9 av 10 svenskar positiva till övervakningskameror

Av , , 4 kommentarer 13

9 av 10 svenskar är positiva till bevakningskameror på allmän plats. Så vi moderater känner verkligen medvind och stöd när vi driver detta ärende i Umeå gällande bevakning av offentliga platser.

Men frågan är varför så många partier och politiker i Umeå fortsätter sitt motstånd mot bevakningskameror?

Moderaternas linje är att även Umeå kommun borde använda sig av möjligheten att sätta upp bevakningskameror. Vi har därför i en motion föreslagit att ett program tas fram för hur kamerabevakning ska användas på brottsutsatta platser i Umeå. Samt att programmet tas fram i dialog med Polisen, så att kamerorna kan sättas upp där behovet är som störst.

Det kan gälla såväl centrala Umeå som andra stadsdelar i kommunen. Detta för att avskräcka brott, öka sannolikheten för upptäckt av brott, samt öka tryggheten då kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen. Kamerabevakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men det är ett värdefullt komplement.

Uppsala, Nacka, Trosa och Malmö är några exempel på kommuner som använder kamerabevakning för att skapa trygghet och förebygga brott. Kommunens kamerabevakning ska vara ett komplement till de områden som polisen övervakar med kamera.

Så sent som för två veckor sedan var det på nyheterna att kamerabevakning fungerar i Sverige, för att minska brottsligheten: våldsbrott minskar, narkotikaförsäljning får en faktisk minskning, Polisens arbete effektiviseras. Det blir lättare att lösa brott. I Göteborg och Malmö har kameraövervakning gjort att brott minskat. I Malmö är det kommunen som köpt in övervakningskamerorna.

Obegripligt att det politiska motståndet är så starkt i Umeå, när det gäller att öka tryggheten och motverka brottsligheten i Umeå.

All-time high: Umeå kommunkoncern går mot ett plusresultat på 748 miljoner kr i år, varav Umeå kommuns resultat bedöms bli plus 484 miljoner kr.

Av , , Bli först att kommentera 5

Igår fastställdes en urstark delårsrapport i Umeå kommunfullmäktige. Och helårsprognosen för hela kommunkoncernen är 748 miljoner kr i plusresultat, varav Umeå kommuns resultat bedöms bli 484 miljoner kr.

Om denna prognos skulle stå sig, så är det sannolikt All-time high för Umeå kommun. Aldrig tidigare har Umeå kommun och dess bolag gjort så stort överskott under ett år.

Det finns naturligtvis en rad förklaringar till det starka resultatet: statsbidragen från nationell nivå, ökade skatteintäkter, markförsäljningar, ökade intäkter från vattenkraften (där Umeå kommun är delägare), minskad efterfrågan i verksamheter kopplat till pandemin etc.

Det är bra att vi sedan tidigare har kunnat avsätta pengar i en resultatreserv för sämre tider. I kommande lågkonjunkturer kanske inte staten kan gå in med lika kraftfulla satsningar som under 2020-2021, och då är det positivt att vara förberedd på lokal nivå för det. Efter senaste avsättningen är det totalt 563 miljoner kr.

Samtidigt brukar jag ta detta tillfälle i akt att påtala att Umeå kommun har två kr högre skatt än jämförbara kommuner OCH svenska kommuners medelskattesats.

Två kr högre skatt i Umeå motsvarar omkring 600 miljoner kr mer att nyttja per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta intäkter från vattenkraften som detta år var budgeterat till 120 miljoner kr (men verkar landa på nästan 200 mnkr p.g.a. högre elpriser)

Umeå kommun har alltså ca 720 miljoner kr mer per år att röra sig med än andra kommuner i vårt land.

720 miljoner kr mer varje år.

Det vore ju ett misslyckande av gigantiska proportioner om Umeå kommun skulle hamna på ett minusresultat. Det borde inte vara möjligt om man har 720 miljoner kr mer än alla andra kommuner.

Detta, oavsett om det råkar vara högkonjunktur eller lågkonjunktur.

