Fler bostäder behövs

Av , , Bli först att kommentera 5

Om vi inte får fart på byggandet av bostäder i Umeå, så kommer det att vara ett allvarligt hot mot Umeås långsiktiga tillväxt. Jag och moderaterna har varnat för det här under flera år nu, och tyvärr verkar det som att Umeå inte kommer att kunna nå målen för bostadsbyggandet varken 2013 eller 2014. Vi ligger betydligt under den byggnadstakt som skulle behövas för vår befolkningstillväxt. Det dämpar också befolkningstillväxten, då människor som vill skulle vilja flytta hit inte lyckas hitta bostad.

I dagens VK skriver jag tillsammans med övriga Alliansgruppledare om vikten av att såväl det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden som de privata aktörerna tillsammans förmår öka bostadsbyggandet i Umeå. Bifogas nedan.

 

 

Bostadsbristen ett hot mot Umeås tillväxt

Umeå har under lång tid varit tillväxtmotorn i norr, men de senaste åren har vi hämmats av en för låg nivå på bostadsbyggandet. Enligt prognosen kommer vi inte heller under kommande år uppnå målet för bostadsbyggandet.

Det är nu viktigt att såväl de privata aktörerna som det kommunala bostadsbolaget bidrar för att öka nyproduktionen av bostäder. Från kommunens sida ska vi skapa förutsättningar för att tillräckligt många bostäder byggs. Detta sker bl.a. genom en god planberedskap.

Samtidigt måste kommunen via AB Bostaden dra sitt strå till stacken. Genom försäljning av en del av fastighetsbeståndet kan vi skapa ett större utrymme för bl.a. nyproduktion. Tyvärr har de styrande socialdemokraterna och vänsterpartiet sagt nej till vårt förslag, nu senaste i samband med budgetfullmäktige.

Det måste byggas fler bostäder i Umeå! Alliansen är beredd att låta AB Bostaden få en tongivande roll, tillsammans med de privata aktörerna, för att bostadsbyggandet inte ska fortsätta vara en hämsko för Umeå.

 

Anders Ågren

kommunalråd (M)

Peder Westerberg

gruppledare (FP)

Mattias Larsson

gruppledare (C)

Veronica Kerr

gruppledare (KD

Inför valet

Av , , Bli först att kommentera 5

I dag ska jag bli intervjuad av TV4 om användandet av sociala medier, och detta kopplat till valrörelsen. Jag är som bekant en varm anhängare av sociala medier sedan ett antal år tillbaka, men man ska samtidigt komma ihåg att det bara är ett komplement till allt annat.

Det gäller att som parti och politiska företrädare finnas tillgängliga på en bred front. De traditionella valstugorna kommer säkert att finnas kvar, men från moderat sida så har vi redan under tidigare valrörelse förflyttat vårt fokus i kampanjandet till dörrknackning och att kampanja utanför köpcentrum och dylikt istället. Det gäller att vara där människor är, och det är ytterst sällan i själva valstugorna. På samma sätt är det med sociala medier. De flesta finns numera på facebook, och allt fler använder twitter och instagram. För mig är det då självklart att finnas även där. Men det är som sagt ett komplement. Det viktigaste kommer även fortsättningsvis vara att träffa människor öga mot öga, och kunna föra samtal.

MP vänster om vänsterpartiet

Av , , Bli först att kommentera 11

Miljöpartiet är tydligen på väg att fullborda sin resa till vänster. Nu är de i Umeå mer Vänster än självaste Vänsterpartiet.

Vi har ju redan ca två kronor högre skatt än jämförbara kommuner. Och nu vill Miljöpartiet att umeåborna ska få ännu mindre pengar att röra sig med. Vid dagens sammanträde föreslog de en skattehöjning med 20 öre. Jag är glad att de inte fick stöd från något annat parti.

Och för varje år vi tar ut högre och högre skatt, så minskar vi människors frihet. Vi minskar deras möjlighet att själva avgöra vad de ska göra med sina pengar. Många lever på marginalen. Nya kläder till barnen, att unna sig en resa med familjen, en ny cykel – ja, det är sådant som umebor varje år tvingas göra avkall på varje år för att vi har en av landets högsta skattenivåer.

