Vi måste öka nyproduktionen av bl.a. hyresrätter i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 9

I Umeå råder bostadsbrist. Vi måste FÖRDUBBLA bostadsbyggandet från dagens omkring 1000 bostäder till 2000 per år. 2017 färdigställdes närmare 1000 bostäder, men det är sämre än både år 2015 (1260 bostäder) och 2016 (ca 1300 bostäder). De privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden måste ges möjlighet att bygga mer.

AB Bostaden har en central roll att spela, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. Vi moderater vill successivt fortsätta avyttra ytterligare delar av fastighetsbeståndet för att möjliggöra dels ökade underhållsinsatser, dels ökad nyproduktion.

Den omdebatterade försäljningen då? Vi tycker att det var ett mycket bra beslut, att avyttra till Heimstaden. Vi Moderater är tydliga med att vi vill fortsätta med detta nästa mandatperiod. AB Bostaden måste ges muskler att bygga ännu fler hyresrätter. Att fortsätta vara med och utveckla Umeå. Det gör vi genom att avyttra delar av beståndet.

I resten av landet är detta ingen stor politisk eller ideologisk fråga. Kommuner, oavsett rödgrönt styre eller M-styre, gör på detta sätt. Det handlar om att människor måste få någonstans att bo. Vi behöver fler hyresrätter.

Ett bra sätt att få in fler aktörer som är villiga att investera i Umeå, samtidigt som det ger möjlighet för det kommunala AB Bostaden att öka nyproduktionen ännu mer. Samtidigt som man kan förbättra underhållsinsatserna!

Perfekt!

Avskaffa flygskatten!

Av , , 3 kommentarer 9

Flygskatten är ett hot mot Norrland. Moderaterna och övriga Allianspartier kommer att slopa flygskatten om vi vinner valet den 9 september. I norr är vi synnerligen beroende av goda flygkommunikationer p.g.a. de långa avstånden. Men trots detta motarbetas norra Sverige på område efter område av den Norrlandsfientliga regeringen, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Rösta på Moderaterna den 9 september!

Moderaterna står upp för umeåbornas rätt till valfrihet!

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår var det en välbesökt debatt på Rex mellan oss gruppledare för de tio olika politiska partierna i Umeå kommunfullmäktige. En av frågorna som diskuterades var möjligheten till valfrihet inom omsorgen.

Valfrihetsfrågorna har kommit alltför mycket i skymundan i valrörelsen, så jag tycker det är mycket bra att frågan kom upp till debatt!

En röst på Moderaterna den 9 september är en röst för ett bevarande av valfriheten i vår gemensamma välfärd! Vi står upp för umeåbornas rätt att välja! Rätt att välja förskola, skola, hemtjänst, särskilt boende.

Fokus borde vara på att ställa höga kvalitetskrav oavsett kommunala eller privata utförare – inte att stänga ner framgångsrika och välfungerande verksamheter inom skola och omsorg!

Umeå kommun var tidigt ute med att erbjuda eget val inom hemtjänst och sedan 2010 har vi lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Att fokusera på kvalitet är en självklarhet och vi vet med säkerhet att brukarnas behov tillgodoses bättre samtidigt som nöjdheten har ökat. Det är därför hög tid att införa LOV inom fler verksamheter som inom vård och omsorgsboende och inom funktionshinderomsorgen.

Valfriheten är en central del av svensk välfärd. Valfriheten är också uppskattad av svenska folket. Sex av tio tycker att det är viktigare att kunna välja mellan privata och offentliga alternativ i välfärden, än att förbjuda vinstutdelning. 3 av 4 föräldrar och elever anser det vara positivt att kunna välja skola.

86 procent anser att valfrihet inom äldreboende är viktigt. 80 procent anser att valfrihet inom sjukvård är viktigt. 77 procent anser att valfrihet inom personlig assistans är viktig. 76 procent anser att valfrihet inom hemtjänst är viktigt. 79 procent anser att man ska kunna välja bort en vårdgivare man inte är nöjd med.

