Trevlig Valborg!

Av , , Bli först att kommentera 10

Några hektiska veckor har passerat. Tempot lär dock inte avta utan snarare öka, då vi har ett val i antågande. Precis som det skall vara, med andra ord. Likaså har vi avklarat ett antal årsmöten, däribland förbundsstämman för Moderaterna i Västerbotten. Det råder god stämning i partiet och alla valen skedde i enighet. Precis som vanligt sedan början av 2000-talet.

Idag skriver vi den 30 april. Valborgsmässoafton tillika Konungens födelsedag. Stort grattis på födelsedagen! Monarkin består.

Det ser ut att bli en riktigt fin dag (bilden ovan är emellertid tagen vid annat tillfälle). Men vi håller tummarna för en fortsatt solig dag.

Trevlig Valborg!

Det behövs mer undervisningstid för varje elev

Av , , Bli först att kommentera 10

 

Vi moderater tycker att det är viktigt att alla ska ha tillgång till bra välfärd, oavsett betalningsförmåga eller social bakgrund. Vi värnar systemet med fritt skolval och tycker att fokus ska ligga på kvalitet – inte vem som äger skolan. Det fria skolvalet gör att Sverige har en mångfald av skolor. Moderaterna står upp för rätten att själv få välja skola.

Skolan behöver emellertid fokusera på kunskapsuppdraget. Då behövs mer undervisningstid för varje elev med en skicklig lärare, betyg från årskurs tre för en tydligare kunskapsuppföljning och fler karriärtjänster för lärare för att höja läraryrkets status. Likaså behövs det mer fokus på ordning och reda i svensk skola. Det måste råda arbetsro i klassrummen för våra elever. Stök och sen ankomst är utbredda problem i svenskt skolväsende. Ordningsomdömen bör därför införas på högstadiet och i gymnasiet.

Integrationsplikt, arbete, bidragstak.

Av , , 1 kommentar 12

Anders Ågrens foto.

I går blev jag och Hans Lindberg (S) intervjuade av SVT om vår syn på integration och de viktigaste delarna för att få en fungerande integration. Det märks att valet i september närmar sig – så också när det gäller massmedias bevakning av lokalpolitiken. Det är positivt.

Min och Moderaternas utgångspunkt är tydlig. Den som kommer till Sverige och vill bygga sin framtid här måste också anstränga sig för att bli en del av det svenska samhället. Det handlar om krav på att lära sig svenska och att försörja sig själv.

Integrationen är utan tvekan en stor utmaning. Vi moderater vill se flera åtgärder för att nyanlända snabbt ska komma i arbete, bland annat tydliga krav på att den som är ny i Sverige lär sig grundläggande svenska och deltar i obligatoriska kurser i samhällsorientering. Vi vill också införa ett bidragstak, så att det alltid ska löna sig att gå från bidrag till jobb. För att skapa fler vägar in på arbetsmarknaden föreslår vi en ny anställningsform som kallas inträdesjobb. Samtidigt som man jobbar ska man kunna ägna en del av tiden till vad man kan se som praktik. Man får självfallet lön för det man jobbar, men inte full lön eftersom man inte jobbar fullt ut.

Moderaterna vill förövrigt se en stram och långsiktigt hållbar migrationspolitik. Vi anser att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara regel, snarare än permanenta uppehållstillstånd. Antalet flyktingar som Sverige tar emot bör utgå från våra förutsättningar att integrera dessa personer i svenska samhället. Just nu ser vi stora integrationsproblem. Därför anser vi moderater också att mottagandet under kommande år bör vara väsentligt lägre än vad det hittills har varit.

Stäng dörren till idén om att förbjuda dieselbilar i centrala Umeå!

Av , , 1 kommentar 14

Igår blev jag intervjuad om Moderaternas syn på nya miljözoner och ev förbud mot dieselbilar i centrala Umeå. Svaret är tydligt: vi säger nej till sådana förslag.

