Uppdatera Umeå kommuns program för internationellt samarbete – avbryt samarbeten i diktaturer!

Av , , Bli först att kommentera 6

Idag har jag för Moderaternas räkning lämnat in nedanstående motion:

 

Motion

Umeå kommun ska inte samarbeta med diktaturer och länder som hotar vår säkerhet

 

Umeå kommunfullmäktige antog 2018-03-26 ett internationellt program. Programmet anger övergripande mål och principer för hur det internationella arbetet ska bedrivas i Umeå kommun. Det ska omprövas i början av varje mandatperiod.

Ett starkt internationellt engagemang är viktigt för såväl kommuner som regioner, inte minst gäller detta på europeisk nivå. Betydelsen av detta inom olika områden framgår också av kommunens antagna program. Det internationella arbetet ska enligt programmet också bidra till att ”ett närmande sker mellan folk, städer och regioner i syfte att stödja och främja en fredlig och demokratisk utveckling i Europa och i vår omvärld.”

En gräns bör samtidigt dras mot samarbeten i länder som inte i tillräcklig utsträckning värnar människors rättigheter och demokratiska principer. Här går det till exempel att luta sig mot olika demokratiindex som finns. En absolut gräns bör exempelvis dras mot diktaturer. Denna del av programmet behöver därför förtydligas.

Umeå kommun inte ska inleda några samarbeten med diktaturer där mänskliga rättigheter kränks, och eventuella pågående samarbeten i diktaturer ska avslutas. Kommunen ska heller inte ha samarbeten i länder som hotar Sverige eller kränker våra territoriella gränser.

I dagsläget har Umeå en vänort i Ryssland – Petrozavodsk. Även om samarbetet är ”pausat” efter Rysslands angreppskrig mot Ukraina, så kvarstår vänorten som sådan. Från moderat sida lämnade vi i februari 2022 in en motion om att helt avbryta samarbetet, men den blev inte bifallen i fullmäktige.

Likaså fortsätter Umeå att ha tre samarbetsorter i Kina (Qufu, Xián, Lanzhou). Detta trots att kommun efter kommun i Sverige har börjat avveckla sina samarbeten med kinesiska städer.

Enligt en aktuell rapport från Nationellt kunskapscentrum om Kina (2022) så ökade antalet lokala och regionala samarbeten mellan Sverige och Kina stadigt mellan åren 1993 och 2016. Därefter kom vändningen. Sedan 2017 har 21 samarbeten avslutats. Därutöver har fem samarbeten pausats. Sammantaget har antalet utbyten mer än halverats. Svenska företrädare lyfter enligt rapporten fram ”tre skäl till att avveckla samarbeten: (1) den negativa utvecklingen i Kina gällande demokrati och mänskliga rättigheter, (2) den kinesiska statens agerande mot Sverige och svenska medborgare samt (3) bristande aktivitet i samarbetet.”

Umeå kommun nämns däremot i rapporten som en av de kommuner som valt en annan väg och fortsätter ett aktivt samarbete med Kina.

Det är hög tid att ompröva denna strategi. Umeå borde avsluta dessa samarbeten.

Vi kan med fördel söka nya samarbetspartners på den internationella arenan, som är mer närliggande och vänligt sinnade gentemot Sverige. En uppenbar och aktuell sådan väg vore att söka samarbete med en kommun i Ukraina.

Svenska kommuners möjlighet att hjälpa och stötta Ukraina – dels i dess nuvarande utsatta situation, dels i återuppbyggnaden som kommer efter kriget – var temat för Internationella dagen som SKR arrangerade den 25 januari 2023. Det finns redan en uppbyggd struktur för svenska kommuner att söka samarbete med ukrainska städer och samhällen.

I den tid vi lever i, så vore ett kommunalt samarbete med en stad i Ukraina betydligt viktigare för att stärka demokratin och mänskliga rättigheter, än att fortsätta med samarbeten i Kina och Ryssland.

