Aneby kommun

Jag ska berätta om hur Aneby kommunjobbat för att bli en bättre kommun efter att ha lyssnat på Veronica Åberg som berättar om den resa som hennes kommun gjort. Alla kommuner ha samma uppdrag och lagstiftning oavsett om de är små eller stor där de små gör det med så mycket mindre resurser. I småkommuner finns inga specialister. Aneby kommun har 6400 invånare, befolkningen minskar, det är en pendlingskommun, kommunen har 500 anställda varav 25 är chefer. Skattesatsen är på 21,83 men den ska höjas med 40 öre pga ökade behov inom omsorgen. Alliansen har majoritet och man har en budget på 280 miljoner 2010.

 
2000 började deras resa då ekonomin var i fritt fall och den negativa trenden var tvungen att vändas. En kraftsamling från både anställda och politik krävdes. Man prioriterade att jobba för att få ekonomin i balans. Metoden var att inte förklara utan man var tvungen att vidta åtgärder med helhetssyn och samverkan som ledstjärnor.
Man avskaffade nämnderna och anpassade kommunorganisationen utifrån politiken som organiserades om.   Administrativa rutiner anpassades. Man minskade antalet politiker radikalt och man hade ett nyval. Idag har man kommunfullmäktige med 35 ledamöter där man har medborgardialoggrupper i strategiska frågor. Det har dock inte fungerat då det blivit här och nu frågor istället för de långsiktiga frågorna. Sen finns en utökad kommunstyrelse med 15 ledamöter och en tillsynsnämnd, valnämnd och tre stycken beredningsutskott till KS. Till detta har man bolag för miljö& vatten, bostadsstiftelse och en stiftelse för Åsens by som är et kulturreservat.
Man kommer att ta bort rådslagsgrupperna och inför istället fasta samrådsorgan för bygdeutveckling, äldre, handikappade och folkhälsa.
 
Kommunstyrelsen är ansvariga för det mesta i kommunen och måste se alla sektorer det blir ett naturligt sektorsövergripande arbete. Budgetberedningen arbetas fram via balanserade styrkort och bokslut. Man har förtydligat gränsdragningen mellan politikens ansvarsområden och tjänstemännens där chefernas ansvar för styrning och ledning förstärkts. Politiken hade en tendens att vara inne och pilla i verksamhetsfrågor vilket blev ett bekymmer. Kommunchef och kommunalråd är ledamöter i näringslivsbolaget och föreningarna äger samtliga fritidsanläggningar.
Vid fullmäktige har man en tematimme där olika utvecklingsarbeten presenteras där medborgarna är med och diskuterar. Under kommunchefen ligger 4 avdelningar; Kommunservice & beslutsstöd, Sociala frågor, Barn& utbildning samt Samhällsbyggnad.
 
Hon visar på deras styrmodell som bygger på balanserade styrkort samt på den strategiska plan som de tagit fram utifrån dessa. Mycket enkla och goda som exempel för hur vi själva kan utveckla och förbättra struktur, ordning och reda och få tydlighet hur vi använder de resurser som vi har och hur vi utvecklar och förbättrar våra verksamheter för att medborgarna ska få så bra som möjligt.
 
Deras erfarenheter är att man blivit mer effektiva och förbättrat samarbetet och fått en helhetssyn. Vill man lägga till något så måste man ta bort något annat, man kan inte äska medel, man måste ta ansvar både som chef, anställd och som politiker. Man har blivit mycket tydligare i både hur årets planering ser ut och vilket ansvar som ligger vart. Förutsättningarna för att styra och leda har blivit tydligare mellan politikens ansvar och verksamheternas ansvar. Man har 4,3 % administrativa tjänster och räknar man till cheferna så hamnar man på 9,1 %. Det finns ingen risk för demokratiunderskott, det handlar mer om tillgänglighet, man vet ändå vilken man ska gå till och att det finns en direkt demokrati i KF. Radion har tittat på detta och sett att man inte skiljer sig från andra då det gäller demokrati.
 
Jag tycker att detta var ett exempel Vilhelmina kan lära mycket av då kommunen måste hitta nya former för att producera service på ett effektivt sätt till medborgarna och samla alla krafter som finns för att Vilhelmina kommun ska ligga i nivå med liknande kommuner som vi jämför oss med.
 
 

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.