Viktigt att hedra våra svenska veteraner!

Av , , Bli först att kommentera 14

veterandagen

Idag är det Veterandagen – sedan 2018 dessutom allmän flaggdag! Det är viktigt att de svenska veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten.

Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats. Samtidigt har vi som nation varit dåliga på att uppmärksamma de kvinnor och män som deltagit i olika insatser. Till exempel var det först 2011 som Veterandagen – den 29 maj – fick officiell status. Förra året var det första gången som dagen firades som allmän flaggdag.

För exakt ett år sedan var det invigning av Minnesstenen för Umeås veteraner i Döbelns park. En perfekt dag, med tanke på att det var Veterandagen och dessutom den första gången som var allmän flaggdag i Sverige. Jag själv hade också föreslagit i en motion till kommunfullmäktige att uppföra just en minnessten i Umeå för att hedra våra veteraner. Ceremonin den gången innehöll tal och kransnedläggning med representanter från Försvarsmakten, Umeå kommun, Fredsbaskrarna, Kongo veteraner och finska krigsveteraner. Jag och Hans Lindberg (S) representerade då Umeå kommun.

Idag har jag inte haft möjlighet att personligen vara på plats,i Döbelns park, men jag är mycket glad över att dagen högtidlighålls runt om i vårt land. En viktig dag!

Svårt att få alla partier att ta avstånd från våldsbejakande islamism

Av , , 2 kommentarer 46

Alla politiska partier i Umeå borde tydligt ta avstånd från islamism. Tyvärr gick det inte att få alla partier i Umeå att göra detta idag. Hur kan det vara så svårt?

Hans Lindberg (S) ville inte göra det med hänvisning till att han inte vill ”ställa grupp mot grupp”. Ett häpnadsväckande uttalande.

Om detta blev jag senare intervjuad av SVT Västerbottensnytt.

Sverige har fler våldsbejakande islamister än någon gång tidigare och gruppen utgör också den största attentatsrisken. Det är en mycket allvarlig utveckling och vikten av konkreta åtgärder som Säkerhetspolisen har efterfrågat är akut.

Umeå kommun var en av ca 40 kommuner som nyligen kallades ned till Stockholm med anledning av att IS-terrorister som varit i Syrien/Irak kan befaras återvända eller redan ha återvänt.

Säpo har slagit till mot ledande extrema islamister runt om i Sverige, och tagit sex personer i förvar. Det är ett unikt agerande från säkerhetspolisens sida. En imam i Umeå har tagits i förvar, och likaså sonen till imamen i Gävle som har haft en framträdande roll i Umeå.

Kommunerna ska självklart inte förväntas ta över polisens och säkerhetspolisens uppgifter.

Men Umeå kommun måste göra sitt yttersta för att motverka och försvåra för våldsbejakande islamister.

Umeå kommun borde dock anta tydliga regelverk kring utbetalning av föreningsbidrag, så att inte en enda skattekrona riskerar att betalas ut till dessa islamistiska organisationer.

Umeå kommun borde anta uthyrningsregler för lokaler, så att det försvårar för odemokratiska och våldsbejakande att sprida sitt hatfulla budskap. Deras verksamhet måste försvåras.

Umeå kommun borde följa Stockholms stads exempel, där kommunen har klargjort att socialtjänsten ska bryta sekretessen om det i deras utredningar framkommer att en person begått exempelvis folkmord eller brott mot mänskligheten. I sådana fall ska informationen föras vidare till polis och internationella åklagarkammaren.

Vi moderater lämnade därför idag in en motion om att Umeå kommun ska följa exemplet från Stockholms stad och bidra i arbetet till att lagföra islamistiska terrorister.

Fortsättning följer.

Dra i handbromsen för heltidsinförandet inom Umeå kommun – återta kontrollen över den kommunala ekonomin

Av , , Bli först att kommentera 18

IMG_6828-500x500

Ambitionen med att alla kommunanställda ska kunna erbjudas anställning på heltid är lovvärd. Men det måste ske utifrån verksamhetens behov, de anställdas egna önskemål och vad den kommunala ekonomin tillåter.

