Fullmäktige idag med flera M-förslag på dagordningen

Av , , Bli först att kommentera 6

Vid dagens sammanträde med Umeå kommunfullmäktige har Moderaterna tagit initiativ till några av ärendena. En interpellation gällande skogens betydelse för klimatet, en motion om att uppmuntra grundskolor att börja sätta betyg från årskurs fyra, samt en motion om att införa språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg.

Igor Hell (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om det sistnämnda. Vi anser att Umeå kommun borde införa språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket. Att den språkliga kommunikationen mellan personalen och de äldre fungerar är grundläggande för tryggheten inom äldreomsorgen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i flera år varnat om att bristande kunskaper i svenska hos personal inom äldreomsorg är ett problem. Bristande språkkunskaper är ett allvarligt och stort hot mot patientsäkerheten. Kommunen som arbetsgivare har ett ansvar att säkerställa att personalen har de språkkunskaper som krävs för att både förstå och göra sig förstådd.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna har även lagt gemensamma förslag om språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg. Men de rödgröna i Umeå säger nej till förslaget.

 

Handla lokalt

Av , , 2 kommentarer 6

Handla idag från de företag som du vill ska finnas kvar imorgon. Såväl under julhandeln som övrig tid av året. Stötta våra lokala företag genom att fortsätta handla lokalt.

Skogen har en mycket viktig betydelse för att begränsa klimatpåverkan

Av , , 1 kommentar 8

På måndag kommer vi i kommunfullmäktige bl.a. att diskutera skogens betydelse för klimatet. Jag har valt att lyfta frågan i en interpellation, som bifogas nedan:

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

Skogens betydelse för klimatet

Skogen har en mycket viktig betydelse för att begränsa klimatpåverkan. Skogen tar upp mer växthusgaser än den släpper ut, och bidrar därtill med förnyelsebara råvaror som kan ersätta fossila bränslen och material. Närmare två tredjedelar av Sveriges yta består av skog. I Västerbotten är siffran 73 procent, enligt SCB.

När Umeå kommun antog nya miljömål i fullmäktige våren 2020, så yrkade Moderaterna m.fl återremiss på ärendet. Vi ansåg att det saknades fakta som borde vara av intresse inför beslut om nya miljömål.

Vi saknade uppgifter om skogens betydelse när det gäller att binda kol inom Umeå kommuns geografiska område. Skogens kolinlagring fanns inte med i underlaget. Statistik från SLU och Skogsstyrelsen visar att skogens årliga kolinlagring i Västerbottens län är tre gånger högre än länets totala klimatutsläpp. I vårt län, så binds det alltså tre gånger mer än vad som släpps ut i länet som helhet. Motsvarande beräkningar borde självklart finnas med för Umeå kommun, för att ge en korrekt bild av förutsättningarna.

I samband med processen för att ta fram Umeås nya miljömål, så ställde vi frågor om avsaknaden av uppgifter om skogens betydelse. Från förvaltningens sida var svaret att detta var viktigt, men att det skulle komma i nästa omgång – i samband med att kommunen tar fram ett åtgärdsprogram. Men av allt att döma verkar detta hittills inte vara framtaget. Så jag väljer att lyfta frågan i fullmäktige för att få fram uppgifterna.

Mina frågor till Hans Lindberg (S) blir därför:

 1. Delar du min uppfattning om skogens positiva betydelse för klimatet?
 2. Hur stor andel av ytan inom Umeå kommuns geografiska avgränsning utgörs av skog?
 3. Hur stor andel av de totala utsläppen inom kommunens geografiska gränser bedöms bindas av skogens årliga kolinlagring?

 

 

Umeå 2021-11-18

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

 

Bra! Umeå kommun ställer sig inte bakom snabbavvecklingen av Bromma flygplats

Av , , 6 kommentarer 7

I april meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att regeringen planerade att snabbavveckla Bromma flygplats. Regeringen tillsatte en utredning som sedan presenterat sitt resultat. Utredaren menade att Bromma flygplats kan avvecklas redan år 2025.

