En desperat (s)trategi

Av , , Bli först att kommentera 18

När (S) misslyckas på område efter område återstår till slut bara en sak – att smutskasta och ljuga om motståndarnas politik. Såväl den nationella som lokala debatten präglas alltmer av Socialdemokraternas tilltagande desperation. Det sker numera även i Umeå vecka efter vecka.

Nåväl. Vi moderater fortsätter att driva vår politik, med konkreta förslag bl.a. på trygghetsområdet i Umeå.

Moderaterna satsar lika mycket som Socialdemokraterna på socialtjänsten. Vi satsar lika mycket som Socialdemokraterna på fältverksamheten. Om man läser socialdemokraters insändare, bloggar och flöden på sociala medier kan man få en något annan bild. Men det är som sagt helt fel.

Moderaterna och Socialdemokraterna satsar lika mycket på denna viktiga verksamhet.

Utöver det, så har vi valt att prioritera mer medel till Tekniska nämnden just för att Umeå kommun ska kunna anställa – eller anlita – ordningsvakter för att bidra till ökad trygghet i Umeå.

Det är inget som Umeå kommun egentligen borde behöva lägga pengar på, men tyvärr har utvecklingen i Umeå liksom i andra kommuner runt om i landet varit så negativ på trygghetsområdet att det numera behövs. En tragisk utveckling – som måste mötas av åtgärder.

Men hur är det då med de 35 miljonerna som (S) talar om? Ja, det handlar om att genom hårdare kontroller vid ansökningar om försörjningsstöd i vår kommun få ner dessa kostnader.

Fusk med försörjningsstödet ska aktivt motverkas och där detta upptäcks måste det leda till konsekvenser. I M-styrda Sundbyberg började man 2017 genomföra frivilliga hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Resultatet blev att 24 procent av besöken ledde till avslag på ansökan om försörjningsstöd. Huvudorsaken till avslag på ansökningar var att personen inte bodde på den angivna adressen och att familjesituationen i vissa fall varit oklar.

S-styrda Södertälje har under lång tid haft stora problem med bidragsfusk, men kommunen har nu hittat ett sätt att komma åt fusket. Utbetalningarna av försörjningsstöd har halverats, med en nästan ofattbar summa på 100 miljoner om året, efter att kommunen lyckades upptäcka hur människor fuskade. En fungerande metod för att upptäcka fusket: hembesök till bidragstagare, möten för att visa att de personer som söker ekonomiskt stöd faktiskt uppvisar korrekt identitet, samt att man bor där man säger att man bor.

I en annan kommun – Sigtuna – gör kommunen bedömningen att 60 procent av det som betalas ut i försörjningsstöd går till personer som inte har rätt till ekonomiskt bistånd.

Försörjningsstöd får aldrig vara en permanent försörjningskälla, utan ett sista skyddsnät när inga andra inkomster finns.

Vi moderater vill att tydligare kontroller och frivilliga hembesök införs även i Umeå kommun, i linje med vad som införts i andra kommuner som Solna, Sundbyberg och Södertälje. Vi har föreslagit det tidigare men blivit nedröstade. Nu är det hög tid att även Umeå kommun tar sitt ansvar för skattebetalarnas pengar. Detta innebär också att kostnaderna för försörjningsstöd kommer minska påtagligt. Med en tydlig arbetslinje och hårdare kontroller av försörjningsstöd.

Socialtjänsten då? Den drabbas inte av en enda krona i nedskärning.

Det vet naturligtvis Socialdemokraterna, men deras strategi i Umeå är numera densamma som på riksplanet – att ljuga om motståndarnas förslag.

Bli först att kommentera

I valet 2022 är det hög tid för maktskifte och mer borgerlig politik i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 7

Det är ett år och fem månader kvar till valet i september 2022. Socialdemokraterna har spelat ut sin roll såväl lokalt som nationellt. I Umeå har man styrt i olika konstellationer sedan 1994, och är synbart trötta. Det är hög tid för maktskifte i Umeå!

