Tryggare ålderdom för alla , även i Vilehlmina!

I veckan har regeringen presenterat en strategi frö äldreomsorgen, en strategi som gör det bättre för Vilhelminas äldre att få känna sig trygga med att bli gammal. Alla kommuner ska bli skyldiga att erbjuda plats i ett trygghetsboende – en äldreboendegaranti – för alla som är över 85 år och har beviljats hemtjänst. Det betyder att ingen ska behöva bo hemma, vara rädd och orolig för att vara ensam.

Alla kommuner ges möjlighet att erbjuda trygghetsboende eller särskilt boende utan biståndsbedömning. Det är bra det betyder att fler äldreboenden kan öppna och fler kan starta äldreomsorgsföretag även hos oss. Detta då ett krav införs på kommunerna att tillhandahålla valfrihet för äldre. En nationell demensplan tas fram i syfte att bidra med ökade kunskaper. En förlängning av omvårdnadslyftet för äldreomsorgens personal och fortsättning av ledarskapsutbildningen för chefer inom äldreomsorgen.

Bra förslag som gör det bättre för Vilhelminas äldre.
Här nedan kan du läsa mer om förslagen.

1. Inför en äldreboendegaranti
Alla kommuner blir skyldiga att erbjuda plats i ett trygghetsboende för dem som är över 85 år och har beviljats hemtjänst. För att säkerställa att det finns boendeplatser för dem som har behov av det förlängs och förstärks investeringsstödet.
Genom förbättrade möjligheter och en ny skyldighet för kommunerna att erbjuda plats i trygghetsboenden minskar otryggheten för äldre som undrar om det kommer att finnas plats för dem den dag de behöver flytta till ett äldreboende. Det ökar också drivkraften för kommuner att ha bra hemtjänst och satsa mer på trygghetsboenden.
Äldreboendegarantins utformning kommer att utredas och kan träda i kraft tidigast 1 januari 2017.
2. Erbjuda trygghetsboende eller särskilt boende utan biståndsbedömning
Kommuner har prövat olika modeller för så kallad förenklad biståndsbedömning. Men rättsläget är oklart och Socialstyrelsen har som ansvarig tillsynsmyndighet riktat kritik mot hur modellerna har fungerat. Av denna anledning vill Alliansregeringen se över och ta bort de lagliga hinder som begränsar kommuners möjlighet att, på frivillig väg, utan biståndsbedömning bevilja olika typer av insatser.
3. Inför krav på kommunerna att erbjuda valfrihet
Vi vill införa ett krav på kommunerna att tillhandahålla valfrihet för äldre. Det kan ske antingen genom upphandling, ramavtal eller Lag om valfrihetssystem(LOV). Ökade valmöjligheter gör att det går att välja bort de utövare som uppvisar brister eller otillräcklig kvalitetet i sin verksamhet och stärker människors egenmakt. Det är inte rimligt att kommuner ska kunna neka äldre valfrihet.
Vi välkomnar också att det växer fram alternativ, med äldreomsorg inriktad på exempelvis särskilda diagnoser, språkgrupper eller med HBTQ-kompetens. Vi vill under nästa mandatperiod fortsätta att utveckla valfriheten på områden där den i dag är starkt begränsad för den som behöver omsorg, men självklar för andra. Det gäller till exempel rätten att välja mat eller färdtjänst.

4. Nationell demensplan
Vi vill ta fram en nationell demensplan i syfte att bidra till att främja ökade kunskaper om demenssjukdomar och spridningen av kunskaperna. Den ska dessutom bidra till en effektivare användning av befintliga resurser genom forskningssamarbeten, framtagande och spridning av bättre verktyg för arbetet vid till exempel utredning och diagnostik, i vård och omsorg eller för stöd till anhöriga.
En välfungerande demensvård är därför en grundförutsättning för en fungerande äldreomsorg. Detta kräver i sin tur kompetent, välutbildad och välmotiverad personal. Forskning på demensområdet har visat att relationen till vårdpersonalen är bland det allra viktigaste i vården av demenssjuka. Därför bör medarbetarna i vård och omsorg ges både tid och resurser och specifik kunskap om demenssjukdomar för att de ska kunna skapa en så bra demensvård som möjligt.
5. Stärk medarbetarna och ledarskapet i äldreomsorgen
Vi vill förlänga omvårdnadslyftet för att fortsätta stärka kompetensen bland personal inom äldreomsorgen. Vi vill också fortsätta ledarskapsutbildningen för chefer i äldreomsorgen. Vi i Alliansen är tydliga med att det är medarbetarna och de verksamhetsnära cheferna som bäst vet hur verksamheten ska bedrivas och vad som behöver prioriteras lokalt.
Arbete inom äldreomsorgen behöver bli mer attraktivt för att säkerställa att det även framöver finns kvalificerad personal som väljer att stanna längre på samma arbetsplats. På så sätt tillvaratas erfarenhet och kunskap.
Ett gott ledarskap är viktigt för att öka motivationen och locka fler till äldreomsorgen. Alliansregeringen har tagit initiativ till en ledarskapssatsning som varit mycket efterfrågad. Vi vill nu ge fler chefer chansen att utbilda sig för att på så sätt skapa en bättre arbetsmiljö och för att öka attraktionskraften.

2 kommentarer

  1. Karl-Gustav Sjöström

    Kommunerna kan redan nu låta folk flytta in i särskilt boende utan biståndsbedömning. För det behövs inga särskilda insatser fån Alliansen och heller ingen ändring i socialtjänstlagen.

    • Maria Kristoffersson (inläggsförfattare)

      Menar du att kommunerna inte gör biståndsbedömningar för att äldre ska få komma in i ett boende? Det är inte mi erfarenhet. Det kanske kan men det praktiseras inte.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.