Kärnkraften behövs!

Av , , Bli först att kommentera 12

kärnkraft

Mycket bra att Moderaterna tillsammans med KD och L denna vecka har tagit initiativ till nya energiförhandlingar.

Det är en ödesfråga för vårt land. Samtliga riksdagspartier borde bjudas in till nya energiförhandlingar – så att en ny energiöverenskommelse kan komma på plats före årsskiftet. Det är nödvändigt för att trygga Sveriges elförsörjning och klara klimatomställningen.

En stabil elförsörjning är en förutsättning för Sveriges välfärd och konkurrenskraft. Dessutom kan svensk energi spela en viktig roll i den globala klimatomställningen. Vår elproduktion – med framförallt kärnkraft och vattenkraft – är renast i hela EU. I framtiden kommer ju ännu mer ren el att behövas för att driva bilar, tunga transporter och industrier. Experter uppskattar att det handlar om en 50- till 60-procentig ökning av elanvändningen under de kommande 25 åren.

Men nu ser vi allvarliga problem på elmarknaden. Stamnätet har många år på nacken och kapaciteten måste öka. Gotland har haft återkommande problem med strömavbrott. Elproblem har också drabbat Skåne och Stockholmsregionen. Till slut riskerar det att hindra investeringar och jobbtillfällen. Det duger inte.

Kärnkraft måste få vara en viktig del av det svenska energisystemet också i framtiden. Den befintliga kärnkraften måste värnas, och en svensk färdplan mot fjärde generationens kärnkraft måste utvecklas.

En gång i tiden förstod Stefan Löfven (S) vikten av kärnkraft – men det var förstås innan han blev beroende av Miljöpartiet…

Umeå centrum behöver ett P-hus i kvarteret Ymer!

Av , , Bli först att kommentera 12

I gårdagens VK fick jag nedanstående debattartikel publicerad. Läggs som vanligt upp även här på bloggen.

 

Umeå centrum behöver ett P-hus i kvarteret Ymer!

Centrala Umeå har en särskild roll för kommunens tillväxt och är en viktig mötesplats för hela regionen. Handel, nöjen och upplevelser är viktiga ingredienser liksom fler bostäder och attraktiva stadsmiljöer. Detta kräver att centrum är tillgängligt för besökare, även för bilister. Därför blir jag bekymrad när det nu kommer politiska utspel om allt ifrån bilförbud i centrum till att man ska säga nej till det planerade P-huset i kvarteret Ymer. Detta är ett allvarligt hot mot centrums utveckling.

Moderaterna står bakom planerna för en parkeringsanläggning i kvarteret Ymer. Det är avgörande för att kunna fortsätta utveckla centrum och är samtidigt en viktig trovärdighetsfråga. Parkeringsreservatet tillkom på 1970-talet för att säkra mark för framtida anläggningar som ska förse centrala Umeå med p-platser och möjlighet till parkeringsköp. Sedan dess har reservatet också bekräftats i översiktsplaner, utbyggnadsplaner för centrum, parkeringsstrategi och parkeringsprogram.

En huvudinriktning i kommunens parkeringsprogram är att omfördela en stor del av anställdas parkering i centrumfyrkanten. Parkering för kunder, besökande och boende ska gå före arbetsplatsparkering i stadskärnan. Ca 40 procent av centrumfyrkantens parkeringsplatser utgörs av anställdas parkering, vilka successivt ska flyttas utanför centrumfyrkanten till samlade anläggningar. Umeå kommun har ett nära samarbete med det kommunala parkeringsbolaget Upab, vars uppdrag är att erbjuda välbelägna parkeringsanläggningar. De har även huvudansvaret för besöksparkeringar i centrum, där många är placerade i parkeringsanläggningar. Parkeringsplatser ska vara lätta att finna så att söktrafiken minskar.

I översiktsplanen med parkeringsstrategi är anläggningen i kvarteret Ymer utpekat som särskilt viktig för handel- och besöksnäringen. Anläggningen har också varit en viktig garant från kommunens sida vid hantering av parkeringsstrategi och regler för parkeringsköp i centrum gentemot fastighetsägare och fastighetsutvecklare. Totalt skulle Ymer kunna medföra ca 300 parkeringsplatser. Anläggningen är beroende av planerna för Västra Esplanaden och färdigställandet av ringleden år 2021. Exakt hur den ska utformas och hur stor volymen ska vara kommer givetvis prövas innan byggnationen genomförs. Det är viktigt att beakta bl.a. kollektivtrafikens behov och utrymmeskrav i detta.