Heltidsinförandet i Umeå kommun har skapat mycket negativa konsekvenser utifrån kommunens och nämndernas ekonomi, men även utifrån medarbetarnas arbetsvillkor.

Umeå kommun har, baserat på en överenskommelse mellan SKL och Kommunal från 2016, gått väldigt långt i tolkningen av densamma. Trots att överenskommelsen uttrycker en ambition mellan arbetsgivare och fack om att tillsammans över tid arbeta för att öka andelen heltidsanställda och erbjuda deltidsanställda att gå upp till heltid, så har Umeå kommun gått betydligt längre än vad överenskommelsen kräver. Överenskommelsen på riksplanet är en långsiktig ambition.

Umeå kommunfullmäktige har, efter förslag från Socialdemokraterna, beslutat att alla anställda ska ha rätt att arbeta heltid. Det finns också en målsättning om att alla nya medarbetare ska anställas på heltid och deltidsanställda med tillsvidareanställning ska erbjudas heltidsanställning. Detta trots att överenskommelsen mellan SKL och Kommunal inte går fullt så långt, samt att övriga fackliga organisationer inte har någon överenskommelse i detta avseende med SKL.

Införandet av heltid inom vård och omsorg skedde alltför snabbt i Umeå kommun. Enligt en utvärderingsrapport så hade inte någon annan kommun genomfört införandet på så kort tid. I de flesta kommuner har man haft en lång förberedelsetid med förstudier och pilotprojekt.

I rapporter från verksamheterna konstateras att heltidsinförandet har inneburit att man har personal på delar av arbetsdagen, som saknar arbetsuppgifter. Bemanningsplaneringen har försvårats. Kommunen har personal på tider när de inte behövs, för att kunna erbjuda heltid.

En fullständigt orimlig situation, dessutom i ett ansträngt ekonomiskt läge. Avtalet mellan SKL och Kommunal är en långsiktig ambition. Inte något som måste genomdrivas i hast.

Detta heltidsinförande har medfört allvarliga kostnadsökningar, som inte varit budgeterade. Merkostnaden för tidigare införanden ligger på 46,9 miljoner kr. Bedömningen av merkostnader för innevarande år och de kommande åren är höga, om man går vidare med planerna på att genomdriva heltid för alla inom alla förvaltningar och områden.

Summor, som de facto inte finns i budget. Heltidsinförandet är också en av de bidragande orsakerna till den mycket höga nettokostnadsökningen inom Umeå kommun under 2018.

Kommunal har i en skrivelse påtalat situationen där personal som är verksamma inom äldrenämnden och individ- och familjenämnden under en längre tid har ”vittnat om sämre arbetsmiljö, mindre inflytande över schemat, underbemanning och samvetsstress. Vi ser att fler, inte färre, får arbeta delade turer. Vi ser att helgtjänstgöringen ökar och att arbete varannan helg nu blivit norm.”

I detta läge måste kommunfullmäktige snarast dra i handbromsen. Målet som har antagits i kommunfullmäktige föreslås strykas av oss moderater. D.v.s. målet som formulerats ”Alla tillsvidareanställda ska ha rätt att arbeta heltid” stryks. Umeå kommun ska, liksom i alla andra sammanhang, göra det som är praktiskt genomförbart utifrån de resurser som finns tillgängliga.

Detta kommer att vara en del i det förslag till Budget 2020, som presenteras av oss moderater tisdag den 4 juni.

Att erbjuda heltid till alla är en lovvärd ambition, men kan bara genomföras i den mån verksamheten klarar av det utifrån tilldelade budgetramar och utan att försämra medarbetarnas arbetsvillkor vilket har blivit följden i Umeå. Det kommer även fortsättningsvis att finnas behov av att anställa personal exempelvis på deltid.

I konflikt mellan mål och medel, gäller medel.

Skattepengar ska inte betalas ut till organisationer som inte delar våra grundläggande demokratiska värderingar

Av , , Bli först att kommentera 32

VK skriver idag om förskolan Bilaal, där imamen i Umeå som omhändertagits av Säpo haft en ledande roll i styrelsen, tydligen har haft stora brister i bokföringen. Miljontals kronor har gått från förskolans konton till okända personer. Umeå-imamen har varit kassör i den ekonomiska föreningen. Exakt hur det ligger till lär väl framkomma så småningom.