Från Allianspartierna avstod vi från förslag om skattesänkning, då vi inte såg möjlighet att finansiera det i dagsläget. Men den dag ekonomin ljusnar, så är vi beredd att ta upp diskussionen direkt. Men man blir bekymrad över att Miljöpartiet nu ligger vänster om vänsterpartiet i lokalpolitiken.

Inlägg om bostadssituationen

Av , , Bli först att kommentera 7

Mitt anförande nr 2 idag,  apropå bostadssituationen (Samma här: det talade ordet gäller)

Ordförande, ledamöter, åhörare!

I Umeå råder bostadsbrist. Jag noterade att Holmlund anklagade oss i Alliansen för att vara ett hot mot Umeås tillväxt. Ja, det var ju onekligen lite oväntat angrepp. Socialdemokraterna har den senaste perioden gått åt vänster i den praktiska politiken. De senaste åren har vi ju också sett en lägre befolkningstillväxt i Umeå, ett lägre bostadsbyggande etc. Hotet mot Umeås tillväxt är snarast samstyret mellan S och V.

Det finns olika uttryck för bostadsbristen i Umeå. Människor som vill arbeta i Umeå hittar inte bostad när de ska flytta hit. För studenter som kommit in vid universitetet är det tufft att lyckas få tag på en bostad. Kvinnor i behov av skydd, kan inte erbjudas boende. Även socialtjänsten har svårt att få tag på lägenheter. Det skulle behövas 80-100 nya lägenheter per år enbart för att täcka behovet inom vård och omsorg. Och den tillgång på bostäder som socialtjänsten har idag är betydligt lägre. Länsstyrelsen kommer med propåer om att vi ska öka mottagandet av människor på flykt – men vi kan inte pga det saknas bostäder.

Målet med bostadsbyggandet är i dagsläget 600-800 lgh/år utifrån Bostadsstrategin. Men detta lyckas vi inte med i Umeå och det försämrar tillväxten!

År      Nya bostäder

2009         -326

2010         -429

2011         -325

2012         -439

Prognosen för 2013 år ca 400 nya bostäder. 2014 är bedömningen att det blir lite fler, ca 500, men alltså inte i nivå vad behovet är. Det är ju rent katastrofala siffror, utifrån de målsättningar som finns, och i synnerhet utifrån de BEHOV som finns.

Från moderaterna och övriga Allianspartier i kommunen har vi uppmärksammat bostadsbristen vid återkommande tillfällen på senare år. Det byggs för lite bostäder i Umeå och det är ett allvarligt hot mot Umeås utveckling.

Det hänger ihop. Dålig tillgång på nya bostäder – färre som flyttar hit. Här måste de privata aktörerna och det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden hjälpas åt. Tillsammans ska vi kunna få fart på bostadsbyggandet igen.

Alliansens uppdrag nr 6, innebär att vi ska ge i uppdrag till AB Bostadens styrelse att försälja 1/3 av beståndet, just för att få ekonomiska muskler till att kunna öka nyproduktionen.

Det finns ju många förklaringar till den låga takten på bostadsbyggandet, och det ser ju ut på samma sätt runt om i landet inte minst i tillväxtorterna. Bolånetaket, tolkningar av bullerkrav, motstridiga intressen från statliga sidan etc. Samtidigt får vi inte blunda för att även Umeå kommun själv har ett stort ansvar. Det spelar ju ingen större roll hur bra strategier och planer vi har, om det inte fungerar i praktiken och i det vardagliga arbetet.

Det här förslaget från oss inom Alliansen löser inte ensamt bostadsbristen i Umeå. Det är bara EN pusselbit, för att på sikt kunna öka produktionen av hyresrätter i Umeå. Men det är ett konkret exempel på vad vi faktiskt KAN göra. Istället för att bara sitta med armarna i kors, och skälla på regeringen, skälla på de privata aktörerna eller på någon annan för den delen.

