Utan svenska bönder – ingen beredskap!

Av , , 3 kommentarer 13

I dagens VK har jag fått en insändare publicerad. Läggs som vanligt upp här på bloggen också.

 

Sveriges bönder är livsviktiga för beredskapen!

En fungerande livsmedelsförsörjning är grundläggande för att samhället ska kunna fungera i såväl fredstid som i kris eller krig. Det är således ett nationellt intresse att värna de svenska bönderna.

Sveriges självförsörjning av livsmedel är bland de lägsta inom hela Europa och fortsätter att sjunka på grund av dålig lönsamhet för svenska lantbrukare. Enligt Jordbruksverket ligger vår självförsörjning i realiteten under 50 procent.

Moderaterna prioriterar därför att öka konkurrenskraften för svenskt jordbruk. Vi vill minska regelkrånglet och byråkratin, sänka diesel- och bensinskatterna, bygga beredskapslager med livsmedel och stärka äganderätten. Kriterierna vid offentlig upphandling av livsmedel ska också vara i linje med de miljö- och djurhållningsregler som svenska bönder måste leva upp till enligt svensk lag. Vi föreslår också skärpta straff för brott kopplade till djurrättsaktivism, skärpt lag om olaga intrång och införandet en särskild brottskod för djurrättsrelaterad brottslighet.

Vi moderater kommer prioritera en ökad konkurrenskraft för svenskt jordbruk och ökade resurser till det svenska totalförsvaret för en stark livsmedelsberedskap. Utan bönder finns det ingen beredskap!

 

Anders Ågren

Förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten

Fortsätt avyttra delar av AB Bostadens bestånd!

Av , , 2 kommentarer 7

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna föreslog i ett gemensamt uppdrag inför budgetfullmäktige, att fortsätta avyttra delar av AB Bostadens bestånd. Tyvärr avslogs förslaget av de rödgröna partierna i Umeå.

Ett av våra 19 gemensamma borgerliga uppdrag är alltså att fortsätta avyttra delar av det kommunala bostadsbolaget AB Bostadens bestånd: ”Möjliggör ökad nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd genom att avyttra delar av AB Bostadens fastighetsbestånd.”

Vi anser att det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden har en central roll att spela, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. AB Bostaden har idag en dominerande andel – omkring 45 procent – av hyresrättsbeståndet i Umeå.

Vi vill successivt avyttra ytterligare delar av fastighetsbeståndet för att möjliggöra dels ökade underhållsinsatser, dels ökad nyproduktion.

AB Bostaden står inför stora utmaningar trots tidigare genomförd avyttring – ökad takt av nyproduktion men framförallt gällande ett stort upprustningsbehov av miljonprogrammet, vilket kräver kapitaltillskott. Fortsatt avyttring av Bostadens bestånd är därför en nödvändighet för att skapa utrymme för renoveringar och nybyggnationer. Det minskar samtidigt Bostadens dominerande roll på marknaden och släpper in fler förvaltande aktörer som kan dra sitt strå till stacken avseende nyproduktion av hyreslägenheter.

Det var välkommet att vi tillsammans med Socialdemokraterna under 2017 kunde enas om en avyttring av 8 procent av beståendet till Heimstaden: 1 601 lägenheter på Mariehem och Carlshem för ca 1,1 miljarder kr.

Tio bostadsbolag var då intresserade att lägga bud, så det visar vilka goda möjligheter som ändå finns för att fortsätta en sådan politik.

Förr prioriterade Socialdemokraterna industrin före glada miljöpartister. Nu är det tvärtom.

Av , , 4 kommentarer 19

Socialdemokraterna måste prioritera om – cementbristen hotar hundratusentals jobb. Det är bråttom att lösa frågan om tillgången till cement. Efter domen mot Cementa riskeras nu inte bara jobben i Slite utan hundratusentals jobb inom bygg- och anläggningsbranschen, eftersom tillgången på cement i Sverige kommer att minska dramatiskt om bara några månader.

Det värsta scenariot innefattar uppemot 280 000 uppsägningar, ett investeringsbortfall på 20 miljarder kronor i månaden och stoppad klimatomställning.

Regeringen måste omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att säkra tillgången till cement.

Inför språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg i Umeå!

Av , , 1 kommentar 29

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna föreslog i ett gemensamt uppdrag inför budgetfullmäktige, att kommunen inför språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket. Tyvärr avslogs förslaget av de rödgröna partierna.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har i flera år varnat om att bristande kunskaper i svenska hos personal inom äldreomsorg är ett problem. I 2019 års Patientsäkerhetsberättelse stod det klart att ”den största utmaningen i verksamheten är bristen på kompetens och erfarenhet av omvårdnadsarbete, språksvårigheter och brister i dokumentation hos omsorgspersonal.”

