M-budget för Umeå kommun år 2024: Satsningar på skola, äldreomsorg och sänkt skatt

Av , , Bli först att kommentera 7

Pressmeddelande 2023-06-07

 

M-budget: Satsningar på skola och äldre, sänkt skatt och besparingar på kulturen

 

Under onsdagen presenterade Moderaterna i Umeå sin alternativa budget för Umeå kommun år 2024. Den innehåller tydliga satsningar på skola och äldre, sänkt kommunalskatt med 20 öre i ett första steg, neddragningar på kulturens område, minskningar av centrala anslag under kommunstyrelsen samt noggrannare kontroller av försörjningsstöd och personlig assistans.

Äldrenämnden får med Moderaternas budgetförslag en ramhöjning med 74 miljoner kr, och för- och grundskolenämnden får en ramhöjning med 88 miljoner kr för år 2024. Det är mer pengar till dessa nämnder än vad Socialdemokraterna och Miljöpartiet presenterade för två veckor sedan. För skolans del är det 20 miljoner kr mer för att vara exakt.

– För oss moderater är det viktigt att värna den kommunala kärnverksamheten. Samtidigt möjliggör vårt förslag viktiga satsningar på utbildningsområdet och kunskap i skolan, säger kommunalrådet Anders Ågren (M) i en kommentar.

I Moderaternas budgetförslag sparar man samtidigt på kulturnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden, individ- och familjenämnden samt kommunstyrelsen jämfört med S/MP-förslaget. Det frigör ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten med 20 öre.

– Umeå kommun har en extremt hög kommunalskatt. Det är viktigt att hushålla med skattebetalarnas pengar. Vi är sämst av landets 20 största kommuner i detta sammanhang. Även i jämförelse med kommuner i norra Sverige som Örnsköldsvik, Luleå, Östersund, Sundsvall och Skellefteå har vi en högre skatt. Umeåborna ska inte straffas för att de råkar ha politiker som inte kan prioritera. Det är personer med små inkomster som drabbas hårdast av hög kommunalskatt. Sänkt skatt är en frihets- och rättvisefråga, fortsätter Ågren (M).

Moderaterna vill tydligt dra ned på kulturens område och föreslår bland annat att minska stödet till kulturföreningar, studieförbund, avveckla stödet till Kvinnohistoriskt Museum, samt avveckla stödet helt till Guitars genom minskat bidrag till Umeå Folkets Hus.

Kommunstyrelsen får se sin ram minskas betydligt, genom kraftigt minskade eller avskaffade centrala anslag som klimatanslaget. Användandet av drivmedlet HVO inom kollektivtrafiken föreslås pausas under 2024, vilket innebär en besparing på 9,75 miljoner kr.

Moderaterna vill även införa hembesök vid nya ansökningar om försörjningsstöd som en del i pågående utredningar. Detta görs i flera kommuner i landet, däribland Sundbyberg, för att motverka bidragsfusk. Resultatet i Sundbyberg var att en av fyra inte hade rätt till bidrag. I Södertälje har man genom en rad åtgärder lyckats minska försörjningsstödet med hälften. Skärpt kontroll och uppföljning av personlig assistans och LSS är en annan viktig del.  Dessa förslag sammantaget innebär att kostnaderna för personlig assistans och försörjningsstöd bedöms kunna minska något även i Umeå, vilket innebär att ramen för individ- och familjenämnden inte räknas upp lika mycket som i S/MP-förslaget.

– Runt om i Sverige rapporteras om omfattande fusk med bidragssystemen. Det förekommer även i Umeå. Att stoppa fusk med välfärdssystemen har hög prioritet. Vi har föreslagit delar av detta tidigare, men blivit nedröstade. Nu är det hög tid att även Umeå kommun tar sitt ansvar för skattebetalarnas pengar, säger Ågren i en kommentar.

Anders Ågren lyfter fram förslag för att öka tryggheten i Umeå, som särskilt viktiga.

– För att öka tryggheten i Umeå lägger vi en rad förslag, däribland införande av kamerabevakning på särskilt brottsutsatta platser och kommunala ordningsvakter, säger Ågren (M). Förslaget om bevakningskameror är gemensamt med Allianspartierna.

De fyra borgerliga partierna i Umeå har samtidigt presenterat 24 gemensamma förslag inför det kommande budgetfullmäktigesammanträdet, däribland att avyttra delar av AB Bostadens fastighetsbestånd, för att möjliggöra ökad nyproduktion och upprustning av befintligt bestånd.