Umeåborna tvingas alltså – p.g.a. politiska beslut i fullmäktige – betala alldeles för mycket i skatt varje år.

Moderaterna vill sedan tidigare sänka kommunalskatten i Umeå. Jag hoppas att fler partier någon gång lyckas komma till samma slutsats.

Vi moderater sänker skatten för att det är rätt och rättvist.

Beklagligt! Återigen röstar fullmäktige nej till M-förslaget om kommunala ordningsvakter i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 12

För att öka tryggheten och motverka brottslighet har vi moderater föreslagit att Umeå kommun ska anställa – eller anlita – kommunala ordningsvakter. Det är numera en ganska vanlig trygghetsskapande åtgärd runt om i landets kommuner. Kommunala ordningsvakter som ett komplement till Polisen.

Kommunala ordningsvakter finns redan i flera kommuner, däribland Uppsala, Örebro, Lund och Linköping.

De kommunala ordningsvakternas uppdrag är att upprätthålla allmän ordning och skapa trygghet i kommunen. Ordningsvakter ersätter inte poliser, utan ska användas som komplement till polisiär närvaro. Ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och har begränsade befogenheter. De får avvisa, avlägsna eller omhänderta personer som uppträder störande på allmän plats eller som utgör en fara för den allmänna ordningen. Ordningsvakter får även omhänderta berusade personer.

Vi vill att Umeå kommun ska följa andra kommuners exempel och anställa ordningsvakter, som arbetar i team och vistas i kommunens mest otrygga platser på tider som kvällar och helger när otryggheten är som störst. De ska självfallet samverka med övriga viktiga aktörer, däribland UmeBrå, den kommunala fältverksamheten och polisen.

Vi hade med detta i vårt budgetförslag, kopplat till Tekniska nämnden, men det röstades ju ned i juni. Ambitionen var just en trygghetssatsning inom tekniska nämndens ram på 6 mnkr. I den här motionen är förslaget att Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden tillsammans får i uppdrag att inom sina befintliga ramar ordna motsvarande finansiering.

Men behövs det verkligen ytterligare trygghetsåtgärder i Umeå?

Moderaternas svar är ja.

Enligt rapporten Unga20 från Umeå kommun, som är en stor folkhälsoundersökning bland 6 100 unga i åldern 13–18 år i Umeå kommun, så uppger 41 procent av tjejerna i åldrarna 13-18 år att de är otrygga när de går hem ensamma på kvällarna.

Liknande resultat redovisades när enkäten publicerades för två år sedan. I ”Unga-enkäten” från 2018 uppgav även då 41 procent av tjejerna i åldern 13-18 år att de kände sig otrygga när de gick hem ensamma på kvällen. 4 av 10 var rädda för sådant som att bli misshandlade eller våldtagna när de gick hem ensamma.

Samtidigt vet vi att mer än var tredje kvinna i Umeå – cirka 40 procent – väljer ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Detta enligt folkhälsoenkäten ”Jämlika liv”, som offentliggjordes i december 2020.  Cirka 5 procent av männen uppger samma svar. Siffrorna ligger i nivå med riksgenomsnittet.

Ett annat exempel: 17% av företagarna i Umeå uppger sig också påverkas i mycket eller ganska hög utsträckning negativt av brottslighet/otrygghet enligt en aktuell undersökning.

I svaret till motionen konstateras att Umeå kommun redan idag, men i liten skala, har väktare och ordningsvakter. Det gäller framförallt socialtjänstens verksamheter, i stadshusets och socialtjänstens receptioner. Samt INAB på Umeå resecentrum.

Det är ju bra att dessa finns, men poängen med vår motion är att ordningsvakterna ska finnas i det offentliga rummet. För att öka tryggheten för umeåborna, på utsatta och otrygga platser.

Jag noterade också i debatten vad som stod i tjänsteskrivelsen, nämligen att Polisen har uttryckt att de gärna skulle se en utveckling mot kommunala ordningsvakter i centrumfyrkanten i Umeå. Så även Polisen ser att kommunala ordningsvakter skulle vara lämpliga i Umeå.