Moderaterna är samlingspartiet. Vi är Umeås största borgerliga parti och ser behovet av maktskifte. Vi förenar i vår politik både liberalism och konservatism, och har många av de nödvändiga förslagen för att Umeå ska utvecklas positivt i framtiden.

Moderaterna har medvind. Under senare år har vi också kunnat notera ett intresse och en nyfikenhet på Moderaterna som parti. Många personer med bakgrund i andra partier har valt att ta steget och bli medlemmar i Moderaterna. Vi ser det som ett uttryck för en stark tilltro till M som en stark, stabil och pragmatisk borgerlig kraft i Umeåpolitiken.

Moderaterna står upp för vikten av tillväxt i Umeå, vilken måste komma både stad och landsbygd till del.

Några av de moderata förslagen:

– Mer resurser till äldreomsorgen

– Språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket

– Kraftiga satsningar på grundskolan

– Betyg från årskurs 4

– Sänkt kommunalskatt

– Besparingar på kulturens område

– Hårdare kontroller av försörjningsstöd

– Högre takt på bostadsbyggandet

– Fortsatt avyttring av delar av AB Bostadens fastighetsbestånd

– AB Bostaden ska beakta möjligheten till nyproduktion och bygga lägenheter utanför de centrala stadsdelarna. Det kan handla om kommundelscentra, men även i byar med omland som Tavelsjö, Sörmjöle, Bullmark, Botsmark, Yttersjö, Hissjö m.fl.

– Bättre företagsklimat, genom bl.a. avveckling av osund konkurrens

– Värnande av valfrihet inom välfärden

– Inför Lagen om valfrihetssystem (LOV) även inom särskilt boende, funktionshinderomsorg och daglig verksamhet.

– Kameraövervakning av särskilt brottsutsatta platser

– Skärp kontrollen av de föreningar och studieförbund som erhåller offentligt stöd

– Krafttag mot narkotikan

– Kommunala ordningsvakter för ökad trygghet

 

Umeå behöver mer borgerlig politik!

Bli först att kommentera

Svenska rallyt flyttar till Umeå och Västerbotten – hjärtligt välkommen!

Av , , 2 kommentarer 10

Idag kom det efterlängtade positiva beskedet: Svenska rallyt flyttar till Umeå och Västerbotten! Svenska rallyt är Sveriges största årligen återkommande sportevenemang, och tillika landets största rallytävling.

Från och med nästa år blir Umeå ny huvudort för VM-tävlingen. Man har under en tid utrett olika upplägg i Luleåregionen, Östersund samt Umeå, som var alternativen för framtiden.

Valet har fallit på Umeå.

Här ett utdrag ur det pressmeddelande som skickats ut från Rally Sweden:

”Utredningen kring Rally Swedens framtida placeringen startade i mars 2020 där Östersund, Umeå och Luleå valdes ut som tänkbara nya alternativ. Fakta har arbetats fram kring regionernas besöksnäringsmässiga, sportsliga samt kommersiella förutsättningar för att säkerställa att rätt beslut fattas. Som enda vintertävling i rally-VM är just vintern extremt central i Rally Swedens kravspecifikation.

 ”En mer snösäker region längre norrut är ett grundkrav som inte är förhandlingsbart i en förlängning av VM-avtalet och att kunna påvisa historiska väderdata har varit centralt” säger Rally Swedens vd Glenn Olsson.

 ”Umeås utmärkande styrkor, förutom ett stabilt vinterklimat, är god hotellkapacitet i kombination med serviceplats och HQ på mässområdet Nolia, starkt växande näringsliv och attraktivt upptagningsområde publikmässigt. Även Östersund och Luleå presenterade starka upplägg och framförallt ett stort engagemang men i helheten är Umeå ett attraktivare koncept för Rally Sweden,” tillägger Olsson.”

Hjärtligt välkommen till Umeå och Västerbotten! Detta blir positivt ur många aspekter, inte minst ur besöksnäringens synvinkel.

Bra för hela vår region!

 

2 kommentarer

100 förslag för en ny integrationspolitik i Sverige

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag presenterade Moderaternas partiordförande Ulf Kristersson och partiets vice ordförande Elisabeth Svantesson slutrapporten från Moderaternas integrationskommission med 100 konkreta förslag för en ny integrationspolitik.