Sex personer i islamistiska miljöer har nu tagits i förvar av säkerhetspolisen. Varav alltså två med tydliga kopplingar till Umeå.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp säger i dagens VK att Säpos tillslag mot personerna “bygger på en grundad misstanke att de är ledargestalter i de extremistiska miljöerna. De bidrar till radikalisering, rekrytering eller finansiering. Flera av dem har också nekats medborgarskap när de har sökt eftersom Säpo har känt till detta.”

Hur det ligger till med allt detta är ju nu upp till Säpo och övriga inblandade myndigheter att redogöra för och dra slutsatser. Man vet ju inte mer än vad som framkommer i media just nu.

Men för Moderaterna i Umeå kan jag bara konstatera följande generella ställningstagande, inte minst inför måndagens kommande viktiga debatter i kommunfullmäktige:

Skattepengar ska aldrig betalas ut till organisationer som inte delar våra grundläggande demokratiska värderingar. Detta gäller såväl islamistiska organisationer, nazistiska organisationer som extremvänstern.

Vi måste ha tydliga regler för vad som gäller, oavsett det handlar om föreningsbidrag, projektpengar, förskolor, skolor, lokaluthyrning eller annat.

Umeåbornas skattepengar skall inte kunna gå till extremister.

Moderaterna ökar i valspurten!

Av , , Bli först att kommentera 12

Bilden kan innehålla: text

Med två dagar kvar till EU-valet, så ökar Moderaterna mest av alla partier i opinionen.

Moderaterna står upp för frihet, företagsamhet och framtidstro. Mer företagande och frihandel – och mindre av skatter och bidrag.

Moderaterna kommer att med kraft bekämpa stöldligorna.

Moderaterna vill ha mer klimatsmart kärnkraft istället för smutsig kolkraft eller rysk gas.

Moderaterna anser att Europa behöver en mer kontrollerad och förutsägbar invandring, samt bättre koll på Europas gränser.

Rösta på Moderaterna i Europavalet. Du behöver inte vänta tills söndag den 26 maj – rösta redan idag!

Stå upp för svensk demokrati – bekämpa islamism, nazism och kommunism!

Av , , 3 kommentarer 25

Sverige har haft demokrati i 100 år. Men den utmanas öppet av extrema krafter. Alla demokratiskt pålitliga partier och politiker borde tydligt stå upp för demokratin och bistå i arbetet med att motverka såväl islamism, nazism som kommunism. Ta ställning högt, tydligt och klart. I både ord och handling.

I Umeå finns det en tydlig gemensam linje mot nazism. Det är mycket bra. Men när det gäller för partierna att ta avstånd från kommunism och islamism, så blir det plötsligt betydligt svårare för vissa.

Varför? Hur svårt kan det vara att stå upp för den svenska demokratin? Det ställningstagandet borde vara mycket enkelt.

Umeå, Västerbotten, Sverige, EU. Alla dessa nivåer förtjänar politiker som är tydliga i sitt avståndstagande från islamism, höger- och vänsterextremism.

Till försvar för vår demokrati!

Blodomloppet i Umeå – vilken folkfest!

Av , , Bli först att kommentera 12

I tisdags var det dags för årliga Blodomloppet i Umeå, en riktig folkfest som man brukar säga.  Även detta år med start och målgång i centrala Umeå, Skeppsbron nere på kajen i anslutning till Umeälven. Ca 7500 deltagare i de olika klasserna: promenad 5 km, löpning 5 km och löpning 10 km. Moderaterna i Umeå deltog som vanligt. I år hade vi tre lag. Vi brukar alltid samlas för lagbilden framför stadshuset ca en timme innan start. För egen del blev det fem km löpning detta år.

Ett av många bra arrangemang i Umeå!

Alla partier i Umeå måste tydligt ta avstånd från islamism!