Jag har hela tiden varit starkt kritisk mot förslaget, då Bromma är av nationell betydelse och viktig för inrikesflygets funktion. Därmed också viktig för Umeås flygförbindelser.

Igår hade vi uppe ärendet, med remissen om Brommas avveckling, på kommunstyrelsens planeringsutskott.

Umeå kommun ställer sig inte bakom den snabba avvecklingen av Bromma flygplats som utredningen föreslår. Jag är mycket nöjd att vi hittade bred enighet, över ett tillägg i yttrandet där vi tydliggjorde detta. Jag lade fram yrkandet och fick stöd av S, C och L. Endast V i utskottet röstade nej till tillägget.

Jag har skrivit det tidigare och jag skriver igen. Regeringen äventyrar återstarten av inrikesflyget i sin iver att lägga ned Bromma flygplats. Regeringen går dessutom emot en majoritet i riksdagen, som vid två tillfällen markerat mot dessa planer. Senast i maj så meddelade en majoritet i riksdagens Trafikutskott att ett beslut om framtiden för Bromma flygplats kan tas tidigast när flygbranschen återhämtat sig efter pandemin.

Moderaternas 33 prioriterade frågor och vallöften i Umeå inför valet 2018

Av , , Bli först att kommentera 9

I dagens VK är det en genomgång av partierna i Umeå, och vad dessa har gjort kopplat till partiernas respektive vallöften inför valet 2018. Vi gruppledare fick i september skicka in svar på ett antal enkätfrågor. (bild ovan från dagens VK, foto: Per Landfors)

Jag väljer att även lägga ut mitt skriftliga svar på enkätfrågorna.

Vi moderater hade nämligen 33 prioriterade frågor vi gick till val på. Och dessa redogjorde jag skriftligt för till VK och gick igenom med kommentarer. Av Moderaternas 33 prioriterade frågor och vallöften, så visade det sig sedan att dessa av utrymmesskäl skulle minskas ned till möjligen tre i VK:s artikel.

Så för den läsare som idag läser artikeln, och möjligen kan tycka att innehållet och urvalet ser märkligt ut – ja, det har jag full förståelse för.

 

Svar från Moderaterna på enkätfrågor (enkätfrågorna i kursiv stil) till VK angående vallöften. Inskickat till VK 2021-09-16

– Vilka vallöften har ni uppfyllt? (se nedan)

– Vilka vallöften har ni inte uppfyllt? Varför inte? (se nedan)

– Vilka vallöften har, för alla partier, varit svåra att uppfylla på grund av pandemin?

Rent generellt så har ju åren 2020-2021 varit väldigt fokuserade på att hantera pandemins konsekvenser här och nu, gällande alla verksamheter. Stora delar av kommuens organisation har ställt om, och efter bästa förmåga fått hantera alla de utmaningar som kommit i kölvattnet av pandemin. Imponerande insatser av våra anställda i de olika verksamheterna.

– Nämn en konkret politisk framgång för ditt parti under mandatperioden.

Ett av de allra viktigaste vallöften var att säkra förbindelsen över Kvarken mellan Vasa och Umeå med en ny färja, och detta har vi förverkligat under mandatperioden. Men detta har ju fler partier stått bakom.

Ett av våra M-förslag som fick bifall i fullmäktige i juni 2021, var detta viktiga uppdrag: Att ge AB Bostaden i uppdrag att i alla lägen beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors, men även i byar med omland som exempelvis Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl.

Annars kan nämnas vårt M-förslag om att öka andelen lokalproducerad mat i upphandlingarna, som röstades igenom i budgetfullmäktige i oktober 2020.