Införandet av miljözoner, som det formulerats nationellt, är ett dråpslag som riskerar drabba 1,3 miljoner bilägare och det ska möjliggöras redan från år 2020.

Vi kan samtidigt se att luften blir renare och renare i Umeå. År 2017 redovisades de bästa resultaten för luftkvaliteten sedan mätningarna påbörjades år 2003. Vi har ett åtgärdsprogram för renare luft som steg för steg ger resultat. År 2021 kommer dessutom Västra Länken stå färdig, och med det en komplett ringled som kommer att minska trafik och utsläpp i centrala Umeå.

Moderaterna kommer att göra allt vad vi kan, för att det inte ska bli någon politisk majoritet för att införa nya miljözoner och förbud för dieselbilar i centrum!

Vid nästa kommunfullmäktige kommer vi att diskutera en interpellation ställd av Peder Westerberg (L) till Hans Lindberg (S). Men redan för en vecka sedan kunde vi i KF-handlingarna läsa Lindbergs undanglidande svar på interpellationen. Han svarar ju inte alls på frågan om S och MP har förhandlat om att införa miljözoner i Umeå kommun.

Däremot kan vi läsa Miljöpartiets gruppledare Nasser Mossleh, som på sin blogg den 25 mars välkomnar att kommunerna nu ska kunna införa miljözoner från 2020. Miljöpartiet i Umeå välkomnar det, och ser det som ytterligare ett verktyg för att klara miljöomställningen.

Det skriftliga svaret från Lindberg är att det ”i dagsläget” inte finns någon avsikt att införa fler miljözoner. I dagsläget! Det innebär att ett nytt besked från Socialdemokraterna i Umeå kan komma direkt efter vallokalerna har stängt söndag den 9 september!

Införandet av de nya miljözonerna skulle vara ett dråpslag mot alla ägare av dieselbilar. Som trott att de har gjort en god insats för miljön, genom att följa statens råd och köpa vad de utgick ifrån var miljövänliga bilar. Men nu – med ett penndrag – så tycker staten (läs: S/MP-regeringen) något helt annat.

Så här kan man inte behandla människor! Det är ett stort ekonomiskt åtagande att köpa en ny, som man dessutom fått informationen, miljövänlig bil. Det är ett väldigt drastiskt förslag som drabbar 1,3 miljoner bilägare och det redan 2020.

Vi moderater lovar att vi inte kommer att medverka till att införa några nya miljözoner 2020 i Umeå. Vi säger nej till detta.

2017 redovisades de bästa resultaten för luftkvaliteten sedan mätningarna påbörjades år 2003. Årsmedelvärdet för kvävedioxid är det lägsta sedan 2003. För 6:e året i rad klarar vi EU-gränsvärdet och miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet. Däremot klarar vi inte de hårdare, svenska reglerna, fullt ut men även här uppvisar vi de bästa resultaten sedan 2003.Även halten av partiklar är de lägsta sedan mätningarna påbörjades.

Umeå kommuns åtgärdsprogram för renare luft ger resultat. Att överväga att införa ett förbud för dieselbilar i centrala Umeå 2020 borde vara helt uteslutet! Det kommer också vara uteslutet om vi moderater vinner valet i september.

M-kampanj på Ersboda

Av , , Bli först att kommentera 8

Anders Ågrens foto.

För närvarande pågår Moderaternas vårkampanj för fullt runt om i landet, så också här i Umeå. Vi har hunnit med ett antal kampanjtillfällen – materialutdelning och dörrknackning på olika områden. Igår kampanjade vi på Ersboda och hade många bra samtal inför valet som går av stapeln den 9 september.

Idag är det 136 dagar kvar till valdagen. Vi kommer att fortsätta kampanja – såväl på ovanstående sätt som på sociala medier.

Riksintressen och strandskydd hämmar bostadsbyggandet

Av , , 2 kommentarer 9

Anders Ågrens foto.

