Positivt att företag vill investera i Umeå!

Av , , 1 kommentar 10

I gårdagens VK var det en artikel om Lerstenens kommande satsningar på bl.a. att bygga bostäder (Sandåkern, Tomtebo, Hedlunda) och kontor (Umestan). Tidigare har vi kunnat läsa om andra företag, däribland Balticgruppen, som satsar i Umeå. Vi ska vara mycket tacksamma att det finns människor och företag som vill satsa och investera i vår stad. Det leder till fler jobb, ökade skatteintäkter och bidrar till att göra Umeå till en bättre stad att leva och verka i.

Det finns de som klagar över att det byggs så mycket, och att det borde vara någon måtta med allt. Men hade de verkligen hellre sett att företagen investerade sina pengar i andra delar av landet?? Hade det varit bättre om jobben hade hamnat i södra Sverige istället? Talande i gårdagens artikel var också kommentaren från ägaren av bolaget Nickback AB, som samarbetar med Lerstenen: ”Vi utesluter inte att vi kommer att investera mer i Umeå. Så länge staden växer är det intressant.”

Exakt.

Umeå växer och det ska vi vara glada för. Tummen upp för Lerstenen, Balticgruppen och alla andra företag som satsar sina pengar i vår region. Det är viktigt att vi gemensamt på alla sätt fortsätter möjliggöra en tillväxt i Umeå. Ju fler som vill bidra till att Umeå växer, desto bättre!

Fortsatt fokus på tillväxt är A och O

Av , , Bli först att kommentera 6

I dagens VK skriver jag på debattsidan om vikten av att fortsätta fokusera på tillväxt i Umeå, såväl ekonomisk som befolkningsmässig sådan. Bifogas nedan.

 

Fortsatt fokus på tillväxt är A och O

I en stad där fler människor mår bra, tror på sig själva och vågar gå sin egen väg kommer fler människor också att kunna förverkliga sina drömmar. Moderaterna vill se Umeå utvecklas till ”Storstaden” i norr; en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en kreativ och fördomsfri miljö.

Partiernas laguppställningar i Umeå inför valet 2014 har under hösten klarnat. De två största partierna – Moderaterna och Socialdemokraterna – har fastställt sina valsedlar och toppnamn. Inför valrörelsen kommer lokala valmanifest och handlingsprogram att tas fram, men vi behöver inte vänta så länge för att kunna peka ut färdriktningen. För oss moderater är fortsatt ekonomisk och befolkningsmässig tillväxt högprioriterad. Detta kommer också i hög grad att prägla den politik vi går till val på 2014.

Men är det då verkligen nödvändigt för Umeå att fortsätta växa? Moderaternas svar är tydligt: ja! År 2007 föreslog Moderaterna på VK:s debattsida att Umeå borde ha en mer offensiv tillväxtvision. Ett resultat av den debatt som sedan följde, bl.a. i fullmäktige där jag ifrågasatte kommunens dåvarande befolkningsmål för att det var för defensivt (150000 invånare år 2050), så beslutades året därpå att kommunen skulle höja ambitionsnivån. Tillväxt skulle stå i fokus på område efter område. Moderaterna och Socialdemokraterna enades om att sikta högt. Visionen blev att sikta på 200 000 invånare senast år 2050.

Varför ska vi då växa och bli större? Räcker det inte med dagens befolkning? Nej, det gör det inte. Storleken spelar roll. Norrland behöver en stark tillväxtmotor, som också har förmågan att dra till sig nödvändiga infrastruktursatsningar och annat. Umeå kommer då att bli en tyngre spelare på den nationella arenan. Ju fler umebor, desto attraktivare blir det att flytta hit. Människor söker sig till människor. Tillväxt leder till tillväxt och ger ringar på vattnet. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag kommer att etablera sig här, vi kommer få se en kraftig jobbtillväxt och det leder i sin tur till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden.