Umeå har bostadsbrist. Vi måste bygga mer.

Mitt inledningsanförande vid KF

Av , , Bli först att kommentera 5

Dagens inledningsanförande. (Det talade ordet gäller)

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter, åhörare och radiolyssnare!

Jag ska börja med att yrka bifall till Alliansens förslag till budget, uppdrag och mål.

Umeå är Norrlands tillväxtmotor. Vi lever och verkar i en stad som sen länge är på frammarsch, även om vi de senaste åren sett en något lägre befolkningstillväxt och en lägre takt i bostadsbyggandet.

Här har vi gemensamma utmaningar för att kommunen ska kunna fortsätta vara ljuset i norr: det handlar om jobben, det handlar om bostäder, det handlar om kommunens finanser, det handlar om att kunna erbjuda en plats där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en inspirerande och tolerant miljö.

Idag beslutar vi om budgeten för 2014 och planen framåt. En tillväxt i befolkningen förutsätter fortsatt utbyggnad av god kommunal service, infrastruktur och ett gott företagsklimat. När människor flyttar till Umeå ökar behovet av välfärdstjänster i form av förskolor, skolor och äldreomsorg. Vi ska kunna erbjuda god välfärd både till yngre och äldre. Vi ser ju också detta i de volymökningar som kommer i de olika nämndernas ansvarsområden.

Men Umeå kommun står inför ett besvärligt ekonomiskt läge de kommande åren. Den långa raden av ekonomiska rekordår har brutits och en sämre utveckling av skatteunderlaget jämfört med tidigare prognoser är att vänta. Förändringar i det kommunala utjämningssystemet, mindre intäkter från vattenkraften, volymökningar inom för- och grundskola samt äldre- och handikappomsorgen är några av de faktorer som förklarar varför utgångsläget är som det är.

Innan sommaren beslutade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att avvakta med budgetbeslutet för 2014. Budgetfullmäktige försköts fyra månader, med förhoppningen att regeringen skulle tillskjuta mer pengar. Alliansen påtalade redan då att det var ett felaktigt beslut.

När fullmäktige år 2003 – alltså för tio år sedan – valde att tidigarelägga budgetbeslutet från i november till i juni, var det just för att det var viktigt med tidiga och tydliga besked om vad som gäller för kommunens verksamheter för kommande år. Tas beslutet i juni, hinner verksamheterna förbereda sig så att förändringar snabbt kan träda i kraft efter årsskiftet. Nu blev det inte så.

Det här är åttonde året i rad som Alliansen i Umeå lägger fram ett gemensamt budgetalternativ för vår kommun. Vi fyra gruppledare för Allianspartierna kommer i ett antal inlägg att redogöra för huvuddragen i vårt gemensamma förslag.

Sverige och världen har under de senaste åren genomgått en djup lågkonjunktur, men vi ser också att Sverige är ett av de länder som har klarat sig bäst genom krisen så här långt. Men självklart påverkar oron i omvärlden Sverige.

Under den globala finanskrisen har den svenska kommunsektorn fått ökade statsbidrag och därför hittills klarat sig bra. Kommun- och landstingssektorn har gjort stora överskott. 2010 blev det 19,3 miljarder plus. 2011 blev det ett överskott på 6,3 miljarder kr. 2012 blev det ett plus på 18 miljarder, men en stor del av detta var kopplat till återbetalning av premierna från AFA-pengarna. För innevarande år, 2013, pekar prognosen på ett överskott för sektorn på 10 miljarder och även detta år lyfts resultatet av återbetalning av AFA-medel.

Umeå kommun är inget undantag – rekordöverskott år efter år trots den värsta krisen sedan 1930-talet. Även för 2013 så går Umeå kommun mot ett överskott, vilket vi kan se i delårsbokslutet.

Men det är ju mer eller mindre historia. Blickar vi framåt, mot 2014 och kommande år, ser det tyngre ut.

Från Allianspartierna väljer vi att möta ett besvärligt ekonomiskt läge genom en stram och återhållsam budget. Jag har varit med i Umeå kommunfullmäktige i 15 år, och detta är nog den stramaste budget vi från moderaterna har varit med om att presentera under dessa år.

