Inga svar om nya förvaltningsorganisationen

Av , , Bli först att kommentera 12

Vid måndagens fullmäktige ställde jag ett antal frågor till Lennart Holmlund (S) beträffande den nya förvaltningsorganisationen som trädde i kraft den 1/1 år 2010. Alltså för ca ett år och åtta månader sedan.

Avsikten var att det skulle "frigöra" 100 miljoner kronor som skulle kunna användas till kärnverksamheten. Men vad blev det av de 100 miljonerna? Var har besparingarna i så fall skett?

Tyvärr fick jag inte några egentliga svar i sak.

Vi har alltså genomfört något som beskrivits som den största förvaltningsförändringen i Kommun-Sverige, men kommunstyrelsens ordförande kan inte säga – och ingen annan heller tydligen – om det har sparat en enda krona.

Den sammanställning från ekonomikontoret, som Holmlund hänvisade till, redovisar alla de effektiviseringar och kostnadsreduceringar som genomförts inom kommunen under 2010. MEN. Det har ingen koppling till den nya förvaltningsorganisationen. Det är ju besparingar som sker för att hålla budget och möta volymökningar.

Låt mig ge ett exempel. Enligt sammanställningen har socialnämnden sparat 20,5 miljoner kr. Men när vi kollar med ansvariga så är det besparingar som har att göra med det kontinuerliga arbetet för att hålla budget – inte en krona i besparing tack vare en ny samordnad förvaltningsorganisation. Samma sak med de 25 miljoner som FoG anger att de har sparat. Ingen koppling till den nya samordnade förvaltningen.

Mycket fokus har de senaste månaderna varit på organisationen och ekonomin för Kulturhuvudstadsåret. Men lika mycket oro och bekymmer borde vi politiker, tjänstemän och media ha kring Umeå kommuns förvaltningsorganisation.

Hittills alltså inga besparingar, som någon kan redogöra för. Samtidigt får vi rapporter om att det blivit sämre administrativt stöd ute inom olika verksamhetsområden. På punkt efter punkt tvärtemot de avsikter vi hade när vi beslutade om EN gemensam förvaltning.

Holmlund är mycket nöjd med genomförandet av en ny organisation så här långt. Jag önskar verkligen att jag kunde säga detsamma.

Märkligt av V och MP i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 10

Vi berömde oss inledningsvis i fullmäktige – vid behandlingen av de två översiktsplanerna – om den unika enighet som rådde om tagen. Oavsett om Alliansen eller socialdemokraterna/vänstern styr i framtiden så skulle företag och investerare veta vad som gäller.

Det höll i några timmar.

I slutet av debatten kommer Vänsterpartiet och även Miljöpartiet med en massa ändringsförslag. Ett märkligt agerande med tanke på att processen med att ta fram översiktsplanedokumenten har pågått i FYRA år. Varför har man inte sagt något när vi har behandlat frågorna i näringslivs- och planeringsutskottet? Eller i kommunstyrelsen för den delen? När det sedan är några minuter kvar innan vi ska gå till beslut i fullmäktige – efter nästan tre timmars debatt – så kommer vänsterpartiet och miljöpartiet med en rad ändringsförslag.

Det ger ingen bra signal beträffande stabiliteten och förmågan att stå för överenskommelser i dessa partier. Men tydligen blev det som vanligt, även med dessa planeringsfrågor, i Umeå. Allianspartierna och (S) är de partier som tar ansvar för helheten.

Bygg tätt, bygg högt, bygg STAD!

Av , , 3 kommentarer 11

Bifogar nedan det anförande jag höll nyss från talarstolen, apropå förslagen till nya fördjupade översiktsplaner för Umeå och de centrala stadsdelarna.

OBS! Det talade ordet gäller. (Jag blev tvungen att hoppa över vissa delar för att hinna med på 10 minuter).

 

Anförande, Nya översiktsplaner: Umeå och de centrala stadsdelarna

Ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare!

Det känns mycket bra att stå här idag och yrka bifall till förslaget till ny fördjupad översiktsplan, både fördjupningen för Umeå och fördjupningen för de centrala stadsdelarna.