 

Moderaternas 33 prioriterade frågor som lyftes i valmanifestet 2018

 1. Jobb och välfärd går före bidrag. Alla jobb behövs.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden. Vi har lagt förslag på sänkt skatt och ökade resurser till välfärden, samtidigt som vi lagt förslag på hårdare kontroller av försörjningsstöd.

 1. Fokus på tillväxt som kommer hela Umeå till del. Både stad och landsbygd.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden. M har lagt en rad förslag för bättre företagsklimat, vilket kommrr både stad och landsbygd till del. Vi har också lagt förslag gällande bostadsbyggandet och att AB Bostaden i alla lägen ska beakta nyproduktion utanför de centrala stadsdelarna – såväl kommundelscentra som andra byar runt om i kommunen. Vi har också lagt förslag om att öppna upp fler områden för småhusbebyggelse.

 1. Ordning och reda i den kommunala ekonomin.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden. Våra M-budgetförslag har landat i högre plusresultat än de styrande S/MP. Vi kan också se att Umeå kommun under de senaste fem åren har redovisat ett positivt resultat. Vi har nu avsatt 543 miljoner kr till Resultatutjämningsreserven, att användas i sämre ekonomiska tider.

 1. Kommunalskatten ska sänkas stegvis under mandatperioden.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden. M har lagt förslag om sänkt kommunalskatt vid varje budgetfullmäktige under denna mandatperiod.

 1. Öka tryggheten och minska brottsligheten genom fler poliser, bättre belysning, övervakningskameror och ordningsvakter i otrygga miljöer.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden. M-förslag om detta har upprepade gånger varit uppe i KF för behandling. Både via motioner och via vårt budgetförslag. (poliser är dock en nationell fråga, men vi har lagt förslag om att anställa kommunala ordningsvakter)

 1. Inför tiggeriförbud, så att människor inte utnyttjas.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Snabbt åtgärda klotter och annan skadegörelse.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Ett bättre företagsklimat, genom snabbare handläggning och bättre dialog. Stötta företagsinkubatorer och inför utmaningsrätt.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Öka andelen lokalproducerad mat i upphandlingarna. Ambition är endast lokalproducerat kött till skola och äldreomsorg.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden. Ett av våra M-uppdrag i samband med budgetfullmäktige år 2020 var att öka andelen lokalproducerat i upphandlingarna – och det vann bifall!

 1. Centrumhandeln måste ges likartade konkurrensförutsättningar som de halvexterna handelsområdena. Inför avgiftsfri parkering på lördagar i centrum, på de p-platser och de P-hus som UPAB ansvarar för.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden. Det har varit uppe till beslut i samband med varje budgetfullmäktige, men vårt förslag har blivit nedröstat.

 1. Medverka till förverkligandet av en centralt placerad gästhamn, för att utveckla besöksnäringen

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Minska arbetslösheten för unga och nyanlända genom s.k. inträdesjobb, en form av lärlingsanställning.

Kommentar: Nej, vi har inte lagt förslag om det i kommunen – däremot har Moderaterna i riksdagen lagt förslag på det.

 1. Inför bidragstak, så att det alltid lönar sig mer att arbeta än att leva på bidrag.

Kommentar: Nej, vi har inte lagt förslag om just bidragstak. Däremot förslag på hårdare kontroller av utbetalning av försörjningsstöd samt sänkt kommunalskatt, vilket bidrar till att göra det mer lönsamt att arbeta.

 1. Inför integrationsplikt. Den obligatoriska samhällsinformationen för nyanlända ska vara tydlig med svenska lagar, regler och normer om jämställdhet och frihet från hedersförtryck.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden. Det finns med i vårt samlade budgetdokument.

 1. Arbetsförmedlingen ska, under förutsättning att riksdagen beslutar att kommunalisera denna, upphandlas och andra aktörer ges möjlighet att agera matchningsfunktioner mellan arbetsgivare och arbetssökande

Kommentar: Nej, vi har inte lagt förslag om det i kommunen, då riksdagen inte gett denna möjlighet.