P-reservatet är ett av de sista tillgängliga i centrum och är förmån för intecknande av parkeringsköp för hela centrums utveckling. Parkeringsköp finns redan hänvisade till anläggningen – den är redan delvis intecknad av Umeå kommun. Om vi inte kan teckna fler parkeringsköp blir det i praktiken ett investeringsstopp i centrum. Det finns idag inga alternativa, likvärdiga lägen för en parkeringsanläggning.

Men kommer då inte antalet bilar att minska kopplat till beteendeförändringar och teknikutveckling? I dagsläget finns inget som tyder på att bilägandet minskar, tvärtom visar en rapport från McKinsey att det är troligt att bilägandet ökar fram till 2025 innan en gradvis minskning sker. Behovet av parkeringar kommer alltså inte att minska över en natt. Umeå kommun fortsätter samtidigt att minska antalet gatumarksparkeringar i centrum. Det innebär ju att efterfrågan på parkering i samlade anläggningar ökar.

Även vid en introduktion av självkörande fordon kommer sannolikt söktrafik att behöva regleras av kommunen. Fordonen kommer att behöva en uppsamlingsplats i anslutning till områden med hög efterfrågan. Elektrifiering av bilparken kräver platser med laddinfrastruktur, vilket med fördel sker i samlade parkeringsanläggningar. Likaså delningstjänster i form av bilpoolslösningar kan nå större framgång om man får tillgång till gemensamma parkeringsanläggningar.

Sammanfattningsvis är planerna för en parkeringsanläggning i kvarteret Ymer lika viktiga nu som tidigare. Parkeringsbehovet finns och en stor del av de tilltänkta p-platserna är redan intecknade av privata aktörer genom friköp. Att stryka planerna för ett P-hus i kvarteret skulle stoppa investeringsplanerna i centrum.  Detta vore kanske glädjande för Umeås politiska tillväxtmotståndare, men förödande för Umeås utveckling. Skärpning!

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Stå upp för valfriheten inom hemtjänsten!

Av , , Bli först att kommentera 13

hemtjänsten2019

I januari 2019 beslutade en majoritet i kommunfullmäktige att Lagen om Valfrihet (LOV) i hemtjänsten skulle vara kvar i Umeå, trots försök från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att avskaffa valfriheten.

Nu försöker S och V bakvägen krossa valfriheten med LOV. De har beslutet att anta ett förfrågningsunderlag som i det närmaste omöjliggör för företag att bedriva hemtjänst i Umeå. De ställer högre krav på externa utförare än på kommunens egenregi, samtidigt som deras beslut om underlag både bryter mot lagen och kraftigt försvårar för de mindre lokala aktörerna att erbjuda sina tjänster.

Beslutet går stick i stäv emot beslutet i fullmäktige och är inget annat än ett sabotage mot valfriheten. Det kommer också att leda till mycket stora kostnadsökningar om kommunen ska överta dessa verksamheter.

• Kundnöjdheten inom hemtjänsten som helhet ligger på 94 procent i Umeå.

• 54 procent av de som har rätt till hemtjänst väljer någon av de privata aktörerna.

• Utöver den kommunala hemtjänsten erbjuder 17 privata hemtjänstföretag sina tjänster.

Men S och V är besatta av att krossa denna uppskattade valfrihet för de äldre i Umeå. Varför?

Vi moderater står upp för Din rätt att välja hemtjänst. Vem ska bestämma över ditt liv – du eller politikerna? En majoritet i kommunfullmäktige räddade valfriheten för ett år sedan. Nu försöker S och V krossa möjligheten till valfrihet genom att försöka sabotera villkoren fullständigt för de privata aktörerna att vara med och erbjuda sina tjänster.

Moderaterna kommer tillsammans med övriga borgerliga partier att göra allt vi kan för att leva upp till kommunfullmäktiges beslut från januari 2019. Rädda valfriheten inom hemtjänsten!

Varför är S och V så besatta av att krossa valfriheten inom hemtjänsten i Umeå?