Europeiska regionkommittén och olika sammanslutningar som företräder europeiska kommuner och regioner lanserade exempelvis den 30 juni 2022 den europeiska alliansen av kommuner och regioner för att återuppbygga Ukraina: ”Syftet är att hjälpa Ukrainas lokala och regionala myndigheter att återuppbygga bostäder, skolor, infrastruktur och tjänster som har förstörts av Ryssland sedan invasionen den 24 februari. Alliansen lanserades enbart sju dagar efter att EU:s medlemsstater hade enats om att ge Ukraina kandidatlandsstatus. Den välkomnades av Ukrainas minister med ansvar för lokalsamhällen och territoriell utveckling eftersom den kan ligga till ”grund för landets europeiska integration”.

Även om utrikespolitik i första hand är en fråga för den nationella politiska nivån, så väljer vi på kommunal nivå vilka vi ska samarbeta med – och våra val spelar roll.

 

Mot denna bakgrund yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar:

 

att Umeå kommuns internationella program förtydligas med riktlinjer om att kommunen inte ska ha samarbeten eller utbyte med städer/kommuner i länder som inte lever upp till demokratiska principer och mänskliga rättigheter, samt länder som hotar Sverige eller kränker våra territoriella gränser.

att Umeå kommun som en konsekvens av detta avslutar de samarbeten som finns med städer i Kina och Ryssland.

att Umeå kommun söker samarbete med en kommun i Ukraina, för att bli en del i insatserna för att stödja Ukrainas återuppbyggnad på lokal nivå.

 

Umeå 2023-01-31

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Fullmäktige idag

Av , , Bli först att kommentera 3

Årets första kommunfullmäktigesammanträde går av stapeln i Umeå idag.

Jag hade lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S), gällande tidplanen för färdigställandet av Västra Länken som bekant, av olika anledningar, har dragit ut på tiden. Frågan läggs upp här nedan på bloggen. Lindberg är dock på annat uppdrag idag så besvarandet av frågan kommer att ske vid fullmäktgies sammanträde i februari istället.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S):

 

När bedöms Västra Länken kunna öppnas för trafik?

Den enskilt viktigaste infrastruktursatsningen på senare tid kopplad till Umeå är byggandet av ringleden, som beslutades av Alliansregeringen år 2008. Ringleden skulle enligt ursprungsplanerna vara färdig år 2013.

Idag är två tredjedelar av ringleden färdig, men den Västra länken av ringleden har emellertid fortsatt att dra ut på tiden. I september 2020 inträffade dessutom den stora olyckan vid bygget av bron över Umeälven, som gjorde att projektet försenades ytterligare. Tiden för öppnandet av Västra Länken har successivt skjutits fram i tid.

Att Umeåprojektet snarast färdigställs med Västra länken är en viktig förutsättning för bättre luftmiljö i centrala Umeå och stadens framtida utveckling, då en stor del av genomfartstrafiken då kan ledas utanför centrum.

Bra för luftkvaliteten i centrala staden – bra för Umeås fortsatta tillväxt.

Min fråga till Hans Lindberg (S) blir därför:

  1. Vad är de senaste uppgifterna från Trafikverket – när bedöms Västra Länken kunna öppnas för trafik?

 

Umeå 2023-01-26

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Minnesdag för Förintelsens offer – bekämpa antisemitismen!

Av , , 2 kommentarer 3

I dag den 27 januari hedrar vi minnet av alla som mördades och förföljdes under Förintelsen – samma datum som förintelselägret Auschwitz befriades 1945. Låt oss aldrig glömma det som har hänt, men låt oss inte heller blunda för den antisemitism som växer i Sverige.

Detta gör den borgerliga regeringen för att motverka antisemitism:

✅ Skärpta straff för brott med antisemitiska motiv.

✅ 6 miljoner kr för fortsatt finansiering av hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser.

✅ 45 miljoner kr 2023 och 55 miljoner kr från 2024 till Sveriges museum om Förintelsen.

✅ Fortsatt finansiering av Stiftelsen Judiska museet.

✅ Ökad kunskap och bättre verktyg i skolan.

✅ Medlen för Forum för levande historias och Segerstedt institutets satsning med uppdraget att genomföra kunskapshöjande insatser mot antisemitism dubbleras 2023.

Antisemitismen är tyvärr närvarande också i Umeå. I Umeå tvingas judar hålla en låg profil för att undgå hot och hat. Judiska Föreningen tvingades år 2018 att lägga ned sin verksamhet, efter att upprepade gånger ha utsatts för trakasserier och hot. Sedan den judiska föreningen lades ned 2018 finns inget organiserat judiskt föreningsliv i Sverige norr om Uppsala.