Igår deltog jag och flertalet övriga politiska gruppledare i paneldiskussion om bostadsbyggandet i Umeå, i samband med arrangemanget “Afternoon Tea” som anordnas av Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna och Umeå kommun. Diskussionen leddes av professor Lars Westin vid Cerum, Umeå universitet.

Det är viktigt att Umeå fortsätter växa! Växa snabbare. Här är det en styrka om politiken i Umeå, både styrande och opposition, är överens om målbild och vision. Att alla vet vilka tillväxtambitioner som gäller. Viktigt för dem som vill bygga och investera. Sedan har vi ofta olika förslag och lösningar på hur vi ska nå dit – i allt ifrån synen på skattenivå, valfrihet i välfärden, företagsklimat, trygghetsfrågor och annat.

Här finns det ju några betydelsefulla milstolpar. 200 000-målet, som vi i november 2007 enades om i fullmäktige  i en debatt mellan mig och Lennart Holmlund (S). Just då var det bara (M) och (S) som var på samma linje, och formellt beslut togs sedan i fullmäktige september 2008. Tio år sedan. Då blev våra tillväxtambitioner TYDLIGA. Sedan dess finns en stark politisk uppslutning kring 200 000-målet.

Likaså de nya Fördjupade översiktsplanerna för Umeå och centrala stadsdelarna, som antogs i augusti 2011. Fokus och uttalade strategier blev förtätning av stadskärnan, att möjliggöra att bygga högre än tidigare. Om jag kommer ihåg rätt fick vi ju länsstyrelsen att ta bort 50% av riksintresset i centrala Umeå, och det var ju en förutsättning för nybyggnationer i centrum.

Storleken spelar roll. Norra Sverige behöver en stark tillväxtmotor. En kommun som tar på sig ledarskapet i norr och som har förmågan att dra till sig nödvändiga infrastruktursatsningar och företagsetableringar. Det mesta talar för fortsatt geografisk koncentration av boende, företag och arbetsplatser. Stora stadsregioner blir större och global konkurrens handlar i växande utsträckning om konkurrens mellan stora stadsregioner. Såväl hushåll som företag attraheras till större geografiska marknader då mångfalden av resurser och tjänster är större där än i mindre regioner med små lokala marknader.

Fler invånare innebär ökad mångfald. Ju fler umeåbor, desto attraktivare blir det att flytta hit. Människor söker sig till människor. En kommun i norr med det bästa utbudet av utbildning, kultur, nöjen, handel, uteliv, möjligheter till shopping etc. En växande kommun, som samtidigt tar trygghetsfrågorna på allvar.

Mycket av förutsättningarna för byggande styrs ju som bekant av lagar och regelverk som beslutas på nationell nivå. I gårdagens debatt lyfte jag några av de problem jag ser, bl.a. alla riksintressen och strandskyddet.

Statens riksintressen måste bli betydligt färre och täcka en betydligt mindre andel av Sveriges yta än i dag. Det har gått inflation i riksintressen sedan staten började peka ut dem på sjuttiotalet. Bara områden som är verkligt unika i ett nationellt perspektiv ska få anges som riksintressanta. I Västerbotten har vi 15 riksintressen, ibland överlappar de varandra.

Strandskyddet är en lagstiftning som de flesta svenskar är missnöjd med. Behöver omarbetas radikalt. Strandskyddet stoppar kommuner från att skapa attraktiva boendemiljöer på landsbygden. Reglerna måste lättas upp. Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) fungerar inte och reglerna behöver ändras omgående. Kommuner måste själva få avgöra hur stora eller hur många LIS-områden man vill peka ut.

Det klart att regelverk, lagstiftning och krav måste anpassas, så att det uppmuntrar till byggande. Trots den täta stadens fördelar är den svår att förverkliga beroende av otidsenliga regler. De normer och krav som nu finns gör det mycket svårt att bygga den typen av miljöer som många efterfrågar. Det nationella regelverket för buller hindrar kommuner att förtäta städer och tätorter. Det är allvarligt för både bostadsbristen och miljön.

