I lördags gick startskottet för vår nya utbildningssatsning med M i norra Sverige

Av , , Bli först att kommentera 4
I lördags gick startskottet för Moderaternas ”politikerskola” i norra Sverige. Under lördagen var omkring 80 deltagare – från Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland – uppkopplade digitalt för ett första utbildningstillfälle.
Som ordförande för Moderaterna i Västerbotten fick jag tillsammans med mina länsordförandekollegor tillfälle att hälsa alla deltagare välkomna och berätta lite om våra förhoppningar och tankar med utbildningen.
Moderaterna har medvind. I lördags kom en ny mätning som visade att vi nu har de bästa siffrorna på senaste tre åren. Glädjande. Men vi måste bli fler! Fler medlemmar, fler kandidater, fler förtroendevalda. ”Politikerskolan”, där även personer som ännu inte är medlemmar i M kan delta, är ett led i detta arbete.
Jag tycker att det blev en riktigt bra start, där även vår partiledare Ulf Kristersson kopplade upp sig och talade lite för deltagarna under eftermiddagen.
Funderar du också på att engagera dig? Du är varmt välkommen att bli medlem!

Umeå måste ta trygghetsfrågorna på allvar!

Av , , 2 kommentarer 10

Brottsligheten och otryggheten är högt på dagordningen, såväl nationellt som lokalt. Men det räcker inte med fina ord och högtravande visioner. Det behövs även konkreta åtgärder.

Socialdemokraterna i Umeå har motarbetat i princip varje förslag som Moderaterna har lagt för ökad trygghet i Umeå.

S borde ägna mindre tid åt att smutskasta sina politiska motståndare och mer tid åt faktiskt trygghetsarbete. Istället för att ljuga om M:s budget borde S rösta för mer trygghet.

🛑När M föreslår fler trygghetskameror röstar S emot.

🛑 När M föreslår att kommunen ska polisanmäla alla brott som begås på våra skolor röstar S emot.

🛑 När M föreslår att islamistiska studieförbund inte bör få bidrag röstar S emot.

🛑När M föreslår fler kommunala ordningsvakter i områden med mer otrygghet röstar S emot.

🛑 När M vill se en kartläggning av hot och våld på Umeås grundskolor röstar S emot.

Detta är bara några av våra förslag på trygghetsområdet som S har röstat nej till.

När Moderaterna varnade 2018 för att brottsutvecklingen i Umeå var oroande så anklagades vi av S för att svartmåla, sprida hat och fake news. Trots att alla i ansvarig ställning visst att vi hade rätt.

Umeå förtjänar ett parti som tar tryggheten på allvar.

Väljarna vill att valet 2022 handlar om sakfrågor

Av , , Bli först att kommentera 11

Läste en intressant debattartikel på DN-debatt idag. Där redovisades att Demoskop hade undersökt hur väljarna i Sverige ser på avvägningen mellan politiska sakfrågor och den så kallade regeringsfrågan inför valet 2022.

När Demoskop hade ställt frågan om vad som är viktigast inför nästa riksdagsval, så svarade 73 procent av de tillfrågade att sakpolitiken var viktigast. Endast 26 procent svarade att regeringsfrågan och vilka partier som ska samarbeta med varandra efter valet, var det viktigaste.

Det visar ju i alla fall att de svenska väljarna är mer intresserade av sakpolitik än spelteori.

Kan vi hoppas att även massmedia börjar intressera sig för de sakpolitiska frågorna och utmaningarna i Sverige?

M, V och KD överens om att permanent förbättra äldreomsorgen

Av , , 1 kommentar 7

Regeringen skyller ifrån sig istället för att ta ansvar för det kritiska läget inom äldreomsorgen. Därför lägger vi partiprestigen åt sidan och påbörjar tillsammans med V och KD arbetet med att åtgärda de akuta brister som Coronakommissionen pekar på – och med att höja kvaliteten i äldreomsorgen permanent.

Sammantaget vill vi tillföra äldreomsorgen mer än dubbelt så mycket som regeringen satsade i budgeten för 2021 för att möjliggöra:

✅ Fler heltidsanställda för bättre kontinuitet – minska timanställningarna kraftigt

✅ Högre medicinsk kompetens – fler sjuksköterskor och läkare

✅ Stöd för att bygga fler trygga och anpassade äldreboenden

För ett bättre företagsklimat – rensa ut alla former av osund konkurrens i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 4

I dagens VK skriver jag på debattplats om osund konkurrens tillsammans med Mattias Larsson (C), Peder Westerberg (L) och Veronica Kerr (KD). Läggs som vanligt upp här på bloggen.

 

För ett bättre företagsklimat – rensa ut alla former av osund konkurrens i Umeå

Petter Bergner skriver på ledarsidan (VK 15/2) om vikten av att rensa ut all osund konkurrens från kommunen och näringslivet. Vi kan bara instämma.

Idag bedriver många kommuner och regioner affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. Företagare i Umeå har ofta påtalat detta som ett bekymmer. I senaste rankingen från Svenskt Näringsliv hamnade Umeå kommun riktigt illa till. När det gäller området ”konkurrens från kommunen”, så hamnade Umeå kommun på plats 278 av landets 290 kommuner. När de lokala företagarna tillfrågas, så placerar sig Umeå alltså nästan sämst i landet.

Sedan är det så att alla kanske inte vill eller orkar ta strid mot kommunen. Antalet anmälda ärenden är få, vilket också Bergner belyser. För några år sedan införde kommunen en funktion där företagare kunde anmäla osund konkurrens och för två år sedan gjordes insatser för att synliggöra funktionen. Listan med väckta ärenden omfattar bara fyra fall sedan 2019. Däribland ersättningen till de privata hemtjänstföretagen och hyresnivån för TC/Umeå Folkets Hus.

Självklart ska kommunen också återrapportera till berörda aktörer, om vad man kommit fram i de fall som undersöks utifrån frågan om osund konkurrens.

Snedvriden konkurrens skadar den enskilde näringsidkaren men är även skadligt för företagsklimatet som sådant. Våra fyra borgerliga partier har upprepade gånger föreslagit att kommunfullmäktige borde besluta att med externt stöd genomlysa all kommunal verksamhet, såväl inom förvaltningarna som de kommunala bolagen, gällande förekomsten av osund konkurrens. Samt att Umeå kommun skyndsamt ska återkomma med förslag för att åtgärda eventuell förekomst av osund konkurrens. Senaste röstades vårt förslag ned i oktober 2020.

Det finns faktiskt ingen anledning att sitta och avvakta tills företag hör av sig med en konkret anmälan. Vi vet att det finns en stark kritik mot Umeå kommun gällande förekomsten av osund konkurrens. Umeå kommun kan därför vara proaktiv och själva genomföra en noggrann genomlysning av all kommunal verksamhet.

År 2007 beslutade vi om att detta skulle genomföras i tämligen bred politisk enighet i Umeå kommun: Våra fyra borgerliga partier tillsammans med S och MP. Såväl kartläggning av snedvriden konkurrens som att återkomma med förslag på hur det skulle kunna åtgärdas.

Men det har nu gått 14 år sedan dess. Det är hög tid att göra en genomlysning igen och beslut borde kunna tas i bred enighet även denna gång. Umeå förtjänar ett bättre företagsklimat!

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

 

Mattias Larsson

Gruppledare, C

 

Peder Westerberg,

Gruppledare, L

 

Veronica Kerr

Gruppledare, KD

Inför språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg

Av , , Bli först att kommentera 12

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har i flera år varnat om att bristande kunskaper i svenska hos personal inom äldreomsorg är ett problem. I 2019 års Patientsäkerhetsberättelse stod det klart att ”den största utmaningen i verksamheten är bristen på kompetens och erfarenhet av omvårdnadsarbete, språksvårigheter och brister i dokumentation hos omsorgspersonal.”

Detta är allvarligt och ett stort hot mot patientsäkerheten, både vid delegering av medicin och vid dokumentation. Bristande språkkunskaper har också inneburit en påfallande ökad arbetsbörda för de sjuksköterskor som finns i äldreomsorgen. Av denna anledning lyftes språkproblem upp som ett särskilt fokusområde för 2020 med tillägget att: ”för att minska patientsäkerhetsriskerna så vidtas åtgärder för att öka kompetensen hos omsorgspersonal snarast under 2020.”

Det är en absolut självklarhet att arbetsgivaren säkerställer att personalen både förstår och gör sig förstådd hos dem som de är satta att hjälpa. Så är inte fallet idag inom Umeå kommun. Det finns flera exempel från Umeå där bristande kunskaper i svenska hos personalen har inneburit stora bekymmer för såväl boende som anhöriga.

Fler åtgärder måste vidtas för att öka kompetensen hos personalen och där är språket en betydande del. Kommunen har ett ansvar att försäkra sig om att den blivande anställde har nödvändiga språkkunskaper redan vid rekrytering av personal. Rekryteringsbehoven i äldreomsorgen är stora, men att sänka kraven på att kunna det svenska språket är definitivt ingen lösning, då det utgör en viktig del av omvårdnaden och patientsäkerheten.

Kommunen bör därför införa språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg. Det handlar i grunden om respekt för de som behöver hjälp, förutsättningar för en värdig äldreomsorg och det handlar om patientsäkerhet.

S-styrda Botkyrka kommun har exempelvis infört språktester i äldreomsorgen från 1 oktober 2020. Alla som söker tjänster ska genomgå ett test. Dessutom har de infört en utbildning för dem som redan är anställda, men som anses ha otillräckliga kunskaper i svenska språket.

Moderaterna i Umeå lämnade i december in, via fullmäktigeledamot Igor Jonsson, en motion med förslag att Umeå kommun borde införa språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg, för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket.

Ett konkret förslag som gör skillnad.

 

Fullmäktige idag

Av , , 1 kommentar 6

Så har vi kört igång månadens sammanträde med kommunfullmäktige. Förmiddagen ägnas i huvudsak åt informationer från våra kommunala bolag. Sedan ganska lång tid tillbaka är KF i februari det tillfälle då fullmäktiges ledamöter får en särskild genomgång av läget i de kommunala bolagen. Information om det gångna året, resultat, samt utblickar framåt. Tillfälle ges också för närvarande ledamöter att ställa frågor. Därefter väntar information från kommunrevisionen.

