Studiebesök på Språkskolan i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 10

Anders Ågrens foto.

17 procent av Umeå kommuns barn och elever går i fristående förskola eller skola. Vi vet att valfriheten är mycket uppskattad.

Igår gjorde jag studiebesök på populära Språkskolan. Här tillsammans med Siv Stenlund, VD/Skolchef. Språkskolan verksamhet består numera av förskola (1-5 år) till och med grundskola (6-15 år). Ett mycket intressant besök!

Brännbollsyran frias om alkoglass. Bra! Det sunda förnuftet har segrat.

Av , , Bli först att kommentera 15

Läste just på vk.se att tingsrätten friar festivalarrangören Peter Arkhult (Brännbollsyran), för åtalet gällande försäljning av alkoglass under Brännbollsyran. Det går inte att bevisa att glassen såldes i berusningssyfte. Det borde rimligen säga sig själv, när man enligt uppgift skulle behöva sätta i sig 30 glassar för att uppnå berusning.

Som enda kommun i landet har Umeå kommun anmält en festival för att ha sålt alkoglass, drivit frågan till domstol och nu – som sagt – förlorat.

Brännbollsyran är Umeås populäraste årliga arrangemang. Fjärde största festivalen i Sverige, med publikrekord år efter år. Nu senaste hela 16 000 sålda biljetter. Men Umeå kommun har av någon outgrundlig anledning att gång på gång försöka sätta käppar i hjulet för festivalen.

Umeå kommun polisanmälde Brännbollsyran för försäljning av alkoglass. Förundersökningen lades ned, men Umeå kommun fortsatte att driva frågan. Detta trots att alkoglass får säljas i bl.a. matbutiker som ICA, vilket också sker såväl i Umeå som i övriga delar av landet. Det behövs inget utskänkningstillstånd för detta. Folkhälsomyndigheten har också konstaterat att alkoglassen inte är ett folkhälsoproblem, och den ålderskontroll som har införts av handlare gör att försäljningen inte är ett problem. Likaså går det bra att sälja glassen på andra festivaler runt om i landet.

Men i Umeå – där gör alltså kommunen allt för att arrangörerna ska fällas i domstol.

Moderaterna i Umeå stod inte bakom kommuns beslut att polisanmäla Brännbollsyran, vilket media tidigare har rapporterat om. Våra representanter i Miljö- och hälsoskyddsnämnden delade inte den uppfattning som ddomstol.

Detta agerande är rent ut sagt pinsamt, såväl som skamligt, för Umeå kommuns del.

Det här arrangemanget är mycket viktigt för hela Umeå – fantastiskt bra för besöksnäringen när många kommer hit från andra kommuner och andra delar av landet! Brännbollsyran förtjänar att hyllas – inte polisanmälas!

Vanvård kan aldrig accepteras!

Av , , 1 kommentar 11

Som kommunpolitiker i Umeå har vi ett ansvar att se till att den äldreomsorg som bedrivs, oavsett vilken driftsform det är, upprätthåller en god kvalitet med trygghet för de äldre.

Igår lyfte jag frågan om vilka rutiner vi har för verksamheten inom vård- och omsorgsboenden i kommunen, och hur vi ser till att dessa regler och rutiner efterlevs. Detta föranlett av den vanvård som skett på ett av våra boenden, där en person inte hade fått duscha på flera månader. När man följt senaste veckans rapportering så blir man ju både upprörd och betänksam. Hur har det här kunnat ske, trots att vi uppenbarligen har noggranna rutiner och regler för uppföljning. Det ska ju rimligen inte kunna inträffa!

Äldre ska kunna vara säkra på att man får den vård och omsorg som förväntas. En vård/omsorg som ska präglas just av god kvalitet och ett värdigt bemötande.

Jag förstår att en enig Äldrenämnden tar detta på högsta allvar och att man kommer att gå igenom och belysa hur det fungerar med rutinuppföljning och annat. Vi får avvakta den utredning som pågår.