 

Ingen skattesänkning.

De tre kommande åren ser vi ingen möjlighet att sänka kommunalskatten i Umeå, trots att detta annars är en högprioriterad fråga för Allianspartierna. Men vi har varje år sagt att vi bara sänker skatten om vi kan finansiera detta, och utan att det riskerar drabba våra välfärdsverksamheter. Med den tuffa ekonomiska situation som vi står inför måste politiken prioritera. För oss är det viktigare att säkerställa en god kvalitet inom välfärdsverksamheterna än att sänka skatten. Vi ser ingen möjlighet till skattesänkning utifrån dagens rådande läge. Skulle det ljusna i ekonomin längre fram är vi naturligtvis beredda att ta upp en förnyad diskussion om sänkt skatt, då Umeå har en av landets högsta skatter.

Vi stryker också ett antal av våra tidigare års förslag till satsningar, bl.a. mindre klasstorlekar i grundskolan. Som ni kunnat läsa i handlingarna och läst i medias reportage så stryker vi även satsningen på ett kvinnohistoriskt museum. Vi genomför en rad andra besparingar, däribland ett antal förslag som vi även tidigare år har framfört: minskning av utvecklingsanslaget, minskning av bidraget till Folkets Hus, minskning av ett antal andra poster under kommunstyrelsen. Minskning av tekniska nämndens ram.

Det handlar om att fortsätta samordna och effektivisera hela den kommunövergripande förvaltningsapparaten med 5 miljoner kr för nästkommande år. Vi har då räknat lågt, eftersom bedömningen är att samordningen av kommunorganisationen ska resultera i minskade kostnader på 100 miljoner kr varav man hittills kunnat påvisa strax över 20 mkr. Vi har haft parallella förvaltningar som numera är ersatta av EN.

Förra året fick vi ett genombrott då även Socialdemokraterna och vänsterpartiet valde att sätta ut ekonomiska effekter av att samordna och slå ihop alla förvaltningar till en. Det var på tiden! Från Alliansens sida hade vi under två års tid varnat för misstaget att inte tydligt peka ut hur mycket som skulle sparas. Om man inte sätter upp ett tydligt mål, blir det heller inga resultat.

Denna budgetpost ”Fortsatt effektivisering av förvaltningsorganisation” är avsedd att gälla hela Umeå kommun och inte bara KS-ramen. Men vi har inte hittat något bättre sätt redovisningsmässigt än att lägga det under KS, då det är KS som ska ta de tekniska justeringarna mellan nämnderna. Men det gäller ju lika mycket kommundelsnämnderna, och andra nämnder. Det var också samma sätt som S/V ställde upp det i förra årets budgetförslag.

Dessutom har vi samma upplägg som majoriteten, när det gäller att upplösa avsättningarna från tidigare års överskott för att använda dessa som en form av ”stötdämpare” år 2014 och 2015 genom att fördela medlen inom de ”projektpotter” som för- och grundskolenämnden, gymnasienämnden och socialnämnden samt kommundelsnämnderna. Därmed värnar vi kärnverksamheten, egentligen i linje med de tankar som fanns i tjänstemännens underlag inför budgetberedningen i våras.

Liksom förra året så satsar de två politiska blocken i stort sett lika mycket pengar på välfärdsområdena. Såväl inom socialas område som inom skolan.

Från Alliansen är vi också fortsatt mycket bekymrade över den höga sjukfrånvaron bland de kommunanställda. Även här ligger vi bland de allra sämsta. Trots att ca 500 miljoner kronor mer satsas år efter år i kommunens verksamheter, än andra kommuner, så är resultatet sjukare personal. Vår personal i de kommunala verksamheterna förtjänar en bättre arbetsmiljö! Jag har tagit upp denna fråga flera år i rad nu.