Av , , Bli först att kommentera 22

Photographer Michael Folmer

Vad sysslar Socialdemokraterna i Umeå med? Nu försöker de alltså krossa valfriheten (LOV) inom hemtjänsten bakvägen, genom att i nämnderna besluta om förfrågningsunderlag som i praktiken omöjliggör för de privata aktörerna att fortsätta erbjuda sina tjänster.

Trots att en majoritet i kommunfullmäktige i januari 2019 körde över S och V, och beslutade att LOV skulle fortsätta råda för hemtjänsten i Umeå. Men nu har de alltså kommit på ett nytt sätt att stoppa valfriheten för brukarna. Genom att helt enkelt i praktiken ställa sådana krav att de privata ska ge upp.

Bifogar det gemensamma pressmeddelandet som skickades ut idag från Alliansföreträdarna i Äldrenämnden och Individ- och familjenämnden.

 

En majoritet i fullmäktige sa ja till LOV, men S och V fortsätter att motarbeta!

 

I januari i år beslutade en majoritet i fullmäktige att avslå Socialdemokraternas förslag till beslut om att avskaffa Lagen om valfrihet i hemtjänsten. Istället skulle det bli ett nytt förfrågningsunderlag som skulle beslutas av de båda sociala nämnderna. Onsdagen 20 november beslutade Individ och familjenämnden och den 21 november fattade Äldrenämnden beslut om ett nytt förfrågningsunderlag.  Det är fem år sedan sist.

Följande säger samtliga alliansföreträdare i Äldrenämnden och i individ och familjenämnden i ett gemensamt uttalande.

Vi är starkt kritiska till att det är just de partier som vill avskaffa LOV som är de som beslutar om ett nytt förfrågningsunderlag. Det har varit känt sedan länge att förfrågningsunderlag skulle tas, men trots det presenterar inte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sina ändringar förrän vid sittande bord. Ändringar som har förödande effekt på valfriheten inom hemtjänst.

Allianspartierna i både Individ och Familjenämnden samt i Äldrenämnden menar att det nya förfrågningsunderlaget i det närmaste omöjliggör för företag att bedriva hemtjänst i Umeå kommun.

-Förfrågningsunderlaget ställer större krav på externa utförare än på kommunens egen regi samtidigt som Socialdemokraternas och Vänsterpartiet ändringsyrkanden både bryter mot lagen och kraftigt försvårar för de mindre lokala leverantörerna som de säger sig värna.

Umeå kommun har haft eget val i hemtjänsten sedan 2005 och Lagen om valfrihet sedan 2010, men det är en av de verksamheter som det har sparats mest på. Umeå har sedan länge Sveriges lägsta hemtjänstersättning och trots en skillnad i ersättning mellan den kommunala hemtjänsten och de privata utförarna blev Socialdemokraternas beslut ett besked om att någon förändring i ersättning inte är i sikte. Detta betyder att Umeå kommun inte heller uppfyller kravet om konkurrensneutralitet mellan utförare som finns i Lagen om valfrihet.

­-Socialdemokraterna trotsar medvetet och öppet kommunfullmäktiges beslut när de säger att syftet med förändringarna av förfrågningsunderlaget är att stärka den egna hemtjänsten som de vill ska ha minst 50% av marknaden, säger Veronica Kerr, 1:e vice ordförande i Äldrenämnden (KD)

Då beslutet riskerar medföra att stora delar av den externt utförda hemtjänsten upphör redan under 2020 yrkade Allianspartierna både i IFN och ÄN på återremiss för komplettering med en analys av risken för kraftigt ökade kommunala kostnader för ett oplanerat övertagande av verksamhetsansvaret.

Allianspartiernas yrkanden i Individ och Familjenämnden samt i Äldrenämnden.

Yrkande i första hand

att nämnden återremitterar ärendet med följande motivering: en risk- och konsekvensanalys ska göras med anledning av risken för ökade kostnader om kommunen måste ta över den privat drivna hemtjänsten.

 

Yrkande i andra hand

att en risk- och konsekvensanalys av det nya förfrågningsunderlaget ska göras.

att om konsekvenserna av förfrågningsunderlaget visas vara alltför omfattande för de privata utförarna ska nämnden revidera förfrågningsunderlaget.

att ersättningarna till utförarna generellt höjs med 15%.

att boendestöd ska ingå i förfrågningsunderlaget.

att ledsagning ska ingå i förfrågningsunderlaget.

att som en valfri möjlighet för hemtjänstutförare, inkludera trygghetslarm under dagtid och/eller dygnet runt.

