En elbrist som motsvarar 10 kärnkraftverk i Sverige kan bli verklighet redan vintern 2026-2027

Av , , 2 kommentarer 14

”Elbrist motsvarande tio kärnkraftverk. Det kan bli realitet vintern 2026-2027 om alla planerade industrisatsningar blir verklighet. Det menar Svenska kraftnät, som slår larm om att elproduktionen måste byggas ut kraftigt de kommande åren.” 

 

Det är Tidningen Näringslivet, som i en artikel uppmärksammar rapporten från Svenska Kraftnät. Det varnas för skyhöga elpriser, och att elanvändare riskrerar att kopplas bort från elnätet i perioder. Elbristen som därmed kommer uppstå i närtid – utöver läget vi har haft sedan tidigare – beror framför allt på alla de nya gröna industrisatsningar som planeras.

Elkrisen som vi har i Sverige sedan tidigare är resultatet av politiska beslut, fattade i strid med varningar från branschen och expertis. Den rödgröna regeringen sa 2014 att kärnkraften ska ersättas med förnybar energi och energieffektivisering. Detta resulterade i att Vattenfall avbröt sina planer på ny kärnkraft. 2015 höjde man kärnkraftsskatten, trots att både myndigheter och företag pekade på den överhängande risken för reaktorsnedläggning. Farhågorna besannades snabbt. Mellan 2015 och 2020 lades fyra kärnkraftreaktorer ned, först Oskarshamn 1 och 2, sedan Ringhals 1 och 2.

Den dåvarande S-regeringens stängning av kärnkraft har lett till ökade utsläpp på 8 miljoner ton, högre elpriser och minskad stabilitet.

När nu industrin liksom samhället i stort efterfrågar betydligt mer el, så måste vi nu öka elproduktionen kraftigt och förenkla tillståndsprocesser. Det är då en välsignelse att vi fått en moderatled regering som ser behovet av detta – och som föreslår åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

Återinför tjänstemannanasvaret

Av , , 3 kommentarer 18

Medborgarna har rätt att kräva, att med all offentlig maktutövning följer ett ansvar för de beslut man fattar.

Syftet med tjänstemannaansvar är att stärka skyddet för medborgarnas rättssäkerhet och öka förtroendet för den offentliga verksamheten.

Istället för att myndigheterna själva hanterar frågor om tjänstefel borde dessa bedömas av en domstol.

Medborgarna måste kunna lita på att myndigheterna sköter sina uppgifter, och att beslutsfattare ställs till svars i de fall de agerat felaktigt och begått tjänstefel. Tjänstemannaansvaret kan också motverka korruption och andra tjänstefel.

År 1975 avskaffade Socialdemokraterna tjänstemannaansvaret i Sverige.

Nu är det dags att återinföra det!

NATO – målmedvetet arbete ger resultat!

Av , , 4 kommentarer 8

Igår sade Turkiets president Erdogan ja till att godkänna Sveriges ansökan om medlemskap i försvarsalliansen Nato.

Målmedvetet arbete ger resultat.

 

Sedan Ulf Kristersson bildade regering har målet varit tydligt – Sverige ska bli medlem i Nato så snart som möjligt. Inom kort går vi in i en gemenskap för frihet, fred och demokrati.

Moderaternas uppfattning är tydlig: Sverige ska inte bara bli en Natomedlem som drar nytta av Natos försvarsgarantier – vi ska vara en medlem som bidrar till hela Natos säkerhet med alla de resurser Sverige tar med in i alliansen.

Efter 20 år har Moderaterna sett till att Sverige snart är medlemmar i Nato.

När Moderaternas stämma i oktober 2003 sade ja till ett svenskt medlemskap i försvarsalliansen var det bara Liberalerna, då Folkpartiet, som uttryckt sig positivt till ett medlemskap. Idag står riksdagens sex av åtta partier bakom Natomedlemskapet. Det har varit en krokig väg, men Moderaterna har hela tiden drivit på för ett svenskt medlemskap.

Vi har i regeringsställning och i opposition tryckt på i Natofrågan och för att öka kunskapsnivån om säkerhetspolitiska vägval generellt.

Välkommen!

Av , , Bli först att kommentera 7
Om du delar Moderaternas värderingar, så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Ju fler vi blir, desto starkare kraft blir vi inom politiken. Välkommen att bli en del i vårt arbete! Ett medlemskap i Moderaterna kostar 100 kronor under det första kalenderåret.

Mycket ska man höra. Aftonbladets ledarsida tycker att det är äckligt att dricka mjölk….

Av , , 4 kommentarer 15

Jag ser ibland att mjölken ifrågasätts i massmedia, av vissa politiker och även på skolor och andra offentliga kök.

Nu senast var det Aftonbladets ledarsida, som hade en märklig ledartext igår.

 

LRF listade för två-tre år sedan tio punkter om fördelarna med svensk mjölkproduktion. Dessa är värda att spridas:

1. Tack vare friska kor och skickliga mjölkbönder har svensk mjölk låg klimatpåverkan (44 procent lägre än världsgenomsnittet). Friska kor mjölkar mer och mer mjölk ger lägre påverkan per kilo mjölk.

2. Svenska mjölkbönder bidrar till ekosystemtjänster som kolinlagring och pollinering som är värda miljarder för samhället.

3. Sverige behöver fler betande djur. Naturbetesmarkerna är en av de mest artrika miljöerna i odlingslandskapet. En tredjedel av dessa marker betas av djur från våra mjölkgårdar.

4. Svenska mjölkkor är bland de friskaste i världen och användning av antibiotika på svenska mjölkgårdar är noga kontrollerad och världsunikt låg.

5. Kor omvandlar gräs, som vi människor inte kan äta, till näringsrik mjölk som är bra både för hälsan och miljön.

6. Svenska mjölkprodukter är gott, näringsrikt och mjölk innehåller 18 av 22 näringsämnen som vi behöver varje dag.

7. Mjölk och mjölkprodukter är bra för hälsan och kopplat till en minskad risk för några av våra vanligaste folksjukdomar, t.ex. diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom.

8. Mjölkbönderna är motorn på landsbygden och varje mjölkbonde genererar i snitt ytterligare fem jobb.

9. Mjölkproduktionen skapar arbetstillfällen och är en förutsättning för en levande landsbygd med skola och livsmedelsbutiker.

10. Sverige behöver 120 000 fler mjölkkor för att uppnå 100 procent självförsörjning (dvs 38 procent fler kor). Detta skulle skapa 6 665 nya arbetstillfällen.

Det skadar inte att dela med sig av dessa fakta.

Drick mer svensk mjölk!