Av , , 7 kommentarer 26

Alla politiska partier i Umeå måste tydligt ta avstånd från islamism. På samma sätt som alla tidigare har tagit avstånd från exempelvis nazism.

Men när det gäller att markera mot islamism så blir det på sina håll märkligt och oroväckande tyst. Det är inte bra för Umeå.

Sverige har fler våldsbejakande islamister än någon gång tidigare och gruppen utgör också den största attentatsrisken. Det är en mycket allvarlig utveckling och vikten av konkreta åtgärder som Säkerhetspolisen har efterfrågat är akut.

Runt 300 personer från Sverige bedöms ha rest till Syrien och Irak för att ansluta sig till IS. Många av dessa har återvänt – ca 150 st – och andra avser att återvända till Sverige. När det gäller personer med kopplingar till islamistiska terrororganisationer, så finns det ett antal i Umeå. Detta enligt ett skriftligt svar, som finns till den interpellation jag inlämnat och som ska diskuteras på måndag. Min interpellation skrevs för mer än två månader sedan, och sedan dess har det ju hunnit hända oroväckande mycket i Umeå.

Umeå kommun var en av ca 40 kommuner som nyligen kallades ned till Stockholm med anledning av att IS-terrorister som varit i Syrien/Irak kan befaras återvända eller redan har återvänt.

Säpo har slagit till mot ledande extrema islamister runt om i Sverige, och tagit sex personer i förvar. Det är ett unikt agerande från säkerhetspolisens sida. En imam i Umeå har tagits i förvar, och likaså sonen till imamen i Gävle som har haft en framträdande roll i Umeå.

Säpo intresserar sig, enligt artiklar i VK, för den muslimska förskolan Bilaal med avdelningar på Ersboda och Ålidhem. Den svenske terrorexperten Magnus Ranstorp förklarar att imamen i Umeå, som tagits i förvar är en av centralgestalterna i den extrema radikala islamiströrelsen, och att ett dussintal personer i Umeåområdet med koppling till imamen är att betrakta som våldsbejakande islamister. Förskolor och skolor har på sina håll i landet blivit inkomstkällor för islamistiska extremister, och det skulle kunna förklara intresset från Säpos sida i detta fall.

Oroväckande är då att en ledande V-politiker i Umeå – som enligt egen utsago till VK själv känner den muslimske ledaren – omedelbart gick ut och förklarade att ingen (!!!) koppar ihop imamen med extremism. Oj. Det väcker onekligen följdfrågor…..

Mer om det senare.

Arbetarpartiets gruppledare Jan Hägglund har på ett tydligt sätt redogjort för omständigheter kring detta med islamismens olika förgreningar, och även Liberalernas gruppledare Peder Westerberg har skrivit om sina försök att varna ledande S-politiker och tjänstemän i kommunen sedan några år tillbaka.

På måndagens kommunfullmäktige kommer vi att diskutera olika aspekter av detta.

Jag har lämnat in en interpellation om förekomsten av våldsbejakande islamism i Umeå. Hur många individer man tror att det rör sig om, samt hur kommunen arbetar för att motverka den radikala islamismen.

Peder Westerberg (L) har lämnat in en interpellation om hur vi kontrollerar och försäkrar oss om att skattepengar – föreningsstöd och projektpengar – inte ska gå till dessa extremister.

Jan Hägglund (AP) har lämnat in en interpellation om kommunens rutiner och regler för uthyrning av föreningslokaler. Så att vi inte hyr ut lokaler till islamister och andra extrema grupperingar. Sådant måste förhindras.

Jag förväntar mig att alla politiska partier i Umeå tydligt tar avstånd från islamism. På samma sätt som det är självklart att ta avstånd från exempelvis nazism.

Inte minst borde Socialdemokraterna i Umeå, som kommunens största parti, komma ut på banan. Ser ni inte islamismen som ett hot?

Sexualbrotten måste bekämpas med kraft!

Av , , Bli först att kommentera 18

våldtäkter

Sexualbrotten ökar kraftigt runt om i landet. Vi har sett en liknande utveckling i Umeå. Vi moderater tar detta på största allvar.