Efter fyra års arbete (samråd, utställningar etc) tar kommunfullmäktige beslut kring två mycket strategiskt viktiga översiktsplanedokument. Med dessa planeringsdokument ger vi de planmässiga förutsättningarna för byggandet av storstaden i Norrland. Sedan är det annat – inte minst andra aktörer i formen av investerare, företag, nuvarande invånare, framtida invånare, ja även kommande politiska beslut! , som påverkar om det blir verklighet. Men nu får vi de planmässiga möjligheterna, som tidigare delvis varit ett hinder för att bygga staden Umeå.

Umeå har under lång tid lidit av en i många delar inaktuell översiktsplan, vilket har försvårat byggandet i kommunen och försenat många intressanta stadsutvecklingsprojekt. Ni som var med förr vet att vi moderater hade en mycket kunnig ledamot, Ingemar Dalgård, som återkommande lyfte frågan om behovet av en ny ÖPL. Den nuvarande är ju från 1998. Han skrev en motion år 2003 som krävde både revidering av nuvarande och aktualitetsprövning av ÖPL-98, men den besvarades.

Men efter beslutet år 2006, med efterföljande politiska direktiv 2007, om att ta fram nya fördjupningar, som innefattar de områden där den absoluta merparten av Umeås tillväxt sker, så kan vi idag äntligen gå till beslut. De återstående områdena skall aktualitetsprövas vid fullmäktigesammanträdet i september.

Som representant för moderaterna är jag mycket nöjd – och stolt – över resultatet.

Översiktsplanernas utgångspunkt är att planera för en hållbar tillväxt, med ambitionen att kunna växa till 200 000 invånare senaste år 2050. I planeringsdokumenten drar vi politiskt upp riktlinjerna för kommunens framtids utveckling och tillväxt. Här hanteras strategiska frågor som bostadsbebyggelse, handel och service, trafikstrategi, parkeringstrategi, infrastruktur, kulturmiljöer, grönstråk etc. För företag och investerare är det en styrka att veta att det råder politisk enighet om praktiskt taget alla stora planeringsfrågor – oavsett om Umeå styrs av socialdemokraterna/vänsterpartiet eller Alliansen i framtiden så vet man långsiktigt vad som kommer att gälla.

I november 2007 väckte moderaterna en Fråga i fullmäktige om inte Umeå i själva verket hade för låga tillväxtambitioner. Samma höst hade jag själv väckt tanken om att Umeå behövde en ny tillväxt- och utvecklingsstrategi. I en debatt med Lennart Holmlund (S) föreslog jag ett nytt utmanande befolkningsmål: 200.000 invånare senast år 2050. Jag är glad att vi fann enighet kring detta och efter några års debatt med andra politiska partier är det nu glädjande att se alla politiska partier har slutit upp bakom Umeå befolkningsmässiga tillväxtambitioner. Det är en styrka.

Med dagens beslut ser vi ett paradigmskifte i planeringen av Umeå. Vi öppnar upp för en storstad i Norrland. I Umeå kommer vi i de centrala stadsdelarna bygga högt, bygga tätt – helt enkelt : BYGGA STAD!

En stor del av den kommande befolkningstillväxten förväntas ske i de centrala stadsdelarna, vilket innebär en förtätning av centrum genom att vi tillåter högre hushöjder liksom att kompletteringsbygga nya kvarter och bättre utnyttja marken. Tillkommande bebyggelse ska i stor utsträckning samlas inom fem kilometer från centrum. Ju fler som bor centralt, desto bättre för miljön eftersom det innebär ett minskat bilberoende. Vi måste också möta människors efterfrågan att vilja bo i attraktiva områden, gärna utmed Umeälven. Öbackastrand är ett positivt exempel på senare år. Planerna för Ön är ett annat närliggande exempel. Avsikten är att fördubbla antalet boende i de centrala stadsdelarna.

Men att bygga storstad innebär ett stort ansvar att också värna det offentliga rummets kvaliteter och parker, skapa mötesplatser och uppmuntra höga ambitioner beträffande arkitektur i byggandet. Nya stadskvarter fogas till de gamla och ger spännande kontraster mellan gammalt och nytt. Ju mer stad vi bygger, desto viktigare blir det att vårda våra parker och grönområden. Dessa är viktiga för att åstadkomma en attraktiv livsmiljö, och vi också måste bli bättre på att utnyttja närheten till just Umeälven.