Moderaterna har tidigare bl.a. föreslagit:

▶️Förbjud deltagande i våldsbejakande organisationer, oavsett ideologiska motiv. Kriminalisera deltagande i såväl våldsbejakande högerextrema, vänsterextrema som islamistiska organisationer.

▶️ Stoppa utbetalningar av skattepengar till organisationer som inte delar grundläggande demokratiska värderingar.

▶️ Staten måste genomlysa landets skolor för att kartlägga förekomsten av antisemitism och dess uttryckssätt. Lärare måste få verktyg så att de kan identifiera och motverka antisemitism. Samhället måste följa upp varje enskild incident och misstänkta brott polisanmälas.

▶️ Den som har fått en fristad i Sverige får aldrig utnyttja det för att förtrycka andra minoriteter. Fler brott med antisemitiska motiv ska också leda till utvisning.

Låt oss aldrig glömma det som har hänt, men låt oss inte heller blunda för den antisemitism som växer i Sverige.

Minnesdag för Förintelsens offer – bekämpa antisemitismen!

Av , , Bli först att kommentera 2

I dag den 27 januari hedrar vi minnet av alla som mördades och förföljdes under Förintelsen – samma datum som förintelselägret Auschwitz befriades 1945. Låt oss aldrig glömma det som har hänt, men låt oss inte heller blunda för den antisemitism som växer i Sverige.

Detta gör den borgerliga regeringen för att motverka antisemitism:

✅ Skärpta straff för brott med antisemitiska motiv.

✅ 6 miljoner kr för fortsatt finansiering av hågkomstresor till Förintelsens minnesplatser.

✅ 45 miljoner kr 2023 och 55 miljoner kr från 2024 till Sveriges museum om Förintelsen.

✅ Fortsatt finansiering av Stiftelsen Judiska museet.

✅ Ökad kunskap och bättre verktyg i skolan.

✅ Medlen för Forum för levande historias och Segerstedt institutets satsning med uppdraget att genomföra kunskapshöjande insatser mot antisemitism dubbleras 2023.

 

Antisemitismen är tyvärr närvarande också i Umeå. I Umeå tvingas judar hålla en låg profil för att undgå hot och hat. Judiska Föreningen tvingades år 2018 att lägga ned sin verksamhet, efter att upprepade gånger ha utsatts för trakasserier och hot. Sedan den judiska föreningen lades ned 2018 finns inget organiserat judiskt föreningsliv i Sverige norr om Uppsala.

Moderaterna har tidigare bl.a. föreslagit:

▶️Förbjud deltagande i våldsbejakande organisationer, oavsett ideologiska motiv. Kriminalisera deltagande i såväl våldsbejakande högerextrema, vänsterextrema som islamistiska organisationer.

▶️ Stoppa utbetalningar av skattepengar till organisationer som inte delar grundläggande demokratiska värderingar.

▶️ Staten måste genomlysa landets skolor för att kartlägga förekomsten av antisemitism och dess uttryckssätt. Lärare måste få verktyg så att de kan identifiera och motverka antisemitism. Samhället måste följa upp varje enskild incident och misstänkta brott polisanmälas.

▶️ Den som har fått en fristad i Sverige får aldrig utnyttja det för att förtrycka andra minoriteter. Fler brott med antisemitiska motiv ska också leda till utvisning.

 

Låt oss aldrig glömma det som har hänt, men låt oss inte heller blunda för den antisemitism som växer i Sverige.

Bekämpa hedersförtrycket!

Av , , 3 kommentarer 10

Hedersförtrycket har ingen plats i Sverige. I Sverige har var och en rätt till ett liv utan förtryck. Ett liv i jämställdhet. Den rätten är lika stark för den vars släkt har levt här i generationer, som för den vars släkt nyligen har kommit hit.

Idag hedrar vi minnet av Fadime Sahindal och hennes kamp för frihet och kärlek, och mot förtryck. För 21 år sedan sköts Fadime ihjäl av sin egen pappa för att hon vägrade underkasta sig familjens heder. Hon blev förälskad i ”fel” person.

Enligt forskare kan 240 000 unga i Sverige leva under hedersförtryck. Var tredje elev med utländsk bakgrund bedöms leva under hedersrelaterade familjenormer. Det kan inte accepteras.

