Moderaterna positiva till att säkerställa lokaler för Balettakademin

Av , , Bli först att kommentera 8

Lokalmedia har hört av sig till våra lokala moderata företrädare under de senaste två dagarna, bl.a. till våra företrädare i kulturnämnden.

Moderaterna har idag, via våra ledande företrädare i kulturnämnden, fritidsnämnden och tekniska nämnden, meddelat att vi som parti är beredda att medverka i arbetet för att ordna en lösning för Balettakademins elevgrupper. Att barn och unga har en meningsfull fritid är enormt viktigt. För många är just dansen ett stort fritidsintresse. Förutsättningarna måste vara goda även i framtiden för dansen i Umeå.

Moderaterna vill bidra till att hitta en lösning på lokalfrågan för dansen.

Stärk totalförsvaret lokalt, regionalt och nationellt!

Av , , 2 kommentarer 10

Ett av de första ärendena på årets sista fullmäktige var en interpellation skriven av Anders Norqvist (L) gällande totalförsvarets del i Umeås samhällsplanering.

En högaktuell fråga i dessa orostider.

Jag var uppe i talarstolen och redogjorde för våra moderata synpunkter. Så sent som förra veckan meddelade ju regeringen att man tillsätter en ny försvarsberedning, med ett mycket viktigt mandat: Stärk totalförsvaret av vårt land.

Att försvara ett land är ju inte bara en sak för Försvarsmakten – det är en sak för hela samhället. Ett medlemskap i NATO är ett viktigt steg för att skydda oss, men det krävs så mycket mer. Mycket av totalförsvaret är kopplad till oss i kommunerna.

Kriget i Ukraina visar vad som kan vänta Sverige och andra länder i vår närhet när Ryssland återigen står på krigsfot. Civilbefolkning och civil infrastruktur och är aktiva mål i rysk krigsföring för att försöka knäcka landets försvarsförmåga och försvarsvilja. Men det civila försvaret i Ukraina har lyckats klara sin uppgift väl utifrån de brutala förutsättningarna.

Det civila försvaret ska vara just detta, ett samhälle som upprätthåller sina egna samhällsviktiga funktioner samtidigt som man förmår stötta det militära försvaret. Här krävs samverkan med nationella, regionala och kommunala instanser.

Man brukar säga att efter det Kalla kriget och Sovjetunionens upplösning, så nedmonterades det svenska försvaret steg för steg. Och det är korrekt. Men något som monterades ner i ännu större utsträckning var det civila försvaret, och den civila beredskapen.

Över hela Sverige, så också i Umeå och Västerbotten.

Några exempel. Vi saknar numera de lager av bl.a. livsmedel och drivmedel som tidigare var en självklarhet runt om i landet. Dessa måste byggas upp igen.

Vid planeringen av bostadsområden i Umeå så måste behovet av skyddsrum tas i beaktande. Tillgången till skyddsrum i Sverige är generellt god, enligt en nationell utredning som presenterades i november. Men det behövs en grundlig genomgång av de befintliga skyddsrummen för att upptäcka och åtgärda fel och brister. Det finns även behov av en viss nybyggnation. Vi har inte tillräckligt med skyddsrum för vår befolkning i Umeå. Och vi ser vad som händer i Ukraina när Ryssland anfaller. Då måste vi vara förberedda och kunna erbjuda civilbefolkningen skydd.

Från Moderaterna i Umeå har vi framfört att vi behöver söka samverkan med grannkommuner, regionen och länsstyrelsen i syfte att upprätta bl.a. livsmedelslager i händelse av kris eller krig. Hans Lindberg (S) nämnde i sitt svar att det pågår ett arbete med att ta fram en strategi för försörjningsberedskap i kommunkoncernen, vilket innefattar energi, livsmedel, vatten, läkemedel m.m. Det är bra. Detta måste säkerställas.

Vi måste också öka den livsmedelsproduktionen. Utan bönder – ingen beredskap. Värna produktiv jordbruksmark från exploatering, då den kommer att behövas för böndernas arbete med att öka länets och landets självförsörjningsgrad. Upphandla lokalproducerat i större utsträckning.

Arbeta för att stärka befintlig militär verksamhet i Umeå likväl som att återetablera ett regemente i Umeå.

Så. Några tankar från oss moderater om arbetet med totalförsvaret i Umeå, så här i december 2022.

Till försvar för Umeås bilister – bilen kommer att behövas även i framtiden!

Av , , 5 kommentarer 14

Den här insändaren har jag fått publicerad i både VK och Folkbladet denna vecka. Läggs även upp här på bloggen.

 

Till försvar för Umeås bilister – bilen kommer att behövas även i framtiden!

Planeringen av framtidens hållbara Umeå måste innefatta även biltrafik. För att vardagen ska fungera måste det vara lätt och enkelt att resa både i Umeå och till och från Umeå. Alla trafikslag, även bil, måste ha god framkomlighet i vår kommun.

I vår del av landet, så är många beroende av bil för att få vardagen att gå ihop. Man kan behöva bilen till och från jobbet, och för sådant som att skjutsa barnen till och från fritidsaktiviteter.

56 procent av Umeås hushåll har bil. 12,9 procent av alla hushåll har två bilar eller fler. Att på område efter område då medvetet göra det svårare för bilister, är inte en genomtänkt politik. Bilen kommer att behövas även i framtiden.

Umeå kommuns åtgärdsprogram för renare luft ger successivt bättre och bättre resultat – vi ska fortsätta arbetet med detta. Kollektivtrafiken ska fortsätta att bygga ut, i hela kommunen. Gång- och cykelvägar ska byggas ut.  Men det innebär inte att kommunen aktivt ska motarbeta bilisterna! Vi ser idag en tydlig utveckling där fler och fler dessutom går över till elbilar eller hybridbilar, helt i linje med budskapen från nationellt och lokalt håll.

Det finns ju partier som vill förbjuda eller kraftigt begränsa biltrafiken i Umeås centrala delar. Moderaterna säger tydligt nej till sådana åtgärder. Det är utsläppen som ska motverkas – inte bilarna.

Moderaterna är även negativt inställda till att gå från dagens parkeringsnorm till en s.k. mobilitetsnorm vid planeringen av nya bostadsområden. Det är viktigt med goda parkeringsmöjligheter i Umeå, såväl för besökare som för boende. Parkeringsplatserna måste finnas nära bostäder, så att nya bostadsområden byggs för alla.

Det är självfallet bra om fler kan cykla, gå eller åka kollektivt, men många människor är beroende av bilen. Redan idag är det köer på många vägar i Umeå. Försämrar vi för biltrafiken ytterligare så kommer det att medföra fler köer och längre transporttider.

Det är nödvändigt att ställa om transporterna så att fordon drivs på ren el och hållbara biobränslen. Där kan Umeå kommun stimulera omställningen genom att exempelvis bygga ut laddinfrastrukturen för elfordon.

Men sluta att bekämpa Umeås bilister – utan bilen stannar Umeå!

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå