Uppgörelsen ligger naturligtvis fast

Av , , Bli först att kommentera 15

Andreas Lundgren (S) med flera har ilsknat till på oss moderater. Detta efter att en av våra förtroendevalda på Facebook uttalat sig negativt om bl.a. ett möte man kallats till med Hållbarhetsutskottet. Ett möte som tydligen upplevdes meningslöst. Jag kan inte recensera själva mötet eftersom jag själv inte var där.

Men till huvudfrågan. Står Moderaterna i Umeå bakom den uppgörelse som finns om den politiska organisationen?

Svaret är ja. Till 100 procent.

Även sådant vi kanske inte gillat i en förhandling – men så är det alltid. Den politiska organisationen blir en kompromiss mellan olika partiers och valkartellers viljor. Samma sak skedde i förhandlingar inför – och efter – valet 2018.

De uppdrag vi har förhandlat till oss har skett – gemensamt med Alliansens valkartell och därefter internt inom den – har skett utifrån Moderaternas storlek i kommunfullmäktige. Varken mer eller mindre. Vi följer samma spelregler som övriga partier.

Moderaterna erhåller de uppdrag vi har rätt till i förhållande till vår styrka. Så även efter valet 2018, och vi ger som huvudprincip inte bort de uppdrag vi har förhandlat till oss, oavsett vad vi tycker om en nämnd eller enskilt utskott.

Huruvida något ska ändras i den nuvarande politiska organisationen får självklart utvärderas inför valet 2022. Behövs alla nämnder? Behövs alla utskott? Ska något utskott läggas ned, och ersättas av något annat? Sådant är inget nytt.

Men de förhandlingarna kommer längre fram, och sker inte via sociala medier.

 

 

 

 

Idag hedrade vi veteranerna med kransnedläggning och tyst minut i Döbelns park

Av , , Bli först att kommentera 9

 

Idag på Veterandagen den 29 maj hyllar och hedrar vi de svenska män och kvinnor som har deltagit i både civila och militära insatser runt om i världen.

Även i år samlades representanter för Försvarsmakten, Umeå kommun och Fredsbaskrarna i Döbelns park för att nedlägga kransar. Jag och kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) deltog för kommunens del.

På grund av pandemin, så var samlingen betydligt mindre än vanligt och utan tal, utan publik. En kort men värdig ceremoni, med tyst minut.

Vår frihet måste försvaras. Sverige har under lång tid medverkat i fredsbevarande insatser världen över. De män och kvinnor som riskerat sina liv för vår och andras frihet förtjänar vår djupaste tacksamhet.

Tack för era insatser!

 

Ett stort tack till Sveriges veteraner!

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag är det Veterandagen den 29 maj – en dag att hedra och tacka våra svenska veteraner för deras insatser! Sedan 2018 dessutom allmän flaggdag. Det är viktigt att de svenska veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten.

Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats.

För sina insatser förtjänar alla dessa veteraner, militära som civila, hela nationens största tacksamhet och respekt!

Vi borde stärka och fördjupa samarbetet inom Umeåregionen!

Av , , Bli först att kommentera 8

Kommunerna Umeå, Vännäs, Vindeln, Bjurholm, Robertsfors, Nordmaling och sedan år 2013 även Örnsköldsvik. Det har funnits ett formaliserat samarbete mellan kommunerna sedan 1993, alltså i 27 år.

Samarbetet är ett jordnära och konkret samarbete, för att bl.a. förbättra servicen till kommuninvånarna (oavsett vilken sida av kommungränsen du råkar bo i). Samarbetet fick också en extra energiinjektion av att Örnsköldsvik blev medlem.

I dag blev det en något oväntad debatt om vårt samarbete med övriga kommuner i Umeåregionen. Detta i samband med att vi skulle uppdatera avsiktsförklaringen som var daterad till 1993.

Arbetarpartiet ville nämligen avsluta samarbetet inom Umeåregionen, och yrkade därför avslag på avsiktsförklaringen. Övriga partier delade inte uppfattningen, om jag uttrycker mig diplomatiskt.

Det är ett konkret mellankommunalt samarbete, i stort som smått. Ett exempel på samarbetet, är t.e.x. samverkan mellan Umeåregionens bibliotek som gav eko ute i världen då samarbetet 2008 belönades med FN:s pris ”United Nations Public Service Award” för ”bästa innovation i offentlig sektor”, där man med hjälp av ny teknik hade gjort biblioteken mycket mer lättillgängliga för invånarna.