Beslutsärendena är till stor del sådana ärenden som inte hanns med vid vårt förra KF-sammanträde.

Sedan sist har vi haft gruppledaröverläggningar med KF:s presidium för att diskutera bl.a. fullmäktiges sammanträdesformer.

Det blir ett problem när enskilda ärenden – t.o.m. ibland när alla är överens, eller när utgången sedan länge är given – tar sådan oerhört lång tid att debattera att en stor del av ärendena på dagordningen tvingas skjutas fram till nästa sammanträde. Ofta spårar debatten ur och handlar om helt andra saker, eller för den delen – rikspolitik. I flera partier skickar man dessutom upp flera ledamöter att debattera och yrka i samma ärende, gång på gång. Så kan man naturligtvis göra, men det fyller inget större syfte annat än att det i praktiken förlänger debatten påtagligt. Utan att förändra utgången i omröstningarna.

En gång i tiden hade vi en informell överenskommelse mellan alla partier i KF, om att man bara skickade upp en ledamot per ärende som tog debatten för respektive parti. Det fungerade ganska bra, så länge alla respekterade huvudprincipen. Men det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess. När man nu från vissa partier nästan tävlar i att skicka upp så många som möjligt i var och varannan debatt – ja, då är det inte konstigt om vi inte hinner med ärendena på dagordningen.

Men nu har det utlovats bot och bättring.

Det återstår att se hur det går med det. Ikväll har vi facit.

Varför satsar (S) allt på smutskastning?

Av , , 2 kommentarer 17

Socialdemokraterna på nationell nivå satsar på att ”vinna SM i gyttjebrottning”. Strategin inför valet 2022 har tydligen fått klartecken av statsministern Stefan Löfven.

Vi ser samma sak lokalt.

Socialdemokraterna i Umeå sprider lögner, felaktigheter liksom falska citat (!) i deras iver att angripa oss moderater. Även C, L och KD får sin släng av sleven.

Under mina 23 år i Umeås kommunpolitik har jag inte varit med om något liknande tidigare, möjligen med undantag av någon V-kampanj som legat på samma låga nivå.

Det tyder på en desperation inom socialdemokratin även i Umeå. I brist på egen politik höjer S rösten. De siktar på gyttjebrottning, även lokalt, för att kunna vinna valet.

Nåväl.

Om 567 dagar är det valdag. Moderaterna fokuserar på sakpolitik. Hög tid för maktskifte såväl på nationell nivå som lokalt!

Tack för förtroendet!

Av , , 2 kommentarer 7

Moderaternas partistyrelse har beslutat att tillsätta fem arbetsgrupper inför arbetsstämman i höst. Arbetsgruppernas uppdrag är att ta fram skarpa förslag på olika områden, som partistyrelsen sedan ska lämna till beslut på Arbetsstämman 21-24 oktober 2021.

En av arbetsgrupperna behandlar området Lag och ordning. Arbetsgruppen leds av Johan Forssell, Moderaternas rättspolitiske talesperson, och jag är glad över att själv ingå i arbetsgruppen tillsammans med en rad andra nationella och lokala företrädare. Bilden på mig och Forssell ovan togs i samband med den senaste partistämman.

Den grova brottsligheten och gängkriminella miljöer hotar det svenska samhället, och Sverige har gradvis förvandlats till ett mer otryggt land. Arbetsgruppen har ett brett uppdrag att se över sådant som det svenska straffsystemet, polisens lokala närvaro i landet, arbetet i utsatta områden, välfärdsbrottslighet m.m.

Jag är mycket nöjd att ha fått förtroendet att ingå i arbetsgruppen. Lag och ordning är en av de absolut viktigaste politiska frågorna. Vi ser hur brottsligheten breder ut sig och otryggheten sprider sig.

Moderaterna har en god grund att arbeta från när det gäller brottsbekämpning, men det finns definitivt mer att göra.

Tråkig nivå på den lokalpolitiska debatten numera

Av , , 4 kommentarer 18

Jag och många med mig har noterat en tråkig förändring i de lokala S-företrädarnas argumentationsteknik på senare tid. De drar sig inte för att metodiskt sprida rena felaktigheter och lögner om sina motståndares politik.

Några axplock i närtid.

Vi har fått höra av S att M lägger förslag om att ”slakta socialtjänsten” i Umeå. Nej, däremot har vi lagt förslag om hårdare kontroller vid utbetalning av försörjningsstöd. Inte samma sak.

Vi har fått höra av S att de borgerliga partierna ska ”sälja ut städpersonalen”. Nej, däremot vill vi möjliggöra konkurrensutsättning av bl.a. städverksamheten. Inte samma sak.

Det finns naturligtvis en massa andra exempel. Hur som helst tråkigt. Men det speglar nog den desperation som sprider sig i den socialdemokratiska rörelsen över landet.

Sverige, Region Västerbotten och Umeå kommun behöver maktskifte i valet 2022!