Fler privatpersoner utsätts för brott

Av , , Bli först att kommentera 12

Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade förra veckan en delrapport av Nationella trygghetsundersökningen (NTU). I rapporten kan vi bl.a. läsa att utsattheten för bedrägerier, sexualbrott och trakasserier har ökat. På område efter område går utvecklingen åt fel håll. Andelen som uppger att de utsatts för det som kallas brott mot enskild person ligger på den högsta nivån sedan mätningarna startade 2006. Den här utvecklingen måste hejdas – kampen för lag och ordning i Sverige måste högre upp på den politiska dagordningen!

En av Moderaternas viktigaste uppgifter är att säkra tryggheten för våra medborgare. Vi ska ha fler poliser, skärpa straffen och alltid stå på brottsoffrens sida. Många viktiga beslut i denna riktning togs på vår arbetsstämma i Örebro. Fler poliser med högre lön och bättre arbetsvillkor. Hela rättskedjan måste stärkas. Hårdare straff för en rad brott. Listan kan göras lång på moderata förslag för att bekämpa kriminaliteten i vårt land.

Bl.a. beslutades att partiet ska driva frågan om att avskaffa “ungdomsrabatten” vid utdömande av straff. Idag finns det kopplat till straffskalan en ”ungdomsrabatt” för gärningsmän som är 18-21 år. Den borde ju snarast avskaffas, vilket jag argumenterat för under lång tid. Hittade bl.a. en insändare som jag skrev i augusti år 2000 om det här, och dessvärre finns denna principiellt felaktiga rabatt kvar 17 år efter att jag debatterade om det i lokaltidningarna. En grov misshandel eller våldtäkt blir inte mindre allvarlig bara för att gärningsmannen exempelvis är 20 år istället för 22. Självklart ska myndiga personer ta konsekvenserna av sitt agerande. Man ska inte komma undan med betydligt lägre straff, som man tyvärr gör idag. En 18-åring har i regel fått sin strafftid halverad.

Men brottet är ju lika allvarligt, och det gäller personer som är myndiga. En 18-åring kan mycket väl redan vara inne i en djupt kriminell livsstil, ha gjort sig skyldig till återkommande grova brott och vara en rejäl fara för sin omgivning. Varför ska denne då få halverat straff jämfört med den fyra år äldre kompisen som gjort sig skyldig till samma brott? Likaså är ”mängdrabatten” för brott något som måste bort.

Sverige har en nationell polis- och trygghetskris. Låt oss ändra på detta! Det är samhällets skyldighet att i första hand skydda de laglydiga medborgarna mot dem som med våld vill förstöra och skada. Hederliga människor ska kunna röra sig tryggt ute, medan kriminella ska sitta inne bakom lås och bom.

Umeå kommun måste bli en bättre arbetsgivare

Av , , Bli först att kommentera 16

Umeå kommun måste bli en bättre arbetsgivare. Sedan 2011 ökar exempelvis sjukfrånvaron bland vår personal. Den trenden måste vändas.Sveriges Kommuner och Landsting har pekat ut nio strategier för att klara kompetensförsörjningen, och här finns naturligtvis mycket att göra även inom Umeå kommun: Använd kompetens rätt, bredda rekryteringen, låt fler jobba mer, förläng arbetslivet, visa på karriärmöjligheter, skapa engagemang, nyttja tekniken, marknadsför jobben, underlätta lönekarriär.

En viktig del i kommunens attraktivitet är att vara en modern och god arbetsgivare. Umeå kommun står inför stora rekryteringsbehov. Kompetensförsörjningen är en utmaning. Umeå har förvisso bättre förutsättningar än många andra kommuner: vi har en bred arbetsmarknad, ett stort utbud av utbildningar, en positiv befolkningsutveckling och goda pendlingsmöjligheter.