Det pågår alltså ett viktigt samarbete mellan våra kommuner, inom flera olika områden.

Vi borde snarare stärka och fördjupa samarbetet!

M röstade nej till att bevilja Ibn Rushd bidrag!

Av , , 1 kommentar 20

Vid dagens sammanträde med Kulturnämnden i Umeå fördelades pengar till de olika studieförbunden. Moderaterna röstade, som enda parti, nej till att studieförbundet Ibn Rushd skulle beviljas bidrag.

Kopplingarna mellan islamistiska Muslimska Brödraskapet och Ibn Rushd är välkända, och borde fått fler att dra samma slutsats som oss moderater.

Våra moderata företrädare yrkade avslag på delen om pengar till Ibn Rushd, och reserverade sig sedan mot majoritetens beslut. Nedan bifogas det pressmeddelande som skickades ut efter sammanträdet.

 

Pressmeddelande 2020-05-27

 

Moderaterna i Umeå säger nej till att Ibn Rushd får kommunala bidrag

På kulturnämnden idag yrkade Moderaterna att studieförbundet Ibn Rushd inte skulle få några kommunala bidrag. Skälet till detta är att Moderaterna anser att Ibn Rushd inte uppfyller de demokratikrav som Umeå kommun har på organisationer som erhåller kommunala bidrag.

I slutet av 2019 fastslog kammarrätten i Stockholm i en dom att en av Ibn Rushd:s medlemsorganisationer kunde nekas bidrag av MUCF på grund av att organisationen inte verkar i enlighet med demokratins idéer.

Ibn Rushd har kritiserats för att ha kopplingar till Muslimska brödraskapet, som är en internationell islamistisk nätverksrörelse, vilket framgår i boken Islamism i Sverige av Johan Westerholm. I en studie från Folkbildningsrådet som publicerades förra året granskades Ibn Rushd. Enligt studien har Ibn Rushd en tolkningstradition med ideologisk anknytning till Muslimska brödraskapet. Även en rapport från MSB, av bland annat Magnus Norell, har visat på kopplingar till Muslimska brödraskapet.

– Jag tycker det står klart att Ibn Rushd med sina kopplingar till islamistiska och jihadistiska miljöer inte ska ha en krona av skattebetalarnas pengar. Ibn Rushd lever inte upp till något av de uppställda demokratikraven kommunen beslutat om och därför yrkade vi som enda parti i nämnden avslag på utbetalning av stöd, säger Anton Bergström (M), ledamot i kulturnämnden.

Kulturnämnden avslog Moderaternas yrkande och valde att tilldela Ibn Rushd kommunala bidrag. Moderaterna reserverade sig mot beslutet.

Ekonomisk tillväxt är bra för både människa och miljö 

Av , , 4 kommentarer 6

I dagens VK skriver jag på debattsidan tillsammans med MUF:s distriktsordförande Joline Göttfert. Bifogas nedan.

 

Ekonomisk tillväxt är bra för både människa och miljö!

Enligt en analys av SCB har den minskade konsumtionen under coronakrisen haft enorma negativa effekter på svensk ekonomi. Den minskade efterfrågan kan mätas i hundratusentals jobb och flera hundra miljarder kronor bara under 2020. Vissa debattörer menar att den minskade konsumtionen som krisen medför är positivt – för miljöns skull. Men konsumtion är inte något som ska bekämpas.

En fallande konsumtion leder till minskade investeringar i grön teknik och är inte ett långsiktigt hållbart sätt att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Ekonomisk tillväxt är bra för både människa och miljö. Lösningen för en hållbar utveckling är inte att dramatiskt försämra levnadsstandarden i höginkomstländerna. Istället måste levnadsstandarden höjas i låginkomstländerna.

Sedan 1990 har den extrema fattigdomen halverats. Att fattigdomen minskat i världen beror på ökat ekonomiskt välstånd. Ett av de mest effektiva sätten att hjälpa människor att lyfta sig ur fattigdom är handel. Marknadsekonomin är en förutsättning för en långsiktigt hållbar fattigdomsbekämpning. När vi nu konsumerar mindre till följs av coronapandemin så drabbar det de producerande låginkomstländerna mest.

Under Alliansens styre sänktes utsläppen med ca 20% samtidigt som ekonomin växte med nästan 10%. Detta är ett bevis på att ekonomisk tillväxt går att förena med en bättre miljö. När vi får det bättre så har vi också råd att göra miljöförbättringar. Samtidigt kan vi producera mycket mer för mindre. Det är positivt att vi får ut mer välstånd av färre naturresurser.