Detta är allvarligt och ett stort hot mot patientsäkerheten, både vid delegering av medicin och vid dokumentation. Bristande språkkunskaper har också inneburit en påfallande ökad arbetsbörda för de sjuksköterskor som finns i äldreomsorgen. Av denna anledning lyftes språkproblem upp som ett särskilt fokusområde för 2020 med tillägget att: ”för att minska patientsäkerhetsriskerna så vidtas åtgärder för att öka kompetensen hos omsorgspersonal snarast under 2020.”

Det är en absolut självklarhet att arbetsgivaren säkerställer att personalen både förstår och gör sig förstådd hos dem som de är satta att hjälpa. Så är inte fallet idag inom Umeå kommun. Det finns flera exempel från Umeå där bristande kunskaper i svenska hos personalen har inneburit stora bekymmer för såväl boende som anhöriga.

Fler åtgärder måste vidtas för att öka kompetensen hos personalen och där är språket en betydande del. Kommunen har ett ansvar att försäkra sig om att den blivande anställde har nödvändiga språkkunskaper redan vid rekrytering av personal. Rekryteringsbehoven i äldreomsorgen är stora, men att sänka kraven på att kunna det svenska språket är definitivt ingen lösning, då det utgör en viktig del av omvårdnaden och patientsäkerheten.

Kommunen bör därför införa språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg. Det handlar i grunden om respekt för de som behöver hjälp, förutsättningar för en värdig äldreomsorg och det handlar om patientsäkerhet.

S-styrda Botkyrka kommun har exempelvis infört språktester i äldreomsorgen från 1 oktober 2020. Alla som söker tjänster ska genomgå ett test. Dessutom har de infört en utbildning för dem som redan är anställda, men som anses ha otillräckliga kunskaper i svenska språket.

Moderaterna i Umeå lämnade i december 2020 in, via fullmäktigeledamot Igor Jonsson, en motion med förslag att Umeå kommun borde införa språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg, för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket. Nu är det fyra partier som har enats om att gå fram med ett liknande förslag.

Ett konkret förslag som gör skillnad.

Men det förutsätter uppenbarligen maktskifte i Umeå i valet 2022!

Småhusägare och bostadsrättsinnehavare i Umeå skulle drabbas hårt av ny fastighetsskatt

Av , , 3 kommentarer 16

Alltfler inom Socialdemokraterna förespråkar en återinförd fastighetsskatt. En majoritet av de svarande socialdemokratiska kommunpolitikerna – 58 procent – i en SVT-undersökning vill införa en fastighetsskatt. MP och V vill sedan tidigare återinföra fastighetsskatten. Det finns nio olika förslag från utredningar och politiska partier på ett återinförande. Dessutom föreslås att bostadsrätter ska inkluderas.

Moderaterna kommer att säga nej till alla förslag om återinförd fastighetsskatt. En återinförd fastighetsskatt kommer att leda till att människor som saknar tillräckliga inkomster för att betala skatten kommer att tvingas flytta ifrån sina hem. Ett hem som man dessutom redan har betalat för med hårt beskattade pengar.

Många umeåbor skulle drabbas hårt av detta. Medelpriset för en villa i Umeå de senaste 12 månaderna är 3 975 000 kr enligt Svensk Mäklarstatistik (maj). Fastighetsskatten för en villa med det marknadsvärdet skulle landa på 29 813 kr per år. Detta ska jämföras med dagens takbelopp på 8 524 kr per år. Det innebär en höjd skatt med 21 289 kr per år, för en vanlig villa i Umeå.

Det är i praktiken en rejäl smäll för omkring 6 av 10 hushåll i Umeå. I Umeå kommun var det föregående år ca 14 300 hushåll som bodde i bostadsrätter och över 20 400 hushåll som bodde i småhus. 64 procent av Umeås befolkning bor i antingen bostadsrätt eller småhus och skulle därmed påverkas ekonomiskt mycket negativt av detta.

Räkna ut din fastighetsskatt på www.stoppafastighetsskatten.se och skriv under uppropet du med.

Stoppa fastighetsskatten!

Nytt rekord – ca 32 000 studenter antagna vid Umeå universitet inför höstterminen

Av , , 1 kommentar 7

Inför höstterminen är det nytt rekord gällande antalet antagna sökanden till program och kurser vid Umeå universitet. Detta rapporteras i lokalmedia.

32 000 (!) studenter antagna, vilket är en ökning med två procent jämfört med i fjol.