Sedan 2011 ökar sjukskrivningarna hos de anställda inom Umeå kommun, och vi ligger numera återigen över snittet bland kommunerna i landet. Vid senaste tertialen 2017 låg sjukfrånvaron på sju procent. Även här är det förenat med stora kostnader: för 2016 ca 75 miljoner kr i direkta kostnader (sjuklönekostnader, arbetsgivaravgifter, företagshälsovård, rehabiliteringskostnader m.m.) och räknar vi in de indirekta kostnaderna (kostnad för ersättare, mertid, övertid, vikarie, produktionsstörningar, förseningar, kvalitetsbortfall, kvalitetsbristkostnader m.m.) lär det enligt förvaltningen kunna bli upp emot det dubbla per år.

Faktorer som enligt forskningen påverkar hälsan negativt är små möjligheter att påverka arbetssituationen kombinerat med höga krav och bristande stöd i arbetet. Likaså obalans mellan ansträngning och belöning samt rollkonflikter. Ledarskapets betydelse och ansvar, på olika nivåer i kommunen, kan därför inte tillräckligt understrykas och måste särskilt uppmärksammas under kommande år. En strävan måste vara att få mer självbestämmande för personalen ute i verksamheten, så att de bättre kan styra över sin arbetssituation. God kontroll och rättvisa ger enligt forskningen minskad risk för sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa.

Bildandet av intraprenader och personalkooperativ för att öka frihetsgraden för de anställda är något som skall uppmuntras. Umeå kommun är Umeås största arbetsgivare och krafttag måste tas för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron. Tydlig ledning i en rimligt stor organisation kommer att minska sjukfrånvaron. Att återgå till ett system med flera olika förvaltningar underlättar detta arbete, då organisationen inte blir lika hierarkiskt uppbyggd som den är idag.

Som en del i att vara en modern arbetsgivare, och samtidigt minska sjuktalen, vill vi moerater att all personal ska ges möjlighet att träna på arbetstid. Inom Umeå kommun har redan flera kommunala bolag insett fördelarna med detta. Bland de kommunala bolag som erbjuder möjligheten till träning på arbetstid för sina anställda finns Umeå Energi AB, VAKIN, AB Bostaden, UPAB och Dåva Deponi och Avfallscenter. Sjukfrånvaron är betydligt lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med de anställda inom den kommunala förvaltningen. År 2010 avskaffade Umeå kommun friskvårdstimmen för de anställda inom förvaltningen. Det var ett misstag. Den moderata motionen om friskvårdstimme är snart på väg upp till beslut i fullmäktige, efter att ha blivit återremitterad tidigare.

Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på: arbetsgivaren som får lägre kostnader för sjukfrånvaro och den enskilde i formen av ett friskare liv. Fysisk aktivitet på arbetstid är positivt för hälsan. Detta finns som ovan beskrivet redan hos vissa av våra kommunala bolag, men bör gälla alla anställda inom Umeå kommun. Sedan kan det variera hur detta organiseras på de olika arbetsplatserna, det handlar ju om att anpassa scheman och annat. Anställda i Täby kommun har t.ex. från och med år 2005 möjlighet till en friskvårdstimme per vecka på betald arbetstid. Ansvarig chef fattar beslut om exakt hur det ska lösas utifrån verksamhetens behov. Det minskar sjukfrånvaron och ökar produktiviteten.

Jämställdhet och lika möjligheter är viktigt för att alla ska ha samma möjligheter till fria livsval. Alla ska behandlas lika oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, religiös uppfattning eller funktionsnedsättning. Lika lön för lika arbete ska vara självklart. Arbeten som bedöms som likvärdiga ska ha samma lönenivåer utan könsskillnader. Det är viktigt att arbetsmarknaden i Umeå öppnas upp för fler arbetsgivare, särskild inom den offentliga sektorn. De som jobbar inom traditionella kvinnoyrken har idag för få arbetsgivare att välja mellan – vanligtvis en eller möjligen två.

Här finns det en stor potential för utveckling under den kommande perioden. De norra delarna av vårt land har länge haft problem med att lyckas attrahera kvinnor i samma utsträckning som städerna i södra Sverige. Det är ingen nyhet att arbetsmarknaden för kvinnor i norra Sverige därtill är kraftigt orienterad mot offentlig sektor. Här behövs en förnyelse av arbetslivet med fler val av olika arbetsgivare för att göra Umeå och vår region mer intressant.

Handla lokalproducerat!