 1. Fördubbla bostadsbyggandet. Möjliggör ett attraktivt boende runt om i vår kommun, gärna nära vatten. Strandskyddets nuvarande omfattning hindrar utveckling och nybyggnation på ett sätt som inte är acceptabelt i ett modernt samhälle som värnar tillväxt och en levande landsbygd.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan om ökat bostadsbyggande i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Ta bort hämmande regler och kommunala särkrav gällande byggande. Avskaffa kvadratmeterkrav på friyta etc. Låt kvalitet styra.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Fortsätt att bygga på höjden i de centrala stadsdelarna. Snabbare och enklare byggprocess, från plan till färdigt bygglov. Det krävs bättre dialog mellan byggherre och kommun.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Ge AB Bostaden i uppdrag att i alla lägen beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors, men även i byar med omland som exempelvis Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden. Det blev bifall på vårt förslag om detta i samband med KF i juni 2021.

 1. Satsa på utbildning. En skola i toppklass, med duktiga lärare och lugn arbetsmiljö för eleverna är prioriterad. Betyg från årskurs tre och ordningsomdömen.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden. Mer resurser till för- och grundskolan, än vad de styrande S/MP har beslutat om. Gällande betyg så har vi lagt förslag på betyg från årskurs fyra, då man än så länge inte får ge betyg från årskurs tre kopplat till nationell lagstiftning.

 1. Mindre barngrupper i förskolan.

Kommentar: Det finns ett KF-beslut om att barngrupperna ska minskas. M jobbar efter detta.

 1. Trygghet, värdighet och valfrihet inom äldreomsorgen. Fler särskilda boenden samt senior/trygghetsboenden. Säkerställ god kvalitet inom äldreomsorg och hemtjänst – oavsett om det är kommunala eller privata aktörer.

Kommentar: JA, vi har på olika sätt drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden. Förslag för att säkerställa konkurrensneutralitet för valfrihet inom hemtjänsten. Mer resurser till äldreomsorgen, jämfört med vad S/MP har beslutat om.

 1. Inför en trygghets- och kvalitetsinspektion för att säkerställa hög kvalitet och värdigt bemötande inom äldreomsorgen.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Stärk kommunens attraktionskraft som arbetsgivare genom att motverka all form av diskriminering och särbehandling, eliminera osakliga löneskillnader, arbeta för att minska sjukfrånvaron. Möjliggör för anställda att träna på arbetstid.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Nej till förbud för dieselbilar i centrala Umeå.

Kommentar: Något sådant förslag har inte lyfts från de styrande – eller något annat parti – så vi har inte haft anledning att opponera mot det. Men om förslaget lyfts, så kommer vi att säga nej.

 1. Fortsatt satsning på kollektivtrafiken, och bygg ut gång- och cykelvägarna.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Värna och utveckla Umeå som en grön stad med god tillgång till parker, ren luft och friskt vatten.

Kommentar: JA, det arbetet sker kontinuerligt i styrelser och nämnder, liksom i KF.

 1. Området omkring Nydalasjön är ett viktigt rekreationsområde för umeborna och ska så förbli. Stugorna kring sjön ska däremot i möjligaste mån bevaras.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Säkerställ färjetrafiken Umeå-Vasa med ny färja.

Kommentar: JA, vi har varit engagerade i arbetet och beslut om detta. Såväl i KF som andra sammanhang. Och den nya färjan är nu på plats.

 1. Förverkliga utbyggnadsplanerna på Umeå Airport.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden, men frågan har under Coronapandemin legat på is, då resandeutvecklingen rasade. Men när flyget återhämtat sig gällande resandet, så står vi beredda att driva frågan igen.

 1. Avveckla det kvinnohistoriska muséet i Väven och överför bevaransvärda delar till Västerbottens Museum.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 1. Umeås restauranger och krogar ska kunna få utskänkningstillstånd till 03.00.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige under mandatperioden.

