Vi måste öka takten på bostadsbyggandet i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 5

Tycker du att bostadsbyggandet i Umeå måste öka? Då ska du rösta på Moderaterna i valet.

Umeå kommun har som mål att bostadsbyggandet ska öka med 2000 nya bostäder per år, men år efter år misslyckas kommunen med att nå upp till målet. Under förra året färdigställdes ca 600 bostäder. Det skulle behövas en tredubbling av takten på nyproduktion av bostäder för att nå kommunens målsättning.

Det råder brist på bostäder i Umeå och det är ett stort bekymmer. Detta faktum har vi från moderat sida påtalat under lång tid. Vi har även presenterat olika förslag för att kunna öka takten på bostadsbyggandet, däribland att öppna upp fler områden för byggnation av bostäder.

Vi behöver fler villor och radhus, fler bostadsrätter och fler hyresrätter i Umeå.

Bostadsbyggandet måste öka kraftigt för att vi ska kunna komma tillrätta med bostadsbristen!

Läs mer om Moderaternas politik för fler bostäder i vårt lokala valmanifest här.

Med Moderaterna blir det en rivstart för ny kärnkraft!

Av , , 3 kommentarer 5

Elpriserna är rekordhöga. Det behövs mer elproduktion i Sverige för att människor och företag ska få lägre elpriser. Moderaterna vill snabbt bygga ny kärnkraft i Sverige för att få ordning på elsystemet.

Vi lägger därför på nationell nivå fram ett förslag om ett snabbspår i tillståndsprocessen för nya kärnkraftverk som kan genomföras snarast vid ett regeringsskifte.

Socialdemokraternas nedstängning av kärnkraften de senaste 20 åren är den främsta orsaken till den elkris som Sverige befinner sig i. Det har lett till högre elpriser, ett mindre stabilt elsystem och ökade utsläpp. I södra Sverige slår elpriserna rekord varje dag. De stora skillnaderna i elpris mellan södra och norra Sverige beror på nedstängningen av Ringhals 1 och 2.

Månadskostnaden för ett bundet elavtal på ett år för en snittvilla i södra Sverige var i augusti 2019 ca 1100 kronor/månaden i både södra och norra Sverige. I augusti i år är priset ca 12 400 kronor i södra Sverige och 3500 kronor i norra Sverige.

Nu krävs det en helt ny politik för att vända utvecklingen. Moderaterna vill göra den största satsningen på ny kärnkraft sedan kärnkraften byggdes ut. Om vi ska kunna möjliggöra detta behöver tillståndsprocessen snabbas på. Därför föreslår vi ett snabbspår i tillståndsprocessen för kärnkraften.

Tillståndsprocessen tar nämligen för lång tid. Den som ska starta ett kärnkraftverk behöver ansöka om flera tillstånd. Det som tar mest tid är att få ett tillstånd enligt miljöbalken som sedan ska prövas i mark- och miljödomstolen. Sedan de nya reglerna om tillståndsprövning trädde i kraft år 2010 har ingen ansökt om att starta ett kärnkraftverk.

När kärnkraften byggdes på 70- och 80-talen tog det i normalfallet mellan 1,5 till två år att få tillstånd. Experter menar att det skulle ta betydligt längre tid idag att få tillstånd för ett nytt kärnkraftverk. Regeringen utreder ett snabbspår för havsbaserad vindkraft. Moderaterna prioriterar att få mer kärnkraft och därför vill vi se ett snabbspår för kärnkraften.

Staten ska tala med en röst i tillståndsprocessen. När en ansökan om tillstånd för ett nytt kärnkraftverk ska prövas i mark-och miljödomstolen får sex olika statliga myndigheter möjlighet att föra talan för att tillvarata miljöintressen och överklaga. Det innebär ofta att myndigheter – vid olika tidpunkter – kräver kompletteringar av en ansökan. Det här fördröjer processen. Moderaterna vill därför att staten ska tala med en röst i processen.