Men i skuggan av alla byggkranar i centrala Umeå finns det en risk att vissa blundar för bekymrande fakta. Umeå når inte upp till sina mål varken för bostadsbyggandet eller för befolkningsökningen. Detta borde oroa alla som gör anspråk på att vilja styra Umeå efter valet 2014. Efter många goda ekonomiska år har också den styrande S/V-majoriteten problem med ekonomin, och det ser tufft ut även kommande år.

För att Umeå ska fortsätta vara en stad i stark tillväxt, så är en grundförutsättning att det går bra för vårt lokala näringsliv. Umeå behöver såväl ett växande nyföretagande, utveckling av det befintliga näringslivet som etableringar av nya externa företag i kommunen. Här finns det mycket att göra för att åstadkomma ett bättre företagsklimat. Att IKEA nu gett definitivt klartecken för sin etablering är mycket glädjande. Byggstart sommaren 2014. Fler jobb är även fortsättningsvis viktigast av allt.

I senaste valet gick M till val på att program som bl.a. förespråkade att vi ska ”bygga stad” i Umeå. Vi ville bygga högre och bygga tätare. Med de nya översiktsplaner som antogs av fullmäktige under 2011 har grunden lagts för en förtätning av staden, utan att för den skulle hindra byggandet i kommundelarna.

Samtidigt hämmas Umeås utveckling av bostadsbrist. Om vi kan få en bättre tillgång på bostäder, så kan vi också få en ökad befolkningstillväxt. Vi ska skapa så goda förutsättningar som möjligt för privata aktörer att komma igång med nya projekt. Från Allianspartierna har vi även föreslagit att AB Bostaden ska ta ett större ansvar och öka nyproduktionen.

Det handlar emellertid inte bara om arbetstillfällen och lägenheter för att bygga framtidens Umeå. Det handlar också i högsta grad om vilket ”klimat” vi kan erbjuda. Ett öppen och fördomsfri miljö, där vi välkomnar och uppmuntrar kreativitet och olika kulturella uttryck. Vår stad måste erbjuda en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt. En stad i norr med det bästa utbudet av utbildning, kultur, nöjen, handel, uteliv, möjligheter till shopping etc.

Det är dags för förnyelse i Umeå och hög tid att ersätta den styrande vänsterkoalitionen med Alliansen. Vi moderater kommer samtidigt att eftersträva en pragmatisk politik, som hedrar den gamla Umeandan, genom att söka breda lösningar över blockgränserna. Jag har kommit bra överens med Lennart Holmlund (S) under alla år, och förhoppningsvis ska även kommande S-ledare se positivt på uppgörelser över blockgränsen. Nya Moderaterna förenar Umeanda, arbetslinje och tillväxt – varmt välkommen till oss inför valet 2014!

Anders Ågren, Kommunalråd (M), Umeå

Förbundsfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag har vi sammanträde med Region Västerbottens förbundsfullmäktige i Umeå.

På ärendelistan finns bl.a. delårsbokslut 2013, budget 2014, antagande av Regional utvecklingsplan för Västerbotten 2014-2020, justeringar av bolagsordningar, revideringar av ägardirektiv, revidering av Regionalt Trafikförsörjningsprogram m.m. Förmiddagen kommer dock inledas med informationer: dels om revisionens arbete, dels om konjunkturläget i Västerbottens län 2013.

På återhörande!

Mer fysisk aktivitet i skolan

Av , , Bli först att kommentera 4

Moderat skolpolitik har traditionellt varit fokuserad på mycket teori, plugg och betyg. Och det är såklart viktigt. Men vi har tyvärr nonchalerat idrottens och den fysiska aktivitetens betydelse för eleverna. Detta håller nu på att ändras.

Forskningen visar att elever som rör på sig regelbundet får bättre resultat i skolan och att det blir mer lugn i klassrummet när eleverna får röra på sig mer under skoltid. Enligt uppgift är det vanligaste för landets grundskolelever att ha en till två lektioner i Idrott och Hälsa varje vecka. Det ligger under de rekommendationer som finns kring fysisk aktivitet för unga, som säger att man ska motionera minst en timme varje dag. Stillasittandet på ungdomars fritid har under en lång tid ökat.