Av , , Bli först att kommentera 8

För snart ett år sedan antog Umeå kommun en ny upphandlingspolicy. Ambitionen från Moderaterna i Umeå var att upphandlingspolicyn skulle utformas, så att det blev enklare att upphandla lokalproducerad mat. Denna fråga har genom åren diskuterats mycket inte minst runt om i Västerbottens kommuner. Svenska företag med djurhållning har en tuff konkurrenssituation, där andra länder har lägre krav på djurskydd och annat. I vårt land serveras dagligen flera miljoner måltider i offentlig regi. I Umeå hade vi sedan tidigare haft en upphandlingspolicy, där vi skulle eftersträva delade upphandlingar för att underlätta för mindre företag att vara med. Detta finns även i den policy som antogs förra året.

Moderaternas fick i december 2016 igenom ett tilläggsyrkande till förslaget till upphandlingspolicy, om att djurskyddskrav motsvarande svensk lagstiftning skulle ställas vid livsmedelsupphandlingar. Övriga partier gav sitt stöd till det tillägget. Varor och tjänster som den offentliga sektorn köper ska ha en sådan kvalitet att de ligger i nivå med kraven i svensk lagstiftning, till exempel svenska miljö- och djuromsorgsregler.

I vårt län finns det goda förutsättningar att producera ännu mer livsmedel än vad som görs idag, och jordbruket har en mycket viktig roll för en levande landsbygd. Vi ser dessvärre en allvarlig trend med färre och färre företag med djurhållning, såväl på nationell nivå som regionalt i Västerbotten.

De är viktiga företag och spelar en viktig roll för sysselsättningen, men de blir som sagt färre. Inte minst konkurrerar de med motsvarande företag från andra länder, där man har betydligt lägre krav på djurskydd och annat vilket gör prisbilden svår. En ökad produktion – oavsett om det är exempelvis mjölkproduktion eller köttproduktion – skulle kunna skapa många nya jobb.

Vi kan alla göra en insats genom att välja lokalproducerat i den mån det finns i våra affärer eller åtminstone svenskt. Därmed gör vi en insats för våra egna jordbruksnäringar och inte minst för att stötta en djurhållning som sker med respekt för djuren.

Jordbruket har en nyckelroll för en levande landsbygd. Genom ditt aktiva val i butiken, och ute på våra restauranger för den delen – liksom vid offentliga upphandlingar – kan vi främja en livsmedelsproduktion som tar hänsyn till både djuren, miljön och folkhälsan.

Sociala medier inför valet

Av , , Bli först att kommentera 8

 

Med ny teknologi förändras förutsättningarna och möjligheterna på en rad områden. Så har det varit genom historien, och så kommer det också att fortsätta. Helt uppenbart i en allt högre takt. Detta märks också på möjligheterna att kommunicera.

Det spekuleras mycket om sociala medier kopplat till valrörelsen. Självklart kommer de att spela roll och med all sannolikhet mer i kommande än i tidigare valrörelser. Sociala medier möjliggör en kommunikation som man bara kunde drömma om förr i tiden. Samtidigt har myntet såklart två sidor. Tyvärr. Förekomsten av hot och trakasserier ökar och blir ett allt större problem. Därför hoppas jag att lagstiftningen skärps snabbt, så att det blir lättare att lagföra de ljusskygga individer som ägnar sig åt sådant.

Men vad man än tycker om sociala medier – det finns både plus och minus – så kommer det att vara en betydelsefull arena i den politiska debatten och inte minst under valrörelsen. Folkbladet gjorde innan sommaren en sammanställning över politikernas genomslag i Västerbotten på sociala medier. Jag har ganska många som följer mig på sociala medier, men jag hoppas naturligtvis att ännu fler väljer att följa vad jag gör. Såväl på min blogg som på instagram, twitter, snapchat etc.

Så jag upprepar vad jag brukar skriva med jämna mellanrum: följ mig gärna på sociala medier!

Värna valfriheten inom skolan!