Moderaterna är en tydlig röst för ett fortsatt växande Umeå – det framkom även vid gårdagens diskussion! Positivt också att det finns en stark uppslutning kring detta.

Hans Lindberg (S) undvek att svara – det säger väl allt?

Av , , Bli först att kommentera 12

Vid gårdagens fullmäktige i Umeå ställde jag en fråga till Hans Lindberg (S), gällande brottsligheten i Umeå och de tendenser till social oro som vi har sett det senaste året i vår stad.

Han har ju anklagat oss moderater för att svartmåla Umeå och sprida ”skräck och oro”, när vi släppte en film på facebook i mars 2018 som tog upp just den kriminalitet som vi hade fått rapporter om i UmeBrå. Rapporter som även Lindberg själv bloggat om vid flera tillfällen.

Men Lindberg undvek gång på gång att svara på min fråga, utan återupprepade bara att han tyckte att vi hade gjort en dålig film. Att det var ”propaganda”. Ok. Men han kunde inte ge ETT ENDA EXEMPEL på något som var fel i vår film. Inte ett enda exempel.

Såklart. Eftersom vi moderater bara har återgivit fakta.

Fakta, som Lindberg själv var först med att offentliggöra.

 

Bakgrund.

I september var Hans Lindberg (S) den förste politikern att offentligt uppmärksamma de tendenser till social oro som hade noterats i vissa bostadsområden i Umeå (VK-blogg 28/9.) Han underströk att kommunen i samarbete med polisen måste agera kraftfullt. Bl.a. nämndes kartläggning av individer med koppling till våldsbejakande religiös extremism.

I en annan blogg (VK 27/10)”Åtgärder mot social oro” utvecklade Lindberg (S) problemen: ”Tendenser till social oro har konstaterats av polis, affärsidkare och lokalbefolkning. Det finns även tendenser till en önskan om att skapa lokala förhållande som påminner om storstäders förorter – en form av förortsromantik. Jag kan konstatera att narkotikahandel utgör en ekonomisk motor som ledande personer använder för att rekryterar ungdomar inom dessa områden till kriminalitet. Jag kan även konstatera en våldsbrottslighet kopplat till narkotikahandel och jag ser en risk för radikalisering.”

I den efterföljande fullmäktigedebatten var vi helt överens om vikten av att ta krafttag, och satsa mer resurser på UmeBrå för att stävja utvecklingen.

I början av mars 2018 släppte vi moderater en film, där dessa problem uppmärksammades. Punkterna i texten som lästes upp var tämligen ordagrant från UmeBrås egen beskrivning av läget: Våldsbrottslighet, utpressning, bilbränder, bilstölder, knarkhandel. Ungdomar som rekryteras av äldre brottslingar till kriminalitet. Ökad risk för radikalisering.

I den efterföljande debatten svängde Lindberg emellertid fullständigt: Han kände inte alls igen sig i beskrivningen, han menade att vi moderater svartmålade Umeå – och att allt handlade om att ”vinna röster genom att sprida skräck och oro”.

Trots att Lindberg själv var den förste att uppmärksamma problemen, trots att han själv varnat för samma saker under hela hösten 2017! Men när vår moderata film lades ut, så var plötsligt detta att betrakta som svartmålning.

 

Nuläge

Vid gårdagens fullmäktige, så undvek alltså Lindberg huvudfrågan och varför han plötsligt svängt fullständigt. Istället sköt han vilt från höften – det var en dålig film (det får han självfallet tycka), Moderaterna vill sänka skatten (vad har det med den här diskussionen att göra?), han påstod att Moderaterna ville skära ned på Socialtjänsten (fel).

Men han kunde alltså inte påvisa en enda sak i vår film som hade varit felaktig.