Integrationskommissionens slutrapport är uppdelad på sju kapitel med 100 förslag för en ny integrationspolitik. Förslagen tar fasta på möjligheterna i integrationen men ser också allvaret i dagens situation.

 

Integrationspolitikens mål

För att ta integration på allvar måste vi, precis som på andra viktiga områden som ekonomi och klimat, löpande mäta hur det går. Det övergripande målet är att invandringen sammantaget ska vara bra för Sverige.

 

Minskad invandring

Invandring och integration hör ihop. En framgångsrik integration kräver en kraftigt minskad invandring. De senaste tio åren har över 400 000 asylrelaterade uppehållstillstånd beviljats. Vi vill införa ett volymmål så att asylmottagande inte överstiger nivåerna i våra nordiska grannländer.

 

Anpassning till det svenska samhället

De allra flesta kan och vill bidra – men Sverige måste våga ställa krav för att öppna dörrar. Vi föreslår språkkrav både för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap. Det ska också krävas godkänt prov i samhällsorienteringen för medborgarskap.

 

Bryt boendesegregationen

För att minska boendesegregationen föreslår vi att eget boende, EBO, för asylsökande avskaffas.

 

Från bidrag till jobb och självförsörjning

Den svenska välfärdsmodellen bygger på att alla som kan jobba gör det. Alla som kommer till Sverige ska steg för steg ska kvalificera sig till bidrag och välfärdsförmåner genom jobb. Utgångspunkten är att ersättningen de första fem åren ska vara lägre än för de som bott här länge. Rätten till försörjningsstöd, etableringstillägg och andra kompletterande bidrag tas bort. Nyanlända ska under perioden istället få etableringsersättning från staten. Moderaterna vill även ha ett bidragstak för personer som lever på försörjningsstöd.

 

Svenska språket och nya klassresor

Staten ska ta ett större ansvar för att varje barn ska ha en rättvis chans att forma sin egen framtid. För att alla barn ska lära sig tillräckligt bra svenska innan första klass behövs språkscreening i svenska hos BCV och språkförskola för barn i utsatta områden. I skolan behövs det mer undervisningstid, framförallt i svenska. För att fånga upp barn som hamnat på efterkälken ska alla elever erbjudas läxhjälp från årskurs fyra och lovskola från årskurs sex.

 

Mönsterbrytande förslag för ökad trygghet

En ny lagstiftning som förbjuder deltagande i en kriminell organisation sak genomföras tillsammans med att straffen för gängkriminella fördubblas och dagens mängdrabatt slopas. Hemliga tvångsmedel ska tillåtas i förebyggande syfte mot gängkriminella.

Bli först att kommentera

Inför språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg

Av , , 2 kommentarer 15

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har i flera år varnat om att bristande kunskaper i svenska hos personal inom äldreomsorg är ett problem. I 2019 års Patientsäkerhetsberättelse stod det klart att ”den största utmaningen i verksamheten är bristen på kompetens och erfarenhet av omvårdnadsarbete, språksvårigheter och brister i dokumentation hos omsorgspersonal.”

Detta är allvarligt och ett stort hot mot patientsäkerheten, både vid delegering av medicin och vid dokumentation. Bristande språkkunskaper har också inneburit en påfallande ökad arbetsbörda för de sjuksköterskor som finns i äldreomsorgen. Av denna anledning lyftes språkproblem upp som ett särskilt fokusområde för 2020 med tillägget att: ”för att minska patientsäkerhetsriskerna så vidtas åtgärder för att öka kompetensen hos omsorgspersonal snarast under 2020.”

Det är en absolut självklarhet att arbetsgivaren säkerställer att personalen både förstår och gör sig förstådd hos dem som de är satta att hjälpa. Så är inte fallet idag inom Umeå kommun. Det finns flera exempel från Umeå där bristande kunskaper i svenska hos personalen har inneburit stora bekymmer för såväl boende som anhöriga.