Jag välkomnar det beskedet.

Tyvärr fick Moderaterna bara stöd av KD och SD i voteringen, så motionen röstades ned med siffrorna 47-17 (1 ledamot avstod).

Stärk infrastrukturen i Sverige!

Av , , 3 kommentarer 8

Det svenska vägnätet är en viktig del av landets infrastruktur. 9 av 10 transporter sker idag på väg. Välfungerande vägar är avgörande för svensk konkurrenskraft och en god tillgänglighet i hela landet. Öka resurserna till det svenska vägnätet!

Detta var fokus för mitt första inlägg igår från talarstolen på Moderaternas arbetsstämma – det blev också riktigt bra beslut i detta avseende på stämman igår. TV4 sände också om detta vid nyhetssändningarna, där både inlägg från talarstolen av vår riksdagsledamot Edward Riedl och undertecknad redovisades. Bra genomslag för Västerbottensbänken.

Utan bilen stannar Sverige.

Det närmar sig!

Av , , 1 kommentar 6

Välkommen! Idag är det 326 dagar kvar till valdagen år 2022. Om du delar Moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Ju fler vi blir, desto starkare kraft blir vi inom politiken.

Välkommen att bli en del i vårt arbete.

Bli medlem i Moderaterna! Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer.

Varannan lärare i årskurs 1-6 har utsatts för fysiskt våld av elever!

Av , , Bli först att kommentera 7

Tidigare den här veckan presenterades en rapport av Lärarförbundet med titeln ”Håll käften kärring” om situationen i svensk skola upp t.o.m. årskurs 6. Varannan lärare i förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-6 har utsatts för fysiskt våld av elever.

Ta in den siffran.

50 procent av lärarna har utsatts för fysiskt våld av elever. I det som förr hette låg- och mellanstadiet. (som exempel: lärare får knytnävsslag av sina elever, gravida lärare sparkas i magen).

Lärare som utsätts för fysiskt våld av sina elever….. I andra länder ligger siffran på 3 procent enligt internationella studier – i Sverige är det 50 procent på låg och mellanstadienivå.

Detta är svensk skola anno 2021.

En rapport som släpptes innan sommaren (maj 2021) visade hur det såg ut i högstadiet och på gymnasiet. Nästan hälften av högstadielärarna och fler än var femte gymnasielärare hade utsatts för en hotfull situation av en elev de senaste två åren. 16 procent av högstadielärarna hade under 2020 utsatts för fysiskt våld av elever.

Var femte lärare har funderat på att lämna yrket på grund av situationen med hot och våld. I Lärarförbundets rapport berättar lärare om fysiska skador, sömnsvårigheter, oro och ångest.

Vi kan inte tillåta att det fortsätter så här. Vuxenvärlden måste återta kontrollen i skolan.

Och lärarna måste få det stöd som krävs – av lagstiftare, arbetsgivare och det omkringliggande samhället – för att kunna upprätthålla ordningen i skolan.

Det är välkänt sedan tidigare att svenska klassrum präglas av för mycket stök och för lite ordning och reda. Sverige tillhör de OECD-länder med högst andel sena ankomster och OECD har tidigare rekommenderat att Sverige behöver mer arbetsro för att öka skolresultatet. Ja. Acceptera inte stök. Vuxenvärlden måste återta kontrollen i skolan.

Moderaterna har nationell arbetsstämma i Helsingborg torsdag-söndag denna vecka, och en del av förslagen gäller just ordning och reda i svensk skola.

Bland partistyrelsens förslag till ombuden finns flera viktiga delar.

En del i detta är att införa ordningsomdömen i grundskolan och på gymnasiet.

En annan viktig åtgärd är att stärka lärarnas rätt att ingripa. Skriv därför om skollagen, när det gäller trygghet och studiero. Ge lärarkåren tydliga befogenheter att upprätthålla ordningen i klassrummen.