Utöver de konkreta budgetsiffrorna och de gemensamma alliansförslagen, föreslår Moderaterna nu ytterligare 64 uppdrag. Bland dessa kan nämnas:

– införande av betyg i åk 4 på kommunala skolor.

– återinförande av friskvårdstimme för alla kommunanställda.

– införa språktester vid nyanställningar inom hemtjänst, funktionshinderomsorg och äldreomsorg.

– anställning av kommunala ordningsvakter för ökad trygghet.

– tiggeriförbud inom centrumfyrkanten.

– avgiftsfri parkering i de P-anläggningar och p-platser som UPAB ansvarar över för Umeå kommuns räkning. Införs initialt på lördagar.

– att tekniska nämnden i trafikplaneringen för de centrala stadsdelarna ska möjliggöra god framkomlighet även för bilar.

– att snarast möjliggöra ett byggande av P-hus i kvarteret Ymer och att detta samordnas med eventuella förändringar av Västra Esplanaden.

– att samarbetet med Fairtrade ska avbrytas.

– försäljning av samtliga kommunala lägenheter i Hemavan.

– krafttag mot narkotika, genom bl.a. frivilliga drogtester på Umeås gymnasieskolor.

– avveckla Kvinnohistoriskt Museum i Väven, och det som är av bevarandevärde överflyttas till Västerbottens Museum.

– avveckla hela det kommunala stödet till Guitars, som numera fördelas via stödet till Umeå Folkets Hus.

– uppdra till kulturnämnden att sluta ge ekonomiskt stöd till studieförbundet Ibn Rushd, vars kopplingar till Muslimska Brödraskapet är väl dokumenterade.

Bli först att kommentera

Glad nationaldag!

Av , , 1 kommentar 9
1 kommentar

Positivt med Försvarsmaktens planer på utökad verksamhet i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 3

VK skriver idag om Försvarsmaktens planer när det gäller att utöka sin verksamhet i Umeå, i en intervju med garnisonschefen överste Thomas Lamke. En flytt av försvaret från I20 är inte aktuell, och finns inte på dagordningen hos försvarsmakten. Den militära verksamheten i Umeå kommer dock att växa, vilket jag å det varmaste välkomnar.

Både VK och Folkbladet skrev om detta för ett tag sedan. Försvarsmakten har gett Fortifikationsverket uppdraget att förvärva kommunal mark för att utöka närövningsfältet i Umeå. Detta har tidigare i ett formellt brev motiverats bl.a. med ”stora behov av att utöka övningsfältet, bl.a. beroende på den återupptagna och utökade värnpliktsutbildningen vid SkyddC. Förutom SkyddC så förväntas det att Västerbottensbataljonen kommer att öka med ca 400 soldater under de närmaste 5-10 åren.”

Vi har ju under ett antal år arbetat för att bl.a. stärka försvarets verksamhet i Umeå. Så detta är goda nyheter. Försvarets intressen går också före annat. Jag noterar att garnisonschefen Thomas Lamke uttalar sig positivt om att Rally Sweden även fortsättningsvis ska kunna använda sig av området vid Red Barn Arena, även om försvaret utökar sitt markägande. Det är positivt, för många har undrat över den delen.

Det är glädjande att försvaret, via Fortifikationsverket, vill inleda en dialog om att få köpa kommunal mark och så tydligt kopplar ihop detta med förutsättningarna att ytterligare växa i Umeå.

Antalet värnpliktiga ska öka.

Antalet anställda, både officerare och civilanställda, kommer att öka.

Verkligen glädjande! Den svenska försvarsförmågan måste stärkas och Umeå har goda förutsättningar att spela en viktig roll i det arbetet.

Det är positivt att befintlig försvarsverksamhet kommer att utökas i närtid. Sedan får vi ur ett mer långsiktigt perspektiv fortsätta jobbet med att återetablera ett regemente i Umeå.

Bli först att kommentera

En nödvändig omläggning av svensk rättspolitik!

Av , , 2 kommentarer 9

Regeringen har nu beslutat om tilläggsdirektiv till en pågående utredning för att stärka samhällets skydd mot grov brottslighet och brottsoffers rätt till upprättelse.