 

 

 

Balticgruppen informerade om pågående och framtida projekt i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6

Davidcarlsson

Igår arrangerade Umeå Centrala Moderatförening – länets största moderata partiförening – ett studiebesök på Great Hub City. Great Hub är en satsning för att skapa en samlingsplats för bolag i kunskapsintensiva branscher. Matilda Henningsson är community manager och var på plats för att berätta mer om detta konceptet.

Huvuddelen av kvällen ägnades emellertid åt Balticgruppens engagemang i Umeå. David Carlsson (bilden ovan), Balticgruppens VD och koncernchef, informerade oss lokala moderater om pågående och framtida projekt i Umeå och hur de arbetar för att genom en hållbar tillväxt bidra till att Umeå når 200 000 invånare år 2050 – bl.a. ser de i sitt arbete en tydlig möjlighet att i framtiden koppla samman centrum och Umeå Universitetsstad till en sammanhållen kärna.  

greathub

Balticgruppen är ett Umeåbaserat privat fastighetsbolag som utvecklar, bygger och förvaltar fastigheter sedan 1987. Bolaget grundades av Krister Olsson 1987. Sedan 2016 är Jonas Olsson ensam ägare efter en planerad generationsväxling. De är och har varit involverade i uppförandet av uppmärksammade byggnader och områden i Umeå. Några exempel är Konstnärligt campus, Utopia Shopping, Väven och Skulpturparken.

Igår fick vi information om en rad olika projekt, däribland Östra Station som vi kunnat läsa om i media på senare tid. Östra Station är Balticgruppens nästa stora satsning. Det blir en ny stadsdel med bland annat kontor, restauranger, bostäder, dagligvaruhandel, gym och parkeringshus/mobilitetsanläggning. Byggstart år 2020. Likaså fick vi ta del av planerna och idéer för kvarteret Skruven, mellan Magasinsgatan och Götgatan, liksom planerna för Hamrinsberget. För att nämna några av punkterna.

Balticgruppen har genom åren investerat mycket starkt här och de har ett tydligt engagemang just för Umeå. Glädjande nog så fortsätter deras tydliga avsikt och ambition att investera och bygga i kommunen. Det är fantastiskt roligt – och värdefullt – med företag som likt Balticgruppen vill vara med och bidra till Umeås tillväxt och utveckling.

Balticgruppen är en mycket värdefull aktör i Umeå. Tack för ett givande besök!

Flygets viktiga betydelse för Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 8

flyg2019

Idag har jag på förmiddagen deltagit i ett möte arrangerat av Västerbottens Handelskammare och Umeå Airport. Fokus har varit vikten av ett fungerande inrikesflyg för vår region, samt flygbranschens pågående omställning. Flyget är och förblir en av de viktigaste länkarna för transport – in och ut – gällande hela vår region.

Representanter för bl.a. regionens näringsliv, Umeå kommun, Region Västerbotten, Umeå universitet, besöksnäringen, flygbolag som SAS och BRA liksom Swedavia var på plats för att diskutera hur vi kan vidmakthålla och skapa ännu bättre förutsättningar för regionens utveckling och tillväxt. Där har flyget en nyckelroll.  

Tvärtemot mycket som framförs i debatten om flygskam och annat, så har flygets viktiga klimatomställning pågått under lång tid. På de senaste 50 åren har utsläppen, per passagerarkilometer på en global nivå, minskat med hela 80%. Tekniken utvecklas snabbt. Det pågår mycket inom branschen idag, med viktiga åtgärder som energieffektivisering, förnybara flygbränslen och elektrifiering.

Flygets betydelse för tillväxt, företag, arbetstillfällen, välstånd och skatteintäkter till det offentliga är helt uppenbar. För att inte tala om flygets värde i vårt avlånga land för att binda samman städer, människor och företag med varandra. Att människor enkelt och snabbt kan resa är något som är positivt.

Moderaterna står upp för goda flygförbindelser! Det är utsläppen som ska motverkas – inte resandet i sig.