Av , , 1 kommentar 9

Värna valfriheten inom skolan! Innan sommaren presenterade SVT en opinionsundersökning från Novus som visade att en majoritet av befolkningen anser att det är viktigt eller mycket viktigt att få välja sina barns skola. Bara 15 procent anser att det är ganska eller mycket oviktigt.

Då blir man ju mörkrädd när man den gånga veckan hörde Stockholms högste skolpolitiker Olle Burell (S) säga ”Jag skulle vilja förbjuda aktiebolag från att driva skolverksamhet, grundskoleverksamhet.”

Oerhört många elever runt om i landet går i skolor, som skulle tvingas stänga igen om det här socialistiska synsättet fick genomslag.

Faktum är att endast 12 procent av väljarna ser vinstförbud för friskolor som en av de tre viktigaste faktorerna för att skolan ska utvecklas åt rätt håll (IPSOS). 7 av 10 instämmer helt och hållet i påståendet ”Ställ kvalitetskrav på alla skolor, oavsett om skolan drivs av en kommun, ett företag eller en stiftelse, och låt kontrollen av kvalitet bestämma vilka skolor som får finnas”.

De tre faktorer för en bättre skola som får starkast stöd är:

 • Att elever kan få extra stöd när de behöver.
 • Fler kompetenta lärare.
 • Bättre ordning i klassrummet.

Bland S-väljare är det endast 15 procent som ser vinstförbud för friskolor, som en av de viktigaste faktorerna för att skolan ska utvecklas åt rätt håll. Socialdemokraterna borde sluta gå i Vänsterpartiets ledband. Valfrihet för föräldrar och elever är något som är positivt!

Valfriheten i skolan ska värnas. Det viktiga är ju inte vem som är huvudman för en skola – det viktiga är hög kvalitet. Att få välja skola och förskola skapar trygghet. Tidigare undersökningar har pekat på att 3 av 4 föräldrar och elever anser det vara positivt att kunna välja skola. Tydligt är i alla fall att det finns ett överväldigande stöd för det fria skolvalet.

Så vill du se fortsatt valfrihet inom välfärden, så är en röst på Moderaterna i valet 2018 garanten för det.

Moderaterna – ett stabilt alternativ i Umeåpolitiken!

Av , , 1 kommentar 14

Just nu stormar det betänkligt i flera partier i Umeå. Det allra senaste är Socialdemokraternas samarbetspartner Miljöpartiet, där nu MP:s riksorganisation helt sonika har gått in och oväntat tagit över verksamheten. Ett unikt förfaringssätt. Jag har dock ingen insyn eller kunskap i vad som är rätt eller fel i det avseendet. Men nog höjer man på ögonbrynen över vad som händer. Vad som händer inom Socialdemokraterna i Umeå vet vi, kanske, på söndag kväll. Dramatik inom flera partier således.

Vi moderater fortsätter att jobba med sakpolitiken i Umeå. Vi är ett stabilt och enat lag. Vi är överens om tagen inför valet 2018, vi är överens om laguppställningen i partiet och har nytt rekord i antalet kandidater på vår valsedel. Att opinionssiffrorna nu har vänt uppåt ger naturligtvis lite extra energi inför de kommande tio månaderna.

Vi har 51 kandidater på vår moderata valsedel i Umeå. Det är vår gemensamma uppgift att visa väl­jarna att Moderaterna är ett parti att räkna med. Att Moderaterna är ett parti som står för sina värde­ringar, att Moderaterna är ett parti som man kan lita på. Vi lovar inte allt åt alla, men vi håller vad vi lovar. Vi är pragmatiska, men gör allt för att få så stort genomslag som möjligt för vår moderata politik. Såklart.

Mycket av den offentliga debatten i Umeå präglas av högt tonläge och hårda anklagelser till höger och vänster. Inte minst såg vi detta i debatten om AB Bostaden nyligen. Anklagelser om ”odemokratiskt”, ”mygel” etc etc. Jag kan bara konstatera att vi moderater står rakryggade i den debatten liksom i övriga diskussioner i Umeå. Vi har gått till val på att avyttra delar av AB Bostadens bestånd, val efter val. Äntligen har vi lyckats få med oss socialdemokraterna på den linjen, även om de hade en annan uppfattning inför valet 2014. Men det är positivt att de kan vara så pragmatiska i detta fall att de lyssnade till sakargument.