Goda nyheter för Umeå universitet – goda nyheter för Umeå!

Vi påminns ständigt om betydelsen av Umeå universitet för såväl vår kommun som vår region. Universitetets betydelse kan inte nog understrykas, och vi är vana att de får topplaceringar i olika undersökningar.

Umeå har all anledning att göra tummen upp för Umeå universitet, dess ledning, forskare, lärare och studenter. Jag är synnerligen glad att vi har ett så pass nära samarbete mellan universitetet och kommunen.

Det betyder oerhört mycket för oss.

10 år sedan det fruktansvärda terrordådet på Utøya i Norge

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag är det 10 år sedan det fruktansvärda terrordådet på Utøya i Norge. Våra tankar är idag hos alla de norska ungdomar som genom sitt politiska engagemang blev mördarens offer, och deras anhöriga.

Vi ska möta våld och terror med den fulla kraften i demokratins alla medel. Det fria samhällets fiender ska motverkas och bekämpas.

Sverige behöver en ny regering!

Av , , 5 kommentarer 16

Utvecklingen i vårt land går åt fel håll. Det är sju förlorade år med Stefan Löfven och hans regering. Sverige behöver en ny start, en borgerlig regering och Ulf Kristersson som ny statsminister.

Här finns ett axplock av vad Socialdemokraterna har misslyckats med:

– Brottsligheten

– Migrationen

– Integrationen

– Tryggheten

– Arbetslösheten

– Tillväxten

– Klimatpolitiken

– Energipolitiken

 

Sverige behöver en ny regering – ledd av Moderaterna – som ser problemen och har förmågan att lösa dem. Som kan leverera konkreta åtgärder istället för symbolpolitik. Sverige behöver ett maktskifte!

Skolan ska vara en trygg plats för såväl elever som lärare!

Av , , 2 kommentarer 7

Skriver idag i Folkbladet tillsammans med Lena Riedl, vice ordförande i För- och grundskolenämnden. Insändaren bifogas nedan.

 

Skolan ska vara en trygg plats för såväl elever som lärare!

I november 2020 publicerade Brottsförebyggande rådet (Brå) rapporten ”Skolundersökningen om brott 2019”. Enligt rapporten har ungefär hälften av alla elever i årskurs 9 blivit utsatta för brott.

Rapporten visar att tjejer och killar har blivit utsatta för brott i ungefär lika stor utsträckning, men att typen av brott skiljer sig åt. Bland tjejer är det vanligast att ha utsatts för stöldbrott, följt av sexualbrott, och bland killar är stöldbrott vanligast, följt av misshandel. Många av brotten sker dessutom i skolmiljön. I rapporten framkommer att skolan är den vanligaste brottsplatsen för både lindrig och grövre misshandel, samt för fysiska sexuella kränkningar bland killar. Andelen elever som har uppgett utsatthet för lindrig misshandel i skolmiljö har ökat sedan 2015, både bland tjejer och killar.

Det finns en oro för brott, vilket leder till att unga undviker vissa platser, aktiviteter eller personer. Enligt Brås rapport är det vanligt att elever exempelvis har hållit sig borta från skolan en hel dag, av rädsla för att utsättas för brott.

På senare år har vi sett alarmerande exempel på att hot och våld har förekommit även i Umeås skolor. I lokalmedia kunde vi i september läsa om en ökning av anmälningarna om tillbud eller skador på grund av hot och våld i grundskolan. 123 fall år 2019, vilket var en ökning med 23 procent jämfört med 2018. Vidare har det framgått av reportage i media om att dödshot bland elever är en ökande trend. En handfull ”incidenter” som handlar om hot och fysiskt våld i skolan blir anmälda, men omfattningen av hot är enligt artikeln större än så. Det finns också en utbredd tystnadskultur bland eleverna, som ett resultat av hoten. Det har blivit svårare för vuxenvärlden att få reda på vad som har hänt.

Så här får det inte fortsätta. Skolan ska vara en trygg plats för såväl elever som personal. Alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen ska polisanmälas.

Moderaterna har därför lagt förslag lokalt, genom en motion till fullmäktige. Skolans riktlinjer och rutiner vid brott måste vara tydliga och bör utformas efter tre huvudregler:

– Brottsliga handlingar ska aldrig accepteras.

– Skolan ska polisanmäla alla brott som sker under skoldagen eller i anslutning till skoldagen.

– Skyldigheten att polisanmäla ett brott gäller även när gärningsmannen inte fyllt 15 år.

Umeås skolor måste bli trygga för alla.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

 

Lena Riedl

Vice ordförande i för- och grundskolenämnden, M