Snabbspår för kärnkraft i tillståndsprocessen. Vi föreslår också att domstolarna ska prioritera ansökningar om att bygga ny kärnkraft i Sverige- Moderaterna vill införa en ny särskild regel i miljöbalken som innebär att tillståndsärenden som rör ny kärnkraft ska behandlas skyndsamt. Det innebär att andra tillståndsärenden kan behöva stå tillbaka. Motsvarande regler finns för andra mål- och ärendetyper i bl.a. rättegångsbalken.

För att domstolarna snabbt ska kunna hantera tillståndsansökningar för nya kärnkraftverk har tidigare regering uppskattat att det krävs mer pengar till domstolarna. Vi kommer att ge domstolarna så mycket pengar som de begär för att klara bemanningen.

Moderaterna vill också ta bort ansökningsavgiften för nya kärnkraftsreaktorer. I dag behöver den som ansöker om att bygga en kärnkraftsreaktor betala 100 miljoner kronor till Strålsäkerhetsmyndigheten i avgift. För att sänka trösklarna att bygga ny kärnkraft vill vi ta bort den avgiften. Staten ska istället betala för de kostnader som Strålsäkerhetsmyndigheten har för att hantera ansökningar om ny kärnkraft.

Klimatet och svenskarnas plånböcker kan inte vänta! Sverige behöver mer kärnkraft!

Personalen inom hemtjänst och äldreomsorg måste ha nödvändiga kunskaper i det svenska språket!

Av , , 1 kommentar 7

Det är viktigt att Umeå kommun säkerställer att personalen både förstår och kan göra sig förstådd hos dem som de är satta att hjälpa. Så är inte fallet idag. Språkkunskaperna inom äldreomsorgen är många gånger för dåliga och det leder till risker för de äldre.

Det finns flera exempel från Umeå där bristande kunskaper i svenska språket hos personalen inneburit stora bekymmer och allvarliga incidenter för både boende och anhöriga.

Redan vid rekrytering av personal så har kommunen ett ansvar att försäkra sig om att den blivande anställde har nödvändiga språkkunskaper. Rekryteringsbehoven i äldreomsorgen är mycket stora, men det är ingen lösning att sänka kraven på att kunna det svenska språket när det utgör en så viktig del av god omvårdnad och patientsäkerhet.

Moderaterna och övriga borgerliga partier har lagt förslag på att kommunen ska införa språktest vid anställning av personal inom hemtjänst, funktionshinderomsorg och äldreomsorg. De rödgröna partierna i Umeå har dock röstat nej till förslaget om språktest.

Socialdemokraterna på nationell nivå har nu plötsligt svängt i frågan och meddelat att de vill skärpa kunskapskraven i svenska bland personalen inom hemtjänst och äldreomsorg. Samt införa just språktester. Underlag för bedömning och språktester i verksamheterna ska sedan finnas färdiga i februari 2023.

Med anledning av det så ställde jag några frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) vid gårdagens fullmäktige. Jag ville få svar på om Socialdemokraterna i Umeå nu kommer att ändra uppfattning och följa den nationella partilinjen.

Så sent som den 20 juni 2022, så röstades nämligen förslaget om språktester inom hemtjänst, funktionshinderomsorg och äldreomsorg ned av S, V och MP i Umeå. Voteringen slutade med 35-30. M, C, L, KD med stöd av AP och SD ville bifalla förslaget. Men de rödgröna röstade nej.

Lindberg (S) hade ett ganska långt svar på frågan, men det visade sig till slut att han faktiskt välkomnade att det nu tas fram riktlinjer för bedömning av kunskaper i det svenska språket och att det kommer användas även inom Umeå kommun! Språktester kommer att bli verklighet även inom Umeå kommun.

Ett välkommet besked från Socialdemokraterna, även om det var en omsvängning som påverkats av partiet på nationell nivå.