Byggandet av staden står dock inte i motsats till att fortsätta utveckla våra kommundelar. Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors ska också växa och utvecklas. Kommundelarna liksom ett antal byar utmed kollektivtrafikstråk kommer ha goda möjligheter till fortsatt tillväxt, vilket är viktigt inte minst som underlag till att behålla och utveckla skolor och service i närområdet.

Umeå ska erbjuda en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt. Människor söker sig till människor. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag etablerar sig här, vi kommer få en jobbtillväxt och det leder till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden och tillåter nya satsningar på skola, äldreomsorg, fritid och kultur. En stad i norr med det bästa utbudet av högre utbildning, kultur, nöjen, handel, uteliv, möjligheter till shopping etc. En stad, med goda och snabba kommunikationer ut i världen inte minst tack vare flyget och järnvägen.

Från moderat sida har vi ett avvikande yrkande, och det gäller handeln. Vi anser inte att politikerna ska ägna sig åt konsekvensanalyser för handeln, beträffande livsmedelsetableringar över 1000 kvadrat. Det är upp till konsumenterna att avgöra om etableringar är lyckade eller ej. Vi gör bedömningar utifrån trafiksituation, buller, utsläpp etc om det är lämpligt – men inte utifrån konkurrensbedömningar. Konkurrens är bra för handeln. Där är alla umebor som själva avgör var de ska handla.

Yrkar bifall till vårt yrkande från kommunstyrelsen. Detta är dock en i sammanhanget en liten detalj.

Det är fundamentalt viktigt med en uppdaterad planering för vår kommun. En uppdaterad planering är ju faktiskt ett verktyg för att undanröja onödig byråkrati och krångel, som annars riskerar att allvarligt försena och försvåra i olika kommunala ärenden.

De nya översiktsplanedokumenten innebär ett paradigmskifte för planeringen av Umeå. Nu möjliggörs byggandet av en storstad i Norrland. Bygg högt, bygg tätt, bygg stad.

Tack för ordet!
 

Mindre barngrupper i förskolan

Av , , Bli först att kommentera 12

Vid dagens fullmäktige har jag bl.a. diskuterat barngruppernas storlek på förskolorna i Umeå. Detta i samband med en s.k. enkel fråga, som jag hade ställt till Margareta Rönngren (S).

En studie som nyligen publicerades konstaterade, återigen, att den enskilt viktigaste åtgärden för att minska buller och ljudnivåer i förskolan är mindre barngrupper. Störst effekt gavs när man minskade från 17 till 15 barn/barngrupp.

Målet om 15 barn per barngrupp är en fråga som Alliansen Umeå länge har kämpat för. Nu finns det politisk enighet om att minska till 15 barn/grupp vilket är positivt.

Men med tanke på hur länge måluppfyllelsen har skjutits fram år efter år, och att socialdemokraterna t.o.m. försökte stryka målet för några år sedan, så är detta en viktigt fråga att bevaka.

För barnens skull. För förskolepersonalens skull.

Framtidens Umeå!

Av , , 4 kommentarer 10

I dagens VK finns en helsida där alla gruppledare intervjuas om betydelsen av de nya översiktsplanerna som skall antas på måndag. Bilden ovan kommer från artikeln.

Moderaterna tillhör dem som är mycket nöjda. Till grund för hela översiktsplanearbetet, är en positiv syn på tillväxt, såväl befolkningsmässig som ekonomisk. Översiktsplanerna förändras och blir möjliggörande och mer tillåtande än tidigare. Staden kommer att kunna växa på höjden, och fler människor kommer i fratiden att kunna bo centralt.

Till grund för allt ligger också visionen om att Umeå ska ha 200.000 invånare senast år 2050.

Särksilt glädjande är den breda enighet som finns om tagen. Endast gamla Offensiv verkar säga nej, men iövrigt så är det enight från vänster till höger. Torde vara unikt i Sverige, och ett bevis för att den gamla "Umeandan" lever kvar när det gäller att jobba för umebornas bästa.