 

 1. Umeå ska vara känd som såväl idrotts- som kulturhuvudstad. Fortsatta satsningar på idrott och kultur. Öka föreningsstödet.

Kommentar: JA, vi har drivit frågan i fullmäktige och nämnder under mandatperioden.

 

 

Bilbränder i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 14

Vaknar till nyheten om att ett flertal bilar brunnit upp på Tomtebo i natt. I samband med larmet, så kom uppgifter om att det varit stökigt på platsen och ungdomar som kastat smällare. Polisen har upprättat en anmälan gällande grov skadegörelse. Återstår att se vad man kommer fram till i just detta fall.

Umeå har under senare år drabbats av vad polisen misstänker är anlagda bilbränder vid ett flertal tillfällen. Under 2020 sattes 74 bilar i brand. Under 2021 har bilbränderna fortsatt men i något mindre takt.

Umeå får inte vänja sig vid anlagda bilbränder. Här har alla ett ansvar. Tipsa polisen, om ni vet något som kan hjälpa dem i deras utredningsarbete.

Vi moderater har också lämnat förslag om mer kamerabevakning på brottsutsatta platser. Det är bra om Polisen sätter upp bevakningskameror, men Umeå kommun borde komplettera med kameraövervakning på andra offentliga platser.

Vi är även beredda att anlita/anställa kommunala ordningsvakter för att bidra till att återupprätta tryggheten. Umeå kommun borde följa andra kommuners exempel. Ordningsvakternas uppdrag är att upprätthålla allmän ordning och skapa trygghet i kommunen. De ersätter inte poliser, men är ett komplement i det trygghetsskapande arbetet.

Umeå behöver fler trygghetsskapande åtgärder – fler bevakningskameror är en del i detta.

Av , , 3 kommentarer 8

Skriver i dagens Folkbladet om vikten av ökad kamerabevakning i det offentliga rummet. Bifogas nedan.

 

Ökad trygghet med kamerabevakning!

9 av 10 svenskar är positiva till bevakningskameror på allmän plats. Så vi moderater känner medvind och stöd när vi driver denna fråga i Umeå kommun gällande bevakning av offentliga platser.

Den som går ensam hem på kvällen ska inte behöva vara rädd för att bli rånad, ofredad eller våldtagen. Ett viktigt steg i att öka tryggheten är Moderaternas förslag om 2000 nya övervakningskameror till Polisen på nationell nivå. Detta kommer även Umeå till del.

Även Umeå kommun borde använda sig av möjligheten att sätta upp bevakningskameror på särskilt brottsutsatta platser, som ett komplement till Polisens kameror. Det kan gälla såväl centrala Umeå som andra stadsdelar i kommunen. Detta för att avskräcka brott, öka sannolikheten för upptäckt av brott, samt öka tryggheten då kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen. Kamerabevakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men det är ett värdefullt komplement.

Uppsala, Nacka, Trosa och Malmö är några exempel på kommuner som använder kamerabevakning för att skapa trygghet och förebygga brott. Kommunens kamerabevakning ska vara ett komplement till de områden som polisen övervakar med kamera.

Umeå behöver fler trygghetsskapande åtgärder. Fler bevakningskameror är en del i detta.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Det behövs konkreta åtgärder för ökad trygghet

Av , , 4 kommentarer 7

Har fått nedanstående debattartikel publicerad i dagens VK.

 

Det behövs konkreta åtgärder för ökad trygghet i Umeå!

Mer än var tredje kvinna i Umeå väljer att inte gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen eller ofredad. Vi moderater tar kvinnornas oro på allvar. Men det duger inte med enbart fina högtidstal och nya målsättningar för att motverka brottsligheten och öka tryggheten. Det krävs konkreta åtgärder.

