landsbygden, få en social träffpunkt, attraktivitet, turisminformation, öka sammanhållningen och få en levande landsbygd.
 
Man diskuterar inköpsresor samordnade till servicepunkten, Servicebuss, besök vid servicepunkterna från offentlig service som läkare, Arbetsförmedling etc. Kommunen som drivit arbetet som projekt bör finna former för att behålla drivkraften, motorn och för att hålla samman servicepunkterna och utveckla dem vidare.
Vem tar ansvar för att peka ut de butikerna som är långsiktigt hållbara?
 
Onsdag: Är med på en föreläsning om project management. PMI Program and portfolio management KG Lundqvist.KG presents his background as a project manager in different companies and organizations. Project management institute started 1969 in Idaho and works all over the world. It’s a non profit association and based on members- To e a member it takes both knowledge and experience for at least 5 years. As a member you take part of research, standards, career development etc. It’s a number f standards for project management in industry and different certifications of standards, PMI works with some of them as CAPM, PMI-SP, Pmp and PMI_RMSP. 20 % of the global economy is in projects. They offer advanced tools for team leadership, seminars, e-learning. It costs 200 kr/year. But the certificate costs 150 US Dollar. Se: WWW.pmi-se.org/academia
 
Jobbar sen på regionförbundet en stund och blir fotad av Mediecenter och pratar med dess chef om kommunikationslösningar. Får tips som jag kontaktar om kommunikationsplanen och dess förverkligande. Har en träff med Gunilla och Eivor på Länsstyrelsen omkring hur vi får effekt av projektet och arbetet för det regionala serviceprogrammet. Vi har en think tank och det känns som om vi har god nytta av varandra. Sedan träffar jag Ville Limponio Designhögskola /Uminova där vi funderar på hur service ska designas för olika målgrupper och hur modeller av service skulle kunna se ut. Jag vill ha med dem den 13 januari för att få till ett bra innovativt möte med inspel  för modellandet.
 
Sedan till Länsstyrelsen igen för att vara med på en kväll på residenset med framstående kvinnor i länet, för innovativa system och nya sätt att tänka.
 
Jantejägaren i Nordmaling Julia Pehrsson och Malin Lindberg forskare vid Luleå tekniska Universitet berättar om sin forskning om kluster, innovationssystem och nätverk. Vilka normer och vilka villkor finns som tillåts för att driva utvecklingsarbeten i vårt län?
 
Branscher och näringar som gagnas av de statliga och nationella satsningarna är ofta informella och manligt dominerade. De nya nätverken är alternativa plattformar för de som vill förverklig sina idéer. Kvinnor och män driver företag i olika branscher och i olika omfattning. De satsningar som finns i samhället är anpassade utifrån den manliga normen för vilka branscher som anses skapa tillväxt. Inom kluster oh innovationssystem så är det så att de manliga nätverken räknas in men de kvinnliga nätverken ”BARA” ses som nätverk och inte som kluster eller innovationssystem. Även rådgivningen är manligt könad då dess erfarenheter kommer från näringar som är manligt dominerade. Få rådgivare har erfarenhet av nya tjänstenäringar upplevelse och organisatoriska tjänsteföretag. Därför är de kvinnliga nätverken de som ger stöd och råd för de som vill igång med företag och har företagsidéer som inte passar in i de gängse sammanhangen. Affärsrådgivning måste vara möjlighetsinriktad och inte söka efter brister då dessa brister handlar om rådgivarens norm och den enskilde företagarens drivkrafter. Kvinnor dominerar i service, hälsa och wellness branschen där många små företag ligger bakom tillväxten men ändå ligger makten för stöd och för tillväxtpolitiken hos mest män.
 
I Västerbotten så är kluster och innovationssystem gruv, skog och gis. Dvs inga näringar där kvinnor dominerar. Vilka tillåts dominera i vad som ses som tillväxtsektorer?
 