Moderaterna är den politiska kraft som tydligt står upp för ett växande Umeå. I tio års tid har vi lagt en gemensam budget tillsammans med övriga Allianspartier. Det här var andra året i rad som vi gick vi fram med fyra olika budgetförslag, så att respektive parti tydligare ska kunna lyfta fram sina hjärtefrågor. Avsikten är att återkomma år 2018 med såväl gemensamt budgetförslag som gemensamt valmanifest.

Vi moderater inser vikten av fortsatt tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig tillväxt. Vår välfärd är beroende av detta. Självklart måste tillväxten ske såväl i staden som på landsbygden. Många politiska partier i Umeå tar tillväxt och framgång för given. Men konkurrensen mellan kommuner om etableringar, företag och jobb pågår dygnet runt, månad efter månad. För oss står fler jobb, fler bostäder och en utbildning i toppklass i centrum. Men all politik måste utgå från ett ansvarstagande. Ansvar för kommunens ekonomi och ansvar för en god välfärd. Den pågående flyktingkrisen ställer därtill vårt land och vår kommun inför oerhörda utmaningar.

Vår viktigaste lokala fråga är jobben. Att människor jobbar och betalar skatt är grunden för allt annat. Om fler människor arbetar och betalar skatt, så stärker det våra förutsättningar att trygga en god kommunal verksamhet. Det finns ett uppenbart problem om partierna inte ägnar en tanke åt hur jobben ska kunna bli fler, hur fler företag ska kunna startas och hur fler företag ska kunna etablera sig i Umeå.

Jag är förhoppningsfull inför valet 2018 i Umeå! Med en starkare och mer offensiv borgerlighet är möjligheterna för Umeå att utvecklas positivt så mycket större – ett Umeå med en politik som värdesätter valfrihet, tillväxt och företagande. För detta krävs också ett tydligt och stabilt politiskt ledarskap.

Positivt med ny multihall på Noliaområdet

Av , , Bli först att kommentera 10

Nyss hemkommen efter tre dagar i Stockholm och möten med SKL. Tänkte bara kort kommentera dagens positiva nyhet om att Thoréngruppen och Umeå kommun äntligen kommit överens efter den långbänk som varit.

Resultatet är som ni kunnat läsa: Thoréngruppen bygger en ny multihall (fotboll och innebandy) på Noliaområdet, liksom huvudkontor för deras verksamhet. Därutöver upprättas ett fotbollstält vid gamla Östra gymnasiet/Fridhemsgymnasiet. Sammantaget mycket positivt för såväl elit som breddverksamhet.

Bra att Allianspartierna och Socialdemokraterna kan vara överens om detta politiskt. Idag på presskonferensen deltog från Moderaterna vår viceordförande i fritidsnämnden, Lennart Johansson. Lennart har drivit denna fråga länge och är en känd förespråkare i Umeå för föreningslivet.

Denna satsning behövs och är efterlängtad. Mycket positivt också att kommunen kan ingå ännu ett samarbete med det privata näringslivet i Umeå!

Partisekreteraren Gunnar Strömmer besökte SKL

Av , , Bli först att kommentera 11

Är på plats i Stockholm sedan igår. Det är sammanträden och möten med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – är därefter tillbaka i Umeå på fredag eftermiddag.

Igår kväll hade vi M-gruppmöte med alla företrädare från styrelsen och de olika beredningarna. Trevligt nog gästades vi av Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer, som jag känner sedan gymnasietiden. Vi var aktiva i MUF samtidigt i Örnsköldsvik och valdes faktiskt in samtidigt i Öviks fullmäktige år 1991. Åren går som bekant. Bilden ovan är från i maj tidigare i år, när vi var på möte med den arbetsgrupp i partiet som vi båda ingick i.

Strömmer pratade igår om Moderaternas nuvarande läge, arbetet framåt, och upplägget inför valet 2018. Det fanns gott om tid för diskussion och frågor. Vi kan konstatera att den nya partiledaren Ulf Kristersson har fått en riktigt lyckad start, men det återstår mycket arbete innan valdagen. Även om opinionssiffrorna pekar åt rätt håll kommer det inte av sig själv. Men politiken är nu fastlagd, partiet går i takt, energin är tillbaka och det är återigen god stämning partiet.