En ambition som visat sig framgångsrik är att införa fysisk aktivitet dagligen på schemat. Det behöver inte vara traditionella idrottslektioner varje dag, men det ska vara planerade aktiviteter som alla elever deltar i. Genom att satsa på mer fysisk aktivitet under skoldagen förbättras både elevernas studieresultat och deras hälsa. Detta välkomnar vi inom Moderaterna i Umeå.

Hälsosamma Sverige

Av , , Bli först att kommentera 4

Vid moderaternas arbetsstämma som gick av stapeln den 17-20 oktober i Norrköping behandlades och fastställdes ett flertal propositioner, som vi kommer att ha till underlag när vi fastställer den politik vi går till val på 2014.

Flera arbetsgrupper hade arbetat inför stämman med att ta fram underlag till propositioner, och landstingsrådet Filippa Reinfeldt ledde den arbetsgrupp vars arbete sedan utmynnade i kapitlet ”Hälsosamma Sverige”.   Här ovan ser ni det inledningsanförande hon höll på stämman.

Satsa på vård och förebyggande arbete

Av , , Bli först att kommentera 5

Från moderat sida är vi bekymrade över den drogliberala våg som sprider sig över västvärlden. Knarket vinner mark. Attityderna ändras. Därför är det mycket glädjande att det ändå görs så mycket i Umeå på det här området när det gäller förbyggande arbete. Det går också alltid att göra mer. Men förebyggande åtgärder är A och O.

I en motion som behandlades i fullmäktige igår föreslogs att kommunen ska ta kontakt med Västerbottens läns landsting för att besluta om formerna för ett sprututbytesprogram. Frågan om att dela ut fria sprutor till narkomaner, avfärdades i Umeå fullmäktige så sent som i maj 2007, men nu var det alltså dags för frågan att diskuteras igen. Motionen avslogs igår, bl.a. av oss moderater.

Vi ska satsa på vård, förebyggande arbete. Vi ska hjälpa narkomaner att komma ur sitt missbruk – men vi ska inte hjälpa dem att fortsätta knarka genom att dela ut fria sprutor.  Vi ska satsa på förebyggande och uppsökande insatser, på information och testning, på rådgivning och på vaccination.

Här i Umeå (och på bloggen) har vi debatterat förslaget om fria sprutor till narkomaner tidigare. I Danmark har man sedan många år delat ut fria sprutor till narkomaner. 2010 var man redo för nästa steg: gratis heroin. Då öppnades en klinik i Köpenhamn där heroinister ska kunna få två sprutor heroin gratis varje dag, på skattebetalarnas bekostnad. Gratis heroin ges sedan tidigare till missbrukare i en rad länder i Europa, så Danmark är inte unikt. Samma debatt pågår förövrigt i vårt eget land. Jag hoppas verkligen inte att Sverige väljer den här knarkliberala vägen. Att kapitulera för knarket är inte den väg Sverige ska ta. Vi ska istället satsa på vård och förebyggande arbete.

Fullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 5

Idag har vi sammanträde med Umeå kommunfullmäktige. Vi inledde med en genomgång av fakta kring Kulturväven. Kring kostnader, kalkyler, och annat. Bra att fler får korrekt information.

Just nu pågår en interpellationsdebatt kring samma ärende. Från alla partier som står bakom projektet är man tydliga med att de extrakostnader för högre hyror som blir en konsekvens av Kulturväven, så skall kommunstyrelsen stå för detta. Vissa frågor kvarstår att lösa, och då gäller det förhållandet mellan kommunstyrelsen och kulturnämnden betr driften av vissa lokaler. Men detta var vi överens om på senaste ksau att inom den närmaste tiden lösa.

Resten av dagen skall behandla ny fördjupad översiktsplan för Universitetsstaden, moderaternas motion om försöksverksamhet med omsorgsledare inom äldreomsorgens verksamhetsområde m.m.