Vi vet att människor mår bättre när man kan påverka sin arbetssituation. Alliansen vill därför öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Ett effektivt sätt att få bättre arbetsmiljö har visat sig vara att bilda intraprenader. När man blir mindre detaljstyrd uppifrån, och får mer självbestämmande på golvet – så sjunker sjuktalen. Här har utvecklingen stannat av – det vill vi ändra på. Vi vill se fler intraprenader i den kommunala verksamheten.

Investeringar

På investeringssidan har vi i stort sett samma investeringsbudget som majoriteten. Även vi skjuter på ett antal investeringsobjekt, men vi har några mindre förändringar och det kommer Peder Westerberg (FP) att beröra.

En budget är inte bara siffror!

Intressant – om man vill se politiska skillnader utöver siffror – är att titta på de direktiv vi vill ge till styrelser och nämnder för deras respektive verksamhetsområden. Allians för Umeå har lagt 48 konkreta uppdrag på en rad områden i stort och smått.

Umeås största akilleshäl just nu är bostadsbristen. Det byggs för lite bostäder, och detta hämmar tillväxten. Här har kommunen ett ansvar att underlätta och möjliggöra nybyggnationer. Vi har också möjligheten via vårt kommunala bostadsbolag AB Bostaden, att faktiskt öka takten på nyproduktionen av hyresrätter. Jag tänkte återkomma till detta i mitt andra anförande.

I våras kom årets kommunranking om företagsklimatet och Umeå noterar en fortsatt dålig placering – plats 161 av 290 kommuner. Att vi förbättrar klimatet för företagande är viktigt för Umeås fortsatta tillväxt, välfärden och vår konkurrenskraft. Vi föreslår därför att som nytt mål för kommunen sikta på att senast år 2016 vara bland de 10 bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Fler jobb är grunden för vår gemensamma välfärd. Vi lägger därför uppdrag som ska göra Umeå mer attraktivt för just företagande. Det handlar exempelvis om att införa en utmaningsrätt för att förbättra möjligheterna till upphandlingar i den kommunala verksamheten.

Ordförande!

Alliansens budgetförslag innebär tydliga prioriteringar av i första hand äldreomsorg, handikappomsorg, förskola och skola, samt pensionsavsättningarna till våra anställda. Det är samtidigt en återhållsam och stram budget. Vi ser inga möjligheter till skattesänkningar under de kommande tre åren, vi har avstått från ett antal av de satsningar som vi har drivit i tidigare års budgetsammanhang. Men detta till trots så står vi inför stora utmaningar under den kommande treårsperioden.

Tack för ordet!

Budgetfullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 5

I dagens VK skriver jag och övriga Alliansgruppledare i Umeå om vårt förslag till budget för 2014. Bifogas nedan.

 

Budget 2014: Ett Umeå där alla kan växa

Idag tar fullmäktige beslut om budgeten för år 2014. För åttonde året i rad presenterar Alliansen i Umeå ett gemensamt budgetförslag för kommunens framtida utveckling. Det är en återhållsam budget där vi värnar välfärdens kärna.

Umeå står inför ett besvärligt ekonomiskt läge. Den långa raden av ekonomiska rekordår har brutits och en sämre utveckling av skatteunderlaget jämfört med tidigare prognoser är att vänta. Förändringar i det kommunala utjämningssystemet och mindre intäkter från vattenkraften är några andra av de faktorer som påverkar ekonomin.

Innan sommaren beslutade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att avvakta med budgetbeslutet för 2014. Budgetfullmäktige försköts fyra månader, med förhoppningen att regeringen skulle tillskjuta mer pengar. Vi påtalade redan då att det var ett tveksamt upplägg.

De kommande åren ser vi ingen möjlighet att sänka kommunalskatten. Med den tuffa ekonomiska situation som vi står inför måste politiken prioritera. För oss är det viktigare att säkerställa en god kvalitet inom välfärdsverksamheterna än att sänka skatten. När det ekonomiska läget ljusnar, så är vi beredda att ta en förnyad diskussion kring skattenivån. Det finns heller inget ekonomiskt utrymme för ett kvinnohistoriskt museum kommande år och därför stryks detta i budgeten.