Fler åtgärder måste vidtas för att öka kompetensen hos personalen och där är språket en betydande del. Kommunen har ett ansvar att försäkra sig om att den blivande anställde har nödvändiga språkkunskaper redan vid rekrytering av personal. Rekryteringsbehoven i äldreomsorgen är stora, men att sänka kraven på att kunna det svenska språket är definitivt ingen lösning, då det utgör en viktig del av omvårdnaden och patientsäkerheten.

Kommunen bör därför införa språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg. Det handlar i grunden om respekt för de som behöver hjälp, förutsättningar för en värdig äldreomsorg och det handlar om patientsäkerhet.

S-styrda Botkyrka kommun har exempelvis infört språktester i äldreomsorgen från 1 oktober 2020. Alla som söker tjänster ska genomgå ett test. Dessutom har de infört en utbildning för dem som redan är anställda, men som anses ha otillräckliga kunskaper i svenska språket.

Moderaterna i Umeå lämnade i december in, via fullmäktigeledamot Igor Jonsson, en motion med förslag att Umeå kommun borde införa språktest vid anställning av personal inom hemtjänst och äldreomsorg, för att säkerställa nödvändiga kunskaper i det svenska språket.

Ett konkret förslag som gör skillnad.

2 kommentarer

Bli medlem i ett garanterat borgerligt parti och hjälp oss att vinna valet 2022!

Av , , Bli först att kommentera 4
Bli medlem i ett garanterat borgerligt parti och hjälp oss att vinna valet 2022! Swisha 100 kr till 123 336 00 70.
Välkommen som medlem i Moderaterna!
Bli först att kommentera

Ulf Kristersson (M) har högst förtroende hos svenska folket

Av , , Bli först att kommentera 7

I dagens Aftonbladet publiceras en ny förtroendemätning för partiledarna i Sverige. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har fortsatt högst förtroende bland befolkningen. Det verkar som att Socialdemokraternas sista desperata drag – smutskastning – inte fungerar särskilt bra med andra ord.

Mycket bra. Det är bara att fortsätta på den inslagna vägen. Samlingsparti och sakpolitik. 524 dagar kvar till valdagen!

 

Ur Aftonbladet:

Ulf Kristersson (M) 43 procent Oförändrat

Jämfört med för ett år sedan, i epidemins början, har förtroendet ökat kraftigt för M-ledaren. Då, i april förra året, hade 35 procent stort eller mycket stort förtroende för honom. Nu är det 8 procentenheter fler.

Nästan varannan man, 48 procent, har stort eller mycket stort förtroende för Kristersson. Han toppar listan även i den yngsta väljargruppen, de som inte fyllt 30.

M-ledaren är dessutom den enda som har balans mellan dem som har stort eller mycket stort förtroende för honom och dem som helt saknar det.

M-ledaren har med andra ord vind i ryggen just nu, 17 månader före valet. ”

Bli först att kommentera

En märklig tystnad

Av , , 1 kommentar 11

Expressen hade förra helgen ett omfattande reportage om Umeå och judarnas utsatta situation. Jag var en av flera som intervjuades.

Jag hade nog ändå inbillat mig att reportaget skulle leda till stor uppmärksamhet och diskussion lokalt hemma i Umeå – inte minst i våra tidningar, på nyhetsplats, på bloggar och sociala medier.

Men med något enstaka undantag har det varit… tyst.

Märkligt tyst.

Umeå borde vara en öppen, trygg och tolerant plats för alla. Men det är den ju inte. Inte för alla.

Det är en skam att judar inte kan vara trygga i Umeå. Här har Umeå fullständigt misslyckats.

I Umeå tvingas judar hålla en låg profil för att undgå hot och hat. Judiska Föreningen tvingades år 2018 att lägga ned sin verksamhet, efter att upprepade gånger ha utsatts för trakasserier och hot från nazister.

Som framgår av Expressens artikel så kommer dessutom hatet mot judar i Umeå från flera håll, inte enbart från nazisterna. Sedan den judiska föreningen lades ned 2018 finns inget organiserat judiskt föreningsliv i Sverige norr om Uppsala.