Huvudansvaret för brottsbekämpning ligger på staten, men kommunen kan och måste göra mer. År 2018 uppmärksammade vi moderater UmeBrås varningar gällande tendenser till social oro: våldsbrottslighet, utpressning, bilbränder, bilstölder, knarkhandel. Ungdomar som rekryterades av äldre brottslingar till kriminalitet och ökad risk för religiös radikalisering.

Vi avfärdades då med att vi ”svartmålade” och att allt handlade om att ”vinna röster genom att sprida skräck och oro”. Detta trots att alla i ansvarig position i Umeå visste att vi hade rätt.

Några år senare har debatten tagit en annan vändning. Nu erkänner alla, t.o.m. den socialdemokratiska kommunledningen, problemen och talar om hur vi ska motverka situationen med brottslighet och otrygghet.

Mer än var tredje kvinna i Umeå – cirka 40 procent – väljer ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Detta enligt folkhälsoenkäten ”Jämlika liv”, som offentliggjordes i december 2020.  Cirka 5 procent av männen uppger samma svar. Siffrorna ligger i nivå med riksgenomsnittet.

Enligt rapporten Unga20 som offentliggjordes i juni 2021 av Umeå kommun, så uppger 41 procent av tjejerna i åldrarna 13-18 år att de är otrygga när de går hem ensamma på kvällarna. Liknande resultat redovisades när enkäten publicerades för två år sedan. Även då uppgav 41 procent av tjejerna i åldern 13-18 år att de kände sig otrygga när de gick hem ensamma på kvällen. 4 av 10 var rädda för sådant som att bli misshandlade eller våldtagna när de gick hem ensamma.

Trots goda insatser från både Umeå kommun och Polisen har alltså otryggheten i Umeå fortsatt ligga på en hög nivå. 17% av företagarna i Umeå uppger sig också påverkas i mycket eller ganska hög utsträckning negativt av brottslighet/otrygghet enligt en aktuell undersökning.

I juni hade fullmäktige kunnat fatta beslut om en rad konkreta åtgärder för att öka tryggheten för umeåborna, men tyvärr blev det inte så. I Moderaternas förslag till budget för 2022 hade vi ett paket av förslag för att öka tryggheten i kommunen:

 • Inför kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen, i områden och på platser där Polisen inte har satt upp kamerabevakning.
 • Anställ/anlita kommunala ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i Umeå.
 • Ta initiativ till fler trygghetsavtal, liknande det som tecknats för Ålidhem centrum.
 • Ta i dialog med näringslivet fram en åtgärdsplan för att minska företagens brottsutsatthet och otrygghet.
 • Utred och kartlägg förekomsten av hot och våld på Umeås grundskolor, samt ta fram konkreta förslag på hur tryggheten på Umeå grundskolor kan öka.
 • Polisanmäl alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen.
 • Ta fram ett strategi‐ och åtgärdsprogram för att inte något barn ska behöva växa upp i hederskultur.
 • Inför frivilliga slumpvisa drogtester på Umeås gymnasieskolor som en del i skolans förebyggande arbete.
 • Kontakta Polisen för ett samarbete gällande att hitta narkotika på skolorna, där narkotikahundar kan användas.

Endast på en punkt, gällande nya trygghetsavtal, verkar de styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet, vara beredd att agera.

Att umeåbor känner otrygghet kommer vi moderater aldrig att acceptera. När kommuninvånarna inte vågar röra sig fritt på gator och torg måste kommunen agera. Det är uppenbart att de insatser som har gjorts har inte varit tillräckliga och att det krävs ytterligare åtgärder. Om de förbyggande satsningarna råder i Umeå politisk enighet sedan tidigare. Men som utvärderingen av arbetet hittills har visat, så räcker det inte. Det krävs fler insatser.

Otryggheten är utbredd i Umeå. Till skillnad från de styrande partierna har Moderaterna förslag på konkreta åtgärder för att öka tryggheten i vår kommun.

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Umeå