Allt bättre luftkvalitet i centrala Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 8

 

barn

Luftkvaliteten i centrala Umeå blir allt bättre. Det visar en uppföljningsrapport av åtgärdsprogrammet Renare luft i Umeå, som Umeå kommun kommer att lämna till Länsstyrelsen. Rapporten hanterades idag vid sammanträdet för kommunstyrelsens planeringsutskott.

Årsmedelvärdet för kvävedioxid ligger som tidigare år under gränsvärdet och uppfyller miljökvalitetsnormen. Värdena klarar även den europeiska miljökvalitetsnormen. Under 2019 har dock redan för många dygn och timmar uppmätts med för höga värden. Därmed klaras inte alla miljökvalitetsnormer för året. Men utvecklingen går åt rätt håll.

Luften i Umeå centrum blir renare och renare. Det är mycket glädjande! Umeå kommuns åtgärdsprogram ger resultat. Vi ser årliga förbättringar – och med färdigställandet av ringleden år 2021 så kommer luftkvaliteten dessutom att förbättras påtagligt. Då kommer trafikmängden genom centrala staden att kunna minskas ytterligare.

Flyget har en viktig betydelse för Umeå och övriga delar av Norrland

Av , , Bli först att kommentera 14

Bilden kan innehålla: himmel, moln, flygplan och utomhus

I dagens Folkbladet har jag fått nedanstående insändare införd.

Flyget är viktigt för Umeå!

Umeå är beroende av goda flygförbindelser, inte minst med tanke på vår geografiska placering i norra Sverige. Tillsammans med bl.a. tåg och buss utgör flyget en viktig pusselbit för att göra hela Sverige tillgängligt. 

Vänsterpartiet föreslår nu i en motion att Umeå kommun inför ett flygstopp på inrikes-, och Europaresor för kommunens alla medarbetare och förtroendevalda. Flygstoppet innebär att varken förtroendevalda eller tjänstepersoner i Umeå kommun kommer att kunna flyga vid tjänsteresor. Moderaterna kommer att rösta nej till förslaget. Flyget spelar en viktig roll för att knyta samman hela landet och skapa möjligheter för bl.a. ett konkurrenskraftigt näringsliv även utanför storstäderna. Likaså för Umeå kommun. Kommunanställda och politiker som behöver flyga vid möten på längre avstånd, ska självklart göra det.

Flyg inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ingår i EU:s utsläppshandelssystem. Det innebär att om Sverige sänker sina utsläpp så kan något annat medlemsland släppa ut mer. Det blir med andra ord ingen positiv effekt på klimatet om vi slutar flyga i Umeå. Inte ens om alla flygbolag sluta flyga till och från Norrland. Detta understryker ännu en gång vikten av internationella åtaganden och överenskommelser för att göra skillnad för klimatet. Utsläppen är globala.

Flyget står globalt sett för ungefär 2-3 procent av de totala utsläppen av koldioxid enligt Internationella klimatpanelen (IPCC). Av Sveriges koldioxidutsläpp står idag inrikesflyget för omkring 1 %. Det är inte flygresorna, utan utsläppen, som måste minska. Med hjälp av nya innovationer kan vi minska flygets klimatpåverkan och resa mer hållbart. Det finns redan idag många goda exempel på det. I Örnsköldsvik ska ett svensktillverkat elflygplan inom kort testas. Förhoppningen är att eldrivna flygplan för 19 passagerare ska vara i trafik inom några år. Det finns även andra exempel på goda initiativ.

Riskera inte Umeås och Norrlands framtida utveckling genom löjlig symbolpolitik. Lösningen för att minska flygets negativa påverkan på miljön heter forskning och teknikutveckling – inte flygskam och förbud. 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Var tredje förtroendevald utsätts för trakasserier, hot eller våld!

Av , , Bli först att kommentera 8

polis

Förra veckan publicerade Brottsförebyggande rådet en ny rapport om utsatthet bland politiker – Politikernas Trygghetsundersökning (PTU). Tyvärr fortsätter den allvarliga trenden som vi sett under tidigare år. Trakasserier, hot och våld mot politiker har ökat de senaste åren och det är samtidigt få som polisanmäler. Vi har ju tyvärr sett många exempel på politiker som har utsatts, inte minst i Västerbotten och Umeå.

Var tredje förtroendevald (30 %) uppger att de utsattes för trakasserier, hot eller våld under 2018, och det är den högsta nivån sedan man började mäta utsatthet bland politiker. Trakasserier och hot står för den främsta ökningen. Fler kvinnor än män är oroliga för att bli utsatta. Det är också en större andel kvinnor än män som uppger att angreppen mot dem är av sexuell karaktär.

Samtidigt är anmälningsbenägenheten fortsatt låg. Under 2018 anmäldes bara 19 procent av händelserna, vilket är samma nivå som 2016 och 2014.

Allt detta sammantaget – och i sina enskilda delar – är allvarligt. Utvecklingen är ett hot mot vårt demokratiska system. De olika hoten, inte minst näthat, måste tas på allvar. Lagstiftningen för brotten måste skärpas på nationell nivå och ansvaret för förtroendevaldas arbetsmiljö måste klargöras. I dag faller mycket mellan stolarna och många avstår som synes från att polisanmäla, och kan t.o.m. tycka att det litegrann hör till vad man får tåla. Så ska det inte vara: fler förtroendevalda måste anmäla de hot och trakasserier som de utsätts för.

Ur led är tiden

Av , , Bli först att kommentera 18

Denna replik från mig och Lena Riedl är införd i dagens VK:

 

Ur led är tiden

Det råder ett märkligt debattklimat i Umeå numera. Peter Vigren (S), ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden går i VK (5/11) till angrepp mot Moderaterna.

Att stå upp för svensk grundlag, liksom elevers frihet att kunna välja mellan olika sorters maträtter – det ses numera som ett arbete för att trumma hem moderaternas ”bunkerkonservativa världsbild.” Vigren har kommit fram till slutsatsen att Moderaterna håller bygger upp ”sitt fiktiva mardrömslandskap om ett kollapsat samhälle som styrs av vansinniga klimatalarmister.”

Vadan detta koleriska utbrott, frågar sig vän av ordning. För oss moderater är det viktigt med öppenhet, transparens och yttrandefrihet i kommunal verksamhet. Det värnar vi för såväl anställda som förtroendevalda. Som politiker kommenterar och diskuterar vi ständigt sådant som rör Umeå kommun. Självfallet måste beslutsfattare få diskutera detta öppet. Självfallet måste vi också få svara på frågor från massmedia. Det är en viktig del av demokratin. Men det gillar inte Socialdemokraterna.

Om en kommunal verksamhet – oavsett om det gäller ett äldreboende, en skola eller en verksamhet i stadshuset – skickar ut skriftlig information med innebörden att verksamheten ska bryta mot grundlagen – ja, får man faktiskt vara beredd på att erhålla kritik.

Likaså om en kommunal verksamhet beslutar att alla ska tvingas äta vegetariskt. Det är fel på så många plan. Enligt aktuell statistik är ca 10 procent veganer eller vegetarianer i Sverige. Varför ska de övriga 90 procent tvingas äta vegetariskt? Oavsett om det gäller en förskola eller ett äldreboende. Detta orimliga beslut i en kommunal verksamhet måste självklart politiker kunna reagera på. Yttrandefriheten gäller även oss moderater – och vi står upp för valfrihet för både unga och äldre.

Den här diskussionen påminner om debatten som blossade upp i Umeå för 1,5 år sedan om kriminaliteten. Då gick stora delar av det officiella Umeå i taket över att Moderaterna uppmärksammade den ökande grova brottsligheten i vår kommun. Massmedia mobiliserade då sina journalister, upprörda Socialdemokrater ställde sig på rad och kritiserade M för svartmålning,  sociala medier svämmade över av angrepp från vänsteranhängare.

Trots att alla egentligen visste att vi hade rätt i sak. Trots att alla partier i UmeBrå visste att vartenda ord från M var korrekt – om knarkhandel, utpressning, våldsbrottslighet, risk för religiös radikalisering etc. Men bara för att vi moderater lade upp en film på Facebook som fick stor spridning, så blev alla ansvariga Socialdemokrater upprörda och förnekade all fakta. Trots att informationen som vi presenterade i den moderata filmen kom från UmeBrå.

Nu kritiseras vi p.g.a. vår uppfattning att det är viktigt att Umeås skolor följer grundlagen, samt vår ståndpunkt att alla kommunala skolor måste erbjuda både kötträtter och vegetarisk kost till eleverna. Ur led är tiden.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

 

Lena Riedl

Vice ordförande i För- och grundskolenämnden, M