En god grund att arbeta ifrån!

Viktigt med både stad och landsbygd

Av , , 1 kommentar 10

Vi har politiskt ett ansvar för hela kommunens utveckling. Liksom vi siktar på att göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna för boende på landsbygden inom våra kommungränser.

Den fördjupade översiktsplanen för dels Umeå, dels de centrala stadsdelarna antogs i bred politisk enighet hösten 2011. Mycket fokus – inte minst i den politiska och massmediala debatten – har varit på byggande i de centrala stadsdelarna, helt i linje med kommunens ambitioner att förtäta och ”bygga stad”.

Viktigt att understryka är att vi uppmuntrar och bejakar byggande även på landsbygden. Ca var tredje kommuninvånare bor utanför Umeå stad och på landsbygden erbjuds onekligen några av de mest attraktiva livsmiljöerna. Därtill håller befolkningsökningen på Umeå landsbygd jämna steg med utvecklingen av Umeås centrala delar.

Från Moderaterna har vi t.ex. föreslagit att ge AB Bostaden ett särskilt direktiv. Nämligen att alltid ta i beaktande möjligheten att vid nyproduktion bygga utanför de centrala stadsdelarna och utanför kommundelscentra. Vi har då särskilt pekat ut byar med omland som Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl. Vårt förslag röstades tyvärr ned i fullmäktige den 19 juni.

Bevara valfriheten inom välfärden – en av flera viktiga frågor inför valet!

Av , , Bli först att kommentera 11

Bevara valfriheten i välfärden! Det är en av många viktiga politiska skiljelinjer inför valet 2018. En röst på Moderaterna är en röst till försvar för fortsatt valfrihet.

I dagarna så ökar vi moderater takten runt om i landet. Även om opinionssiffrorna numera pekar starkt uppåt – efter den rejäla svacka vi befunnit oss i – så har vi en lång bit kvar. Det är vi medvetna om. Såväl nationellt som här i Umeå. Men vi kommer att jobba stenhårt för att på valdagen få se ett maktskifte såväl nationellt, regionalt som lokalt här hemma i Västerbotten och Umeå.

Här nedan är några av de områden och frågor som vi tagit beslut om på vår nationella arbetsstämma i Örebro nyligen, och som är viktiga delar i vår politik inför valet 2018. Det går att läsa mer i detalj kring de olika förslagen på vår hemsida.

Valet av teman präglas av våra prioriteringar. Därför handlar en stor del av kampanjen framåt om välfärdens kärna som måste fungera och vara stark, som vården, skolan, lag och ordning.

 

Förbättra integrationen

 • Inträdesjobb för fler i arbete.
 • Bidragstak för att arbete alltid ska löna sig bättre än bidrag.
 • Integrationsplikt för nyanlända vuxna.

Det måste löna sig att arbeta

 • Mer pengar i plånboken, sänk skatten på låga och vanliga inkomster.
 • Lärare och sjuksköterskor ska inte behöva betala statlig inkomstskatt.
 • Sänkt skatt för pensionärer och för äldre som arbetar.
 • Bra villkor så att företag vill flytta hit, inte härifrån.

Den största satsningen på Polisen på över 20 år

 • Fler poliser och högre polislöner.
 • Fler brott ska utredas och klaras upp – stärk rättskedjan.
 • Krafttag mot kriminella gäng.
 • Skärpta straff.

Förbättra tillgängligheten i vården

 • Kömiljard för kortare väntetider i vården.
 • Mer resurser för förlossningsvård i världsklass.
 • Bevarad valfrihet i välfärden.

Elever ska lära sig mer

 • Öka undervisningen med ytterligare en timme mer varje dag.
 • Utökad skolplikt till 18 års ålder för de som inte når gymnasiebehörighet.
 • Nationellt ansvar för att vända utvecklingen på de skolor som brister.
 • Fler lärare med högre lön, särskilt i utsatta områden.