För ganska precis sex år sedan föreslog jag och övriga Alliansgruppledare i en motion till fullmäktige att vi borde inrätta en trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå. Då – för sex år sedan – hade äldreomsorgen i Sverige såväl som här hemma i Umeå – varit utsatt för hård granskning. Det hade framkommit uppgifter som visat på bristande patientsäkerhet och rapporterats om fall där de äldre farit illa på ett sätt som vi aldrig kan acceptera.

Vi föreslog då en ny central kvalitets- och trygghetsinspektion som skulle ta ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Tanken var bl.a. att inspektionerna skulle ske såväl anmälda som oanmälda, och genomföras på både kommunala och privata enheter. Tyvärr ansåg Socialdemokraterna och vänsterpartiet att det inte behövdes en trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå, utan man var nöjd som det var.

Det kanske är så att vi måste göra just det, som vi föreslog redan år 2012. Att inrätta en central trygghets- och kvalitetsinspektion. Vi får avvakta rapporteringen, men vi kan alla vara överens om att det helt uppenbart har brustit å det grövsta i det här fallet. Vi måste vidta åtgärder så att det inte upprepas.

Viktigt med hög kvalitet och värdigt bemötande inom äldreomsorgen

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag har vi månadens sammanträde med kommunfullmäktige i Umeå. Under förmiddagen fick vi en genomgång av kommunkoncernen och de kommunala bolagens utveckling under 2017. Nu fortsätter det främst med debatt kring interpellationer och frågor från ledamöterna.

Moderaterna har idag en interpellation, ställd av Igor Jonsson kring HVB-hemmen och den oroväckande tillgången till droger på HVB-hem, som gör att många ungdomar far illa. Lennart Johansson har ställt en fråga angående kommunens agerande gentemot Brännbollsyran och polisanmälan av försäljningen av alkoglass. Tina Myhrberg har en fråga angående tillgänglighetsanpassningar av kommunens lekplatser, så att även barn med funktionsnedsättning kan leka där.

Avslutningsvis en fråga från min sida, mot bakgrund av den vanvård som avslöjats vid ett kommunalt vård- och omsorgsboende. Bifogas nedan i dess helhet.

Fråga till äldrenämndens ordförande Janet Ågren (S):

Rutiner och uppföljningen av dessa inom äldreomsorgen

VK har i några uppmärksammade artiklar rapporterat om ett fall med misstänkt vanvård vid ett vård- och omsorgsboende i Umeå kommun. När en man kom in för undersökning vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) upptäckte personalen där att personen uppenbarligen inte hade duschat på flera månader.

Vi ska ha en hög kvalitet på äldreomsorgen – inget annat kan accepteras. Det ska ju finnas tydliga rutiner och enhetliga kvalitetskrav, oavsett det gäller kommunala vård- och omsorgsboenden eller privata. I just detta fall var det ett kommunalt boende. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska präglas av hög kvalitet och ett värdigt bemötande. Viktigt att det nu kommer fram vad som brustit och hur det ens är möjligt. Det här är både allvarligt och upprörande.

Men händelsen väcker frågor av mer generell karaktär kopplat till vilka kvalitetskrav kommunen ställer, vilka rutiner som finns och hur dessa efterlevs.

Med anledning av detta har jag följande frågor till äldrenämndens ordförande Janet Ågren (S):

  • Anser du att Umeå kommun har tillräckligt goda rutiner för verksamheten inom vård- och omsorgsboenden?
  • Anser du att efterlevnaden och uppföljningen av dessa rutiner fungerar?

Umeå 2018-02-21

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Vanvård och rutiner ett ärende för fullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 9

Jag välkomnar att Äldrenämnden ser allvarligt på och därför begärt särskild rapportering kring vad som inträffat på Marielunds vård- och omsorgsboende. Det är så upprörande och ovärdigt att något sådant kan inträffa.

Redan i onsdags skickade jag in en enkel fråga till äldrenämndens ordförande Janet Ågren för att vi på kommunfullmäktige på måndag ska få diskutera – inte kring det enskilda ärendet såklart – men om Umeå kommuns rutiner för verksamheterna och efterlevnaden av dessa rutiner.

Frågan bifogas nedan.