En annan åtgärd som föreslås i propositionen, är att se strängare på angrepp på skolpersonal. En ny brottsrubricering vad gäller våld mot skolpersonal införs. Straffskalan ska motsvara den som gäller för våld mot tjänsteman. Bra.

Ett annat förslag är att införa möjligheten för skolor att anställa ordningsassistenter. Som kan bistå läraren med att ta över ansvaret för elever som visats ut ur klassrummet. Det blir en fråga lokalt att avgöra om det behövs. Detta kan också fylla sin funktion i att få en lugnare skolmiljö.

Det finns naturligtvis en rad andra saker att göra, men det måste bli ordning i svenska skolor.

Lärandemiljön ska vara stimulerande, trygg och i klassrummen ska det råda lugn och ro. Stök, skolk och oordning i klassrummen skall inte accepteras.

Återupprätta ordningen.

Sverige behöver mer kärnkraft – inte mindre!

Av , , 5 kommentarer 15

I dagens Folkbladet fick jag in min insändare om kärnkraften, som även tidigare publicerats i VK.

Läggs som vanligt upp här på bloggen också.

 

Sverige behöver mer kärnkraft!

Kärnkraften är klimatsmart, fossilfri och ger massor av el dygnet runt – även när det är vindstilla och solen inte skiner. Moderaterna vill värna befintlig kärnkraft och dessutom bygga nästa generations kärnkraft.

Svensk elproduktion har länge varit en av världens tryggaste och renaste. Vattenkraften och kärnkraften producerar ren el med pålitlig leverans. Det senaste decenniet har även vindkraften spelat en successivt viktigare roll.

Men de senaste åren har någonting hänt. Det tidigare stabila svenska elsystemet har allvarliga problem. Företag som vill etablera sig har inte kunnat göra det, då det saknas tillgång till el. Oljekraftverket i Karlshamn har startats för att säkerställa att det finns tillräckligt med el under dagar med låg elproduktion och hög efterfrågan. Elen i södra Sverige var i förra veckan hela 672 % dyrare än för ett år sedan. Även i norr har priserna gått upp, men inte till samma nivåer som i söder. Men ännu värre väntas det bli. Statliga Vattenfall beräknar att vinterns elpriser kommer att slå nya rekord.

Elkrisen är ett resultat av regeringens energipolitik. Kärnkraft har lagts ned på ideologiska grunder, utan hänsyn till konsekvenserna för svenska företag och konsumenter. Stängningen av Ringhals reaktor 1 och 2 innebär att elproduktion motsvarande nästan tio procent av Sveriges årliga elkonsumtion har försvunnit.

Samtidigt ökar elbehovet. För att möta utvecklingen måste elproduktionen och elnäten byggas ut samt tillståndsprocesserna kortas. Det behövs också byggas mer kärnkraft. I takt med att regeringspartierna avvecklar kärnkraft, blir Sverige mer beroende av energikällor som vi inte kan styra över. Så kan inte en ansvarsfull regering hantera landets energiförsörjning.

Moderaterna vill värna befintlig kärnkraft och bygga nästa generations kärnkraft. Idag finns det flera hinder för kärnkraften. Det finns förbud mot att driva fler än tio reaktorer, de får inte byggas var som helst utan endast vid de befintliga kärnkraftverken och gamla kärnkraftsreaktorer får inte lov att återstartas. Dessa hinder måste undanröjs. Utvecklingen inom kärnkraftsindustrin går fort och svensk lagstiftning måste moderniseras. Sverige borde bygga minst en forskningsreaktor under kommande mandatperiod.

Kärnkraften tillför stabilitet till elförsörjningen. Den kan leverera stora mängder el dygnet runt, även när det är vindstilla eller molnigt. En trygg elförsörjning är en förutsättning för Sveriges välfärd, konkurrenskraft och tillväxt. Dessutom kan svensk energi spela en viktig roll i den globala klimatomställningen.

 

Anders Ågren

Förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten