M föreslår ett tillskott på 15 miljarder kr till vården och omsorgen

Av , , Bli först att kommentera 10

Moderaterna har föreslagit ett tillskott på 15 miljarder kronor till vården och omsorgen. Det möjliggör bl.a. 5 000 kronor extra i månaden för den personal som kämpar i frontlinjen med coronavirusets effekter. Du som sliter mot corona i sjukvården eller äldreomsorgen ska känna dig trygg i att du har det som behövs för att hantera coronakrisen.

Moderaterna föreslår således 5000 kr/mån extra för den personal som står i frontlinjen under coronakrisen. Pengarna ska gå till de sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, läkare och andra inom både sjukvård och äldreomsorg som nu kämpar mot corona.

Ytterligare delar i paketet:

✅ Inköp av personlig skyddsutrustning

✅ Inköp av nödvändig medicinsk utrustning och testkit

✅ Ökning av antalet intensivvårdsplatser

✅ Att ta in alla former av extra personal som går att anställa

✅ Snabbutbildning av personal

✅ Coronatillägg, eller andra riktade insatser, för personal som står i frontlinjen

Omfattande provtagning kan rädda vården och jobben

Av , , 1 kommentar 10


Sverige har en mycket begränsad förmåga att testa personer för coronaviruset. Stor osäkerhet råder om vem som är smittad, vem som har varit smittad, och vem som inte haft viruset.

Därför är det viktigt att få igång en storskalig provtagning av människor i Sverige, på samma sätt som nu görs i många andra länder.

En omfattande provtagning skulle underlätta så att den som är sjuk verkligen stannar hemma, och den som inte är det kan vara på jobbet. Detta är särskilt viktigt för alla som nu gör hjälteinsatser i vårdens frontlinje.

Den som vet att man redan haft corona kan börja återgå till ett mer normalt liv – gå till jobbet, äta på restauranger och handla i butiker. Det skulle kunna rädda företag från konkurs och anställda från att förlora sina jobb.

Det behövs nu hopp om en framtid efter corona!

Studenter som ställer upp för vården ska inte straffas med indraget CSN-studiestöd

Av , , Bli först att kommentera 8

Sjuksköterske- och läkarstudenter ska inte straffas ekonomiskt när de ställer upp för vården i krisen.

All hjälp behövs nu. Regionerna och sjukhusen vädjar till alla med sjukvårdskompetens att ställa sig till förfogande. Exempelvis läkar- och sjuksköterskestudenter. Det här kan föra med sig en betydande förstärkning till svensk sjukvård. Men det finns problem. De studenter som väljer att hjälpa till riskerar att förlora hela eller delar av sitt studiebidrag. Om en student jobbar för många timmar slår man i taket – det så kallade fribeloppet – för hur mycket man får tjäna utan att förlora sitt studiebidrag.

Det här skickar helt fel signaler. Den som hjälper till ska hyllas, inte straffas. Nu måste vi snabbt avskaffa fribeloppet för studenter som tillfälligt stärker upp vården. Varje ny medarbetare kommer att göra skillnad!

Vi moderater vill slopa CSN-fribeloppet som gör att deras studiestöd idag minskas om de jobbar i vården samtidigt.

 

Stort tack till vår avgående landshövding Magdalena Andersson!

Av , , Bli först att kommentera 9

I dag skulle det ha varit formell avtackning på länsresidenset i Umeå av vår landshövding Magdalena Andersson. Men p.g.a. pågående coronapandemi så har evenemanget ställts in.

Jag skulle ha varit på plats för Umeå kommuns räkning i eftermiddag, men då evenemanget inte blir av vill jag ändå passa på att skicka en digital hälsning.

Magdalena Andersson tillträdde som landshövding i Västerbottens län 2012 och fick ett förordnande på sex år. Det förlängdes till sista mars 2020 och nu är den tidpunkten nära förestående.

Magdalena Andersson blev snabbt en mycket populär landshövding hos oss i Västerbotten och har hunnit göra mycket gott för länet. I vårt vidsträckta län, så har hon lyckats stå upp för såväl stad som landsbygd. Mycket viktigt för att kunna få med sig hela Västerbotten. Hon har gjort det med tydlighet, värme och starkt engagemang.

Jag önskar Magdalena allt gott, jag sänder en extra hälsning till hennes make Göran som jag har fått förmånen att lära känna, och hoppas att vi ses snart igen!

Tack för allt du har gjort för Västerbotten!

 

Umeå står enat i kristider

Av , , Bli först att kommentera 10

I dagens VK skriver jag för ovanlighetens skull tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S), med anledning av den pågående coronapandemin. Det är viktigt att vi håller ihop och samlas över blockgränsen i insatserna mot viruset, och dess följdverkningar. Debattartikeln bifogas nedan.

Umeå står enat i kristider

I december 2019 kom de första nyheterna om ett nytt virus som hade börjat sprida sjukdom i Kina. Nu står vi mitt i en pandemi, covid-19, som inte minst har drabbat Europa. Samtidigt som hela samhället arbetar för att bromsa smittspridningen så växlar vården och andra samhällsbärande aktörer upp sina insatser för att möta pandemin på ett sätt som vi inte har skådat i modern tid.

En del kommuner i landet har stora problem med smittspridning och ett stort antal sjuka sedan flera veckor tillbaka. I Umeå följer vi löpande rapporteringen och myndigheternas rekommendationer för att vi på bästa sätt ska kunna hantera utmaningen och hjälpa till att plana ut smittspridningskurvan.

Det som för vissa upplevs som en förkylning kan bli till livshotande sjukdom för andra. Därför är det viktigt att alla i Umeå tar ansvar, kommunen, regionen, näringslivet och inte minst alla invånare.

Som ett led i detta har ledningen i Umeå kommun sjösatt en pandemiplan och vidtagit övergripande åtgärder för att hålla nere smittspridningen bland anställda, politiker och invånare i kommunens olika verksamheter.

Syftet med pandemiplanen är att minska sårbarheten och säkerställa att kommunens samhällsviktiga funktioner upprätthålls. Det handlar bland annat om försörjning av el, fjärrvärme och dricksvatten, hälsoskydd, äldreomsorg, barnomsorg, IT-drift, med mera.

De kommande veckorna är avgörande för hur smittspridningen kommer att utvecklas. För att minska sårbarheten och se till att beslutsmöten i Umeå kommun alltid har tillräcklig representation väljer vi nu att ställa in möten som inte är brådskande och minskar även antalet medverkande på varje möte. Ordförandena i kommunens olika styrelser, utskott och nämnder får vid särskilda skäl möjlighet att ställa in sammanträden eller byta sammanträdestid. Vi skapar även möjlighet att vid särskilda skäl och med särskilda villkor genomföra sammanträden med ledamöter som närvarar på distans.

Med 12 000 medarbetare är Umeå kommun den största offentliga arbetsgivaren i regionen. Andra stora arbetsgivare är Region Västerbotten och Umeå universitet.

I kommunen finns också en stor mängd företag, stora, små och medelstora, som sysselsätter över 60 000 Umeåbor. Många av dessa företag drabbas mycket hårt nu, inte minst de som är verksamma inom besöks- och transportnäringarna, när vi av smittspridningsskäl tvingas begränsa de fysiska kontakterna.

Eftersom företag skapar arbetstillfällen i Umeå och därmed skatteintäkter som kommunen kan lägga på att utveckla välfärden är det oerhört viktigt att vi inte slutar leva. Vi behöver däremot anpassa oss till den rådande situationen.

Precis som regering och riksdag tar fram stödpaket riktade mot näringslivet så fattade Umeå kommun i tisdags beslut om hur vi ska hjälpa företagen. Kommunen och organisationen Företagarna har tagit initiativet till företagsakuten för att ge råd och stöd till de företagare som drabbas av coronapandemin. Vi förstärker insatserna för att lotsa företag i frågor som är kopplade till rådande läge, även till hur företagen kan nyttja de olika stöd som lämnas av stat och myndigheter. Kommunen har även som avsikt att på olika sätt underlätta för företag som levererar varor och tjänster till kommunen, administrationen av olika tillstånd och avgifter, med mera.

Liv och hälsa måste alltid gå först. Därför är det av stor betydelse att vi fortsätter följa de rekommendationer som kommer från vården och våra myndigheter. Att döma av prognoserna får vi finna oss i att coronapandemin pågår en tid framöver.

I Umeå kommun finns en god beredskap för detta. Politiskt är vi beredda att fatta politiskt nödvändiga beslut om situationen förändras så att vi garanterar samhällsviktiga verksamheter.

Som kommunalråd vill vi rikta en uppmaning till alla Umeåbor om att ta hand om varandra och inte minst visa hänsyn för våra äldre och sjuka, som riskerar att drabbas hårdast under denna pandemi. Fortsätt att leva och ge ditt stöd till det lokala näringslivet. Var kreativ. Till dess att vi är igenom behöver vi se till att hålla huvudet kallt, hjärtat varmt och att ha rena händer.

Hans Lindberg, kommunalråd (S), Umeå kommun

Anders Ågren, kommunalråd (M), Umeå kommun

Inför nationell företagsakut så att småföretag kan få in pengar på kontot!

Av , , Bli först att kommentera 8

Det är inte bara jättarna som ska överleva. Många småföretag är nu i akut behov av pengar in på kontot – för att klara coronakrisen.

Moderaterna vill införa en Företagsakut som innebär att:

 Lånegarantier ges till små och medelstora företag – staten tar 90% av risken.
 En riskkapitalfond inrättas där staten investerar 100 miljarder kronor i krisdrabbade företag – företaget väljer själv om och hur mycket staten ska investera.

Dessutom vill vi slopa arbetsgivaravgifterna. Det gör att ditt jobb kan räddas, och att fler småföretagare kan klara krisen!

Överenskommelsen om hemtjänsten ett steg i rätt riktning!

Av , , 1 kommentar 9

Lokalmedia har redogjort för delarna i den överenskommelse som slöts mellan oss gruppledare igår gällande villkoren för de privata aktörerna inom hemtjänsten.

Våra fyra Allianspartier, tillsammans med S/MP, kunde enas om att höja ersättningen till de privata aktörerna från 1/5. Likaså att man skjuter på den pågående upphandlingen till 1/11.

Det ger de privata aktörerna bättre förutsättningar, även om skillnaderna i ersättning mellan den kommunala hemtjänsten och de privata fortfarande är för stor.

Men det är ett steg i rätt riktning. Förhoppningsvis kan man nu också ägna viss tid till att gå igenom det kritiserade underlaget till nytt avtal, och rätta till delar av det.

Ett bra första steg!

Åtgärder för att underlätta för företagen i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 12

Umeå kommun har vidtagit ett antal åtgärder för att dämpa de negativa effekter som coronapandemin har på ekonomin. Det handlar dels om förbättrad information och utökade resurser till rådgivning, dels om åtgärder som frigör tid hos näringsidkare och som kan stärka de lokala företagens likviditet.

De åtgärder som presenteras nu är ett första steg för att stödja näringslivet. Moderaterna har lyssnat noga på Umeås näringsliv och ser ett stort behov av att lätta deras bördor i dessa prövande tider.

Jag välkomnar att vi också har politisk samsyn om en rad åtgärder med anledning av coronakrisen. Vi moderater är också öppna för att genomföra ytterligare åtgärder framöver. Vår dialog med såväl företagen som övriga partier kommer att fortsätta framöver.

Vidtagna åtgärder:

– Företagsakut – samordnad rådgivningstjänst för företag som drabbas av ekonomiska effekter.

– Samordning, information och lotsning av hur företagen kan nyttja de stöd som tillskapats på nationell och regional nivå.

– Dialog med näringsidkare om pågående tillståndsärenden för att undersöka möjlighet att pausa eller avbryta.

– Dialog med näringsidkare om pågående tillsynsärenden för att undersöka möjlighet att förlänga tidsfrister, med mera, där lagen så tillåter och det bedöms möjligt.

– Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden

– Möjlighet att ansöka om tidigareläggning av uteserveringstillstånd.

Kommunen har för avsikt att införa ytterligare åtgärder, till exempel:

– Korta betaltid till kommunens leverantörer.

– Uppskov för betalning av olika typer av kommunala tillsynsavgifter.

– Uppskov för betalning av olika typer av kommunala tillståndsavgifter.

– Uppskov för inbetalning av hyror för fastigheter/anläggningar som företag förhyr av kommunens fastighetsfunktion.

 

Som sagt. Detta är ett första steg. Det pågår ett kontinuerligt arbete för att underlätta situationen för företagen, och det kommer också in värdefulla tips och idéer till kommunen. Liknande arbete sker runt om i landet.

Stoppa smittan – rädda jobben!

Av , , Bli först att kommentera 16

 

Samtidigt som vi bekämpar viruset inom sjukvården måste vi hantera chocken för ekonomin. Annars hotar en massutslagning av svenska jobb.

Svenska företag måste få stöd här och nu. En depression i ekonomin riskerar också människoliv.

När intäkterna försvinner måste företagen omedelbart skära i kostnader.

För att rädda jobb föreslår Moderaterna:

☑️ Slopade arbetsgivaravgifter för alla företag under april och maj
☑️ Staten betalar upp till hälften av hyran under april för butiker, hotell och restauranger

För att stoppa konkurser och uppsägningar föreslår Moderaterna en företagsakut med en statlig riskkapitalfond och lånegarantier på 100 miljarder kronor till små och medelstora företag.

Under många år har vi – alla svenska skattebetalare – sparat och byggt upp starka offentliga finanser. Alla våra företagare, alla som jobbar, har betalat in till den gemensamma svenska kassan. Nu är det dags att använda reserverna för att rädda svenska jobb!

Låt oss ta ansvar för hemtjänsten och rädda LOV i Umeå!

Av , , 1 kommentar 13

Umeåbornas valfrihet inom hemtjänsten är som bekant allvarligt och akut hotad. Detta då S och V har gjort sitt yttersta för att genom så ofördelaktiga avtal som möjligt tvinga de privata aktörerna att ge upp.

Nils Seye Larsen (MP) meddelar i dag på sin blogg, att Miljöpartiet vill se en blocköverskridande lösning för att rädda hemtjänstföretagen och valfriheten med LOV. Det gäller dels att höja ersättningsnivåerna till de privata företagen, dels att ändra delar i det nya avtalet som har att göra med när ersättningen ska betalas ut.

Jag välkomnar Miljöpartiets utspel. Det är viktigt, inte minst då MP faktiskt styr tillsammans med S i Umeå.

De fyra Allianspartierna har i Individ och familjenämnden, samt Äldrenämndens, lämnat in förslag om att upphandlingen ska återkallas, i avvaktan på att de frågor och oklarheter som finns i nuvarande förfrågningsunderlag får en lösning.

Bakgrund och anledning till Alliansens uppdrag är att sedan det nya förfrågningsunderlaget beslutades i november förra året har det visat sig att avtalet ger SÄMRE ersättning än nuvarande avtal. Samtidigt har nya uppgifter framkommit att det är en betydande stor skillnad i ersättning mellan kommunen och de externa utförarna där kommunens verksamhet får drygt 100 kr mer/timme jämfört med de externa företagen. Det nya avtalet förändrar de ekonomiska förutsättningarna avsevärt när hemtjänsten går från förskottsersättning till efterskott vilket gör det mycket svårt för företag att gå runt.

Hemtjänstföretagen är satta under hård press. Det nya avtalet försämrar deras situation ytterligare. Valfriheten, och ett stort antal hemtjänstföretag, riskerar i dagsläget att läggas ned.

Detta är på allvar.

Antingen står man upp för den uppskattade och framgångsrika valfriheten inom hemtjänsten och ger alla aktörer samma grundförutsättningar att driva verksamheten gällande ersättningsnivåer i Umeå. Eller så ställer man sig på Vänsterpartiets linje att krossa valfriheten.

Så ja, låt oss snarast hitta en lösning över blockgränsen i Umeå i denna viktiga fråga!