LOV ger medborgarna möjlighet att välja mellan olika utförare av tjänster inom vård och omsorg. Detta kallas för etableringsfrihet. Det stimulerar utförarna att måna om sina patienter och brukare. De konkurrerar med kvalitet, och inte med pris, eftersom ersättningsnivån är bestämd på förhand.

Förbjuda vinster i välfärden? 8 av tio företag som är verksamma inom välfärdssektorn bedöms inte kunna klara kraven från de rödgröna.

Det blir ett förödande slag mot elevers och omsorgstagares valfrihet! Och kraven från de rödgröna har inget med kvalitet att göra. Socialstyrelsens granskning av äldreboenden visar t.ex. att privata aktörer får bättre resultat än kommunala på 18 av 27 punkter. Elever i friskolor ger bättre betyg än elever i kommunala grundskolor på samtliga mjuka kvalitetsfaktorer (exempelvis arbete mot kränkningar, studiero och trivsel,) i elevenkäten från Skolinspektionen.

I Umeå är 17 procent av alla platser i förskolan, 15 procent inom grundskolan och 24 procent inom gymnasiet drivna av privata aktörer. Inom hemtjänsten (äldre 65+) utförs 45 procent av privata utförare. 12 procent av LSS/SFB-insatserna utförs av privata företag. De som valt dessa alternativ är nöjda för att de får kvalitet, inte för att det skulle vara tal om några övervinster i välfärden.

Ca 4 000 elever (förskola, grundskola och gymnasiet) i Umeå riskerar alltså att få se sina skolor slå igen, om S, MP och V får sin vilja igenom. Umeåbornas valfrihet är hotad, ung som gammal.

Tänk på det när du lägger din röst den 9 september!

Bekämpa den framväxande extremismen

Av , , Bli först att kommentera 12

Skriver i dagens VK på insändarsidan (och i gårdagens Umeå Tidning) om vikten av att bekämpa den extremism som nu är på frammarsch i Sverige: såväl islamister, nazister som extremvänster.

Bifogas nedan.

 

Förbjud deltagande i våldsbejakande organisationer!

Demokratin hotas av nazister, islamister och autonom vänster. Nyligen demonstrerade nazistiska NMR i Stockholm. De har tidigare varit även i Umeå.

Moderaterna vill att det blir straffbart att delta i en våldsbejakande organisations verksamhet.

Ett sådant förbud skulle i praktiken innebära att våldsbejakande organisationer som NMR skulle få svårt att fortsätta bedriva sin verksamhet.

Enligt Säkerhetspolisen har antalet personer i de våldsbejakande extremistiska miljöerna i Sverige ökat från hundratals till tusentals på bara några år. I dag består de här miljöerna av cirka 3 000 individer. Av dem är ca 2 000 islamistiska extremister och resten tillhör antingen nynazistisk vit makt-miljö eller den autonoma vänstern. Säpo har pekat ut de våldsbejakande islamisterna som det största hotet. Samtidigt ser vi hur aktiviteten i nazistiska kretsar ökar.

Grupperna har nått en omfattning och aktivitetsgrad som vi inte längre kan eller bör ignorera. De utgör alla ett hot mot vår demokrati. Åsikterna kan och ska inte förbjudas, men deras verksamhet bör inte tolereras när den går ut på att påverka demokratin och rättsstaten med våld och hot. Vårt förslag kommer förstås inte lösa alla problem med en växande extremism i Sverige. Ett förbud mot deltagande i våldsbejakande organisationer kommer dock försvåra för dessa organisationer att utöva sin verksamhet. Och det skulle dessutom utgöra en viktig markering mot de som använder våld och hot i syfte att skada demokratin och rättsstaten.

Det räcker nu. Vi kan inte längre acceptera att våldsbejakande grupper tillåts manifestera på våra gator och torg eller att valrörelser delvis präglas av att extremister hotar och sprider skräck hos allmänheten. Förbjud deltagande i våldsbejakande organisationer.