Politiken måste ta ett större ansvar i att bekämpa hedersrelaterat förtryck och våld. Det är en av de viktigaste uppgifterna vi har.

Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att träna på arbetstid – återinför friskvårdstimmen!

Av , , 2 kommentarer 3

Pressmeddelande 2023-01-17

 

Ågren (M): ”Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att träna på arbetstid”

 

Umeå kommun avskaffade friskvårdstimmen för de anställda år 2010, och har sedan dess haft en förhållandevis hög sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron ligger idag på 7,8 procent. Moderata kommunalrådet Anders Ågren föreslår nu i en motion till fullmäktige att alla kommunanställda ges möjlighet att träna på arbetstid, genom ett återinförande av friskvårdstimmen.

– Det är väl belagt att träning har en positiv inverkan på hälsan. Att erbjuda möjlighet till träning på arbetstid har visat sig vara ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna, att öka hälsan bland medarbetarna. Således en vinst för såväl den anställde som för arbetsgivaren, säger Anders Ågren i en kommentar.

Inom Umeå kommun har flera kommunala bolag sedan tidigare infört möjligheten till träning på arbetstid. Bland de kommunala bolag som erbjuder detta för sina anställda finns Umeå Energi AB, VAKIN, AB Bostaden, UPAB och Dåva DAC. Sjukfrånvaro är också lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med kommunen i övrigt.

– Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på. Kostnaderna för sjukfrånvaron minskar och medarbetarna blir friskare. Detta finns som sagt redan hos flera av våra kommunala bolag, men bör ju självklart gälla alla anställda inom Umeå kommun, avslutar Ågren.

 

Motionen i dess helhet bifogas nedan.

 

 

Motion

 

Ge möjlighet för alla anställda inom Umeå kommun att träna på arbetstid – återinför friskvårdstimmen

En viktig del i kommunens attraktivitet är att vara en modern och bra arbetsgivare, med goda arbetsvillkor. Ska vi klara av kompetensförsörjningen, så gäller det att vi blir bättre på många områden.

Det är väl belagt att träning har en mycket positiv inverkan på människors hälsa. Att erbjuda möjlighet till träning på arbetstid har visat sig vara ett sätt att minska sjukfrånvarokostnaderna, att öka hälsan bland medarbetarna och samtidigt öka produktiviteten. Således en vinst för såväl den anställde som för arbetsgivaren.

Inom Umeå kommun har redan flera kommunala bolag insett fördelarna med detta. Bland de kommunala bolag som erbjuder möjligheten till träning på arbetstid för sina anställda finns Umeå Energi AB, VAKIN, AB Bostaden, UPAB och Dåva DAC. Sjukfrånvaro är också lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen, jämfört med de anställda inom de kommunala förvaltningarna.

År 2010 avskaffade Umeå kommun friskvårdstimmen för de anställda inom förvaltningen. Det var ett misstag. Sjukfrånvaron har för kommunens del genom åren varit förenad med höga kostnader, såväl direkta som indirekta.

Som en del i att vara en modern arbetsgivare, och samtidigt minska sjuktalen, vill vi att all personal ska ges möjlighet att träna på arbetstid. Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på: arbetsgivaren som får lägre kostnader för sjukfrånvaro och den enskilde i formen av ett friskare liv.

Detta finns som sagt redan hos flera av våra kommunala bolag, men bör gälla alla anställda inom Umeå kommun. Sedan kan det variera hur detta organiseras på de olika arbetsplatserna – det handlar ju om att anpassa scheman och annat utifrån situationen inom verksamheten. Det bör ju vara ansvarig chef som fattar beslut om exakt hur det ska lösas utifrån verksamhetens behov.

Moderaterna lämnade in en liknande motion som denna år 2017, men den avslogs av kommunfullmäktige i april 2018.

Detta trots att alla fackförbund, med undantag av ett, ställde sig positiva till förslaget.

Även kommunens upphandlade friskvårdsföretag Feelgood, hade yttrat sig i ärendet i en bilaga, och konstaterade hur forskningsläget såg ut: ”Träning på arbetstid är LÖNSAMT för individen, samhället och för företagen. Sjukskrivningskostnaderna minskar, de anställda mår bättre, mindre smärta och produktiviteten ökar.”