Måndagens beslut blir en positiv signal till invånarna (nuvarande och tillkommande), till företag och investerare.

Umeås ambition är att fortsätta växa, och nu får vi de planeringsmässiga förutsättningarna för detta!

SKL-styrelse m.m

Av , , Bli först att kommentera 8

Ska strax promenera iväg till SKL-huset. Vi inleder med M-grupp, sedan träff med Alliansens företrädare och avslutar med att styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting sammanträder.  Därefter hem till Umeå igen.

Apropå Alliansen så kom det en ny opinionsundersökning idag som publicerades i DN. Tyvärr var det två Allianspartier som låg under 4%-pärren, men samtidigt var inte de siffrorna statistiskt säkerställda om jag läste rätt, utan det enda som var säkerställt var Moderaternas ökning och SD:s tapp. En opinionsundersökning är en opinionsundersökning, och det är tre år var till nästa val. Mycket hinner hända på den tiden.

Ännu ett s.k. Fritzl-fall har avslöjats i Österrike. Abvskyvärt. Och samtidigt får vi rapport om en man i Sverige som misstänks ha förgripis sig på ett stort antal unga flickor. Dessutom konstaterade polisen att det fanns ett stort mörkertal om hur många som egentligen hade varit utsatta för mannens övergrepp, som använt sig av internet och olika chattforum för att komma i kontakt med flickorna. Fullständigt åt skogen. Det gäller att vara vaksamma och försiktiga, inte minst med de nya möjligheter som internet ger för brottsligheten. Men några enkla lösningar finns det tyvärr inte.

Nu dags att checka ut från hotellet – på återhörande!

 

SKL-dagar

Av , , Bli först att kommentera 12

Åkte ner till Stockholm med morgonflyget. Nu på plats på Hornsgatan 20, där Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sina sammanträden. Merparten av landets främsta politiker – från alla partier – inom kommun, landsting och regioner ses här en gång i månaden. Västerbotten har god representation och i synnerhet Umeå.

Här en bild när de moderata ledamöterna i beredningar och styrelsen samlas för gruppmöte på förmiddagen. Genomgång av alla ärendelistor inför sammanträdena som börjar efter lunch. Dessförinnan ska vi också få information om det ekonomiska läget av Håkan Frisén (prognoschef SEB) och info om skatteunderlagsprognosen av Mats Kinnewall som är chefsekonom på SKL.

På återhörande!

 

Umeå – framtida storstaden i norr!

Av , , Bli först att kommentera 14

I dagens VK har jag inne en debattartikel med anledning av de nya fördjupningar av översiktsplaner (Umeå, och de centrala stadsdelarna) som skall behandlas av kommunfullmäkige på måndag.

Artikeln i dess helhet bifogas nedan.

 

Låt oss bygga storstaden i Norrland!

Vi står inför ett paradigmskifte i Umeå. Efter fyra års arbete tar kommunfullmäktige på måndag beslut kring två mycket strategiskt viktiga översiktsplanedokument. Med förslaget till dels ny fördjupning för Umeå, dels ny fördjupning för de centrala stadsdelarna ger vi de planmässiga förutsättningarna för byggandet av storstaden i Norrland.

Umeå har under lång tid lidit av en i många delar inaktuell översiktsplan, vilket har försvårat byggandet i kommunen och försenat många intressanta stadsutvecklingsprojekt. Men efter beslutet år 2006, med efterföljande direktiv 2007, om att ta fram en ny översiktsplan så kan vi äntligen gå till beslut. Som moderat är jag mycket stolt över resultatet.

I november 2007 väckte moderaterna frågan i fullmäktige om inte Umeå i själva verket hade för låga tillväxtambitioner. I en debatt med Lennart Holmlund (S) föreslog jag ett nytt utmanande befolkningsmål: 200.000 invånare senast år 2050. Vi hittade snabbt enighet kring detta och efter några års debatt med andra politiska partier är det nu glädjande att se alla politiska partier har slutit upp bakom Umeå befolkningsmässiga tillväxtambitioner. Det är en styrka.