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Det behövs mer undervisningstid för varje elev!

Av , , Bli först att kommentera 9

Vi moderater tycker att det är viktigt att alla ska ha tillgång till bra välfärd, oavsett betalningsförmåga eller social bakgrund. Vi värnar systemet med fritt skolval och tycker att fokus ska ligga på kvalitet – inte vem som äger skolan. Det fria skolvalet gör att Sverige har en mångfald av skolor. Moderaterna står upp för rätten att själv få välja skola.

Skolan behöver emellertid fokusera på kunskapsuppdraget. Då behövs mer undervisningstid för varje elev med en skicklig lärare, betyg från årskurs tre för en tydligare kunskapsuppföljning och fler karriärtjänster för lärare för att höja läraryrkets status. Likaså behövs det mer fokus på ordning och reda i svensk skola. Det måste råda arbetsro i klassrummen för våra elever. Stök och sen ankomst är utbredda problem i svenskt skolväsende. Ordningsomdömen bör därför införas.

Viktigt med ett utvecklande idrotts- och fritidsutbud!

Av , , Bli först att kommentera 7

I Umeå ska det finnas goda möjligheter till en hälsosam och aktiv fritid för alla åldrar. Vi vill främst prioritera insatser för de unga. Det handlar om att ge alla barn och ungdomar goda framtidsutsikter. Ett bra samhälle bygger vi tillsammans. Därför är samspelet med företag, föreningar och andra ideella krafter viktigt.

Fysiska aktiviteter, idrott och stimulans för folkhälsan utgör viktiga inslag i en modern och växande kommun. Umeå har en ung befolkning och särskilt angeläget är därför att även fortsättningsvis skapa möjligheter för ett utvecklande idrotts- och fritidsutbud i kommunen. Från moderaternas sida är vi beredda att göra strategiska investeringar inom detta område. Föreningarna fyller en mycket viktig funktion och för oss är det centralt att fortsatt prioritera föreningsbidraget. Det ger oss samtidigt möjligheter att ytterligare profilera Umeå som en attraktiv ungdoms- och idrottsstad.

Vi ska också aktivt verka för att fler nationella tävlingar kan genomföras i Umeå. SM-arrangemang inom olika områden är av hög prioritet, och bidrar till att marknadsföra Umeå på ett positivt sätt. Utmärkelsen ”Årets idrottsstad 2018” är ett glädjande kvitto för Umeå på att de satsningar vi hittills gjort – i brett politiskt samförstånd – är rätt väg.

Lyssna på kvällens VK-debatt!

Av , , Bli först att kommentera 7

debatt

Ikväll kl. 18.30-20.00 äger den sista gruppledardebatten rum här i Umeå på Rex. Den arrangeras liksom tidigare av VK. Kom gärna dit och lyssna eller följ den via nätet. Bilden ovan är från den debatt som genomfördes i början av maj.

Om 11 dagar är det val, så har du inte redan röstat eller för den delen bestämt dig så är detta ett bra tillfälle att höra vad partiernas ledande företrädare i Umeå har att säga!

Flygskatten ger Umeå en direkt käftsmäll!

Av , , 1 kommentar 17

Nu inträffar det vi har varnat för hela tiden. Flygbolaget Bra meddelar idag att de kraftigt reducerar avgångarna från Umeå Airport och man drar ned verksamheten i Umeå med 40 procent (!). Bilden ovan är från vk.se.

Allt som en direkt följd av flygskatten!

Miljöpartisterna är glada, men för oss som värnar Umeå och vill utveckla vår region är detta förbannat illa.

Vi moderater jobbar hårt för att förbättra flygkommunikationerna till och från Umeå. Detta är en högt prioriterad och strategisk viktig fråga för Umeå och hela vår region. Vi är beroende av goda flygförbindelser med Stockholm och övriga delar av landet, för att inte tala om resandet vidare ut i världen. Likaså att Umeå Airport trafikeras av flera flygbolag.