Den borgerliga regeringen fortsätter därmed steg för steg vårt reformarbete för att göra Sverige till ett tryggare och friare land. Utredningen får nu i uppdrag att lämna förslag på följande punkter:

  1. Skärpa reglerna för villkorlig frigivning – det ska tidigast kunna ske efter tre fjärdedelar av strafftiden, inte två tredjedelar som idag.
  2. Kriminalisera rymningar från fängelse, från sluten ungdomsvård på SiS-hem, från häkte och från Migrations­verkets förvar.
  3. Införa en ny tidsbestämd påföljd – förvaring – för de mest samhällsfarliga kriminella, t.ex. väldigt återfallsbenägna grova sexualbrottslingar.
  4. Ändra regler om prövotid efter villkorlig frigivning så att dömda kan få övervakning och återfallsförebyggande insatser under en tillräckligt lång tid.
  5. Skärpa straffen vid återfall i brott för att fånga in de brottslingar som står för en stor del av den samlade brottsligheten.
  6. Begränsa möjligheten till permission t.ex när det gäller personer som är aktiva i kriminella nätverk.
  7. Införa en ny påföljd – vistelseförbud – så att den som döms för ett brott ska kunna förbjudas att vistas i ett visst område, och få ett tydligt straff om man bryter mot det.

Den grundläggande omläggningen av rättspolitiken som vi nu genomför hade behövt göras för länge sedan. Men det är inte för sent att skapa ett tryggare och friare Sverige, med mer rättvisa straff. Det kommer att ta tid att vända utvecklingen, men det kommer att gå.

2 kommentarer

Självklart går det att sänka kommunalskatten i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 7

I dagens VK fick jag nedanstående debattartikel publicerad. Läggs som vanligt upp på bloggen.

 

Självklart går det att sänka Umeå kommuns extremt höga kommunalskatt!

VK:s politiske chefredaktör Ola Nordebo efterlyser i en krönika (19/5) en diskussion om Umeås kommuns höga kommunalskatt, efter att ha noterat att grannkommuner som Vännäs och Vindeln förmår prioritera så att de kan sänka skatten för sina invånare. Varför kan då inte Umeå?

Det är en välmotiverad fråga. Moderaterna vill successivt sänka Umeås höga kommunalskatt – att sänka skatten är för oss en viktig frihets- och rättvisefråga. Umeåborna ska inte behöva betala mer kommunalskatt än nödvändigt för att säkra våra gemensamma välfärdsåtaganden. Vår ambition är att under en mandatperiod sänka kommunalskatten med en krona.

Umeåborna är extremt hårt beskattade, jämfört med kommuninvånare i övriga landet. Kommunalskatten är omkring två kronor högre än jämförbara kommuner och svenska kommuners medelskattesats. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå där två vuxna arbetar betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt än dem som bor i jämförbara kommuner. Det är inte rimligt.

Av landets 20 största kommuner har Umeå kommun idag högst kommunalskatt. Vi sticker även ut i norra Sverige – t.o.m. kommuner som Örnsköldsvik, Skellefteå, Luleå, Sundsvall och Östersund har lägre kommunalskatt.

Självklart finns det utrymme att sänka kommunalskatten i Umeå, oavsett om det för stunden råder lågkonjunktur eller högkonjunktur. Det handlar om att bättre hushålla med skattebetalarnas pengar och att göra tydligare prioriteringar. Från Moderaterna har vi år efter år – ibland tillsammans med övriga borgerliga partier – lagt finansierade förslag på hur vi skulle kunna börja att successivt sänka skatten, samtidigt som vi förmår att prioritera och värna den kommunala kärnverksamheten, däribland skolan och äldreomsorgen.

Det handlar inte heller om att personalen ska ”springa snabbare”. Det handlar om att politiken måste bli bättre på att sätta upp tydliga och mätbara mål. Det måste bli en tydlighet i ansvar och befogenheter i organisationen. Ett ledarskap som möjliggör att arbetsmiljön förbättras och sjuktalen går ned. Att bättre nyttja personalens kompetens genom att sluta detaljstyra. Att bli bättre på att använda sig av ny teknik m.m. Detta är sådant som är framgångsfaktorer i de kommuner som lyckas få goda resultat till en låg kostnad. Just nu är vi inne i budgetarbetet för 2024, och om några veckor kan vi presentera exakt hur Moderaternas budgetförslag kommer att se ut. Men om inriktningen råder ingen tvekan.

Två kr högre skatt för Umeå motsvarar omkring 640 miljoner kr mer till verksamheterna per år, än andra kommuner i Sverige. Till detta plussar vi på nettointäkter från vattenkraften på allt ifrån 100 – 300 miljoner kr per år. För 2022 blev nettovinsten 354 miljoner kr plus p.g.a. de höga elpriserna. Umeå kommuns politiker har alltså minst ca 750 miljoner kr (!) mer per år att röra sig med än övriga kommuners politiker i vårt land.