 

Brottsligheten ökar i Umeå. Antalet anmälda brott ökade kraftigt mellan 2016 och 2017. Både Folkbladet och VK skrev om detta för fyra veckor sedan (27/3). Det är en beklaglig utveckling, men bra att det i alla fall uppmärksammas.

Vi vet sedan tidigare att antalet sexualbrott har ökat kraftigt i Umeå. Vapenbrotten har sedan 2012 ökat med 95 procent. Narkotikabrotten har legat på en konstant hög nivå sedan 2013.

Otryggheten bland våra invånare ökar. 4 av 10 tjejer i Umeå, i åldern 13-18 år är rädda för att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem på kvällarna. För att ta ett exempel Det är ett reellt problem, som vi politiker måste ta på allvar.

Det handlar inte om svartmålning, eller att sprida skräck. Det handlar om att se problemen och våga prata om dem – och att ha svar på hur vi vill lösa dem.

Vi kan politiskt ha olika uppfattning om ur brottslighet ska bekämpas. Men det är en sak. Problemet HÄR är ju att Socialdemokraterna ju har samma information som oss moderater. De sitter ju också i UmeBRÅ – vårt brottsförebyggande råd.

Där har Socialdemokraterna fått denna information: Om tendenser till social oro i vissa bostadsområden. Våldsbrottslighet, utpressning, bilbränder, bilstölder, knarkhandel med mera. Ungdomar som rekryteras av äldre brottslingar till kriminalitet. Ökad risk för radikalisering.

Precis det Hans Lindberg själv har uppmärksammat. Men bara för att Moderaterna gör en film om det – som får en stor spridning på Facebook – så förnekar socialdemokraterna allt detta. Hur är det möjligt??

  • Om nu inte problemen finns – varför beslutade vi i KSAU om mer pengar till Umebrå för att kunna jobba intensivt för att motverka social oro i dessa bostadsområden?
  • Varför höll Lindberg (S) en gemensam presskonferens i februari med Polisen, om att vi nu skulle ta gemensamma tag för att vända utvecklingen?

Om allt detta egentligen bara är “svartmålning”, och ett sätt att “sprida skräck och oro”?

Det är en ohederlig retorik av Hans Lindberg – för att blanda bort korten. För att slippa diskutera de problem som vi i UmeBrå har fått information om. Han vet ju nämligen att vi moderater haft rätt hela tiden.

Vi moderater blundar däremot inte för problemen, utan tar dem på allvar och föreslår åtgärder för att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå. Det är inte svartmålning, utan bara konstaterande av fakta. Till skillnad från de rödgröna partierna har vi moderater en tydlig politik för att bekämpa kriminaliteten och öka tryggheten för umeåborna.

Vi tar trygghetsfrågorna på allvar.

Fullmäktige idag

Av , , 3 kommentarer 9

I dag har vi heldag med kommunfullmäktige i Umeå. För lite mindre än en timme sedan, så valde en majoritet av ledamöterna att rösta nej till min och Moderaternas motion om att återinföra friskvårdstimmen för alla anställda inom Umeå kommun. Jag beklagar detta. Voteringen utföll med 33 röster för avslag, 24 röster för ett bifall, 1 avstod och 7 var frånvarande.

Det är väl belagt att träning har en mycket positiv inverkan på människors hälsa. Att erbjuda möjlighet till träning på arbetstid har visat sig vara ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna, att öka hälsan bland medarbetarna och samtidigt öka produktiviteten. Således en vinst för såväl den anställde som för arbetsgivaren.

Inom Umeå kommun har redan flera kommunala bolag insett fördelarna med detta. Bland de kommunala bolag som erbjuder möjligheten till träning på arbetstid för sina anställda finns Umeå Energi AB, VAKIN, AB Bostaden, UPAB och Dåva Deponi och Avfallscenter. Sjukfrånvaro är betydligt lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med de anställda inom den kommunala förvaltningen.

Så det är bara att beklaga att så många partier väljer att inte stödja denna friskvårdssatsning på kommunens personal. Värt att notera är att alla fackförbund, med undantag av Kommunal, såg positivt på det moderata förslaget.

