Arbetstidsförkortning med bibehållen lön vore förödande för svensk välfärd!

Av , , Bli först att kommentera 6

Såg att VK hade publicerat min insändare gällande det orimliga med förslaget om arbetstidsförtkortning med bibehållen lön på deras nätsida. Så då läggerjag som vanligt upp den här på bloggen också.

 

Arbetstidsförkortning med bibehållen lön vore förödande för svensk välfärd!

Den senaste tiden har frågan om en lagstadgad arbetstidsförkortning med bibehållen lön börjat diskuteras mer och mer. Att Vänsterpartiet har varit positiva till arbetstidsförkortning är känt sedan länge, men nu börjar även Socialdemokraterna lyfta frågan. Den tidigare socialministern Annika Strandhäll (S) leder en arbetsgrupp inom Socialdemokraterna som ska ta fram förslag på området.

Kortare arbetstid med bibehållen lön skulle bli en dyr historia för både individen och samhället. Färre arbetade timmar innebär en lägre produktion. Svensk Näringsliv har varnat för att en 35-timmarsvecka med bibehållen lön skulle innebära ett produktionsbortfall på 8 procent, samtidigt som Sveriges BNP skulle sjunka med över 500 miljarder kronor. Det skulle försvaga Sveriges konkurrenskraft.

Hur många sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden, förskolor, skolor, polisstationer och regementen ska stängas och läggas ned för att finansiera dessa flumidéer?

Beräkningar från Riksdagens utredningstjänst (RUT) som förvisso gjordes för ganska många år sedan visade att arbetstidsförkortning med fem respektive tio timmar i veckan – som Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Feministiskt Initiativ då hade föreslagit i olika utformningar – riskerade att innebära ett samlat skattebortfall på cirka 155 respektive 310 miljarder kronor.

Fullständigt förödande för vår gemensamma välfärd. Oavsett om nedskärningarna ska ske inom sjukvården, skolan, äldreomsorgen, eller från polis, försvar etc. Ett stålbad utan dess like, med kraftiga nedskärningar på bred front för att finansiera att friska människor boende i Sverige ska få vara lediga i större utsträckning.

En arbetstidsförkortning är inte heller realistiskt. Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna i Norrland. Många företag har länge vittnat om att de har svårt att rekrytera personal. Inom många yrkeskategorier finns det många fler arbetstillfällen än arbetstagare. Problem med kompetensförsörjning är ett enormt hinder för tillväxten. Enligt den årliga undersökningen Arbetskraftsbarometern från SCB år 2023 är bristen på högskoleutbildad arbetskraft särskilt stor inom vård och teknik. 80 procent av arbetsgivarna bedömer att det är brist på nyexaminerade med gymnasieutbildning i automation, fordon, samt dator-och kommunikationsteknik.

Inom kommuner och regioner är bedömningen att ca 400 000 personer behöver anställas på grund av befolkningsutvecklingen. Det visar SKR:s personalprognos. Den demografiska utvecklingen gör att betydligt många fler måste anställas inom äldreomsorgen. Antalet personer som är 80 år eller äldre kommer att öka med nästan 50 procent fram till 2031.

Behovet av personal är omfattande. Då tycker Socialdemokraterna uppenbarligen att det är lämpligt att titta på arbetstidsförkortning. Det är givetvis en omöjlig ekvation. Välfärden klarar inte av en arbetstidsförkortning. Det är uppenbart att samhället inte kommer att fungera om alla ska arbeta mindre med bibehållna löner. Att då komma med ett sådant förslag är ansvarslöst.

Annika Strandhäll (S) och Socialdemokraterna borde vara medvetna om att de föreslår en kraftig försämring av välfärden om de går vidare med förslag om arbetstidsförkortning. Risken är även överhängande att skatterna måste höjas dramatiskt om arbetstidsförkortning införs för att undvika enorma problem inom offentlig verksamhet.

Vi moderater vill stärka arbetslinjen. Vi säger därför nej till en arbetstidsförkortning med bibehållen lön.