Några partier ser tillväxt som ett hot, medan vi moderater ser den som en lösning. Ekonomisk tillväxt leder till högre levnadsstandard och möjliggör nya innovationer som minskar vår miljöpåverkan.

 

Anders Ågren, förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

Joline Göttfert, distriktsordförande MUF Västerbotten

Bra att polisen kameraövervakar med drönare!

Av , , Bli först att kommentera 9

Massmedia (SVT, VK m.fl.) rapporterar att Polisen – efter bilbränderna på flera olika platser runt om i Umeå – nu har beslutat att börja flyga drönare över områdena eftersom de ser en ”risk för allvarlig brottslighet”.

Bra agerat av polisen! Det understryker också allvaret. Men det är naturligtvis tråkigt att det överhuvudtaget ska behövas.

Drönare kommer nu att kunna användas för att övervaka stadsdelarna Ålidhem, Mariehem och Ersboda. Under perioden 23 maj – 21 juni kan polisen flyga med drönare över platserna. Kamerabevakningen ska hjälpa polisen att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet samt utreda eller lagföra brott.

Allt stöd till polisen! Kriminaliteten i Umeå måste bekämpas och motverkas med alla till buds stående medel.

Flyget är viktigt för Umeå och övriga delar av länet

Av , , Bli först att kommentera 10

Flyget är enormt viktigt för Umeå och övriga delar av länet. Vänsterpartiet föreslår i en motion som finns på dagordningen vid dagens fullmäktige att Umeå kommun inför ett flygstopp på inrikes-, och Europaresor för kommunens alla medarbetare och förtroendevalda. Flygstoppet innebär att varken förtroendevalda eller tjänstepersoner i Umeå kommun kommer att kunna flyga vid tjänsteresor.

Syftet med Vänsterpartiets förslag till flygförbud är att uppmuntra andra till att resa klimatsmart och att påskynda en snabbare omställning. Umeå kommun har idag en resepolicy, som bland annat säger att resor som är kortare än 50 mil inte ska göras med flyg, om det inte finns en särskild anledning till det. Vid tjänsteresor i Umeå kommun ska en särskild bedömning ske vid varje resetillfälle – faktorer som avstånd, tidsåtgång, kostnadseffektivitet och miljöhänsyn är alla en del av bedömningen vid val av färdsätt.

Detta förslag om flygstopp är löjligt. Flyget spelar en viktig roll för att knyta samman hela landet och skapa möjligheter för bl.a. ett konkurrenskraftigt näringsliv även utanför storstäderna. Likaså för Umeå kommun. Kommunanställda och politiker som behöver flyga vid möten på längre avstånd, ska självklart göra det. Umeå är beroende av goda flygförbindelser, inte minst med tanke på vår geografiska placering i norra Sverige.

Flyget står i dag för 2-3 procent av människans totala koldioxidutsläpp. Det är inte flygresorna, utan utsläppen, som måste minska. Lösningen för att minska flygets negativa påverkan på miljön heter forskning och teknikutveckling – inte flygskam och förbud.

Umeå kommun på plats 280 av 290 kommuner gällande osund konkurrens – nästan värst i landet!

Av , , Bli först att kommentera 8

Imorgon är det dags för månadens kommunfullmäktigesammanträde i Umeå. Ett ärende som finns på listan är de borgerliga partiernas motion om att motverka osund konkurrens i Umeå.

Ett bra tillfälle för alla som säger sig värna ett gott företagsklimat i Umeå att faktiskt ta förnuftiga beslut.

Idag bedriver många kommuner och regioner affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. Företagare i Umeå har ofta påtalat detta som ett bekymmer. I senaste rankingen från Svenskt Näringsliv hamnade Umeå kommun riktigt dåligt till. När det gäller området ”konkurrens från kommunen”, så hamnade Umeå kommun på plats 280 av landets 290 kommuner. När de lokala företagarna tillfrågas placerar sig Umeå alltså nästan sämst i landet.

Snedvriden konkurrens skadar den enskilde näringsidkaren men är även skadligt för företagsklimatet som sådant. Våra fyra borgerliga partier föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Samt att Umeå kommun skyndsamt ska återkomma med förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens.

Hög tid att komma till beslut och åtgärda detta.