På återhörande!

 

Besöksnäringen i Umeå

Av , , 2 kommentarer 11

I dagens Folkbladet skriver jag om besöksnäringen, och dess potential i Umeå. Bifogas nedan.

 

Besöksnäringen i Umeå är en framtidsbransch!

Besöksnäringen ökar kontinuerligt i Sverige och antalet jobb blir fler i denna framtidsbransch. På många håll jobbas det målmedvetet, samordnat och strategiskt för att näringen skall stärkas. I november 2011 tog fullmäktige i Umeå ett viktigt beslut, nämligen att tillsammans med det privata näringslivet bilda ett destinationsbolag: Visit Umeå AB.

Bolaget ska utveckla och stärka Umeå/Umeåregionen som en attraktiv besöks-, mötes- och evenemangsregion för såväl privat- som affärsturism. För oss moderater, som gick till val 2010 på att skapa ett delägt destinationsbolag med privata intressenter, var det beslutet mycket glädjande.

Nu har kommunen tagit ytterligare ett viktigt beslut för att stärka besöksnäringen i Umeå, nämligen genom att avsätta pengar till en särskild evenemangsbudget för kommande år. Förhoppningen är att de privata aktörerna ska bidra med lika mycket pengar. Tillsammans blir vi starka.

Turismen och handeln är områden där många unga får sitt första jobb, något som är viktigt för möjligheten att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Det är också en bransch där många väljer att starta företag. Trots den expansion som turismen har visat de senaste åren är näringen fortfarande i sin linda och har stor utvecklingspotential.

Som Norrlands största stad och tillväxtmotor har Umeå stor potential beträffande besöksnäringen. Här går vi en spännande framtid till mötes med exempelvis såväl nya gallerian Utopia i centrum som den kommande Ikeaetableringen. Shoppingturism är en sorts turism som ökar i takt med att handel och turism samarbetar allt mer. Av detaljhandelns försäljning består hela tio procent av de pengar som turister spenderar. Det finns alla förutsättningar för att den siffran kan öka än mer, men då krävs det att alla aktörer – såväl inom det privata som offentliga – blir bättre på att samordna och jobba mot samma mål.

För de regioner som vill växa och har höga tillväxtmål är turismen en bransch som inte får nonchaleras. Det finns många goda exempel i när och fjärran på hur man skapar förutsättningar för en attraktiv besöksnäring. Umeå är en fantastisk stad – nu måste vi se till att ännu fler får uppleva det!

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Umeå

Minska antalet politiker i fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 13

Det pågår runt om i länet en diskussion om att minska antalet politiker i vissa kommunfullmäktigeförsamlingar. Det har framförallt rört vissa mindre kommuner.

Men även Umeå kommun skulle faktiskt kunna minska antalet fullmäktigeledamöter. Enligt Kommunallagen, 5 kap, 1 §, så är kravet på kommuner över 36.000 invånare att man ska minst 61 ledamöter. I Umeå fullmäktige har vi 65 mandat, vilket alltså är fyra fler än nödvändigt.

Vi har ju haft gruppledaröverläggningar kring den politiska organisationen inför kommande mandatperiod, men har ännu inte slutfört dessa. Förhoppningsvis sker detta inom kort. Vi har i dessa överläggningar inte berört antalet ledamöter i fullmäktige.

Men nog borde vi även kunna enas om att minska ned antalet fullmäktigeledamöter till 61?

För att det ska hinnas med till mandatperioden 2014-18, så måste beslut tas i fullmäktige senast vid utgången av februari 2014.

Umeå. Mer tillväxt.

Av , , 2 kommentarer 7

Den gångna veckan gjorde vi företagsbesök på Soja film, som bl.a. jobbar med animationer till olika sorters informationsfilmer.

Ett av de alster de varit med att ta fram är den här filmen som togs fram i anslutning till Umeågalan: Umeå. Mer tillväxt. Även om filmen har något år på nacken, så ger den på ett bra sätt en överblick av sådant som är på gång i Umeå.