Främst beroende på att kommunen har en så extremt hög kommunalskatt. Det vore ett misslyckande av monumentala proportioner om Umeå kommun någon gång skulle hamna på ett minusresultat. För samtidigt gör Umeå kommun rejäla överskott. Bokslutet för Umeå kommun år 2022 innebar ett rekordresultat. All time high för Umeå kommun. Nästan 1,2 miljarder kr i plusresultat, inräknat de kommunala bolagen för år 2022. Under de senaste sju åren har nu Umeå kommun redovisat positiva resultat.

Kommunen har därutöver en till brädden fylld resultat- och utjämningsreserv, som kan användas vid sämre ekonomiska tider. Vi har gjort sådana överskott i den kommunala ekonomin under senare år, att fullmäktige nu avsatt 860 miljoner kr till denna. Som säkerhet vid sämre ekonomiska tider.

Det är bra att även VK:s ledarsida lyfter frågan om rimligheten i Umeås höga kommunalskatt. Kommunalskatten påverkar alla med en inkomst och är den största enskilda utgiften för svenska familjer. Den slår mot låginkomsttagare. Den slår mot pensionärer. Hög skatt urholkar människors trygghet och leder till ett beroende av politiska beslut. Det finns ett stort antal partier i Umeå som hävdar att det inte går att sänka skatten av ekonomiska skäl. ”Det går inte att hitta pengarna.” Så är det naturligtvis inte.

Det är bara att välja vilken kommun ni vill av de 20 största i landet. Alla har lägre skatt än Umeå, oavsett det är S-styre eller M-styre. Då är frågan om alla dessa kommuner har sämre välfärd än Umeå kommun? Nej, självklart inte.

Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt, men är framför allt viktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet. Lägre kommunalskatt är en viktig del i att göra Umeå mer attraktivt och öka umeåbornas frihet.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Bli först att kommentera

Veterandagen idag

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag är det Veterandagen den 29 maj – en dag att hedra och tacka våra svenska veteraner för deras insatser! Sedan år 2018 dessutom allmän flaggdag i Sverige. Det är viktigt att de svenska veteranernas insatser uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten.

Sverige har en lång tradition av att delta i internationella – militära eller civila – humanitära operationer runt om i vår värld. I olika oroshärdar har Sveriges genom åren ca 100 000 veteraner ofta varit skillnaden mellan liv och död, ibland med deras egna liv som insats.

För sina insatser förtjänar alla dessa veteraner, militära som civila, hela nationens största tacksamhet och respekt!

 

Bli först att kommentera

Ett EU-förslag som hotar Sveriges gröna näringar!

Av , , Bli först att kommentera 6

Tidigare i veckan fick jag en insändare publicerad i Folkbladet tillsammans med vår Europaparlamentariker Jessica Polfjärd, Läggs som vanligt upp här på bloggen också.

 

EU-förslaget om restaurering av natur är ett direkt hot mot Sveriges gröna näringar!

Under de senaste åren har EU tagit viktiga steg framåt i vårt gemensamma miljö- och klimatarbete. Tyvärr ser vi nu hur effektiv politik i större utsträckning får stå tillbaka för hastigt framtagen detaljreglering. Det riskerar att undergräva politikens trovärdighet och slå hårt mot både medlemsländernas och kommunernas beslutanderätt.

De senaste årens framgångar inom EU är många: en ny klimatlag med tydliga och ambitiösa mål för hela Europa, bättre förutsättningar för förnybar energi och kärnkraft. Vi har också beslutat om ett tydligt regelverk som ställer krav på alla medlemsländer att dra sitt strå till stacken i klimatarbetet. Det här är bara några av flera bra exempel.

Men något är på väg att ändras. På sistone har allt fler förslag lagts fram som är både ogenomtänkta i sin utformning och alltför långtgående i sin styrning.

Ett av de tydligaste exemplen, som riskerar få långtgående konsekvenser för Sverige, är förslaget om restaurering av natur. Trots sin lovvärda ambition är förslaget ett direkt hot mot Sveriges gröna näringar.

Till att börja med inskränker förslaget på äganderätten och är direkt skadligt för skogs- och jordbruket.

Kanske ännu mer anmärkningsvärt är nivån av detaljreglering i regelverket. Till exempel innehåller det bindande krav på att alla medlemsländer ska utöka sina städers så kallade gröna ytor med fem procent.