Umeå borde ha Sveriges bästa skola. Alliansen föreslår i likhet med S och V en ramökning till skolans område, samt nyttjande av ”projektmedel” för att mildra annars mycket kännbara besparingskrav. På så vis fortsätter Alliansen att prioritera frågan om mindre barngrupper. Ett antal skolrenoveringar tidigareläggs jämfört med S/V-budgeten.

Tack vare regeringens stöd kommer lokala värdighetsgarantier i Umeå snart att införas. Värdighetsgarantin syftar till att ge äldre mer inflytande över sin vardag och både de äldre och deras anhöriga ska veta vad man kan förvänta sig av kommunen. Lagen om valfrihetssystem (LOV) ökar valfriheten och förbättrar servicen till umeåborna. Därför vill vi att LOV ska införas även inom särskilt boende och handikappomsorg.

Umeå kommun har höga sjuktal. Människor mår bättre när arbetssituationen kan påverkas. Av största vikt är därför att öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Minska politisk toppstyrning och öka istället personalens ansvar och befogenheter. Ett konkret sätt att nå detta är att uppmuntra bildandet av s.k. intraprenader.

De styrande väljer i sin budget att minska årets pensionsavsättning med 38 miljoner kronor genom att ta 2011-års extrareservering av pensionsmedel i anspråk. Vi i Alliansen anser inte att detta är lyckat och väljer att inte minska i motsvarande grad.

Grunden för all vår gemensamma välfärd är jobb och företagande. Alliansen Umeå vill stärka det lokala näringslivet och förbättra företagsklimatet. Här handlar det inte så mycket om pengar i budgeten, utan istället om en attityd i beslutsfattandet. S/V har sedan två år tillbaka strukit alla formuleringar om konkurrens, alternativa driftsformer och entreprenader i sitt budgetförslag. Denna negativa syn har återkommit i bl.a. socialnämndens hantering av alternativa driftsformer. Det är fel väg att gå.

I vårt budgetförslag föreslår vi införande av s.k. utmaningsrätt för att nämna ett förslag. Målsättningen är att innan utgången av 2016 bli rankad som en av de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. Tillsammans tar vi ett helhetsansvar för Umeå.

 

Anders Ågren

Kommunalråd (m)

Peder Westerberg

Gruppledare (fp)

Mattias Larsson

Gruppledare (c)

Veronica Kerr

Gruppledare (kd)

Moderaterna sviker inte övriga Allianspartier

Av , , 1 kommentar 11

I förrgår bloggade Lennart Holmlund (S) om att ingen skulle sakna kristdemokraterna eller centern om de åkte ut riksdagen. Sedan fortsatte han i bloggen med att hoppas att Alliansen skulle rasa samman, för då skulle det öppnas möjligheter i Umeå att hitta en politisk överenskommelse för att ta ansvar och de närmaste åren fortsätta utveckla Umeå. En ganska öppen flirt högerut från Holmlund alltså. Idag var det också en insändarskribent i Folkbladet som föreslog att Umeå borde styras av Moderaterna och Socialdemokraterna tillsammans.

Eftersom det kommit liknade synpunkter till mig de senaste dagarna, så vill jag vara mycket tydlig. Vi moderater kommer att gå till val med våra vänner i övriga Allianspartier. Det är inte aktuellt med någon koalition mellan S och M. Sedan har vi från moderaternas sida inga problem med att göra breda överenskommelser över blockgränsen i viktiga frågor. Inte minst i tillväxt- och planeringsfrågor är det en styrka med bred politisk förankring. Det ger långsiktighet och stabilitet för olika aktörer.

För oss inom Nya Moderaterna i Umeå står tillväxt, full sysselsättning och fler bostäder i fokus. Detta kommer att prägla den politik vi går till val på om mindre än ett år. Vi kommer att eftersträva en pragmatisk politik, som hedrar den gamla Umeandan, genom att söka breda lösningar över blockgränserna. Men vi går till val och söker väljarnas förtroende för nästa mandatperiod tillsammans med övriga partier i Alliansen!