Anders Ågren (M)

Förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

Moderaternas valmanifest: För ett fritt och säkert Europa

Av , , 1 kommentar 4

 

Idag presenterade Moderaternas toppkandidat Tomas Tobé partiets valmanifest i Europavalet. Vår samlade politik för ett fritt och säkert Europa. Bärande är tre förslag för att bekämpa brottsligheten i Europa: vi vill dra in den fria rörligheten för gängmedlemmar, neka dömda EU-medborgare inresa till Sverige och inrätta en europeisk specialpolis som ska uppgå till omkring 10 000 poliser. 

Moderaterna går till val på ett fritt och säkert Europa. Då måste vi slå vakt om både vår yttre och inre säkerhet.Europa ska försvaras och vi ska stödja Ukraina så länge som det krävs. Vi vill fortsätta rusta EU:s försvarsförmåga, öka produktionen av vapen och ammunition och utbilda fler ukrainska soldater.

EU:s inre säkerhet hotas av den organiserade brottsligheten. Här i Sverige är vi tyvärr smärtsamt medvetna om vad skjutningar och sprängningar gör med ett samhälle. Det är dags att göra Sverige tryggt igen.

Därför vi vill dra in den fria rörligheten för gängmedlemmar, neka dömda EU-medborgare inresa till Sverige och inrätta en europeisk specialpolis som ska uppgå till omkring 10 000 poliser.

Vi vill också se ett friare Europa. EU är en värdegemenskap, som handlar om fred och frihet, om hopp och möjligheter för alla. Nuvarande och kommande generationer ska se ljust på Europa. Vi vill trycka tillbaka antisemitismen, stå upp för hbtqi-rättigheter, stärka rättsstaten och grundlagsskydda aborträtten i hela EU.

Moderaternas valmanifest – Sammanfattning 

  • Europa är värt att försvara. Därför vill vi fortsätta stötta Ukraina, ekonomiskt, militärt och civilt så länge som det krävs. Vi vill se fler sanktioner mot Ryssland, stärka den europeiska försvarsindustrin och den civila beredskapen samt öka cybersäkerheten.
  • Sätt gränser för kriminella. Inte för polisen. Vi vill inrätta 10 000 europeiska specialpoliser, dra in den fria rörligheten för gängmedlemmar, neka dömda EU-medborgare inresa till Sverige. Vi vill stärka gränskontrollen och förstärka arbetet mot terrorism.
  • Ett friare Europa. Vi vill grundlagsskydda aborträtten i hela EU, stärka rättsstatsmekanismen och slå vakt om den akademiska friheten. Regnbågsfamiljer ska erkännas i hela EU och öronmärkta EU-medel ska gå till hågkomstresor.
  • Stoppa regelkrångel och byråkrati. Fler jobb i Sverige. Vi vill införa ett konkurrenskraftlås på all ny EU-lagstiftning, minska EU-krånglet för svenska företag med 30 procent, utveckla den inre marknaden för tjänster, få fler frihandelsavtal på plats och se till att EU blir ledande när det gäller forskning och digitalisering.
  • Mer kärnkraft. Mindre utsläpp.  Vi vill se en effektiv och ambitiös klimatpolitik där vi tar vara på ny teknik. Kärnkraften ska i praktiken jämställas med förnybar energi när det kommer till finansiering och klassificering så att vi kan investera EU-medel i ny kärnkraft. Därtill vill vi att EU:s klimatmål kompletteras med ett tillväxtmål. Och vi slår vakt om skogen och äganderätten.
  • Konkurrenskraftigt jordbruk, levande hav och ren miljö. Vi vill minska regelkrånglet för jord- och lantbrukare och tillåta ny teknik för växtförädling. Vi vill värna havs- och vattenmiljöerna och se en ambitiös kemikalielagstiftning på EU-nivå som är baserad på vetenskap.
  • Minska invandringen till Sverige och Europa. Vi vill att EU ska samarbeta närmare med länderna i EU:s närområde, ställa om handels- och biståndspolitiken till att också beakta migration, öka återvändandet och stärka kontrollen över gränserna. Vi vill bygga ut Frontex och att Frontex ska vara på plats i länder i bland annat Nordafrika.
  • Skogen, skatterna och snuset bestämmer vi bäst över själva. Vi vill rädda det vita snuset från ett EU-förbud, inte försvåra för laglydiga jägare och sportskyttar och vi säger nej till nya EU-skatter.