Slutsats: De ekonomiska resurser som delas ut via tillväxtpolitiken går till män! Skulle kvinnors nätverk kunna ses som en remissinstans för tillväxtpolitiska satsningar?
Vem gynnas? Vem missgynnas? Är två frågor man kan ställa i alla sammanhang och även i mitt arbete.
 
Diskussion under kvällen: Upphandlingssystemet är ett hinder för små företag där ett anbudsförfarande av ett fast pris där man konkurrerar med kvalitet istället med pris är ett sätt att hantera upphandling. Man kan ackreditera företag och certifiera dem för att leverera till kommunen där medborgarnas själva väljer vilka de vill ha som utförare. Det är ett sätt att öka möjligheterna för små företag att klara av en liten marknad. Som små företag på landsbygd som då ges möjlighet att öka i omsättning och skapa tillväxt. Det handlar om de som gör upphandlingar som måste vara strategiska och fundera på hur man upphandlar från kommuner.
 
Spelreglerna ska sättas upp för att avgöra om små företag ska kunna finnas på landsbygd. Detta gäller även för kvinnodominerade branscher där kommuner måste öppna upp och handla upp tjänster där medborgaren får välja utförare. Exempelvisar att detta ökar kvinnors möjligheter att starta och driva företag. Flera kommuner har även visat att man ökar kvalitén. Inom hemtjänst så handlar inte kommunerna utan varje enskild kund/brukare köper av de företag man själv väljer, då behövs ingen upphandling.
 
Torsdag Träffar Anki Ecker chef vid Posten Umeå som ska dra igång ett arbete för att utveckla nya servicelösningar i sin bransch och kanhända öka lantbrevbärarnas tjänster i några kommuner. Vi diskuterar hur de båda projekten överlappar varandra och kommer fram till att vi ska samarbeta och försöka hitta gemensamma lösningar och dra nytta av varandras projekt.
 
Sedan träff med Helena på  Länsbygderådet för att prata om att effektuera kommunikationsplanen. Vi pratar om den vecka som gått och alla de inspel som givits och funderar mera på det interaktiva, nya tekniker och nya sätt att skapa attraktivitet på landsbygd för nya grupper. Nya människor som blir intresserade av tekniken lockas till vårt jobb hoppas vi.
 
 Pratar med Roland Lexen om en dag i januari istället för i december och jag ska lägga upp en plan för den dagen. Pratar på väg hem i bilen med Anders Skum Ammarsnäs om deras affärside och med Malin Lindberg om innovationer och ny teknik.
 
Fredag: Efter otrligt intensiva och givande dagar så är det en del som ska göras, mängder av kontakter och inspel ska sorteras och många samtal ska ringas. Det är så givande och kul och jag är upplyft av detta intressanta och givande arbete. Kontaktar, Bilfrakt, Arena för tillväxt, kommunchefen, Svensk Internetform, Datakompisen, Hela Sverige ska leva, Vilhelmina norra sameby, Maris Livs om reportage, skriver fakturaunderlag för fakturering till alla kommunerna, söker innovationsansvarig vid Umeå universitet samhällsbyggnad utan resultat, gör planering för den 13 januari,  mailar och redovisar veckan.
 
Sen iväg på Italien night på Hotell Wilhelmina med familjen.
Så skönt med helg!
 
Nästa vecka ska jag vara i Åsele på måndags förmiddag för ett möte med Mittskandia sen kommer Britt Flinkfält –Jansson som är kommunalråd i Arjeplog för att sitta i soffan och dela erfarenheter om livet och verkligheten innan vi ska åka till Strömsund för att slutföra vår Universitetskurs Sektorsövergripande tillväxtarbete där jag studerat kriterier för samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Torsdag jobbar jag på kontoret eller i Umeå beroende på hur långt vi nått med kommunikationsplattformen. Fredag så jobbar jag på kontoret, tror jag….och sen är det ADVENT!!!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.