Argumenten är lika korrekta idag.

 

Med anledning av ovanstående yrkar undertecknad att kommunfullmäktige beslutar:

 

Att Umeå kommun möjliggör för alla anställda att träna på arbetstid, genom ett återinförande av friskvårdstimmen.

 

2023-01-17

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Välkommen satsning för att snabbt få elflyg på plats i Sverige – bör kunna gynna norra Sverige

Av , , 1 kommentar 4

Har lite tidigare skickat ut detta pressmeddelande till lokalpressen.

 

Pressmeddelande 2023-01-12

Ågren (M) välkomnar regeringens satsning för att snabbt få elflyg på plats i Sverige

 

Idag kom beskedet att regeringen via Trafikverket satsar 15 miljoner kronor per år för att genom forskning och innovation snabbt få elflyg på plats i Sverige. Trafikverket får också i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa elflyg på linjer med allmän trafikplikt. Detta är något som välkomnas av det moderata kommunalrådet Anders Ågren i Umeå.

– För Umeå är det oerhört viktigt med välfungerande flygförbindelser. Vi i Umeå har sedan tidigare uppmärksammat den betydelse som elflyget kommer att kunna få i framtiden, inte minst för oss i Norden. Umeå kommun deltar i samarbetsprojekt för att möjliggöra elflyg i vår region, och det är av stort intresse, inte minst i öst-västlig riktning, säger Anders Ågren (M) i en kommentar.

Enligt ett pressmeddelande från landsbygds- och infrastrukturdepartementet, så ska Trafikverket även ta initiativ till ökad samverkan mellan de aktörer som arbetar med forskning och innovation på området. Regeringen ger dessutom Trafikverket i uppdrag att analysera om det enligt gällande regler finns förutsättningar för att ställa krav på elflyg i upphandling av flygtrafik för linjer med allmän trafikplikt. Om Trafikverket bedömer att det behövs ska myndigheten lämna förslag på åtgärder som kan bidra till en tidig introduktion av elflyg på linjerna.

– Detta kommer mycket lägligt för vårt arbete här uppe i norra Sverige! Via Kvarkenrådet – där Umeå kommun är medlem – så driver vi projekt gällande etablering av framtidens elflyg, och regeringens ambition att snabba på innovation och stötta samverkan mellan olika aktörer gällande elflyget passar som hand i handske. Umeå och vår region borde kunna dra fördelar av att vi redan jobbar med frågan om att etablera regionala elflygrutter i bl.a. öst-västlig riktning, avslutar Ågren.

Ett nytt elstöd till hushållen, även i norra Sverige!

Av , , 2 kommentarer 17

Nås av beskedet om ett nytt elstöd till hushåll även i norra Sverige!

Mycket bra!

Regeringen har vid en presskonferens idag på eftermiddagen meddelat att Svenska kraftnät får ett nytt uppdrag att ta fram utökat elstöd till hushåll i hela Sverige.

Detta besked är synnerligen välkommet! Självklart ska även hushållen i norra Sverige få stöd i dessa tider då elpriserna har varit extremt höga även i norra delen av landet.

Elpriserna har under november och december som bekant varit mycket höga – särskilt den senaste månaden då elpriserna i stora delar av Sverige aldrig varit högre under en månad. Svenska kraftnät ska enligt regeringen på nytt ansöka om att använda så kallade flaskhalsintäkter för åtgärder som särskilt tar hänsyn till att de höga elpriserna som drabbat hushållen i hela Sverige. Det krävs ett godkännande av Energimarknadsinspektionen, och därför måste Svenska kraftnät ansöka om användningen av medlen.

Även hushållen i norra Sverige ska alltså få stöd – ett elstöd som kommer hushållen i hela Sverige till del. Till skillnad mot tidigare har det ju varit extremt höga elpriser i hela landet under november och december. Det har exempelvis aldrig tidigare varit så höga elpriser i norra Sverige som det var under december månad. Det är också viktigt att hushållen i norra Sverige får del av stödet bl.a. med tanke på att det krävs mer energi för att värma bostäderna i norra delen av landet.

Mycket positivt att regeringen har lyssnat på inkomna synpunkter den senaste tiden. Även hushållen i norra Sverige måste få stöd med att hantera elpriserna!