Vill du läsa Moderaternas valmanifest i sin helhet? Klicka här.

Motverka välfärdsbrottsligheten – högt på SKR:s dagordning!

Av , , Bli först att kommentera 1

Motverka välfärdsbrottsligheten – högt på SKR:s dagordning!

SKR bedriver ett omfattande arbete mot välfärdsbrottslighet och otillåten påverkan, och spindeln i nätet för detta viktiga arbete är Christina Kiernan, samordnare mot välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan och våldsbejakande extremism.

I SKR:s beredning för demokratifrågor, där jag själv är ordförande, ansvarar vi – på uppdrag av styrelsen – för att bereda och följa ärenden kopplat till dessa områden.

Igår fick vi en gedigen genomgång av det arbete som pågår. SKR arbetar strukturerat och långsiktigt för att öka kommuners och regioners kunskap och förståelse för att förebygga och motverka välfärdsbrottslighet ytterligare.

Särskilt handlar det nu om att gå från kartläggning, risk- och sårbarhetsbedömningar till operativt, samlat arbete.

Under våren 2024 har SKR varit föredragande om välfärdsbrottslighet i fler än 40 olika möten, konferenser, nätverk och andra forum. SKR har genomfört nätverksmöten med både medlemmar och statliga myndigheter för att lyfta aktuellt läge, utbyta erfarenheter och frågor kopplat till välfärdsbrottslighet ur kommuner och regioners perspektiv.

SKR har under våren också lanserat två nya metodstöd för att stötta kommuner och regioner i att bygga upp ett systematiskt, operativt arbete mot välfärdsbrottslighet. Detta i samarbete med PWC och KPMG.

Detta är dessutom bara ett axplock av allt som görs på området. Mycket positivt att det finns en bred politisk enighet om detta oerhört viktiga arbete!

Dagen avslutades med att vi från presidiet i demokratiberedningen träffade styrelsens arbetsutskott, och redovisade vad som hittills genomförts under året.

EU-valsdebatt på Umeå universitet idag!

Av , , Bli först att kommentera 2

EU-valsdebatt på Umeå universitet idag!

Tomas Tobé (M) möter Alice Bah Kuhnke (MP). Detta är ett led i den debatturné som arrangeras av Moderaterna och Miljöpartiet på nationell nivå – mellan Tomas Tobé (M) och Alice Bah Kuhnke (MP) – och detta är den enda debatten som äger rum i norra Sverige.

Det är mycket positivt och vi hoppas att så många som möjligt av er kan komma och lyssna. I EU-valet år 2019 blev Tomas Tobé (M) och Alice Bah Kuhnke (MP) Sveriges populäraste EU-politiker sett till antalet personkryss. Nu möts de i en debatt om viktiga EU-frågor.

Datum och tid: torsdag 16/5 kl. 12.15-13.00

Plats: Lindellhallen 2, Umeå universitet.

Varmt välkomna!

Invald i styrelsen för Svenskt Vatten

Av , , Bli först att kommentera 3

Tack för förtroendet! Jag blev igår invald som ledamot i styrelsen för branschorganisationen Svenskt Vatten. Detta vid föreningsstämman som gick av stapeln i Göteborg.

Svenskt Vatten är en branschorganisation för alla vatten- och avloppsverksamheter i Sverige. Dess omkring 300 medlemmar är de kommunala vattentjänstföretagen och kommunerna.