Judars utsatthet i Sverige har ökat dramatiskt under senare år. I Sverige utgår antisemitismen från främst fyra grupper: högerextremister, vänsterextremister, islamister och människor från länder i Mellanöstern där hat mot judar och staten Israel är en del av den politiska kulturen. Malmö är ett sådant exempel. En rapport från Malmö stad (2020) visar en mycket oroande utveckling och beskriver en otrygg tillvaro för judiska elever i Malmös skolor.  I princip alla intervjuade judiska elever har varit med om fysiska eller verbala angrepp. I rapporten finns en betoning på Mellanösternkonflikten kopplat till tydliga uttryck för antisemitism.

Expressen lyfter även denna aspekt i reportaget om Umeå.

Även här pekas – utöver nazisterna – på bl.a. Mellanösternkonflikten och dess påverkan: ”Att judar i Umeå, precis som i Malmö, tonar ner sin judiska identitet för att undvika problem och döljer judiska symboler för att undvika diskussioner om konflikten mellan Israel och Palestina.”

Detta är inget man kan blunda för.

Antisemitismen måste bekämpas. Här är några av de förslag som moderaterna driver:

▶️ Sverige måste införa ett förbud mot deltagande i alla typer av våldsbejakande organisationer, oavsett ideologiska motiv. Kriminalisera deltagande i såväl våldsbejakande högerextrema, vänsterextrema som islamistiska organisationer.

▶️ Staten måste genomlysa landets skolor för att kartlägga förekomsten av antisemitism och dess uttryckssätt. Lärare måste få verktyg så att de kan identifiera och motverka antisemitism. Arbetet måste drivas långsiktigt och systematiskt. Samhället måste följa upp varje enskild incident och misstänkta brott polisanmälas.

▶️ Inför obligatorisk samhällsorientering på SFI. Den som har fått en fristad i Sverige får aldrig utnyttja det för att förtrycka andra minoriteter. Fler brott med antisemitiska motiv ska också leda till utvisning.

Antisemitismen ska bekämpas på bred front, både lokalt och nationellt.

Jag hoppas att fler i Umeå börjar tala om detta.

Tystnaden är märklig.

1 kommentar

Var stolta över våra bönder – köp lokalproducerat!

Av , , Bli först att kommentera 10

I dagens VK har jag fått en insändare publicerad, om det positiva med svensk livsmedelsproduktion. Vi ska vara stolta över våra bönder! Insändaren läggs upp här på bloggen också.

 

Var stolta över våra bönder – köp lokalproducerat!

Svensk mjölk- och köttproduktion har betydligt lägre klimatpåverkan än andra länders produktion. I Västerbotten finns det goda förutsättningar att producera ännu mer livsmedel än vad som görs idag.

Det är inte svenskt jordbruk som är hotet mot jordens klimat. Jämfört med världssnittet har svensk mjölkproduktion 44% lägre utsläpp och svensk nötköttsproduktion har 70 procent lägre utsläpp av växthusgaser!

Inte minst under Coronakrisen har det blivit tydligt att den svenska livsmedelsproduktionen behöver öka. Vid kriser måste landet ha bra beredskap. En högre självförsörjningsgrad tryggar livsmedelsförsörjningen och gör Sverige bättre rustat för framtida kriser.

Nyckeln till att öka livsmedelsproduktionen i Sverige är en ökad efterfrågan på svenska produkter. Där har politiker ett stort ansvar, men konsumenter kan också göra skillnad när det handlar om att välja svensk mat i butiker och på restauranger.

För att stärka svenska bönders konkurrenskraft och öka livsmedelsproduktionen finns det mycket att göra. Lokalt kan kommuner och regioner vid upphandling av livsmedel införa tydligare krav i överensstämmelse med svenska regler för djurskydd och miljökrav. Moderaterna på nationell nivå driver på för att bl.a. minska antalet regler och den administrativa bördan för jordbrukare.

Genom ditt aktiva val i butiken, och ute på våra restauranger för den delen – liksom vid offentliga upphandlingar – kan vi främja en livsmedelsproduktion som tar hänsyn till både djuren, miljön och folkhälsan.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Bli först att kommentera