 

Fråga till äldrenämndens ordförande Janet Ågren (S):

Rutiner och uppföljningen av dessa inom äldreomsorgen

VK har i några uppmärksammade artiklar rapporterat om ett fall med misstänkt vanvård vid ett vård- och omsorgsboende i Umeå kommun. När en man kom in för undersökning vid Norrlands universitetssjukhus (NUS) upptäckte personalen där att personen uppenbarligen inte hade duschat på flera månader.

Vi ska ha en hög kvalitet på äldreomsorgen – inget annat kan accepteras. Det ska ju finnas tydliga rutiner och enhetliga kvalitetskrav, oavsett det gäller kommunala vård- och omsorgsboenden eller privata. I just detta fall var det ett kommunalt boende. Den välfärd som betalas med våra gemensamma resurser ska präglas av hög kvalitet och ett värdigt bemötande. Viktigt att det nu kommer fram vad som brustit och hur det ens är möjligt. Det här är både allvarligt och upprörande.

Men händelsen väcker frågor av mer generell karaktär kopplat till vilka kvalitetskrav kommunen ställer, vilka rutiner som finns och hur dessa efterlevs.

Med anledning av detta har jag följande frågor till äldrenämndens ordförande Janet Ågren (S):

  • Anser du att Umeå kommun har tillräckligt goda rutiner för verksamheten inom vård- och omsorgsboenden?
  • Anser du att efterlevnaden och uppföljningen av dessa rutiner fungerar?

Umeå 2018-02-21

Anders Ågren,

Kommunalråd, M.Umeå

Renare luft i centrala Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 7

Luften i centrala Umeå blir steg för steg renare. 2017 uppvisade de bästa mätresultaten för luftkvalitén sedan mätningarna påbörjades år 2003. Det är mycket positiva nyheter, även om mycket arbete kvarstår.

Igår presenterades mätningarna för år 2017, som genomförts vid Västra Esplanaden. Enligt rapporten är årsmedelvärdet för kvävedioxid det lägsta sedan mätningarna påbörjades år 2003. För sjätte året i rad klaras dessutom EU-gränsvärdet och miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet. Mycket positivt! Tyvärr klaras fortfarande inte den svenska normen gällande tim– och dygnsmedelvärde, men även här uppvisas de bästa resultaten sedan mätningarna påbörjades år 2003.

En annan positiv nyhet i mätresultaten är att halterna av partiklar är de lägsta sedan de mätningarna påbörjades.

Detta visar att Umeå kommuns åtgärdsprogram för renare luft i centrala Umeå ger resultat. Vi ser årliga förbättringar – och med gårdagens glädjande besked om att ringleden nu kommer att kunna vara färdigställd år 2021 så kommer luftkvaliteten snart att ytterligare förbättras påtagligt. Då kommer trafikmängden genom centrala staden att kunna minskas ytterligare, parallellt med att vi kommer att kunna ombilda stadsgator och annat.

Det går år rätt håll!

Äntligen! Klartecken för Västra Länken!

Av , , Bli först att kommentera 8

Regeringen avslår överklagandena kring Västra Länken. Ett efterlängtat besked. Tidernas långbänk i Umeå blir nu åtgärdad. Projektet stoppades i en första sväng redan på 90-talet.

Den enskilt viktigaste infrastruktursatsningen på senare tid kopplad till Umeå är byggandet av ringleden, som beslutades av Alliansregeringen år 2008. Ringleden skulle vara färdig år 2013, men kommer nu får hoppningsvis kunna vara färdig 2021. Enligt uppgifterna i VK kan byggstart ske nu under 2018.

Att Umeåprojektet snarast färdigställs med Västra länken är en förutsättning för bättre luftmiljö i centrala Umeå och stadens framtida utveckling.

Men det gäller inte enbart miljön. Västra länken är inte bara ett vägprojekt, det är också ett stadsutvecklingsprojekt. Kommunens översiktsplan slår fast att en betydande del av Umeås tillväxt ska ske inom befintlig stadsstruktur. Detta låter sig inte göras utan ett färdigställande av ringleden, eftersom utvecklingen förutsätter att kommunen tar över och bygger om trafikleder.

Till detta ska läggas att osäkerheten kring planering av bostäder, arbetsplatser, näringsliv och kultur har riskerat att äventyra investeringsviljan inom näringslivet.