Att Bra nu drar ned avgångarna är mycket illa. Och frågan är om det bara är början. Försämrade flygförbindelser slår direkt mot företag, arbetstillfällen, privatresenärer – hela Umeåregion drabbas.

Allt beroende på politiska beslut.

Den Norrlandsfientliga regeringen bestående av Miljöpartiet och Socialdemokraterna har lyckats ännu en gång.

Vi måste byta regering! Rösta den 9 september – och rösta för en moderatledd regering. Vi kommer att avskaffa flygskatten!

Alliansen i Umeå presenterade idag vårt gemensamma valmanifest!

Av , , Bli först att kommentera 9

Tempot i den lokala valrörelsen ökar och idag kom en opinionsundersökning från VK. Alliansen ökar faktiskt något, och vi moderater står stabilt på lokalplanet här i Umeå. Trots opinionsmätningar på riksplanet med minus 6 % för Moderaterna jämfört med valet 2014, så blev det nästan oförändrat i Umeå i dagens VK-mätning. Minus 0,9% i Umeå med en felmarginal på över 3 %. Vi kan alltså lika gärna ha ökat någon procent. Nåväl. Jag blev intervjuad av VK på förmiddagen, så mina kommentarer får ni i övrigt läsa i VK. Beklagligt att Sveriges gamla kommunistparti verkar vara på väg att lyckas skörda framgångar i Umeå.

Hur det slutar – ja, det vet vi på valnatten söndagen den 9 september! Det gäller att fortsätta med kampanjandet. Vår moderata kampanj rullar på bra här i Umeå och länet.

Idag presenterade våra fyra Allianspartier i Umeå det gemensamma valmanifest inför valet den 9 september. Bland de 16 punkterna finns exempelvis sänkt kommunalskatt, övervakningskameror för att öka tryggheten på offentliga platser, ett fördubblat bostadsbyggande i kommunen, ökat stöd till föreningslivet och valfrihet inom välfärden. Här i Umeå har vi en enad Allians och det är en styrka. Jag är mycket nöjd över att vi inför detta val har lyckats samla oss kring såväl en gemensam Alliansbudget som ett gemensamt valmanifest.

Nu gäller det bara att alla våra fyra partier gör ett så pass bra resultat som möjligt. Det är på valdagen det avgörs!

Bekämpa islamistiska extremister, nynazister och extremvänstern!

Av , , Bli först att kommentera 7

Extremismen är på frammarsch i Sverige. Islamister, nynazister och vänsterextrema som bejakar våld och hotar demokratin. Dessa krafter måste bekämpas.

I somras kom Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och vår partisekreterare Gunnar Strömmer med ett välkommet förslag, nämligen att göra det kriminellt att aktivt delta i eller stödja våldsbejakande organisationers verksamhet. Ett sådant förbud måste vara tydligt avgränsat och endast omfatta aktivt deltagande i organisationer/grupperingar som begår mycket allvarliga brott.

”Att stärka demokratin – men också rättsstaten och den enskildes fri- och rättigheter – har länge varit helt centralt för moderaterna och för våra liberalkonservativa värderingar. Det är extra viktigt just nu när de principerna utmanas både i Sverige och i Europa. Verkliga principer prövas inte i högtidstal, utan i praktisk politik.”

Enligt SÄPO består de extrema våldsbejakande miljöerna av ca 3 000 personer i vårt land. Av dem är omkring 2 000 våldsbejakande islamistiska extremister och resten tillhör antingen nynazistisk vit makt-miljö eller den yttersta vänstern. Enligt SÄPO är hotet störst från de islamistiska extremisterna, men aktiviteten bland nazister ökar också.

Ett förbud mot deltagande i våldsbejakande organisationers verksamhet kommer naturligtvis inte lösa alla problem med extremismen. Men det kommer att försvåra för dem, och blir också en tydlig signal att demokratin kommer att försvaras och är redo att slå tillbaka mot de krafter som hotar vårt samhälle.