Vi har ju alla kunnat se att det finns allvarliga brister på det här området inom Umeå kommun. Det är ju fruktansvärt när de äldre inte förstår vad personalen säger, och lika fruktansvärt är ju när personalen inte förstår instruktion och uppgifter för att de inte behärskar det svenska språket! Upplagt för katastrofala situationer inom äldreomsorgen.

Vi måste ställa krav på kunskaper i svenska för arbete inom äldreomsorgen, samtidigt som en möjlighet till språkutbildning ska erbjudas den som behöver det. Självklart. Men det här blir ett sätt att säkerställa dessa kunskaper.

Sista fullmäktigesammanträdet innan valet!

Av , , 3 kommentarer 9

Idag har vi sammanträde med kommunfullmäktige i Umeå. Från Moderaterna har vi två motioner som ska upp till behandling. Igor Hells motion om att upphandla barn- och ungdomspsykiatriska utredningar, samt min egen motion om att avbryta samarbetet med ryska staden Petrozavodsk. Avslutningsvis har jag lämnat in en fråga till Hans Lindberg (S) om deras syn på språktester inom hemtjänsten och äldreomsorgen. De rödgröna i Umeå har ju upprepade gånger röstat nej till detta, men när Socialdemokraterna nu nationellt har svängt i frågan, så kanske vi kan hoppas på att S ändrar sig även lokalt? För det behövs.

M-kampanjer varje dag i veckan!

Av , , Bli först att kommentera 7

Vi fortsätter för fullt med kampanjerna i Umeå. Idag var det dags för dörrknackning och utdelning av material – andra dagar kan det vara kampanjinsatser på morgonen, lunchen, eftermiddagen eller kvällen.

Det svänger i opinionen, från dag till dag och mellan opinionsinstituten. Men varje samtal och varje röst spelar roll.

I valet 2018, så bestämde sig 3 av 10 väljare den sista veckan. År 2006, när vi senast vann makten från den då styrande S-sidan, så varierade majoriteten mellan blocken under den sista valveckan. Om man följde opinionsmätningarna. Så det lär bli spännande in i det sista även denna gång att döma av mätningarna i årets val.

14 dagar kvar till valdagen och maktskifte!

 

 

Ett år med Aurora Botnia!

Av , , Bli först att kommentera 9

Vilken succé! Denna helg har Wasalines nya färja varit i trafik i ett år.

M/S Aurora Botnia, som trots pandemin och dess effekter, ändå slagit rekord efter rekord när det gäller att frakta gods och passagerare över Kvarken.

Aurora Botnia har också bidragit till att utöka utbytet och stärka kontakterna mellan Umeå och Vasa, mellan Västerbotten och Österbotten. Precis som det var tänkt.

Hatten av för alla som jobbar på Wasaline och Aurora Botnia. Ni är proffs!

Kampanj i Övik idag!

Av , , Bli först att kommentera 4
Idag var jag tillbaka för politisk kampanj i Örnsköldsvik! Det var ca 30 år sen senast i det sammanhanget. Jag valdes ju in i Örnsköldsviks kommunfullmäktige år 1991. Åren går. Riktigt kul att på scenen på torget få prata politik med min gamle MUF-kompis Ulf-Åke Oldenborg som numera är Kristdemokraternas nummer 1 i staden. Vi fick sällskap på scenen av Annica Jonsson, Moderaternas nummer 1. Vi hann prata både rikspolitik och lokalpolitik. Viktigt med borgerligt styre både lokalt, regionalt och nationellt. Nu tillbaka i Umeå för fortsatt kampanj här.

Våra valsedlar finns i alla vallokaler, samt i vår valstuga på Rådhustorget

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu senast idag vid lunchkampanjen på Renmarkstorget så fick jag en fråga om var man hittar partiernas valsedlar – om de kommer att finnas utlagda på förtidsröstningslokalerna etc.

Svaret är ja. De finns på plats.

Våra valsedlar finns dels utlagda på alla förtidsröstningslokaler, dels kommer de att vara utlagda i alla ordinarie vallokaler söndag den 11 september. Sedan så kan man komma förbi vår moderata valstuga på Rådhustorget och hämta upp våra valsedlar till Riksdag, Region Västerbotten och Umeå kommun. Valstugan är öppen måndag-lördag.