Översiktsplanernas utgångspunkt är att planera för en hållbar tillväxt, med ambitionen att kunna växa till 200~000 invånare senaste år 2050. I planeringsdokumenten drar vi politiskt upp riktlinjerna för kommunens framtids utveckling och tillväxt. Där hanteras strategiska frågor som bostadsbebyggelse, handel och service, trafikstrategi, parkeringstrategi, infrastruktur, kulturmiljöer, grönstråk etc. För företag och investerare är det en styrka att veta att det råder politisk enighet om praktiskt taget alla stora planeringsfrågor – oavsett om Umeå styrs av socialdemokraterna/vänsterpartiet eller Alliansen i framtiden så vet man långsiktigt vad som kommer att gälla.

En stor del av den kommande befolkningstillväxten förväntas ske i de centrala stadsdelarna, vilket innebär en förtätning av centrum genom att vi tillåter högre hushöjder liksom att kompletteringsbygga nya kvarter och bättre utnyttja marken. Tillkommande bebyggelse ska i stor utsträckning samlas inom fem kilometer från centrum. Ju fler som bor centralt, desto bättre för miljön eftersom det innebär ett minskat bilberoende. Vi måste också möta människors efterfrågan att vilja bo i attraktiva områden, gärna utmed Umeälven. Öbackastrand är ett positivt exempel på senare år.

Men att bygga storstad innebär ett stort ansvar att också värna det offentliga rummets kvaliteter och parker, skapa mötesplatser och uppmuntra höga ambitioner beträffande arkitektur i byggandet. Nya stadskvarter fogas till de gamla och ger spännande kontraster mellan gammalt och nytt. Ju mer stad vi bygger, desto viktigare blir det att vårda våra parker och grönområden. Dessa är viktiga för att åstadkomma en attraktiv livsmiljö, och vi också måste bli bättre på att utnyttja närheten till Umeälven.

Byggandet av staden står dock inte i motsats till att fortsätta utveckla våra kommundelar. Sävar, Holmsund-Obbola och Hörnefors ska också växa och utvecklas. Kommundelarna liksom ett antal byar utmed kollektivtrafikstråk kommer ha goda möjligheter till fortsatt tillväxt, vilket är viktigt inte minst som underlag till att behålla och utveckla skolor och service i närområdet.

Umeå ska erbjuda en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt. Människor söker sig till människor. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag etablerar sig här, vi kommer få en jobbtillväxt och det leder till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden och tillåter nya satsningar på skola, äldreomsorg, fritid och kultur. En stad i norr med det bästa utbudet av högre utbildning, kultur, nöjen, handel, uteliv, möjligheter till shopping etc. En stad, med goda och snabba kommunikationer ut i världen inte minst tack vare flyget och järnvägen.

De nya översiktsplanedokumenten innebär ett paradigmskifte för planeringen av Umeå. Nu möjliggörs byggandet av en storstad i Norrland. Bygg högt, bygg tätt, bygg stad. Moderaternas vision är att Umeå ska vara den överlägset starkast lysande stjärnan i norr. En stad som kan erbjuda bästa tänkbara möjligheter att förverkliga sina livsprojekt. Låt oss gå framåt tillsammans och bygga storstaden i norr!

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå
 

 

Intresset för motionscykling ökar

Av , , Bli först att kommentera 11

I det här TV-inslaget från Västerbottensnytt kan vi se att intresset ökar för att motionscykla ökar kontinuerligt. Antalet utövare ökar. Det här är en mycket positiv utveckling! Att motionera regelbundet är bra för din hälsa och välgörande på alla sätt och vis.

Fick en fråga igår om varför jag numera åker till IKSU för att träna. Går det inte lika bra att träna utomhus?

Mitt svar är att det är helt upp till dig själv. Jag tränar både på IKSU och utomhus, oavsett det gäller löpning eller promenader. Däremot kan jag tycka att man pressar sig själv MER om det är under ledning vid ett grupp-pass på exempelvis IKSU. Indoor Walking och Bodypump har det blivit mycket av på slutet och jag stortrivs med det.

Det viktiga är ju att du hittar den träningsform som du själv gillar. ATT du motionerar är liksom hela grejen.