Varför EU-lagar ska besluta om hur stora parker svenska städer ska ha kan man fråga sig. Det går helt emot principen att beslut inom EU ska fattas på lägsta möjliga nivå. Det var också en av anledningarna till att Moderaterna såg till att förslaget underkändes i en prövning av riksdagen. Vi anser att kommunerna och parkförvaltningen är bättre lämpade för detta.

Den enda rimliga linjen i dagsläget är att underkänna förslaget. Det är också vad Moderaterna driver i Europaparlamentet. Vi tycker att det finns mycket kvar att göra för att förbättra miljön och stärka den biologiska mångfalden runtom i Europa. Samtidigt får goda ambitioner inte bli en täckmantel för dålig lagstiftning. Den politiken lämnar vi med glädje till Miljöpartiet och Socialdemokraterna, vars partikollegor också driver på för att göra förslaget ännu värre.

Vår politik bygger på insikten att EU ska fokusera på större och gemensamma problem som medlemsländerna inte kan lösa själva. När dåliga förslag läggs på bordet är vi däremot inte rädda att säga vad vi tycker. I det här fallet är vårt budskap tydligt: gör om och gör rätt.

 

Jessica Polfjärd

Europaparlamentariker (M)

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

Bli först att kommentera

Positivt att Försvarsmakten under kommande år vill utöka sin verksamhet i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 6

Lokalmedia rapporterade igår och idag om att försvarsmakten vill utöka sin verksamhet i Umeå. Försvarsmakten har nämligen gett Fortifikationsverket uppdraget att  att förvärva kommunal mark för att utöka närövningsfältet i Umeå. Detta motiveras i ett brev bl.a. med ”stora behov av att utöka övningsfältet, bl.a. beroende på den återupptagna och utökade värnpliktsutbildningen vid SkyddC. Förutom SkyddC så förväntas det att Västerbottensbataljonen kommer att öka med ca 400 soldater under de närmaste 5-10 åren.”

Jag intervjuades av Folkbladet igår, och välkomnade beskedet.

Vi har ju under ett antal år arbetat för att bl.a. stärka försvarets verksamhet i Umeå. Så detta är goda nyheter! Försvarets intressen går också före annat. Det är mycket positivt att försvaret, via Fortifikationsverket, vill inleda en dialog om att få köpa kommunal mark och så tydligt kopplar ihop detta med förutsättningarna att ytterligare växa i Umeå. Den svenska försvarsförmågan måste stärkas och Umeå har goda förutsättningar att spela en viktig roll i det arbetet.

Bli först att kommentera

Vännäs kan. Vindeln kan. Självklart kan också Umeå kommun sänka kommunalskatten!

Av , , Bli först att kommentera 5

Bokslutet för Umeå kommun år 2022 innebar ett rekordresultat. All time high för Umeå kommun. Nästan 1,2 miljarder kr i plusresultat, inräknat de kommunala bolagen för år 2022. Under de senaste sju åren har nu Umeå kommun redovisat ett positivt resultat.

Kommunen har därutöver en till brädden fylld resultat- och utjämningsreserv, som kan användas vid sämre ekonomiska tider. Vi har gjort sådana överskott i den kommunala ekonomin under senare år, att fullmäktige nu avsatt 860 miljoner kr till denna. Som säkerhet vid sämre ekonomiska tider.

Samtidigt är umeåborna extremt hårt beskattade, jämfört med kommuninvånare i övriga landet. Skatten i Umeå är omkring två kronor högre än jämförbara kommuner och svenska kommuners medelskattesats. Det innebär att en genomsnittlig familj där två vuxna arbetar betalar ca 12 650 kr mer per år i skatt än dem som bor i jämförbara kommuner. Det är inte rimligt.

Av landets 20 största kommuner har Umeå kommun högst kommunalskatt. Självklart finns det utrymme att sänka kommunalskatten i Umeå, oavsett om det för stunden råder lågkonjunktur eller högkonjunktur.

Moderaterna vill successivt sänka Umeås höga kommunalskatt. Att sänka skatten är en frihets- och rättvisefråga.

Det är bra att även VK:s ledarsida lyfter frågan om rimligheten i Umeås höga kommunalskatt.

Bli först att kommentera

Ta bort kravet på förskottsbetalning vid tillsyn och kontroll

Av , , 1 kommentar 4

Moderaterna vill att kommunen tar bort förskottsbetalning för all tillsyn och i stället tar ut avgifter först efter att en kontroll har genomförts. Det är inte heller rimligt att företag ska betala för kontroller som inte sker.

1 kommentar