Vi vet sedan tidigare att otryggheten bland unga tjejer i Umeå är utbredd. 4 av 10 är otrygga när de går hem ensamma om kvällarna, och antalet anmälda sexualbrott har ökat dramatiskt i Umeå.

Under senare år har sexualbrotten ökat kraftigt i Umeå. Sedan år 2012 har antalet anmälda våldtäkter fördubblats, och antalet sexuella ofredanden har nästan fördubblats. Mellan år 2017 och 2018 ökade antalet anmälda våldtäkter i Umeå med 32 procent. Detta enligt den aktuella statistiken från Brå.

Det är en fruktansvärd utveckling! Kvinnor i Umeå ska inte behöva oroa sig för att bli utsatta för våldtäkter, sexuella ofredanden eller annat. Utvecklingen går sedan flera år åt helt fel håll.

På måndag kommer vi – förhoppningsvis – att diskutera denna allvarliga utveckling i Umeå, då jag sedan tidigare har lyft ärendet genom en interpellation till Hans Lindberg. Interpellationen bifogas nedan.

 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

4 av 10 tjejer i Umeå otrygga när de går hem på kvällarna

Otryggheten ökar i vårt samhälle. Bland kvinnor i åldern 20–24 år uppger 42 procent att de ofta valt en annan väg, för att de känt sig otrygga och oroliga för att utsättas för brott. Detta enligt nationell statistik. 4 av 10 tjejer i Umeå i åldern 13-18 år, känner sig otrygga när de går hem på kvällarna enligt en lokal undersökning. Vi moderater tar deras oro på allvar.

Nyligen presenterades resultaten av Unga 18-enkäten. Undersökningen genomförs vartannat år av Umeå kommun och riktar sig till ungdomar i åldern 13–18 år. En mycket stor andel tjejer i åldern 13-18 år uppger alltså att de känner sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. 41 procent är bl.a. rädda för sådant som att bli överfallna eller våldtagna när de går hem.

Samtidigt ser vi en kraftig ökning i Umeå när det gäller sexualbrott under senare år, såväl antalet anmälda våldtäkter som antalet sexuella ofredanden.

Utvecklingen i Umeå går åt fel håll. Umeå ska vara en trygg kommun att vistas i, oavsett tid på dygnet.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens Hans Lindberg (S):

  1. Hur ser du på den utbredda otryggheten bland unga tjejer i Umeå?
  2. Hur ser du på den kraftiga ökningen av våldtäkter och sexuella ofredanden i Umeå?
  3. Anser du att Umeå kommun gör tillräckligt beträffande trygghetsskapande frågor?
  4. Finns det något ytterligare Umeå kommun borde göra för att öka tryggheten och minska brottsligheten?

Umeå 2019-03-31

Anders Ågren, Kommunalråd (M)

Stort grattis till den nyvalda styrelsen för Moderatkvinnorna på nationell nivå!

Av , , Bli först att kommentera 13

moderatkvinnorna

I helgen hade Moderatkvinnorna på nationell nivå stämma på M-partihögkvarteret på Blasieholmen i Stockholm, med ombud från alla länsförbund i hela landet.

Moderata kvinnoförbundet bildades redan 1912. Numera går det under namnet Moderatkvinnorna – med utrymme för friare arbetsformer och organisation. Ett stort antal politiska propositioner behandlades under stämman, och en ny styrelse valdes. Alla val skedde i enighet.

Ett stort grattis till den nyvalda styrelsen, och för egen del ger jag ett extra stort grattis till min fru som nu gör comeback i den nationella styrelsen. Åsa var invald i styrelsen åren 2005-2011, varav åren 2009-2011 som andra vice ordförande. Hon avböjde omval när hon flyttade ner hit till Västerbotten från Norrbotten år 2011. Men nu gör hon alltså comeback.

Här på bild den nyvalda styrelsen: Joanna Sjölander (Östergötland), Marie Oudin (Värmland), Åsa Ågren Wikström (Västerbotten), Josefin Malmqvist ordförande (Stockholm), Caroline Högström (Västmanland) och Annsofie Thuresson (Skåne). Anna-Lena Holberg (Västra Götaland) saknas på bilden.