Invigningen av Utopia

Av , , 1 kommentar 4

Igår var jag och tittade på invigningen av Umeås nya galleria – Utopia.

Det var stort intresse och när väl talen hade hållits så blev det en anstormning när umeåborna fick möjlighet att gå in. Nytt och fräscht, och det bådar verkligen gott inför framtiden. Det här var ju bara en första etapp, som kommer att följas av fler. Sedan kommer ännu fler butiker, ännu större ytor.

Utopia blir ett riktigt lyft för Umeås centrum, och för shoppingen i staden. Vi måste även attrahera fler turister, fler som väljer att komma hit och bo på hotell och shoppa på helger och ledigheter. Utopia kommer att bidra till detta.

bild

 

Öka produktionen av hyresrätter

Av , , 1 kommentar 5

Allianspartierna har i vårt alternativa budgetförslag för 2014 även lagt förslag på 48 uppdrag, inom olika områden. Såväl inom skola, äldreomsorg som inom företagande och bostäder. Så när vissa lokalmedia rapporterar om små skillnader mellan alternativen är det en sanning med modifikation. Visst skiljer det mindre än vanligt i siffrorna, och hur pengarna fördelas mellan nämnderna. Det är bistra ekonomiska tider.

 

Men för att få en helhet av de olika politiska alternativen i Umeå måste man också titta på vilka uppdragsyrkanden vi lägger fram.

Ett av dessa 48 uppdrag gäller AB Bostaden kopplat till nyproduktion av hyresrätter, och var nyligen föremål för intensiv debatt i fullmäktige.

I Umeå råder ju som bekant bostadsbrist. Här vill vi från moderaterna och övriga Allianspartier att AB Bostaden ska ta ett ännu större ansvar genom att öka nyproduktionen ytterligare. Motionen behandlades vid kommunfullmäktige för ett tag sedan och S, V och MP röstade nej. Motionen innebar att vi skulle ge i uppdrag till AB Bostadens styrelse att försälja 1/3 av beståndet, just för att få ekonomiska muskler till att kunna öka nyproduktionen. Därigenom skulle AB Bostaden bli en strategisk aktör för att kunna fortsätta byggandet av nya hyresrätter och öka tillgången på de bostäder som vi verkligen behöver för Umeås fortsatta tillväxt.

Socialdemokraternas och övriga partier på vänsterkanten kritiserade vårt förslag. Men hur ska ni annars kunna klara av det. Bara för att klara av dagens planerade takt kommer det krävas rejäla hyreshöjningar, ökade lån eller försäljningar. Så vad är deras svar?? Är det kraftfulla hyreshöjningar för de boende i hyreslägenheter som blir konsekvensen, bara för att ni förblindas av ideologiska skäl säger nej? De boende i Bostadens hyresrätter får i så fall betala ett högt pris för ert motstånd att försälja delar av beståndet till andra ägare.

Redan idag har vi i ägardirektivet till AB Bostaden att de ska vårda sin fastighetsportfölj utifrån affärsmässiga principer. I detta ingår, precis som det står i svaret på motionen, att köpa och sälja på ett långsiktigt hållbart sätt. Försäljning är en av flera alternativ, och detta har vi hittills varit överens om i Umeå kommunfullmäktige. Så det är inget nytt som vi i Alliansen framför, utan det finns redan med som en självklar del. Och nu har vi katastrofalt dålig byggnadstakt av bostäder i Umeå, och då är detta en av våra lösningar. Vill S/Vänsterpartiet ändra på detta plötsligt? Tydligen. Vänstervridningen fortsätter.

För att Umeå ska klara av tillgången på bostäder för nya invånare, så måste såväl de privata aktörerna som det kommunala bostadsbolaget ges möjlighet att öka nyproduktionen. Tyvärr sitter de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet med armarna i kors och klagar på regeringen. Det duger inte. Det agerandet är ett hot mot Umeås tillväxt!

I samband med kommunfullmäktige nästa vecka kommer vi än en gång att få ta ställning till detta förslag från oss inom Alliansen. Dags att ta ansvar för bostadsbristen och göra något åt den.