Tillväxt, välfärd och trygghet – för både stad och landsbygd!

Av , , 4 kommentarer 7

Vi presenterade vårt lokala moderata valmanifest den 11 augusti i Umeå. Det är ett omfattande valmanifest med 55 punkter, som sträcker sig över flera områden.

Valmanifestet går att läsa på vår hemsida, men kan såklart också hämtas i tryckt format i vår valstuga på Rådhustorget.

Jag har även fått frågor om våra valsedlar till riksdag, region och kommun. Dessa finns utlagda i alla förtidsröstningslokaler, och kommer självfallet att vara utlagda i alla vallokaler på ordinarie valdag. Därutöver kan ni hämta valsedlartna i förväg i vår valstuga på Rådhustorget om ni så önskar. Detta kan ni göra alla dagar som valstugan är öppen.

 

Tre huvudfrågor inför valet i Umeå:

✅ Prioritera kärnverksamheten – skola och äldreomsorg

Vi prioriterar skolan och äldreomsorgen före annat. Det viktigaste är att erbjuda våra unga en bra skolgång. Kunskap och ordning ska stå i centrum. Det ska också vara tryggt att åldras i vår kommun. Det ska vara en rättighet för äldre att beredas plats på ett boende, när man känner sig otrygg och blir sjuk. En omsorg som ska präglas av hög kvalitet och ett värdigt bemötande.

✅ Ökat bostadsbyggandet i hela kommunen – både landsbygd och stad

Det råder bostadsbrist i Umeå. Det är ett hot mot Umeås tillväxt. Det skulle behövas en tredubbling av takten på nyproduktion av bostäder för att nå kommunens mål. Vi måste öppna upp fler områden för byggnation av bostäder. Tillväxten och nyproduktionen av bostäder måste också komma både landsbygd och stad till del. Vi behöver fler småhus, fler hyreslägenheter, fler bostadsrätter. I hela kommunen.

✅ Fler insatser för ett tryggare Umeå

Mer än var tredje kvinna i Umeå väljer – ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Så kan vi inte ha det. Inför kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen. Anlita kommunala ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i Umeå. Förbättra belysning i parker och utmed gång- och cykelvägar.

 

Det är dags för en borgerlig valseger, såväl nationellt som lokalt!

Ordning och reda i skolan

Av , , Bli först att kommentera 9

Moderaternas skolpolitik handlar i grunden om att fokusera på kunskap i skolan och skapa ordning och studiero i klassrummen. Lärare måste få vara lärare.

Studiero är en förutsättning för lärande. Utan lugn och ro i klassrummet kan inte lärarna bedriva en bra undervisning för alla elever. Alla elever blir negativt drabbade av en stökig skolmiljö, men det är särskilt elever som redan har det svårt som halkar efter ännu mer. För att förbättra studieresultaten och likvärdigheten i svensk skola måste det vara ordning i klassrummen och på skolgårdarna.

Stök, skolk och oordning i klassrummen ska inte accepteras.

Här är några av Moderaternas förslag:

✅ Mer ekonomiska resurser till för- och grundskolan.

✅ Bra med betyg i skolan. Uppmuntra alla skolor att börja sätta betyg från årskurs 4.

✅ Inför ordningsomdömen i grundskolan och gymnasieskolan.

✅ Fler resursklasser, så att alla elever kan studera utifrån sina förutsättningar. Barn med särskilda behov ska redan från årskurs 1 få adekvat stöd.

✅ Avlasta lärarna från administrativt arbete, genom att successivt införa lärarassistenter.

✅ Rektor ska få ansvar att stänga av en elev när så krävs. Det ska bli enklare att omplacera och permanent stänga av elever som begår allvarliga brott eller trakasserar andra elever.

Återupprätta den svenska kunskapsskolan. Det ska vara ordning och reda i klassrummen.