Umeås attraktionskraft och konkurrensförmåga förstärks med ett färdigställande av ringleden.

Sänkt skatt ökar människors frihet och minskar politikers makt!

Av , , 1 kommentar 6

Sänk kommunalskatten i Umeå! Jag skriver om detta i veckans nummer av Umeå Tidning.

Sänk kommunalskatten i Umeå!

Sänkt skatt ökar människors frihet och minskar politikers makt. Självklart är det möjligt att sänka den höga kommunalskatten i Umeå kommun.

Umeå kommun har två kronor högre skatt än jämförbara kommuner, utan att kunna påvisa någon generellt högre kvalitet i verksamheterna. Svenskt Näringsliv publicerade innan jul en rapport om att potentialen, vid en jämförelse med kommuner med hög kvalité och låg kostnad, är skattesänkning för Umeå kommun på hela 4,35 (!) kr. Viktigt att påpeka är att det är en rent teoretisk framräkning, men det ger perspektiv.

De har jämfört 20 kommuner – däribland Umeå – med de kommuner i landet som uppvisar högst kvalitet till låg kostnad. Det handlar inte om att personalen ska ”springa snabbare”. Det handlar om att bedriva den kommunala verksamheten mer effektivt. Det handlar om att politiken måste sätta upp tydliga och mätbara mål. Det måste bli en tydlighet i ansvar och befogenheter i organisationen. Ett ledarskap som möjliggör att arbetsmiljön förbättras och sjuktalen går ned. Att bättre nyttja personalens kompetens genom att sluta detaljstyra. Att bli bättre på att använda sig av ny teknik m.m. Detta är sådant som är framgångsfaktorer i de kommuner som lyckas få goda resultat till en låg kostnad.

Den enskilt viktigaste delen i Moderaternas budget för 2018, och den huvudsakliga skillnaden jämfört med S/MP, var just skattenivån. Vi moderater ville sänka skatten med 20 öre för 2018. Och sedan fortsätta skatten steg för steg, så att vi inom loppet av fyra år skulle kunna sänka skatten med en krona.

Kommunalskatten påverkar alla med en inkomst och är den största enskilda utgiften för svenska familjer. Skatten urholkar människors trygghet och leder till ett beroende av politiska beslut. Det finns partier som hävdar att det inte går att sänka skatten av ekonomiska skäl. ”Det går inte att hitta pengarna.” Så är det naturligtvis inte.

Det är bara att välja vilken kommun ni vill av de 20 största i landet. Alla har lägre skatt än Umeå, oavsett det är S-styre eller M-styre. Och i stort sett alla gör dessutom betydligt större överskott än Umeå. Inte bara ett år, utan år efter år. Då är frågan om alla dessa kommuner har sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, självklart inte.

Istället för att exempelvis år efter år ge miljoner till Guitars-museet, eller Kvinnohistoriskt Museum – inga av dessa är ju kommunala uppgifter – så är det väl bättre att umeåborna får behålla pengarna själva? Vad är så hemskt med det? Det borde vara en självklarhet.

Lägre kommunalskatt är en viktig del i att göra Umeå mer attraktivt och öka umeåbornas frihet.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Business Arena Umeå 2018

Av , , Bli först att kommentera 7

Idag är det dags för evenemanget Business Arena Umeå (ja, det startade förvisso redan igår kväll med en välkomstträff).

Mycket glädjande att detta stora och viktiga evenemang för fjärde gången arrangeras i Umeå! Business Arena är norra Europas ledande mötesplats för beslutsfattare i fastighetsbranschen och samhällsbyggnadssektorn. Det är fler än 1000 deltagare och investerare från hela landet. Sedan 2001 har det årligen genomförts i Stockholm. Därefter har det utökats till även genomföras i Göteborg, Malmö och till Almedalsveckan i Visby och i Umeå.

För Umeå är det ett utmärkt tillfälle att visa upp tillväxtmöjligheterna och knyta nya kontakter. Även om vi har en god tillväxttakt, så behöver vi fler som vill komma hit till vår region och investera. Det ger jobb, skatteintäkter och ännu bättre utvecklingsmöjligheter!