Dessa sammantaget förser hela landet med rent och gott dricksvatten och hanterar även rening av avloppsvattnet. Bland medlemsföretagen finns Umeva (Umeå Vatten och Avfall AB) liksom Vakin (Vatten och Avfallskompetens i Norr AB).

Välkommen som medlem i Moderaterna!

Av , , 1 kommentar 4

EU-valet närmar sig. Men tiden går snabbt och det är därutöver mindre än 2,5 år kvar till nästa ordinarie val till kommun, region och riksdag. 858 dagar för att vara exakt. Du kan redan idag visa ditt stöd för ett borgerligt parti som förenar liberalism och konservatism – genom att bli medlem. Om du delar Moderaternas värderingar och vill engagera dig så är du varmt välkommen till vårt parti som medlem. Som medlem väljer du själv hur mycket du vill engagera dig. Ju fler vi blir, desto starkare kraft blir vi inom politiken.
Välkommen att bli en del i vårt arbete!

Bli medlem i Moderaterna!

Ett medlemskap i Moderaterna kostar 100 kronor under det första kalenderåret.
Swisha: 100 kronor till 123 336 00 70, uppge namn och personnummer. Eller gå in på moderaterna.se och följ anvisningarna.

Bättre luftkvalitet i Umeå år efter år. För första gången på 20 år klarade vi under 2023 miljökvalitetsnormen för såväl koldioxid som partiklar.

Av , , Bli först att kommentera 5

Vi hade ju kommunfullmäktige i måndags. I förordet till Umeå kommuns Årsredovisning 2023 nämndes en rad positiva saker som inträffade i Umeå under 2023. Jag kan bara instämma i dessa delar. Rally VM, SM-veckan, Årets Superkommun. Finska regeringen har beslutat att utreda en fast förbindelse över Kvarken, mellan Umeå och Vasa. O.s.v. Det finns många ljusglimtar.

Men en sak som inte var känd, vid framskrivningen av Årsredovisningen – det är nyheten om bättre luftkvalitet i Umeå!

För första gången på 20 år klarade vi under 2023 miljökvalitetsnormen för såväl koldioxid som partiklar. Och det här är ju mycket goda nyheter. En god luftmiljö är viktig för våra invånare.

Luften kommer dessutom förbättras rejält, då Västra länken – förhoppningsvis – öppnas i höst och ringleden därmed fullbordas. Den del av trafiken som är genomfartstrafik kan då ledas runt stadens centrum istället för att den går rakt igenom. Bedömningen är att trafiken på Västra Esplanaden/Tegsbron – utan andra åtgärder – kommer att minska med upp till 25 procent. Då möjligheten ges att åka via Västra länken och en komplett ringled.

Mycket bra. Det borde också innebära att man inte behöver ta till lika drakoniska åtgärder för att försämra tillgängligheten till centrum för de som faktiskt är beroende av bilen för att få sin vardag att gå ihop. Och icke att förglömma – Umeå är ett regionalt centrum som måste vara tillgängligt för den som kommer resande med bil utifrån.

År 2023 var det alltså rekordlåga nivåer av kväveoxid i luften. Umeå kommuns åtgärdsprogram har gett resultat. Vi ser årliga förbättringar – och med färdigställandet av ringleden hösten 2024 så kommer luftkvaliteten dessutom att förbättras påtagligt. Man kan gott vänta med ytterligare åtgärder exempelvis på Västra Esplanaden tills man efter något år hunnit utvärdera de faktiska konsekvenserna av Västra Länken.

Hur som helst är detta riktigt goda nyheter. Vi har ju jobbat med ett åtgärdsprogram för renare luft sedan år 2007, som bevisligen gett resultat. Vi har nu de bästa resultaten för luften på 20 år!

Och den viktigaste åtgärden för renare luft i centrum är fullbordandet av ringleden – och om jag kommer ihåg rätt så röstade både Vänsterpartiet och Miljöpartiet nej till medfinansieringen av ringleden när ärendet var uppe i KF. Så hade dessa partier fått som de ville, så hade det inte blivit någon ringled runt Umeå överhuvudtaget.