Tack för förtroendet!

Av , , Bli först att kommentera 8

I helgen har vi haft länsförbundsstämma med Moderaterna, där vi hade besök av bl.a. partiets förste vice partiordförande Peter Danielsson och riksdagsledamot Hanif Bali. För egen del så blev jag omvald som förbundsordförande för Moderaterna i Västerbotten. Nedanstående pressmeddelande skickades ut efter stämmans avslutande.

 

Pressmeddelande

Ågren omvald som M-ordförande i Västerbotten

 

På lördagen samlades de 70 valda stämmoombuden för Moderaterna i Västerbotten till länsförbundsstämma i Umeå, Folkets Hus. Umeås kommunalråd Anders Ågren fick förnyat förtroende som länsordförande. Han är nu inne på sitt 13 år som länsordförande.

Sedvanliga stämmoförhandlingar genomfördes, liksom utbildningsinslag. Stämman gästades av Moderaternas förste vice ordförande Peter Danielsson, liksom riksdagsledamoten Hanif Bali. Temat för dagen var valrörelsen.

En enig stämma valde Anders Ågren till länsförbundsordförande för trettonde året i rad.

– Jag är mycket glad och djupt tacksam för förnyat förtroende! Politik är ett lagspel, och jag är stolt över att leda ett starkt lag som drar åt samma håll. Vi har under det gångna året ökat antalet medlemmar i länet och har många kandidater på våra valsedlar. Tidningen Dagens Samhälle korade oss i veckan som det partidistrikt i landet – av alla riksdagspartiers distrikt – som var mest framgångsrikt på att väcka engagemang bland sina följare på Facebook. Och vi har bara börjat, säger Ågren i en kommentar.

-Nu lägger vi allt fokus på att vinna valet den 9 september! Vi är taggade och ivriga att fortsätta kämpa för moderat politik på alla nivåer, avslutar Ågren.

 

Styrelsen i sin helhet:

Ordförande: Anders Ågren, Umeå

Förste vice ordf: Elisabeth Björnsdotter Rahm, Lycksele

Andre vice ordf: Edward Riedl, Umeå

 

Ledamöter:

Andreas Löwenhöök, Skellefteå

Victoria Boström, Robertsfors

Veronica Håkansson, Storuman

Nicklas Sandström, Umeå

Johan Söderberg, Skellefteå

Jeanette Knutstam, Vindeln

Anton Bersgtröm, MUF

Konkret förslag från M om hur ett nationellt tiggeriförbud ska utformas

Av , , 1 kommentar 13
Tidigare idag presenterade Moderaterna på riksplanet hur ett nationellt tiggeriförbud konkret skulle kunna utformas. Nu är det hög tid för Socialdemokraterna att ta emot den utsträckta handen och göra upp med oss moderater.
Förslaget innebär i korthet:
– Ett nationellt förbud mot tiggeri införs direkt i strafflagstiftningen.
– Polisen får möjlighet att avvisa tiggare från platsen.

Läs mer om Moderaternas förslag här: 

https://moderaterna.se/sa-vill-moderaterna-utforma-ett-nationellt-tiggeriforbud

Under den här veckan har jag för övrigt varit nere i Stockholm, på möten med SKL. Här nedan med Vellinges kommunstyrelseordförande Carina Wutzler (M) – Vellinge kommun har ju visat vägen och tagit beslut om ett lokalt tiggeriförbud. Frågan ska dock avgöras slutligt i Högsta förvaltningsdomstolen. Moderaterna i Umeå driver också frågan om lokalt tiggeriförbud. Men bäst av allt vore naturligtvis ett nationellt tiggeriförbud. Därför är det bra att Moderaterna så tydligt driver denna fråga även på nationell nivå. 6 av 10 svenskar vill ha ett tiggeriförbud. Bara 2 av 10 vill fortsätta tillåta tiggeri.